Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – April 2021.

Časopis Pravo i finansije - April 2021

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.


Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – April 2021.

Časopis Pravo i finansije – April 2021.

 

PRAVO

O kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Mr. sc. Taletović Alen, pomoćnik federalnog ministra pravde

Kancelarijsko poslovanje kao jedan od unutrašnjih segmenata rada organa izvršne i zakonodavne vlasti, ali i drugih subjekata javnoga prava, neodvojivi je dio ukupne cjeline rada javnopravnog organizma, odnosno aparata javne vlasti. Ovaj segment rada se ne vidi izvana, kroz oko nekoga ko posmatra rad subjekata javnoga prava, bilo da je to stranka u upravnom postupku ili obični zainteresirani građanin, ili da je to novinar ili pak naučnik koji u istraživačkom ispitivanju rada tih subjekata traži određene odgovore. Kancelarijsko poslovanje u ukupnosti svog postojanja i dinamičnog odvijanja nema dodira sa vanjskom stvarnošću, ali istovremeno itekako utiče i može davati određenu dinamiku u svim onim postupcima ili aktivnostima koje obavljaju subjekti javnog prava, a od kojih zavisi ostvarivanje određenih prava stranaka u upravnom postupku ili krajnjih korisnika javnih usluga, kako je danas moderno reći, mada se autor ovog teksta uopće ne slaže sa takvim poimanjem poslova organa državne vlasti, a o čemu ćemo govoriti u nekom od narednih izdanja ovog časopisa.

str. 11 – 15.


Kontradiktornost propisa Republike Srbije u procesu povrata imovine sa sudskom praksom

Muhamed Grabus, dipl. iur.

Tekst prikazuje problematiku povrata imovine države Bosne i Hercegovine i građana i pravnih lica iz Bosne i Hercegovine na području Republike Srbije, te se analizira normativno-pravni okvir u Republici Srbiji, a koji je u dosta aspekata kontradiktoran međunarodnom Sporazumu o pitanjima sukcesije, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te drugim međunarodnim dokumentima i konvencijama. Analiziraju se interni propisi koji osporavaju povrat imovine i to Zakon o privatizaciji i Uredba o zaštiti delova preduzeća čije je sjedište na teritoriji bivših republika. Prikazana je određena praksa sudova u Republici Srbiji i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu vezano za privatno vlasništvo i stečena prava. Dodatno su analizirane poduzete aktivnosti i pravci djelovanja organa vlasti Bosne i Hercegovine u vezi sa pravnom zaštitom imovine u Republici Srbiji.

str. 16 – 23.RADNI ODNOSI

Disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

U ovom tekstu cilj je predstaviti način regulisanja disciplinske odgovornosti državnog službenika i namještenika u federalnim propisima, koji se odnose prvenstveno na federalne organe državne službe, ali i na one kantone i općine i gradove koji su u njihovom sastavu, ukoliko nisu doneseni kantonalni propisi o državnim službenicima i namještenicima, kao i opća pravila disciplinskog postupka koja se primjenjuju i na državne službenike i namještenike u disciplinskom postupku zbog počinjene povrede službene dužnosti ili pokrenutog krivičnog postupka zbog istih počinjenih povreda, te odgovornost za štetu počinjenu organu državne službe, trećim licima i državnom službeniku i namješteniku

str. 24 – 34.PIO/MIO

Novi Zakon o PIO Federacije BiH – Bitnije novine, problematična rješenja i sudska praksa

Predrag Krsmanović, predsjednik upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli

U radu se daje kratak prikaz i ocjena nekih novih zakonskih rješenja u aktuelnom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, kao i pojašnjenje u vezi sa pitanjima koja se tiču stupanja na snagu novog zakona i određivanja predmeta u kojima se primjenjuje taj zakon. Nudi se i ocjena nekih problematičnih rješenja u novom zakonu sa stanovišta njihove pravičnosti i usklađenosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te obrađuje važnija sudska praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kao i redovnih sudova u upravnim sporovima koji se tiču tih Konvencijom zaštićenih prava. Takođe se daju i konkretni prijedlozi za izmjene određenih zakonskih rješenja i ukazuje na potrebu prilagođavanja prakse sudova u upravnim sporovima nekim konkretnim pravnim shvatanjima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

str. 35 – 47.RAČUNOVODSTVO

Državna bespovratna davanja u svijetlu „velikih“ i „malih“ standarda

Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Bespovratna davanja (ili bespovratni poticaji) su finansijske potpore kojima država potiče ciljane tržišne grupe koje zbog načina poslovanja, poslovnog okruženja ili drugih razloga nisu dovoljno profitabilne, ili nisu pogodne za investicije.

Bespovratna ili nepovratna sredstva su sredstva koja imaju tačno određenu namjenu i moraju se utrošiti i pravdati u tačno određenom roku, te se ne moraju vratiti ako su pravilno utrošena. Bespovratna davanja na određeni način predstavljaju novac u nekom od svojih pojavnih oblika, te imaju unaprijed određenu namjenu koja se po pravilu ne može mijenjati.

Računovodstveni standard koji tretira tematiku bespovratnih davanja je Međunarodni računovodstveni standard 20 – Računovodstvo državnih bespovratnih davanja i objavljivanje državne pomoći i Odjeljak 24 Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte.

Državna pomoć ima mnogo oblika koji se razlikuju i prema vrsti pomoći koja se daje i prema uslovima koji se uz nju obično vezuju. Subjekt državna bespovratna davanja treba mjeriti po fer vrijednosti potraživanih ili primljenih sredstava.

Državna bespovratna davanja (grantovi) se ponekad nazivaju drugim imenima, kao što su donacije, podsticaji, subvencije ili premije.

str. 48 – 55.

 

Međunarodni računovodstveni standard 16 – osvrt na priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme

Mr. Nemanja Budimir

Međunarodni računovodstveni standard 16 (MRS 16) primjenjuje se u računovodstvenom obuhvatanju nekretnina, postrojenja i opreme, izuzev ako se nekim drugim standardom ne zahtijeva ili dopušta drugačiji računovodstveni postupak i tretman. Ovaj standard ima za cilj utvrđivanje računovodstvenih tretmana imovine, postrojenja i opreme i to na način da korisnici finansijskih izvještaja mogu razaznati podatke o ulaganju subjekata u njegovu imovinu, postrojenja i opremu, ali i promjene u tim ulaganjima. Osnovno pitanje računovodstvenog obuhvatanja nekretnina, postrojenja i opreme su priznavanje sredstava, utvrđivanje njihovih knjigovodstvenih vrijednosti, troškovi amortizacije i gubici uslijed umanjenja vrijednosti koje je potrebno priznati u vezi sa njima. Predmet rada je međunarodni računovodstveni standard 16. Rad ima za cilj da objasni međunarodni računovodstveni standard 16, a posebna pažnja usmjerena je na priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme

str. 56 – 69.

 

Harmonizacija finansijskog izvještavanja

Dr. sc. Jozo Piljić

Kako bi se olakšala usporedba financijskih izvještaja različitih kompanija, moderni okviri financijskog izvještavanja koriste se računovodstvenim standardima. Međunarodni računovodstveni standardi odraz su težnje za harmonizacijom računovodstvene regulative širom svijeta. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja predstavljaju novu skupinu računovodstvenih standarda koji se prvi put javljaju kao dio računovodstvene regulative.

Financijsko izvještavanje, tokom dužeg vremenskog razdoblja, doživjelo je temeljite promjene sa ciljem stvaranja kvalitetnijih financijskih izvještaja sukladno zahtjevima modernog računovodstva i prihvaćenim standardima financijskog izvještavanja. Potreba za izjednačavanjem bilančnih pozicija u sastavljanju, prezentiranju i objavljivanju financijskih izvještaja stvorila se kao obveza kako se na međunarodnoj sceni želi postići određeni stupanj harmonizacije i standardizacije financijskog izvještavanja

str. 70 – 81.


 

TRGOVINA

Franšizing kao jedan od vidova povezivanja privrednih društava

Momir Stefanović, dipl. oec.

Franšiza ili franšizing je, pored klasičnog otpočinjanja biznisa „od nule“ i kupovine postojećeg biznisa, jedan od načina pokretanja biznisa. To je model poslovanja u kojem jedan poslovni subjekt prodaje pravo korištenja svog trgovačkog imena i načina poslovanja drugom poslovnom subjektu koji mu zauzvrat plaća franšiznu naknadu i postotak od ostvarene prodaje proizvoda i usluga. Učesnici u franšiznom poslu su davalac franšize i primalac franšize, koji međusobna prava i obaveze regulišu franšiznim ugovorom. Kad su u franšizni posao uključeni davalac franšize i svi primaoci franšize nastaje franšizni sistem. Suština franšize je da vlasnik franšize samo ulaže u razvoj i održavanje poslovnog modela, dok početno investiranje finansira korisnik franšize.

Franšizing ima dugačku tradiciju i veoma je zastupljen u razvijenijim zemljama svijeta o čemu svjedoči podatak da se blizu 50% svjetske trgovine odvija unutar firmi koje posluju na principima franšize.

Bosna i Hercegovina je nedovoljno razvijeno tržište franšizinga, posebno kad se radi o domaćem franšizingu, ali uz stvaranje neophodnih pretpostavki predstavlja značajnu razvojnu šansu. Značaj i uloga franšizinga posebno će doći do izražaja u postpandemijskim vremenima, pogotovo kad se radi o održanju poslovanja i opstanka malih firmi koje su i najviše osjetile posljedice pandemije.

U poreznom i računovodstvenom smislu franšize se tretiraju kao pravo u vidu nematerijalne imovine

str. 82 – 90.SUDSKA PRAKSA

Materijalno pravo – eksproprijacija, poljoprivreda, penzije

Priredio: Predrag Krsmanović, predsjednik upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli

MATERIJALNO PRAVO

EKSPROPRIJACIJA

  • Neslaganje između zemljišnoknjižnog i faktičkog stanja na nekretnini

POLJOPRIVREDA

  • Upis promjena u RPG (Registar poljoprivrednih gazdinstava) i RK (Registar klijenata)Upis promjena u RPG (Registar poljoprivrednih gazdinstava) i RK (Registar klijenata)

PENZIJE

  • Prestanak prava na isplatu penzije u slučaju ponovnog zasnivanja radnog odnosa
  • Pravo na porodičnu penziju udovice poginulog borca

str. 91 – 100.

 

Ugovor o ustupanju radnika – Komentar Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH, Ap-809/19 od 10. novembra 2020. godine

Priredila: Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

str. 101 – 103.SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke – str. 104. – 113.

Radni odnosi FBiH – str. 114. – 124.

Radni odnosi RS – str. 125. – 135.

Finansije i računovodstvo – str. 136 – 144.

Info stranica – str. 145. – 155.


 

 

Nazad