Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Oktobar 2022.

Pravo i finansije - Oktobar 2022.

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Bihać - 19. 09. 2023.

Mostar - 21. 09. 2023.

Sarajevo - 26. 09. 2023.

Banja Luka - 28. 09. 2023.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Oktobar 2022.

Časopis Pravo i finansije – Oktobar 2022.

 

JAVNE NABAVKE

Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Planiranje javnih nabavki

Princip transparentnosti u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama


RADNI ODNOSI

Postupanje poslodavca kod neopravdanog izostanka sa posla

Rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj – 1 dio


PRAVO

Ček kao kategorija poslovnog prava


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Pravni i porezni tretman menadžerskih ugovora

Projektno financiranje kao suvremeni način financiranja javne infrastrukture

Obračun rezerviranja za jubilarne nagrade


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Radni odnosi RS – str. 104. – 114.

Finansije i računovodstvo FBiH – str. 115. – 125.

Radni odnosi FBiH – str. 126. – 136.


 

JAVNE NABAVKE

Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Amir Rahmanović, dipl.ekonomista

Nedavno je Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), tačnije 29.08.2022. godine, usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN). Prethodno su oba doma PSBiH usvojila Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta ovog Zakona. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama vrši se usklađivanje zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki sa pravnom tekovinom Evropske unije. Također, usklađivanje Zakona o javnim nabavkama jedan od 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu.

Autor u tekst govori o ključnim izmjenama Zakona koji slijedi osnovne principe u javim nabavkama: Princip ”vrijednost za novac” koji omogućuje da ugovorni organi za svoje potrebe obezbijede adekvatnu vrijednost roba, usluga i radova za javni novac. Princip transparentnosti kao jedan od osnovnih principa javnih nabavki, koji obezbjeđuje transparentno trošenje javnog novca. Princip jednakog tretmana koji obezbjeđuje da se ugovorni organi prema ponuđačima odnose na jednak i nediskriminatoran način, te da se obezbijedi pravična i aktivna konkurencija medu učesnicima u postupcima javnih nabavki.

str. 11 – 20.

 

Planiranje javnih nabavki

Mr. Dragana Kovačević

Planiranje javnih nabavki, kao jedna od faza postupka nabavke, definisana je Zakonom o javnim nabavkama. Iako su ugovorni organi obavezni da pripremaju i objavljuju plan nabavki, planiranju se ipak ne posvećuje dovoljno pažnje, a često se planovi nabavke pripremaju samo zato što je to zakonska obaveza. Ukoliko se ne pripremi dobar plan nabavki, ugovorni organi mogu doći u situaciju da kasne sa zaključenjem ugovora i početkom realizacije nabavke, što može imati negativne posljedice po ugovornog organa. Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, definisani su podaci koje plan nabavki treba da sadrži i obavezna objava plana javnih nabavki na portalu javnih nabavki. U ovom radu dat je prikaz na koji način se priprema plan javnih nabavki, kako odrediti definisati elemente plana nabavki i na koji način se plan javnih nabavki objavljuje na portalu javnih nabavki.

str. 21 – 31.

 

Princip transparentnosti u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Mr. Ifeta Begić

Ovim tekstom govorimo o principu transparentnosti u odnosu na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama objavljenog u Službenom glasniku BiH broj 59/22 od 02.9.2022. godine. Zajedno sa principom jednakog tretmana, nediskriminacije i pravične i aktivne konkurencije, princip transparentnosti daje čvrste temelje za ekonomičnu potrošnju novca poreskih obveznika te osigurava povjerenje građana kao i subjekata nabavki.

 • Pojam principa transparentnosti
 • Nova zakonska rješenja po pitanju principa transparentnosti
 • Zaključni dio

str. 32 – 34.


 

RADNI ODNOSI

Postupanje poslodavca kod neopravdanog izostanka sa posla

Danijela Radonić, diplomirani pravnik

Aspentizam (izostanak sa rada) poslodavcima uzrokuje dodatne troškove, stoga se opravdanim pokazuje sankcionisanje radnika koji neopravdano izostane sa posla. Neopravdan izostanak sa posla je jedan od najčešćih razloga za otkaz u praksi. Kako predstavlja težu povredu radne obaveze bitno je da poslodavac provede zakonitu proceduru za utvrđivanje odgovornosti. Stoga su u članku obrađeni svi bitni pojmovi i obavezne aktivnosti poslodavca koje imaju za cilj održavanje radne discipline i produktivnosti na nivou poslodavca.

str. 35 – 42.

 

Rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj – 1 dio

Alan Vajda, mag. iur.

Počevši od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, načelo slobode kretanja radnika, kao i načelo slobode pružanja usluga zaživjelo je i na državnom području Republike Hrvatske. Od toga dana hrvatski radnici mogu se koristiti slobodom kretanja radnika i raditi ili obavljati samostalnu djelatnost u bilo kojoj državi članici Europske unije (nešto kasnije i u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Švicarskoj Konfederaciji). Isto vrijedi i za državljane tih država članica, koji slobodu kretanja radnika i slobodu pružanja usluga žele koristiti u Republici Hrvatskoj. Navedeni stručni članak obrađuje radno-pravni status zaposlenih i samozaposlenih stranih državljana koje rade ili obav¬ljaju samostalnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, od kada je Republika Hrvatska članica Europske unije.

str. 43 – 49.PRAVO

Ček kao kategorija poslovnog prava

Sabljica Nerimana

U ovom radu je dat pregled čeka kao instrumenta bezgotovinskog plaćanja. Deskriptivno je objašnjen pojam čeka sa ekonomskog i pravnog aspekta te naglašeno da u pravnoj teoriji ne postoji jedinstvena definicija čeka. Dat je kratak historijski prikaz razvoja čeka. Posebna pažnja je posvećena sličnostima i razlikama između čeka i mjenice. Osnovna sličnost između mjenice i čeka omogućava da se veliki broj pravnih pravila o mjenici primjenjuje i na čekove.

Prikazani su bitni i nebitni elementi čeka, čekovne radnje, vrste čekova, zaštita čekovnih prava, zastarjelost i prestanak čekovno pravnog odnosa. Značaj čeka je višestruk, jer je osnovna funkcija čeka da služi kao sredstvo plaćanja. Ček predstavlja vrlo rašireni način plaćanja u međunarodnom platnom prometu, koji se sve više favorizuje iz praktičnih i korisnih razloga. Također, upotrebom čeka pojednostavljuje se odvijanje platnog prometa, jer se ograničava upotreba gotovog novca. Može služiti i kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja.

str. 50 – 62.


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Pravni i porezni tretman menadžerskih ugovora

Mirela Mašić, dipl. oec.

Zaključivanje tzv. menadžerskih ugovora postalo je uobičajeno u našoj poslovnoj praksi. Veliki broj poslovnih subjekata odlučuje se na ovakvu formu ugovornog odnosa sa direktorom koja može, a i ne mora uključiti zasnivanje radnog odnosa. Naime, posebno je interesantna mogućnost zaključivanja ugovora bez zasnivanja radnog odnosa sa direktorom koju je donio Zakon o radu iz 2016. godine.

S obzirom na to Zakonom o radu nije detaljno precizirano, često se postavlja pitanje sa kojim sve licima na menadžerskim pozicijama može biti zaključen ovakav ugovor, kao i da li je moguće da se pravno lice registruje i posluje bez zaposlenih radnika, tj. samo da direktorom angažovanim po ugovoru bez zasnivanja radnog odnosa.

Na sve to se dalje nadovezuju porezne reperkusije ovakve vrste ugovornog angažmana, posebno iz razloga što menadžerski ugovori obično uključuje različite vrste beneficija, bonusa, nagrada i dr. pogodnosti za menadžere, čime ćemo se posebno baviti u ovom tekstu.

str. 63 – 74.

 

Projektno financiranje kao suvremeni način financiranja javne infrastrukture

prof. dr.sc. Jozo Piljić

Investicije u infrastrukturu značajan su dio razvoja i razvojne strategije određene zemlje. Prihodi su često nedostatni za financiranje skupih infrastrukturnih postrojenja, pa se privatni sektor pojavljuje kao partner u udruživanju s javnim sektorom, te se time stvaraju dodatni izvori dostatni za financiranje velikih i skupih projekata. Udruživanje privatnog i javnog sektora u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju pojavljuje u raznim oblicima kao što su: projektno financiranje, privatizacija te prikupljanje sredstava emisijom obveznica. Projektno financiranje zahtijeva preciznu i podrobnu analizu u političkom, zakonodavnom i financijskom pogledu. Prednosti projektnog financiranja očituju se prije svega u činjenici da se na ovaj način uspijevaju osigurati dovoljna sredstva za financiranje izgradnje javne infrastrukture koja vlasti nisu u mogućnosti osigurati.

str. 75 – 82.

 

Obračun rezerviranja za jubilarne nagrade

Fatima Budić bacc.iur, Mehmed Budić bacc.oec

Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. Troškovi rezerviranja koji se odnose na zaposlenike definirani su u MRS-u 19 Primanja zaposlenih. MRS -19 u ostala dugoročna primanja zaposlenih uključuje stavke za koje se ne očekuje da budu izmirene u cijelosti u roku dvanaest mjeseci od kraja godišnjeg izvještajnog perioda u kojem zaposlenici obavljaju odgovarajući rad.

U praksi se od ostalih dugoročnih primanja zaposlenih najčešće javlja jubilarna nagrada, dok su ostali oblici dugoročnih primanja zaposlenih dosta rijetki. Obaveza isplate i visina jubilarnih nagrada nije određena Zakonima o radu, već se određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Jubilarna nagrada predstavlja jednokratnu isplatu zaposleniku zbog neprekinutog rada kod istog poslodavca. Poslodavac treba priznati trošak jubilarnih nagrada u onom trenutku kada zaposlenici pružaju usluge temeljem kojih ostvaruju svoja prava na buduće isplate nagrada, a obaveze se utvrđuju na diskontovanoj osnovi, prema odredbama MRS-a 19. Izračun rezerviranja vrši se prema metodi projicirane kreditne jedinice.

str. 83 – 90.


SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija

BOSNA I HERCEGOVINA

 1. Porodično pravo – Vrijeme povrata iznosa isplaćenog za kredit
 2. Radno pravo – Primjena općih i posebnih propisa
 3. Socijalno pravo – Pojam profesionalne bolesti
 4. Kleveta – Visina naknade štete za klevetu
 5. Nasljedno pravo – Izdvajanje dijela iz zaostavštine
 6. Razlikovanje tužbi u vezi zaostavštine
 7. Parnični postupak – Delegacija suda zbog zaposlenja tuženog
 8. Obaveze advokata kada je radnje poduzimao za svoj račun
 9. Početak računanja roka kod prijedlog za povrat u prijašnje stanje
 10. Stečajni postupak – Sticanje razlučnog prava
 11. Eksproprijacija – Vezanost suda za rješenje o eksproprijaciji (površina)
 12. REPUBLIKA HRVATSKA – Parnični postupak – Prorogacijska klauzula protivna načelu savjesnosti i poštenja
 13. REPUBLIKA HRVATSKA – Vanparnični postupak – Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina
 14. REPUBLIKA SRBIJA – Obligaciono pravo – Pravo retencije zakupodavca

str. 91 – 103.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 104. – 114.
 1. Plaćeno odsustvo za vrijeme vjerskih praznika
 2. Isplata dnevnice za službeni put
 3. Godišnji odmor radnika kojem radni odnos prestaje na početku godine
 4. Naknada u slučaju nekorištenja godišnjeg odmora
 5. Novčana naknada u slučaju otkaza ugovora o radu
 6. Naknada za prevoz po osnovu kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva
 7. Izmjena ugovora o radu zbog povećanja toplog obroka
 8. Upućivanje radnika na privremeni rad u Hrvatskoj
 9. Izmjena ugovora o radu u pogledu neto i bruto plate
 10. Naknada za ishranu
 11. Privremena nesposobnost za rad – trudničko bolovanje
 12. Postupanje poslodavca u slučaju pretplaćene plate
 13. Da li se može zasnovati radni odnos s licem koje je u penziji i na koji način po zakonima Republike Srpske?
 14. Primjena zakona o radu RS na radnike koji rade na teritoriji RS a firma se nalazi u FBiH
 15. Kolika je minimalna satnica u RS entitetu za privremene i povremene poslove?
 16. Obračun minimalne plate
 17. Postupak za utvrđivanje lakše povrede radne obaveze u oblasti zdravstva
 18. Odluka o izmjeni najniže plaće
Finansije i računovodstvo FBiH – str. 115. – 125.
 1. Da li se Uredba o pomoći radnicima može primjenjivati na već isplaćene novčane pomoći (retroaktivno)?
 2. Kako ispravno obračunati dnevnice radniku koji je išao na službeni put u Italiju?
 3. Obračun PDV-a po pređenom kilometru kada se prelazi granica iz BiH u Hrvatsku?
 4. Da li je poslodavac ispravno postupio kod isplate otpremnine prilikom odlaska radnika u penziju?
 5. Da li je kod promjene prezimena neophodno mijenjati i ugovor o radu na određeno vrijeme?
 6. Važenje potvrde o rezidentnosti?
 7. Ako poslodavac organizuje team building za svoje radnike, da li se to tretira kao njihova korist, odnosno oporezivi prihod?
 8. Popisna lista objekata u izgradnji prema Izmjenama Pravilnika o PDV-u
 9. Da li se umanjenje paušala odnosi na sve paušalce utvrđene rješenjem o paušalu?
 10. Odjava sa biroa i prijava kod Poreske uprave
 11. Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor?
 12. Porez po odbitku? Da li smo u obavezi da obračunamo i platimo porez po odbitku za uslugu koju nam je izvršila firma iz Slovenije?
 13. Vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja pravnih lica pod stečajem?
 14. Kako se „vodi“ radnica porodilja kod poslodavca koji nema finansijskih obaveza prema njoj?
 15. Da li se troškovi računovodstvene agencije za usluge vođenja računa druge firme smatrati troškovima Agencije ili firme čiji račun vodi?
 16. Plaćanje PDV-a kod obračuna kamata kupovinom na lizing?
Radni odnosi FBiH – str. 126. – 136.
 1. Godišnji odmor djelatnika koji odlaze u mirovinu
 2. Premještanje radnika na novo radno mjesto
 3. Povećanje plate po osnovu radnog učinka
 4. Ako se izvrši promjena sistematizacije radnih mjesta da li se mora mijenjati i pravilnik o radu?
 5. Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
 6. Pravo na regres kod novog poslodavca
 7. Usklađivanje ugovora o radu sa pravilnikom o radu
 8. Naknada u slučaju nekorištenja godišnjeg odmora
 9. Raskidanje radnog odnosa sa invalidnom I kategorije
 10. Da li se radnik koji je na porodiljskom odsustvu može uputiti na službeni put?
 11. Sedmični i godišnji odmor radnika koji radi u turnusu
 12. Može li osoba koja prima starosnu penziju zaključiti ugovor o radu?
 13. Neopravdani izostanak sa posla

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis