Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2021.

Pravo i finansije - Septembar 2021.

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Juni 2022.


INSPEKCIJSKI NADZOR I

SUDSKO PREISPITIVANJE ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU

Interaktivni seminar

Sarajevo - 24. 6. 2022.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Septembar 2021.

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2021.

 

RADNI ODNOSI

Šta nam donosi novi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

Mr.sc. Ernis Imamović

U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 49/21, od 23. 6. 2021. godine, objavljen je Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, koji je stupio na snagu 1. 7. 2021. godine. Ovim zakonom uređuje se postupak mirnog rješavanja radnih sporova (individualnih i kolektivnih), način određivanja miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Cilj ovog zakona je da se u postupku zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, uz stručnu pomoć miritelja i arbitara, u relativno kratkom roku, postigne dogovor u vezi sa predmetom individualnog ili kolektivnog radnog spora.

str. 11 – 17.

 

Troškovi prekvalifikacije i dokvalifikacije i dobni limit za istu

Mr.sc. Kenan Spahić

Problematizira se član 54. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, stav jedan i dva, odnosno pitanje gubitka dijela radne sposobnosti radnika koji nije u stanju više obavljati poslove koje je obavljao prije pojave nesposobnosti / invaliditeta. Zakonodavac je predvidio obaveze poslodavca u slučaju smanjene radne sposobnosti ili invaliditeta, kao i obaveze poslodavca u slučaju potrebe da su se stekli uslovi za dodatnu prekvalifikaciju radnika. Autor zaključuje da je poslodavac kod kojeg je došlo do smanjenja radne sposobnosti ili invaliditeta obavezan da snosi troškove prekvalifikacije radnika za drugi posao. U isto vrijeme problematizira pitanje godina starosti (do 55 godina starosti) za radnika sa smanjenom radnom sposobnosti ili invaliditetom.

str. 18 – 20.PRAVO

O potrebi za ponovnim balansiranjem između zahtjeva efikasnosti i zaštite temeljnih ljudskih prava u krivičnom postupku BiH na primjeru pitanja zakonitosti dokaza

Dr sc. Mahir Muharemović i mr iur. Nejra Muharemović Orić

Posljednja velika izmjena krivičnog procesnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, u smislu promjene paradigme krivičnog postupka, dogodila se 2003. godine. Od tada, pa do danas, kroz izmjene i dopune državnog, entitetskih zakona o krivičnom postupku (ZKP), kao i ZKP Brčko distrikta, indirektno i kroz odluke Ustavnog suda BiH, došlo je do stanovitih izmjena u krivičnim postupcima u BiH. Međutim, sve dosadašnje izmjene, iako neke veoma opširne po volumenu i dometu, nisu u suštini mijenjale paradigmu krivičnog postupka u BiH uspostavljenu reformom 2003. godine.

str. 21 – 27.

 

Uvod u upravljanje IT rizicima

doc.dr. Haris Hamidović

Rizik je kritičan dio poslovanja. Ukoliko organizacija nije spremna na rizik, ona neće moći ostvariti koristi povezane sa rizikom. Preuzimanje prevelikog rizika može dovesti do povećane vjerovatnoće neuspjeha u poslovanju i/ili finansijskog gubitka. Rizik povezan s informacionim tehnologijama – IT dio je ukupnog poslovnog rizika i povezan je s upotrebom, vlasništvom, radom, uključivanjem, utjecajem i usvajanjem IT-a u organizaciji. Većina organizacija je u velikoj mjeri ovisna o svojim IT sistemima. Što se više organizacija oslanja na svoje IT sisteme, to su ozbiljnije potencijalne posljedice kvara vezanog uz IT.

str. 28 – 34.

 

Pravni režim autorskih djela stvorenih u radnom odnosu u BiH

Nedim Muhić, mr. iur.

Pitanje autorskih djela stvorenih u radnom odnosu u BiH regulisano je Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Pod autorskim djelom stvorenim u radnom odnosu podrazumijeva se djelo koje je stvoreno tokom trajanja radnog odnosa, izvršavanjem radnih obaveza radnika ili prema uputstvima poslodavca. U ovim situacijama primjenjuje se princip ugovornog regulisanja pitanja pripadanja subjektivnog autorskog prava u pogledu autorskog djela stvorenog u radnom odnosu.

U nedostatku ugovornih odredbi, primjenjuju se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima BiH koji reguliraju pitanje autorskih djela stvorenih u radnom odnosu. Polazna osnova tih zakonskih odredbi je da izvorno autorsko pravo ima uvijek autor, sa tim da on ovim pravom može raspolagati putem ugovora sa poslodavcem ili, ako ugovora nema, to pravo u određenom obimu i pod određenim uslovima ex lege (na osnovu zakona) prelazi na poslodavca.

str. 35 – 41.

 

Ostvarivanje roditeljskog staranja nakon razvoda braka s posebnim osvrtom na promjenu djetetovog mjesta prebivališta

Mirela Omanović, mag. iur.

Fokus rada je na pravima roditelja kome je, u sudskom postupku, povjereno dijete na roditeljsko staranje u vezi s donošenjem važnih odluka tokom ostvarivanja tih prava. Rad se također fokusira na promjenu mjesta prebivališta roditelja i djeteta kada preseljenje utiče na roditeljsko staranje drugog roditelja. Zbog trenutne političke i ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, mora se uzeti u obzir masovna emigracija bosanskohercegovačkog stanovništva pa je stoga ova tema veoma aktuelna te se u praksi svakodnevno pojavljuju problemi pri donošenju odluka u vezi sa navedenim. U radu se prikazuje situacija kada roditelj koji ostvaruje roditeljska staranje želi promijeniti mjesto prebivališta i zajedno sa djetetom preseliti se iz Bosne i Hercegovine u drugu zemlju a drugi se roditelj ne slaže s tom odlukom.

Ovo je trenutak kada se konfrontiraju prava roditelja koji ostvaruje roditeljsko staranje i prava drugog roditelja i prava samog djeteta. Konkretno, roditelj koji ostvaruje roditeljsko pravo ima pravo nastaviti svoj život u svakom smislu te riječi. Istovremeno, drugi roditelj ima pravo na lični kontakt sa djetetom. Problem nastaje jer Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine ne predviđa pravo na sudsku zaštitu roditelju s kojim dijete živi odnosno koji se samostalno stara o djetetu već samo drugom roditelju. Sva ova pitanja aktualiziraju se u radu s ciljem otvaranja ove vrlo značajne rasprave i pokretanja izmjena relevantnih propisa a sve to u najboljem interesu maloljetnog djeteta.

str. 42 – 53.RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Istanjena kapitalizacija sa aspekta Zakona poreza na dobit FBiH

Mehmed Budić, dipl.ecc.

U poreskom bilansu poreski obveznik dužan je da izvrši dvije korekcije rashoda kamata na zajam primljen od povezanog pravnog lica. Prva korekcija rashoda od povezanih pravnih lica vrši se po osnovu istanjene kapitalizacije.

Zakonodavstvo utvrđuje poreske limite za priznavanje rashoda kamata za primljeni zajam od povezanih pravnih lica, pri čemu je propisano da, kod duga poreskog obveznika prema povjeriocu, koji se javlja kao povezano pravno lice, troškovi kamata na pozajmljena sredstva obračunati do visine četverostruke vrijednosti upisanog uplaćenog kapitala u poreskom bilansu predstavljaju porezno priznate rashode. Druga korekcija rashoda kamata od povezanih pravnih lica vrši se na osnovu transfernih cijena, odnosno obračuna kamate po tržišnim cijenama primjenom principa „van dohvata ruke“.

str. 54 – 58.

 

Institucionalne mjere povećanja plate u Republici Srpskoj

Danijela Radonić, dipl. iur.

Већ други пут у посљедње три године у Републици Српској долази до институционалног повећања плате. У раду се анализира утицај ових измјена прописа на материјални положај радника. Измјена висине личног пореског одбитка представља мјеру пореске политике. У значајној мјери ће и повећање износа најниже плате утицати на побољшање положаја радника који за свој рад примају најнижу плату. Износ најниже плате је достатан за четвртину просјечне потрошачке корпе за четверочлану породицу. Потреба усклађивања са новим прописима намеће послодавцима да проведу процедуре измјене уговорених услова рада, као и да Пореској управи Републике Српске доставе измјене прописаних образаца.

str. 59 – 67.


 

JAVNE NABAVKE

Zelena javna nabavka u dokumentima Evropske unije sa posebnim osvrtom na normativno-pravni okvir i stanje u BiH

mr iur. Mirel Mujkanović

Zelena javna nabavka može biti efikasno sredstvo u smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, osiguravajući pri tome političke, privredne i druge pogodnosti cjelokupnom društvu. Stepen razvoja svijesti o značaju zelene javne nabavke direktno utiče na njihovu primjenu, prepoznavanje i karakterizaciju javnih nabavki kao zelenih. Zelena javna nabavka podrazumijeva postupak nabavke u kojem naručioci nabavljaju robe, radove i usluge koje tokom svog životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od roba, radova i usluga koje bi inače bile nabavljene, a koje imaju jednaku osnovnu funkciju. Evropska unija je kroz nekoliko direktiva, strategija, uredbi i preporuka stvorila temelje primjene i razvoja ove vrste nabavke, a njene države članice na ovakvim temeljima razvijaju svoje vlastite programe njenog razvoja i implementacije. Bosna i Hercegovina, nastojeći postati članica Evropske unije, mora slijediti navedene primjere, ali je također nužno i da svijest u Bosni i Hercegovini o zelenoj javnoj nabavci značajno ojača u smislu prepoznavanja ove vrste nabavke kroz zakonske i podzakonske akte i njenu primjenu za opće društveno dobro.

str. 68 – 75.

 

Nabavka usluga procjene rizika

Zlatko Lazović, dipl. ecc.

U radu je dat kratak prikaz oblasti javnih nabavki u BiH s aspekta finansijskih pokazatelja, kao i zakonski okvir oblasti zaštite na radu sa fokusom na izradu akta o procjeni rizika. Primarni cilj rada je dati odgovore i prijedloge potrebne za izradu tenderske dokumentacije za nabavku usluge procjene rizika na transparentan način pružajući jednak tretman svim potencijalnim ponuđačima. Rad sadrži i određena zanimljiva rješenja Ureda za razmatranje žalbi koja se mogu dovesti u vezu sa jasnijim mogućnostima izrade tenderske dokumentacije. S obzirom da je nabavka ove usluge nova u praksi, u radu se također daju i konkretni prijedlozi za definisanje uslova i dokaza iz određenih članova Zakona o javnim nabavkama kako bi svi ugovorni organi pripremili tendersku dokumentaciju u skladu s općim principima javnih nabavki. Rad može biti jednako koristan kako ugovornim organima tako i ponuđačima.

str. 76 – 84.SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Zaštita na radu u FBiH – str. 85. – 96.

Radni odnosi FBiH – str. 97. – 108.

Radni odnosi RS – str. 109. – 114.

Javne nabavke – str. 115 – 126.

Info stranica – str. 127. – 138.


 

 

Nazad