Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni savjetnik 01/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - Decembar 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – Decembar
Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi

Tuzla - 16. 12. 2022.

Bihać - 19. 12. 2022.

Mostar - 20. 12. 2022.

Banja Luka - 21. 12. 2022.

Sarajevo - 22. 12. 2022.

Snimak - 23. 12. 2022.

Sadržaj: Pravni savjetnik 01/2015

PRAVNI SAVJETNIK 1

Januar/Siječanj 2015

U ovom broju možete pročitati:

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha
Analizira se naknada štete zbog pretrpljenog straha, kao oblika nematerijalne štete koji u praksi izaziva dosta dilema. Pravična novčana naknada za pretrpljeni strah dosuđuje se ako okolnosti slučaja, a osobito trajanje i jačina straha to opravdavaju. Pored osnovnih (subjektivnih) kriterijuma za određivanje naknade, treba imati u vidu i dopunske kriterijume koji se odnose na imovinske prilike stranaka i stepen krivice štetnika, odnosno okolnosti pod kojima je nastala šteta. Novčana naknada, inače, mora biti u skladu sa značajem povređenog dobra i ciljem kome služi, a ne smije da pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom (objektivni kriterijum). Autor se zalaže da u budućoj reformi obligacionog prava nematerijalna šteta bude povezana sa povredom prava ličnosti.
PS – br. 1. str. 11-23.

Društvene i prave posljedice otvaranja stečajnog postupka
Rad ukazuje na značaj stečaja, a to čini kroz analizu posljedica koje nastupaju otvaranjem stečajnog postupka. Stečaj predstavlja kompleksan pravni institut, sa ekonomskim i socijalnim implikacijama, te je kao takav jedna od temeljnih sastavnica poslovnog sistema. Stečaj je, u tom kontekstu, pozicioniran naspram registracije, između kojih stoji primjena pravila tržišnog nadmetanja. Na postojanje općedruštvenog interesa za normativno uređenje, efikasno provođenje i učinke stečaja upućuje niz relevantnih faktora: veličina porezne baze, kretanje BDP-a, stopa nezaposlenosti, čime se determinira stepen socijalne sigurnosti, te politička i društvena stabilnost. Istovremeno, potrebno je spomenuti vezu između stečaja i privatizacije, koja je, po pravilu, negativno konotirana. Značajnu ulogu u analizi posljedica imaju instrumenti zaštite učesnika stečajnog postupka, kao i pozicija države u cjelokupnom procesu. Dotaknuta je i transformacija supstance ovog instituta u odnosu na prethodni sistem
PS – br. 1. str. 24-35.

Informacioni sistemi u javnoj upavi
Informacioni sistemi u javnoj upravi su tipični pravni informacioni sistemi. Svoje funkcionalne karakteristike zasnivaju na zakonskim i drugim propisanim kriterijumima i svrstavaju se u posebne informacione sisteme. Kvalitet rada savremene javne uprave proizlazi iz sposobnosti informacionog sistema da na najbolji način iskoristi interne i eksterne podatke i informacije, te ih pretvori u osnovu za savremeni rad, odlučivanje i upravljanje. Na taj način se javna uprava transformiše u elektronsku upravu koja će omogućiti korisnicima usluga da se obrate javnoj upravi u bilo koje vrijeme, za bilo koju potrebu i iz bilo kog mjesta. Takva javna uprava je potpuno i stalno operativna i pretpostavlja integraciju svih informacionih sistema i podsistema.
PS – br. 1. str. 36-44.

Društvena odgovornost u postupcima javnih nabavki
U prvom dijelu rada autor razmatra pojmovno određenje i pravni okvir javnih nabavki, te institucionalno uređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Drugi dio rada obrađuje problematiku vezanu za uvođenje društveno odgovornog djelovanja u postupke javnih nabavki. Društveno odgovorno poslovanje u postupcima javnih nabavki ogleda se prije svega uključivanjem socijalne komponente u postupke javnih nabavki, kao i komponente zaštite čovjekove okoline, odnosno uvođenje „zelenih“ javnih nabavki.
PS – br. 1., str. 45-54.

Bespravna, divlja i neplanska gradnja – uzroci i posljedice
Problem bespravne gradnje je jako prisutan u Bosni i Hercegovini, gotovo na svakom njenom dijelu i u različitim oblicima. U ovom radu se ukazuje na fenomen bespravne gradnje, njenu klasifikaciju i podjelu, sa sadržajnim značenjem, te njenim uzrocima i posljedicama. U ovom radu zadržat ćemo se na podjeli koja je izvršena prema semantici terminologije kojom se objašnjava ova pojava. U teoriji i praksi bespravna gradnja ima više imena pod kojima se pojavljuje pa prema tome varira i pojmovni obuhvat, aspekt posmatranja i način rješavanja problema, tako da se najčešće javlja pod terminom bespravna, divlja i neplanska gradnja
PS – br. 1. str. 55-59.

Plaće i naknade plaća
Autor u članku obrađuje sva primanja iz radnog odnosa i način njihovog utvrđivanja regulisano Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine i drugim federalnim i kantonalnim propisima i kolektivnim ugovorima i prava i obaveze zaposlenika i poslodavca u vezi sa njihovom realizacijom.
PS – br. 1. str. 60-70.

Tržište rada u Bosni i Hercegovini – stanje i osnovna obilježja
Privatizacija, kao dio procesa tranzicije, donijela je niz pozitivnih promjena, ali i mnogo problema, posebno socijalne prirode. Reforma tržišta radne snage ima sljedeće ciljeve: povećati mobilnost radne snage, reducirati sivo tržište i promijeniti određene elemente sistema posredovanja pri zapošljavanju. Poseban problem predstavlja neformalni sektor, odnosno rad na crno. Jako veliki broj ljudi radi unutar ovog sektora jer nemaju drugog izbora zbog čega će biti potrebno dosta vremena da se smanji procenat onih koji rade samo za platu, bez uplate doprinosa. Realnu stopu nezaposlenosti jako je teško izračunati upravo zbog postojanja sivog tržišta.
PS – br. 1. str. 71-78.

Pravni položaj državnih službenika u Republici Srpskoj
U članku se obrađuje pravni položaj državnih službenika u svijetlu Zakona o državnim službenicima Republike Srpske njihova prava, obaveze i odgovornosti. Autor tematizira pitanje zapošljavanja državnih službenika, trajanje radnog odnosa, razrješenja do odlućivanja o njihovim pravima i dužnostima.
PS – br. 1. str. 79-85.

Jednošalterski sistem u postupku registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj – analiza i efekti
Zakonska regulativa poslovnih subjekata uopšte, pa i regulativa u Republici Srpskoj je mnogobrojna. Svrha ovog teksta je da se ukratko prezentuju i analiziraju odredbe zakonskih propisa u Republici Srpskoj, a koje se odnose na jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata. S obzirom na svoje radne aktivnosti, autor je vrlo često u prilici da koristi usluge jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, pa sa tim u vezi u ovom tekstu daje i svoje viđenje prednosti i nedostataka jednog ovakvog sistema.
PS – br. 1. str. 86-90.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi, PS – br. 1. str. 98-114.
Javne nabavke PS – br. 1. str. 115-132.