Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – April 2022.

Pravo i finansije - April 2022

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Mart 2022.


OTKAZ UGOVORA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PIO/MIO

AKTUELNOSTI IZ RADNIH ODNOSA

Interaktivni seminar

Mostar - 29. 3. 2022.

Sarajevo - 30. 3. 2022.

Snimak - 6. 4. 2022.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – April 2022.

Časopis Pravo i finansije – April 2022.

 

PRAVO

Važnost kodeksa sudijske etike s osvrtom na njegovu primjenu u praksi

Dušan Đuričić, sudija

Rad predstavlja osvrt na značaj primjene kodeksa sudijske etike, odnosno načela etičkog postupanja nosilaca pravosudne funkcije utvrđenih kodeksom, sa akcentom na njegovu primjenu u praksi, ovo posebno kod činjenice da se sudije svakodnevno susreću sa dilemama te vrste, te je intencija autora da ukaže na potrebu jačanja svijesti o važnosti primjene etičkih standarda ponašanja nosilaca pravosudne funkcije, kao i o sadržini i suštini principa etičkog postupanja, te istovremeno ukazati na važnost jačanja povjerenja javnosti u rad pravosuđa i to u vrijeme kada je povjerenje javnosti na nezavidnom nivou. Želja autora je da ovu temu, koja nije dovoljno obrađena, niti uvrštena u većem stepenu kroz programe edukacije, akcentuje, te podsjeti nosioce pravosudne funkcije na važnost temeljnih principa etičkog postupanja i njihovog inkorporisanja u poslovnoj i privatnoj sferi života.
Kroz rad su prikazani principi kodeksa sudijske etike, sa osvrtom na njihovu primjenu u praksi, te probleme u primjeni istih, kao i dileme, te moguća rješenja situacija problematizovanih u odnosu na svaki od ovih načela. Cilj je da čitaocu proširi perspektivu posmatranja stvari, a da nosiocima pravosudne funkcije ukaže na potrebu očuvanja digniteta i dostojanstva, kao i ličnog integriteta.

str. 11 – 21.

 

Zastarjelost međusobnih potraživanja pravnih lica (I dio)

doc. dr sc. Adis Poljić, sudija

Predmet rada je utvrđivanje kada su ispunjeni uslovi za zastarjelost međusobnih potraživanja pravnih lica, s analizom između kojih subjekata se može primijeniti poseban rok za zastarjelost i u kojim slučajevima. Radi se o pravnoj situaciji koja je često prisutna u sudskoj praksi, ali s različitim tumačenjima. Analizu pravne norme o zastarjelosti međusobnih potraživanja pravnih lica potrebno je izvršiti kroz analizu sudske prakse Bosne i Hercegovine, ali i susjednih država Republike Hrvatske i Republike Srbije, kako bi se utvrdila mišljenja u sudskoj praksi.

Značaj analize sudske prakse susjednih država je i često poslovanje privrednih subjekata iz Bosne i Hercegovine na njihovim tržištima, što je dovelo do potrebe da se rad sastoji od dva dijela. U ovom prvom dijelu izvršit će se prikaz i analiza sudske prakse u vezi tumačenja pojma ,,pravnih lica“, kao i prikaz i analiza normi sa znanjem i predodžbama od prije pisanja ovog rada. Na kraju ovog prvog dijela rada dolazi se do zaključka da postoji različita sudska praksa u Bosni i Hercegovini u vezi tumačenja pojma ,,pravnih lica“, ali se za Bosnu i Hercegovinu može reći da je više prisutno šire tumačenje pojma ,,pravnih lica“, što je slučaj i u Republici Hrvatskoj, dok je u Republici Srbiji prisutno uže tumačenje navedenog pojma.

str. 22 – 29.

 

Novine u Federalnom Zakonu o PIO/MIO – problematična zakonska rješenja, sa osvrtom na sudsku praksu

Predrag Krsmanović, sudija

U radu se daje prikaz, te kratka analiza i ocjena novosti u aktuelnom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH. Prikazan je neslužbeni prečišćeni tekst važnijih izmijenjenih i dopunjenih odredaba, te date bliže informacije o stupanju na snagu i početku primjene noveliranih odredaba na konkretne predmete u upravnom postupku. Ukazano je i na neke od potencijalnih problema u primjeni tog Zakona, sa stanovišta njihove pravičnosti i usklađenosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, u pogledu zaštite prava na imovinu, za koja, čini se, ni u izmjenama i dopunama nisu ponuđena adekvatna rješenja. Kroz sudsku praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Kantonalnog suda u Tuzli, dat je i kratak osvrt na neka od tih pitanja, sa prijedlogom za poboljšanje određenih zakonskih rješenja.

str. 30 – 43.RADNI ODNOSI

Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

U ovom tekstu predstavljamo način na koji je propisana organizacija i sistematizacija radnih mjesta u organima državne službe, kao primjer koji može poslužiti drugim poslodavcima za utvrđivanje vlastite organizacije i sistematizacije radnih mjesta, s ciljem postizanja kvalitetne, ako ne i optimalne, organizacije obavljanja poslova iz nadležnosti poslodavca i pravilnog rasporeda poslova na radnike. Nepostojanje jasne podjele zadataka i odgovornosti unutar pojedinog sektora rada ili u okviru kompanije sigurno vodi ka sudskim sporovima, trošenju energije za organizaciju svakodnevnog rada, ali i nezadovoljstvu zaposlenih, smanjenoj motivaciji, ili čak padu produktivnosti.

str. 44 – 55.

 

Državni i vjerski praznici

Jusuf Brkić dipl. iur.

Zakon o praznicima određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom. Zadovoljavanje vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika propisano je Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, i 89/18).

str. 56 – 58.

 

Prava i obaveze poslodavca i radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj

Danijela Radonić, dipl.iur.

Privremena nesposobnost za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju je jedan oblik izostanka sa rada koji je u skladu sa zakonom. Za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad radnik ostvaruje pravo na naknadu plate. Bolovanja radnika predstavljaju trošak i za poslodavca i za zdravstveni sistem stoga je opravdano preduzimati aktivnosti na smanjenju rizika od zloupotrebe bolovanja. Autorica u radu razmatra prava i obaveze radnika i poslodavca za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad.

str. 59 – 67.


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Raspodjela ostvarene dobiti i pokriće gubitka – računovodstveni i porezni aspekt

dr.sc. Jozo Piljić

Dobit je višak prihoda nad rashodima, odnosno pozitivan financijski rezultat i predstavlja povećanje kapitala gospodarskog društva. Ta razlika jest dobit prije oporezivanja, a nakon njezina umanjenja za poreznu obvezu utvrđuje se dobit nakon oporezivanja. Dobit nakon oporezivanja u bilanci uspjeha naziva se «neto dobit razdoblja», a u bilanci stanja prelaskom u sljedeće obračunsko razdoblje (poslovnu godinu) «neto dobit razdoblja» iskazuje se kao akumulirana (zadržana) dobit. Ostvarena dobit se prvo mora koristiti za pokriće gubitka iz ranijih godina. Ako je preneseni gubitak veći od ostvarene dobiti, ova se dobit u cijelosti mora iskoristiti za pokriće gubitka, a dio prenesenog gubitka iznad ostvarene dobiti pokrit će se iz dobiti narednog razdoblja. Ako je ukupni preneseni gubitak manji od ostvarene dobiti, tada se dobit preostala nakon pokrića ukupnog prenesenog gubitka može dalje koristiti za unos u fond rezervi itd.

str. 68 – 81.

 

Obračun najniže plaće u Federaciji BiH

Mirela Mašić, dipl. oec

Od 01. januara 2022. godine u Federaciji BiH je povećan iznos najniže plaće na 543 KM. S aspekta prava radnika, nema dileme da je ovakva promjena u radno-pravnom zakonodavstvu dobrodošla, posebno u trenutnim uslovima značajno povećanih troškova života. S druge strane, jasno je da povećanje iznosa najniže plaće za poslodavce znači veće obaveze ne samo prema radnicima, već i prema državi po osnovu poreza i doprinosa.

Upravo s aspekta obaveza za porez na dohodak i doprinose, već na samom početku primjene nove Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće pojavio se čitav niz pitanja i dilema, na koje ćemo pokušati odgovoriti u ovom tekstu.

Također, potrebno je voditi računa o tome koji poslodavci su obveznici primjene nove Uredbe, a u kojim slučajevima nije potrebno vršiti nikakvo usklađivanje plaće, a time ni izmjenu pravilnika o radu i ugovoru o rada sa zaposlenicima.

str. 82 – 91.

 

Pravo na dodatke na plaće i naknade plaće koji se međusobno (ne)isključuju

Momir Stefanović, dipl.oec.

Zakonom o radu načelno je utvrđeno pravo na povećanje plaće zaposlenika u Federaciji BiH po različitim osnovama, kao i pravo na različite naknade, dok je konkretizacija tog prava prepuštena kolektivnim ugovorima i regulativi samih poslodavaca, odnosno ugovorima sa samim zaposlenicima. U praksi je često pitanje da li se, kada i u kojoj mjeri neka od tih prava međusobno isključuju, a kada ne? Za neka od prava to je nedvosmisleno uređeno samim propisima, za druga postoje zvanični stavovi (ili bar poluzvanična mišljenja) nadležnih organa, dok za neka, istina malobrojna, i dalje postoje dileme, pa zbog toga i različito postupanje poslodavaca u praksi. U ovom napisu učinjen je pokušaj da se dâ odgovor na to pitanje, po svakom od vidova dodataka i naknada.

str. 92 – 98.


DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA

Priredio: Predrag Krsmanović, sudija

Penzijska prava

Upravni postupak

str. 99 – 107.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Radni odnosi RS – str. 108. – 118.

Info stranica – str. 117. – 127.


 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis