Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 92 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 92 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 92 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 92 novih pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki.

Portal trenutno broji ukupno 2554 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti javnih nabavki:


PITANJE: Pravo uvida u ponude na otvaranju ponuda

Na otvaranju ponuda, ima li ponuđač pravo uvida u cijene i vrijeme zaprimanja drugih ponuda? U slučaju da posumnja da su ispravno pročitane, a kako bi mogao staviti primjedbu na zapisnik.


PITANJE: Utvrđivanje procijenjene vrijednosti nabavke kod nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih

Kod procjene vrijednosti nabavke usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih. Kako je predmetna usluga izuzeta od plaćanja PDV-a, da li procijenjenu vrijednost nabavke umanjivati za iznos PDV-a u odnosu na visinu sredstava predviđenih u budžetu?


PITANJE: Obaveznost primjene e-aukcije kod kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda

S obzirom da je od 01.01.2020. godine prema Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e-aukcije definisano da su ugovorni organi dužni za sve postupke javne nabavke iz člana 1. stav (1) ovog pravilnika, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, predvidjeti provođenje e-aukcije u sistemu e-Nabavke.
Da li smo dužni propisati E-aukciju u predmetnom postupku ako je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda?


PITANJE: Postupanje po rješenju URŽ-a/KRŽ-a

Ured za razmatranje žalbi je usvojio žalbu ponuđača, poništio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te vratio ugovornom organu predmet na ponovni postupak. Da li ugovorni organ sada donosi novu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom stavlja van snage ranije donesenu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača? Ranijom odlukom ponuda ponuđač (sada žalioca) je ocjenjena kao neprihvatljiva.
Također, da napomenem da je za ovaj postupak bila predviđena e-aukcija, pa kako je nakon što smo ponudu ovog ponuđača ocijenili kao nepotpunu ostao je samo jedan ponuđač te nismo provodili e-aukciju. Da li sada trebamo donijeti novu odluku o odabiru ponuđača kojom raniju stavljamo van snage i zakazati e-aukciju?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.