Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 02/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - Decembar 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – Decembar
Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi

Tuzla - 16. 12. 2022.

Bihać - 19. 12. 2022.

Mostar - 20. 12. 2022.

Banja Luka - 21. 12. 2022.

Sarajevo - 22. 12. 2022.

Snimak - 23. 12. 2022.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 02/2015

PRAVNI SAVJETNIK 2

Februar/Veljača 2015

U ovom broju možete pročitati:

Putne isprave u Bosni i Hercegovini (II dio)
Imajući u vidu aktuelnost, dinamiku razvoja i stručnost predmetne materije, ovaj tekst je posebno namijenjen i od značajne je koristi uposlenicima u kantonalnim organima unutrašnjih poslova, u entitetskim organima unutrašnjih poslova, uposlenicima u MVPBiH, MCPBiH, MSBiH, uposlenicima u pravosudnim organima i drugim nadležnim tijelima, kao i advokatima, notarima i drugim licima koja dolaze u dodir sa izdavanjem, zamjenom, poništavanjem, oduzimanjem, upotrebom i sl. svih vrsta putnih isprava koje se koriste u pravnom prometu.
PS – br. 2., str. 11-27.

Efekti uvođenja elektronske uprave
Autorica prati postizanje glavnih ciljeva kojima se teži putem kompjuterizacije javne uprave a oni su: sve prioritetne usluge treba da budu moguće u elektronskom obliku; treba da se omogući emitovanje ID elektronskih kartica; elektronsko potpisivanje; svi nalozi za plaćanje treba da budu proslijeđeni u elektronskom obliku; većina obuke treba da se provede nekim od oblika e-učenja; sve usluge koje pruža uprava treba da budu opremljene sistemom monitoringa, itd. Tako, elektronska uprava obezbjeđuje efikasnu i konstantno raspoloživu interakciju izmđu građana i javne uprave na obostranu dobrobit i javnu korist.
PS – br. 2., str. 28-38.

Institut oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u krivičnom zakonodavstvu i praksi BiH
Institut oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom temelji se na jednom od osnovnih pravnih postulata – da niko ne može zadržati imovinsku korist koju je protivpravno stekao. Nakon kratkog uvodnog razmatranja o navedenom krivično-pravnom institutu, slijedi pregled relevantnih odredbi međunarodno-pravnih dokumenata u kojima su sadržani standardi koji predstavljaju uporište za njegovu primjenu. Potom se daje prikaz važećeg zakonodavnog okvira u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Bosni i Hercegovini, sa naročitim naglaskom na odvojeno zakonodavstvo entiteta u ovoj oblasti.
PS – br. 2., str. 39-52.

Sloboda ketanja radnika u Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH i EU
U radu se analizira sadržina slobode kretanja radnika u EU, njena ograničenja, kao i tranzicijski period za radnike iz novih država članica. Također će je analizirano i pitanje položaja radnika koji u EU dolaze iz država koje nisu članice Unije, sa posebnim osvrtom na odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i EU. Analiza u ovom radu obuhvatit će i najznačajnije presude Suda pravde Evropske unije koje su imale snažan utjecaj na tumačenje slobode kretanja radnika.
PS – br. 2., str. 53-61.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa
Autor u članku analizira načine zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i državnih službenika i namještenika, u skladu sa posebnim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na državne službenike i namještenike.
PS – br. 2. str. 62-72.

Radno-pravni status zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave
U članku je obrađen status zaposlenih u jedinici lokalne samouprave i to službenika i tehničkih i pomoćnih radnika, njihova prava i obaveze koje proizlaze iz radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave u Republici Srpskoj.
PS – br. 2., str. 73-77.

Korporativni upravljački elementi potrošačkog i marketinškog prava na unutrašnjem tržištu Evropske unije
U tekstu se razmatra odnos između korporativnog upravljanja i potrošačkog, odnosno marketinškog prava na unutrašnjem tržištu Evropske unije. Sa tim u vezi, savremeni stakeholderski model korporativnog upravljanja usko podrazumijeva prihvatanje svih principa kvalitetne i dobre poslovne prakse kako bi se zaštitila klijentela privrednog društva u pitanju na tržištu Unije. Potrošačko i marketinško pravo predstavljaju svojevrsnu nadogradnju korporativnog upravljanja na supranacionalnom (nadnacionalnom) komunitarnom nivou.
PS – br. 2., str. 78-83.

Sudska praksa – Naknada štete
PS – br. 2., str. 84-101.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi PS – br. 2., str. 102-111.
Javne nabavke PS – br. 2., str. 112-123
Kancelarijsko poslovanje PS – br. 2., str. 124-132.