Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravni Savjetnik 09/2015PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.Seminar - Javne nabavke - Decembar 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – Decembar
Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi

Tuzla - 16. 12. 2022.

Bihać - 19. 12. 2022.

Mostar - 20. 12. 2022.

Banja Luka - 21. 12. 2022.

Sarajevo - 22. 12. 2022.

Snimak - 23. 12. 2022.

Sadržaj: Pravni Savjetnik 09/2015

PRAVNI SAVJETNIK 9

Septembar/Rujan 2015

 

U ovom broju možete pročitati:

Naknada nematerijalne štete za pretprljene društvene bolove
Duševni bolovi su određene neprijatnosti u sferi čovjekovog psihičkog života, neprijatni psihički doživljaji. Ovaj bol kao poremećaj psihičke ravnoteže je individualni subjektivni fenomen i zavisi od strukturalnih osobina svake ličnosti.   Duševni bolovi se izričito spominju u odredbama Zakona o obligacionim odnosima  u kojima se priznaje pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete u određenim situacijama. Tako ovaj zakon priznaje pravo na novčanu naknadu za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica, naročito teškog invaliditeta bliskog lica, te za duševne bolove zbog kažnjive obljube i izvršenja nekog krivičnog djela protiv dostojanstva ličnosti i morala
PS – br. 9. str. 11-29.

ZAKON O RADU
razlike i nova pravna rješenja u odnosu na dosadašnji zakon o radu (I dio)
Analiziraju se ključne razlike između dosadašnjeg zakona o radu, s ukazivanjem na nova ili drugačija rješenja, u odnosu na novi Zakon o radu, koji je objavljen od 12. 8. 2015. godine, a stupio na snagu 19. 8. 2015. godine. Potpuna primjena ovog zakona bit će moguća nakon zaključivanja novih ili usklađivanja dosadašnjih kolektivnih ugovora, donošenja provedbenih akata koji proističu iz ovog zakona, usklađivanja pravilnika o radu i ugovora o radu, u skladu sa rokovima propisanim Zakonom
PS – br. 9. str. 30-42.

Ugovor o špediciji (otpremanju) u domaćem i uporednom pravu
Ugovor o špediciji u domaćem pravu uređen je Zakonom o obligacionim odnosima Bosne i Hercegovine. Špedicija nije uređena sličnim ili istim važećim međunarodnopravnim vrelima, niti međunarodnim konvencijama. U većini evropskih država špediterska djelatnost je uređena nacionalnim obligacionim ili trgovačkim zakonom. Iako zasebno normiran i uređen ugovor, za odnose između stranaka šprediterskog posla koji nisu izričito regulisani odredbama koje normiraju ugovor o špediciji  primjenjuju se pravila nekih drugih ugovora. U ovom radu analizira se postojeća regulativa u domaćem i uporednom pravu, te njeni eventualni nedostaci za uspješno odvijanje ove privredne djelatnosti.
PS – br. 9. str. 43-50.

Uloga ergonomije u prevenciji zaštite i zdravlja na radu
Autor se u članku bavi ergonomiom kao posebne discipline koja se bavi  uslovima rada, procesu i sredstvima za rada i i njihovo prilagođavanje fiziološkim i psihološkim karakteristikama radnika. Značaj ergonomije je u tome što ona određuje optimalne granice opterećenja i optimalne zone snage kod čovjeka kako u procesu rada tako i u drugim oblastima
PS – br. 9. str., 51-54.

Prikaz novog Zakona o radu Republike Hrvatske – (II Dio)
Navedenim stručnim radom dajemo nastavak prikaza novog Zakona o radu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 93/14), odnosno pojedinih njegovih instituta koji nisu postojali ili su izmijenjeni u odnosu na dosadašnji zakon o radu Republike Hrvatske.
PS – br. 9. str. 55-60.

Strategija korporativnog upravljanja kompanijama u Federaciji BiH – krivična djela iz oblasti poreza i protiv radnih odnosa
Razmatraju se krivična djela iz oblasti poreza i radnih odnosa u Federaciji BiH, njihov uticaj prilikom definiranja korporativne strategije poslovanja i upravljanja poslovnim subjektom na tržištu. Težište je stavljeno na normativni metod. Neophodnost posjedovanja visokog nivoa svijesti exempli gratia menadžmenta (i ostalih upravljačkih odbora) o postojanju ovog seta krivičnih djela, za koja je kao takva propisana određena kazna, predstavlja prioritet u poslovanju u savremenom korporativnom stakeholderskom upravljanju društvom na tržištu
PS – br. 9. str. 61-63.

Uticaj upravne mjere na prava koja su subjektu nadzora priznata konačnim upravnim aktom s osvrtom na dodjelu novčanih poticaja u poljoprivredi
Poštivanje načela zakonitosti je preduslov i garancija za implementaciju vladavine prava i pravne sigurnosti. Intencija ovog rada je ukazati na ulogu upravne mjere i refleksiju iste na konačni upravni akt kojim je subjektu nadzora priznato neko pravo, s akcentom na dodjelu novčanih poticaja u poljoprivredi
PS – br. 9. str., 64-70.

JPP – šansa za lokalne zajednice
Javno-privatno partnerstvo se sve češće pojavljuje kao oblik alternativnog finansiranja velikih infrastrukturnih projekata u javnom sektoru, posebno u lokalnim zajednicama. U vrijeme kada su lokalni budžeti ograničeni i nedostatni da se suoče sa izazovima modernog vremena, javno-privatno partnerstvo predstavlja idealan model za prikupljanje sredstava kojima će se zadovoljavati potrebe lokalnog stanovništva. Ovakav model poslovanja je prihvatljiv za obje strane (javni i privatni sektor) jer se adekvatno raspodjeljuju resursi, rizici, upravljanje i odlučivanje u cijelom procesu. U javnom sektoru dolazi do povećanja kvaliteta usluga, dok privatni sektor dobija mogućnost širenja na većim geografskim područjima i investiranja u nova tržišta.
PS – br. 9. str., 71-77.

Aktuelni aspekti novih propisa Evropske unije u vezi sa mehanizmima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARS) ima različite pojavne oblike te je svrha ovog rada prikazati trenutno stanje u Evropskoj uniji. ARS nudi i potrošaču i trgovcu više fleksibilnosti nego redovan sudski postupak i može bolje zadovoljiti potrebe obje strane. U odnosu na sudski postupak, modeli ARS su jeftiniji, brži i više neformalni, što znači da su atraktivno sredstvo za potrošača koji traži zadovoljštinu. Naglasak rada je na prikazu trenutnog sistema alternativnih načina rješavanja sporova u pojedinim državama članicama koje će se morati prilagoditi i redizajnirati postojeće ARS šeme u skladu sa ADR direktivom i ODR uredbom.
PS – br. 9. str., 78-88.

Pojam i funkcija Privremenog sporazuma o trgovini trgovinskim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Evropskih zajednica i njihovih članica
Sumarno je izložena tematika u vezi sa pojmom i funkcijom Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Evropskih zajednica i njihovih članica – Privremenog trgovinskog sporazuma. Naglašeno je da on čini sastavni dio šire cjeline – Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenog između Evropskih zajednica i njihovih država članica na jednoj i BiH na drugoj strani. Kao takav, PTS ima za cilj da se što prije praktično provedu odredbe SSP-a koje se tiču trgovine i trgovinskih odnosa.
PS – br. 9. str., 89-93.

SAVJETODAVNI SERVIS
Radni odnosi PS – br. 9., str. 94-104.
Javne nabavke PS – br. 9., str. 105-111.
Kancelarijsko poslovanje PS – br. 9., str. 112-120.