Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2022.

Pravo i finansije - septembar 2022

PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Bihać - 19. 09. 2023.

Mostar - 21. 09. 2023.

Sarajevo - 26. 09. 2023.

Banja Luka - 28. 09. 2023.

Sadržaj: Časopis Pravo i finansije – Septembar 2022.

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2022.

 

PRAVO

Vanugovorna naknada štete sa stranim elementom

Izostanak parničnih stranaka i ostalih učesnika sa ročišta u parničnom postupku (ZPP FBiH)

Studija slučaja: Utvrđivanje broja članova porodičnog domaćinstva kod fakturisanja isporuke pitke vode

Naplata potraživanja putem izvršnog postupka

Zakon o zaštiti potrošača u BiH – Implikacije na finansijsko poslovanje poslovnog subjekta

Osnivanje, rad i prestanak rada predstavništava stranih lica u BiH


RADNI ODNOSI

Zloupotreba bolovanja u FBiH

Prava trudnice, porodilje i majke djeteta u zakonodavstvu Federacije BiH


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Objavljivanje prirode rizika koji proizilaze iz financijskih instrumenata prema MSFI 7 – financijski instrumenti: Objavljivanja

Poslovni i finansijski rizik – dejstvo leveridža


SUDSKA PRAKSA

Pripremio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija


SAVJETODAVNI SERVIS
ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – kliknite na oblast za pregled pitanja

Javne nabavke – str. 114. – 124.

Radni odnosi RS – str. 125. – 134.

Radni odnosi FBiH – str. 135. – 146.

Finansije i računovodstvo FBiH – str. 147. – 158.


 

PRAVO

Vanugovorna naknada štete sa stranim elementom

doc. dr. sc. Adis Poljić, sudija

Predmet rada je vanugovorna naknada štete sa stranim elementom. Radi se o opširnoj temi koja bi za detaljnu obradu zahtijevali formu knjige, te se u radu o njoj daju osnove koje je neophodno imati u vidu kod slučajeva sa stranim elementom. Zbog pogrešne sudske prakse u radu je analizirano i utvrđivanje stranog elementa, zatim međunarodna nadležnost i primjena mjerodavnog prava. Ovo su najosnovniji elementi koji se moraju pravilno utvrditi odnosno primijeniti u svakom pojedinom slučaju u cilju donošenja zakonite i pravilne odluke.

U radu se analizira i Haška konvencija o mjerodavnom pravu za saobraćajne nezgode na cestama i Kretski sporazum odnosno Sistem zelene karte, kao međunarodni dokumenti koji imaju najveću primjenu i najveći značaj kod vanugovorne naknade štete sa stranim elementom. Međunarodno privatno pravo je nedovoljno istraženo, s aspekta pravne nauke, i nedovoljno primijenjeno, s aspekta sudske prakse, što za posljedicu ima neutvrđivanje stranog elementa, kao osnove za primjenu kolizionih normi. Na osnovu rada se zaključuje, da iako je naknada štete, u okviru slučajeva sa stranim elementom vjerovatno i najzastupljenija u sudskoj praksi, i dalje su prisutni slučajeva da se ne utvrđuje postojanje stranog elementa iako isti postoji. Ovo za posljedicu može imati nepravilnu primjenu materijalnog prava, odnosno nepravilno rješavanje spora.

str. 11 – 24.

 

Izostanak parničnih stranaka i ostalih učesnika sa ročišta u parničnom postupku (ZPP FBiH)

Dušan Đuričić, sudija

Kao preduslov za donošenje meritorne odluke, Zakonom o parničnom postupku propisano je održavanje pripremnog ročišta i glavne rasprave. To podrazumijeva učešće parničnih stranaka i ostalih učesnika u postupku, te je ovim tekstom ukazano na potrebu i važnost učešća parničnih stranaka u postupku, kao i o posljedicama koje takav izostanak prouzrokuje. Nerijetke su situacije u kojima se i ostali učesnici u postupku, poput svjedoka, vještaka i umješača oglušuju o sudske pozive, te izostaju s ročišta, pa su i oni obuhvaćeni ovim radom, te su opisane i posljedice takvih izostanaka za svakog učesnika posebno. Svrha poštovanja zakonskih odredaba u pogledu obaveze prisustva ročištima pred sudom jeste omogućavanje pravilnog odvijanja parničnog postupka i blagovremenog donošenja sudskih odluka, odnosno okončanja pokrenutog postupka.

str. 25 – 30.

 

Studija slučaja: Utvrđivanje broja članova porodičnog domaćinstva kod fakturisanja isporuke pitke vode

dr Faruk Latifović, sudija

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla je, u februaru 2021. godine, izmijenilo formalni obrazac ugovora o pružanju usluge isporuke pitke vode, tako što se, ubuduće, neće tražiti utvrđivanje broja članova porodičnog domaćinstva, kod objekata kolektivnog stanovanja, isključivo putem pismene izjave predstavnika etažnih vlasnika. U radu se iznosi pozadina i konsekvenca takve izmjene.

str. 31 – 42.

 

Naplata potraživanja putem izvršnog postupka

Muhamed Grabus, dipl.iur.

U tekstu se analiziraju zakonski propisi koji regulišu izvršni postupak u Bosni i Hercegovini, pokretanje izvršnog postupka, predmet izvršenja, ograničenje i izuzimanje od izvršenja, izvršne i vjerodostojne isprave, nadležni sudovi za izvršenje, izvršenje na nekretninama, izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad odnosno u službu, izvršenje diobom stvari, izvršenje na pokretnim stvarima, izvršenje na novčanom potraživanju izvršenika i izvršenje na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima.

Prikazan je zalog na pokretnostima (lat. pignus) kao oblik založnog prava na tuđim stvarima, s posebnim akcentom na pojam registarskog založnog prava i njegovu ulogu u osiguranju potraživanja, kao i izvršenje na pokretnim stvarima registrovanim u registru zaloga. Analizirani su prijedlozi koji vode ka optimiziranju izvršnog postupka kroz mogućnost ažuriranja vlastitih baza podataka kao i uvođenje određenih organizacijskih rješenja u sudovima uključujući i uvođenje elektronske evidencije i obrade tzv. komunalnih predmeta, Također, razmotrena su rješenja koja su na snazi u uporednom pravu gdje bi se dio ovlasti u ovoj oblasti prenio na javne bilježnike (notare).

str. 43 – 54.

 

Zakon o zaštiti potrošača u BiH – Implikacije na finansijsko poslovanje poslovnog subjekta

Momir Stefanović, dipl.oec.

Politika zaštite potrošača predstavlja veoma važnu i dinamičnu oblast, kao i značajan element tržišne ekonomije. Otvaranjem tržišta, protokom velikog broja proizvoda i povećanjem broja pružalaca usluga potreba za zaštitom interesa potrošača postaje sve važnija. Polazeći od značaja efektivne zaštite potrošača naša država je u tom cilju donijela Zakon o zaštiti potrošača još 2002. godine. Propis sa istim nazivom je donijela i Republika Srpska 2012. godine. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da svoje važeće i buduće zakonodavstvo vezano za zaštitu potrošača postepeno uskladi sa pravnom regulativom Evropske unije, kao i da obezbijedi primjenu tih propisa u praksi.

Činjenica da postojeći Zakon o zaštiti potrošača na nivou BiH nije usaglašen sa regulativom Evropske unije, a da je to sa zakonom entiteta Republika Srpska samo djelimično slučaj, nameće neodložnu obavezu i harmonizacije ovih propisa unutar BiH. Efekat toga bi bilo i značajno smanjenje troškova poslovanja domaćih privrednih subjekata., koji su trenutno nepotrebno opterećeni zbog neusklađenosti propisa na čitavom području BiH. Obaveze koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača trgovcima i drugim licima koja se bave prodajom proizvoda i pružanjem usluga imaju neposredan odraz na poslovanje ovih subjekata u pogledu nastanka određenih dodatnih troškova, primjene PDV propisa, evidentiranja prometa i dr. U daljem tekstu usresredićemo se na segmente Zakona o zaštiti potrošača koji su karakteristični sa navedenih aspekata.

str. 55 – 60.

 

Osnivanje, rad i prestanak rada predstavništava stranih lica u BiH

Nedim Muhić, magistar prava

Strana pravna lica često imaju potrebu da u Bosni i Hercegovini osnuju svoje predstavništvo koje će ih predstavljati. Mogućnost osnivanja predstavništva predviđena je Odlukom o osnivanju i radu predstavništava stranih pravnih lica u BiH, koju je donijelo Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za osnivanje, rad i prestanak rada predstavništava stranih lica u BiH. U ovom radu će biti predstavljene osnovne karakteristike predstavništva u pogledu njegovog osnivanja, rada i prestanka rada u Bosni i Hercegovini, a uz određene napomene koje se odnose na specifična rješenja ovog pitanja iz Republike Hrvatske, kao jedne od država članica Europske unije.

str. 61 – 63.RADNI ODNOSI

Zloupotreba bolovanja u FBiH

Mr. Sc. Dr. Elma Ibrahimpašić, specijalista medicine rada

Zloupotreba bolovanja kao rezultat ličnih ili problema na poslu poslodavcu donose neplanirane direktne i indirektne troškove. Problem neopravdanih bolovanja treba rješavati poslodavac u saradnji sa kontrolorom bolovanja zavoda zdravstvenih osiguranja i absence managerom.

str. 64 – 68.

 

Prava trudnice, porodilje i majke djeteta u zakonodavstvu FBiH

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Predstavljanje statusa i prava žene za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva i rada s polovinom punog radnog vremena do određene dobi djeteta, odnosno obaveze poslodavca u odnosu na zaštitu ove ranjive kategorije radnica, te mogućnost da određena prava umjesto žene i majke koriste otac djeteta, jedan od staratelja djeteta ili lice kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

str. 69 – 74.


 

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Jasna Junuz Šoto, dipl.oec

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koje su stupile na snagu 27.07.2022. godine su donijele značajne izmjene u pogledu načina oporezivanja prometa nepokretnosti, obavezi popisa nedovršenih objekata, usluga prevoza putnika od strane inostranih pružaoca, kao i određene novine u vezi sa unosom dobara u slobodne zone, te obaveze podnošenja PDV prijave (upotrebom kvalifikovanog potpisa). Ovim izmjenama propisano je novo Uputstvo za popunjavanje PDV prijave s detaljnijim pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje.

str. 75 – 82.

 

Objavljivanje prirode rizika koji proizilaze iz financijskih instrumenata prema MSFI 7 – financijski instrumenti: Objavljivanja

prof. dr.sc. Jozo Piljić

Primjenom ovog standarda moguće je raspolagati s podacima, kao npr. dospjelim potraživanjima od kupaca za koja nije izvršeno umanjenje i onih kod kojih je umanjenje izvršeno, iznose potraživanja u stranoj valuti kao moguće promjene tečaja, kreditna kvaliteta potraživanja, opis kolaterala ili drugih instrumenata osiguranja naplate potraživanja. MSFI 7 ukazuje na definiciju financijskih instrumenata kao ugovora, što podrazumijeva primjenu MSFI 7 na sve poduzetnike koji imaju bilo kakva potraživanja ili druge financijske instrumente.

str. 83 – 90.

 

Poslovni i finansijski rizik – dejstvo leveridža

Mehmed Budić, dipl.oec

Pojam rizika odnosi se na manju ili veću neizvjesnot u pogledu očekivanog ishoda, zbog čega su poduzeća u toku svoje poslovne aktivnosti izložena riziku, kako poslovnom, tako i finansijskom. Kada govorimo o riziku poslovanja ne možemo, a da ne spomenemo leveridž.

Osim poslovnog, razlikujemo i finansijski leveridž kod koga je stepen finansijskog rizika određen promjenama u obimu fiksnih finansijskih rashoda na ime kamate. To znači da se finansijski leveridž aktivira uvijek kada poduzeće dio sredstava finansira iz pozajmljenih izvora. Cijena pozajmljenih izvora je određena visinom kamatne stope. Zbog toga je logično očekivati da će stopa prinosa na ukupna poslovna sredstva razlikovati od stope prinosa na sopstvena sredstva. Jasno je da poduzeće teži da stopa prinosa na ukupna poslovna sredstva bude veća od kamatne stope.

str. 91 – 102.


SUDSKA PRAKSA

Priredio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija

BOSNA I HERCEGOVINA

 1. Obligaciono pravo – Podijeljena odgovornost kod naknade štete
 2. Porodično pravo – Odgovornost jednog bračnog partnera za obaveze drugog bračnog partnera
 3. Porodično pravo – Tužbeni zahtjev kod bračne stečevine
 4. Stvarno pravo – Kontinuitet nužnog prolaza
 5. Stvarno pravo – Ograđeno kućno dvorište kod nužnog prolaza
 6. Eksproprijacija – Ocjena sporazuma o utvrđivanju visine naknade
 7. Pravo osiguranja – Treće lice u saobraćajnog nezgodi
 8. Parnični postupak – Ocjena priznanica o plaćanju usluga
 9. Parnični postupak – Potreba da vještak bude na listi imenovanih sudskih vještaka
 10. Parnični postupak – Obrazloženje odluke drugostepenog suda
 11. Parnični postupak – Mjera osiguranja za odlaganje postupka izvršenja
 12. Parnični postupak – Pravilno označavanje tuženog
 13. REPUBLIKA HRVATSKA – Obligaciono pravo – Aktivna legitimacija za povrat troškova postupka
 14. REPUBLIKA HRVATSKA – Obligaciono pravo – Prekid zastarjelosti kolektivnom tužbom
 15. REPUBLIKA SRBIJA – Stvarno pravo – Pojam završene gradnje
 16. REPUBLIKA SRBIJA – Porodično pravo – Vraćanje zajma za imovinu poslije prestanka bračne zajednice

str. 103 – 113.

 

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke – str. 114. – 124.
 1. Da li je UO obavezan dijeliti srodan predmet nabavke na lotove
 2. Kako se zaštiti od ponuđača koji stalno odustaju od ugovora
 3. Za koliko dana se odlaže rok za dostavu ponuda nakon žalbe na TD
 4. Da li je dozvoljeno bodovati popust?
 5. Da li član koji nije učestvovao u radu KJN mora da potpiše zapisnik o ocjeni ponuda?
 6. Šta kada svi ponuđači koji su učestvovali u postupku nabavke odbiju potpisivanje ugovora?
 7. Promjenjivost cijena
 8. Nabavke za drugog ugovornog organa
 9. Osnov za skraćivanje roka za dostavu ponuda
 10. Ugovorni organ nije otvorio ponude u predviđeno vrijeme
 11. Da li promjene cijena na tržištu potpadaju pod definiciju više sile?
 12. Može li se nakon direktnog sporazuma sklopiti okvirni sporazum?
 13. Da li se uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sublimiraju?
 14. Ukoliko dođe do raskida ugovora, kako obezbijediti predmet nabavke do novog ugovora?
 15. Postupak nabavke za usluge otvaranja i vođenja žiro računa
Radni odnosi RS – str. 125. – 134.
 1. Neopravdani izostanak sa posla
 2. Da li se za lakšu povredu radne obaveze mora provoditi disciplinski postupak?
 3. Kaznene odredbe u slučaju kada poslodavac ne izvrši Odluku o uvećanju plate
 4. Preraspodjela radnog vremena u FBiH i RS-u
 5. Naknada troškova prevoza
 6. Maksimalno trajanje neplaćenog odsustva
 7. Promjena i evidentiranje predsjednika sindikalne organizacije
 8. Uvećanje plaće po osnovu radnog staža
 9. Praznici koji se ne uračunavaju u dane godišnjeg odmora
 10. Upućivanje radnika na rad u inostranstvu
 11. Isplata otpremnine
 12. Obračun naknade plate za vrijeme porodiljskog odsustva
 13. Preraspodjela trudnice na drugo radno mjesto zbog čuvanja trudnoće
 14. Ostvarivanje prava na godišnji odmor radnika kod kojeg je utvrđena privremena spriječenost za rad
 15. Može li se godišnji odmor koristiti prije usvajanja plana godišnjih odmora?
 16. Porodiljsko odsustvo u slučaju usvojenja djeteta
 17. Korištenje godišnjeg odmora nastavnika
 18. Izjava radnika da ne želi koristiti godišnji odmor
 19. Godišnji odmor radnika po osnovu navršenog mjeseca rada
 20. Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
 21. Prekid radnog odnosa i pravo na puni godišnji odmor
Radni odnosi FBiH – str. 135. – 146.
 1. Korištenje starog godišnjeg odmora u tekućoj godini radnice koja je bila na bolovanju
 2. Godišnji odmor radnice koja se prvi put zaposlila
 3. Pravo na puni godišnji odmor
 4. Korištenje godišnjeg odmora
 5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 6. Godišnji odmor demobilisanih boraca
 7. Rješenje o prestanku radnog odnosa u slučaju smrti radnika
 8. Minuli rad
 9. Privremeni premještaj radnika na drugo radno mjesto
 10. Pisano upozorenje radniku
 11. Neradni dani
 12. Uvjeti za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 13. Neradni dani po osnovu vjerskog i državnog praznika
 14. Plaćeno odsustvo za slučaj smrti užeg člana obitelji
 15. Rad na dane sedmičnog odmora i pravo na topli obrok
 16. Procedura u slučaju neplaćenog odsustva
 17. Neplaćeno odsustvo
 18. Sporazum o nastavku radnog odnosa radnika koji treba da ide u penziju
 19. Primjena kolektivnog ugovora za oblast drvne i papirne industrije u Federaciji BiH
Finansije i računovodstvo FBiH – str. 147. – 158.
 1. Porezne obaveze fizičkih lica kod pozajmice pravnom licu uz ugovorenu kamatu?
 2. Obaveze poslodavca prema taksi za isticanje table
 3. Porezni tretman izlazne fakture kod prodaje rabljenog motornog vozila fizičkom licu
 4. Način obračuna bolovanja u Federaciji BiH!
 5. Kako Popuniti PDV prijavu?
 6. Šta je potrebno naznačiti na fakturi kao napomenu o oslobađanju PDV-a kod nabavke opreme iz uvoza sredstvima IPA fonda?
 7. Da li se stalno sredstvo za koje nemamo dokaz da smo vlasnici, može isknjižiti iz sredstava s obzirom da je vrijednost istog 0 KM (amortizovani objekat)?
 8. Kojim zakonskim i podzakonskim aktima je regulisana isplata naknade plaće radnici koja je na porodiljskom bolovanju na području Srednjobosanskog kantona?
 9. Obračun minulog rada
 10. Da li se isplate u vidu pomoć radnicima koje su isplaćene prije stupanja na snagu Uredbe može tretirati po ovoj Uredbi (retroaktivno)?
 11. Obračun dnevnica sa službenog puta u inostranstvo?
 12. Da li se prilikom prelaska granice obračunava PDV po kilometru i na osnovu toga sačinjava PDV prijava?
 13. Isplata otpremnine prilikom odlaska u penziju?
 14. Da li je neophodno kod dodavanja prezimena prilikom vjenčanja mijenjati ugovor o radu koji je na određeno vrijeme?
 15. Obračun vremena trajanja i validnost potvrde o rezidentnosti
 16. Porezni tretman organizacije zabavnog događaja za radnike firme?
 17. Prikaz PDV-a u skladu sa Izmjenama Pravilnika o PDV-u kod popisne liste objekata u izgradnji, ukupni ili samo za ovu godinu?

 

 

Nazad

2015 – Časopis 2016 – Časopis 2017 – Časopis 2018 – Časopis 2019 – Časopis 2020 – Časopis 2021 – Časopis 2022 – Časopis