Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravo i finansije 02-2019PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.


Sadržaj: Pravo i finansije 02-2019

Sadržaj: Pravo i finansije 2/2019

PRAVO

Isključenja ustupanja potraživanja (cesije) u pravu Bosne i Hercegovine

Mr. sc. Ajla Šaković

S obzirom na naglašeni ekonomski značaj ustupanja potraživanja / cesije u današnjim tržišnim prilikama, kao i na činjenicu nemijenjanja ovog instituta tokom više desetljeća, tačnije od donošenja Zakona o obligacionim odnosima, sa jedne strane, te uvođenje određenih isključenja, odnosno ograničenja ustupanja potraživanja kroz specijalne propise iz domena poslovanja finansijskih institucija, sa druge strane, autor je prepoznao potrebu prikaza i analize novih zakonskih rješenja koja se odnose na ovaj institut, i to u domenu ograničenja ustupanja potraživanja iz ugovora o kreditu i drugim finansijskim proizvodima.

str. 11 – 21.

Aktuelna pitanja funkcionisanja javnih preduzeća

Zaliha Čengić, mr. sci. ecc. i Azra Bublin, dipl. iur.

Posebno je akcentirano pitanje sadašnjeg funkcionisanja javnih preduzeća, njihovih organa, posebno menadžmenta, transparentnosti rada i odgovornosti, reorganizacije, kao i njihove privatizacije, te šta je potrebno preduzeti za njihovo efikasno i ekonomično poslovanje i adekvatno zadovoljavanje potreba građana i privrednih subjekata. Aktuelan problem u Bosni i Hercegovini, a time i u Federaciji Bosne i Hercegovine jeste funkcionisanje javnih preduzeća, odnosno preduzeća sa državnim kapitalom. Ova preduzeća su tradicionalno, odnosno dominantno prisutna u komunalnim uslugama (voda, struja, gas, toplane), transportu (željeznice, ceste, zračni saobraćaj), komunikacijama (telefonske i poštanske usluge), kao i finansijskim institucijama i namjenskoj industriji.

str. 22 – 25.

Pojam i pravna priroda prava građenja

Melisa Ahmić, MA

Pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da na površini tog zemljišta ili pak ispod nje, ima vlastitu zgradu, a vlasnik tog zemljišta dužan je to trpiti. Pravo građenja izjednačeno je sa nekretninom, tj. zgrada koja bude izgrađena ili je već izgrađena na zemljištu opterećenom pravom građenja pripadnost je tog prava kao da je ono zemljište. Ono se odvaja od ostalih stvarnih prava, te približava pravu vlasništva na nekretnini, što u suštini omogućava podjelu nekretnine. Bez prava građenja, nadograđeni dio bi u skladu sa novom definicijom nekretnine, predviđenom članom 6. stav 2. ZSPFBIH, bio u vlasništvu vlasnika zemljišta i postojeće zgrade.

str. 26– 28.

Konceptualni nedostaci prava konkurencije u Bosni i Hercegovini

Mr. Samir Sabljica

Razmatra se pravno regulisanje konkurencije u Bosni i Hercegovini. Pravo konkurencije je skup pravnih pravila usmjerenih na zaštitu procesa konkurencije u tržišnoj ekonomiji, kojima se nameću ograničenja učesnicima na tržištu i kojima se reguliše tržišna moć kompanija i pojedinaca. Osnovna premisa od koje polazi pravo konkurencije je da na tržištu već postoji određeni stepen konkurencije, te da država osigurava uvjete da se nivo konkurencije ne naruši. Ovo država čini putem organa / tijela za zaštitu konkurencije (regulatorni organ). Osnovna hipoteza rada je da postojeći Zakon o konkurenciji treba ažurirati u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije. Veći dio rada je posvećen BiH, odnosno njenom normativnom (više zakonodavnom) okviru u oblasti konkurencije s osvrtom na rad Konkurencijskog vijeća, kao glavnog regulatornog tijela. Posebno se ukazuje na pitanje daljnjeg ažuriranja zakonodavstva BiH sa zakonodavstvom EU te daju okvirni parametri za unapređenje rada Konkurencijskog vijeća. Važnost područja konkurencije u procesu evropskih integracija od izuzetnog je značaja prije svega radi pravovremene pripreme bosanskohercegovačkih kompanija na uvjete poslovanja koji važe na tržištu EU. U zaključnom razmatranju se potencira da je politika konkurencije jedan od konstitutivnih elemenata u cilju izgradnje jedinstvenog tržišta BiH te da se moraju slijediti pravila i standardi EU u ovoj oblasti.

str. 29– 35.

Pravni aspekt kućnog reda u stambenoj zgradi

Borislav Matić, dipl. iur

Početkom primjene Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH i Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade Kantona Sarajevo, donošenje odluke o kućnom redu u nadležnosti je etažnih vlasnika nekretnine. Odlukom se regulišu pitanja koja su vezana za najčešće probleme u zgradi, kao što su: neprimjereno odlaganje otpada; neprimjereno držanje kućnih ljubimaca; bučni radovi u stanovima u neprimjereno vrijeme; remećena prava na noćni mir i sl. Sve zgrade moraju imati svoj kućni red.

str. 36– 41.

RADNO PRAVO

Privremeno obavljanje poslova

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

U članku se ukazuje na entitetske razlike u regulisanju privremenog raspoređivanja radnika, kao mogućnosti i obaveze radnika da radi pod propisanim uslovima na poslovima za koje nije zaključio ugovor o radu, te različit položaj, prava i obaveze radnika koje se mogu smatrati diskriminacijom, posebno u slučaju primjene kod poslodavca koji obavlja djelatnost primjenjujući dva entitetska propisa o radu

str. 42 – 44.

POREZI I FINANSIJE

Porez po odbitku na prihod od otuđenja imovine

Mirela Mašić, dipl. oec.

Prema Zakonu o porezu na dobit („Sl. novine Federacije BiH“, broj 15/16), koji je na snazi od marta 2016. godine, oporezivim prihodom nerezidenta koji je predmet oporezivanja porezom po odbitku, shodno članu 39. Zakona, smatra se i prihod koji ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica ili drugog nerezidentnog lica na teritoriji Federacije na osnovu prodaje ili prijenosa, uz naknadu, za nepokretnu imovinu, dionice ili udjele u kapitalu koji se u skladu sa računovodstvenim propisima smatraju dugoročnim finansijskim plasmanom i prava industrijske svojine, ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije propisano.

Prema ranije važećim propisima o porezu na dobit, ovakva vrsta prihoda nerezidentnog pravnog lica nije se smatrala predmetom oporezivanja, pa je stoga značajna novina u našem poreznom sistemu.

str. 45 – 52.

Troškovi reprezentacije – porezni i računovodstveni tretman

Mr. oec. Sabina Džanović

U cilju što bolje poslovne saradnje u budućnosti, bolje pregovaračke klime i u konačnici povećanja obima poslovanja s poslovnim partnerima, u praksi se često poslovni partneri ugošćavaju, te im se daju prigodni pokloni, plaćaju im se izdaci za odmor, rekreaciju i sl.

S obzirom na specifičan tretman troškova reprezentacije u poreznim propisima, potrebno je znati razgraničiti da li se izdaci po osnovu određenih poslovnih aktivnosti tretiraju kao izadci po osnovu reprezentacije ili, se, pak, takve aktivnosti mogu smatrati reklamnim aktivnostima, odnosno troškovima reklame.

str. 53 – 59.

Postupak, principi i metode vrednovanja (procjene) preduzeća

Dr. sc. Mirna Pajević

Na području harmoniziranja oporezivanja u EU, direktivama je postignut visoki stepen Procjena vrijednosti preduzeća je složen postupak, koji se sastoji od velikog broja aktivnosti čiji je krajnji rezultat mišljenje o vrijednosti preduzeća na određeni dan. Praksa procjene vrijednosti preduzeća razvila je veliki broj metoda koje su zasnovane na tri osnovna pristupa, odnosno principa, i to na tržišnom, prinosnom i troškovnom principu. U uslovima efikasnosti tržišta, primjena ovih metoda teorijski bi trebala da rezultuje jednakim vrijednostima. Međutim, činjenica je da se primjenom aktuelnih metoda, u određenim uslovima vrednovanja, mogu dobiti bitno različiti rezultati, pogotovo kada je riječ o tržištima u razvoju kakvo je bosanskohercegovačko.

Tržišni pristup polazi od pretpostavke da je vrijednost neke imovine, u ovom slučaju preduzeća, zasnovana na cijenama slične imovine na tržištu. Ovaj pristup obuhvata metode koje se zasnivaju na podacima o uporedivim preduzećima, a vrijednost preduzeća utvrđuje na osnovu hipoteze da preduzeće vrijedi onoliko koliko i slično kotirano preduzeće, čija je cijena poznata sa berze ili na bazi podataka o cijeni nedavno obavljene transakcije, kada uporedivo preduzeće ne kotira na berzi.

Prinosni pristup polazi od računanja zarađivačke (prinosne) moći preduzeća. Ovaj pristup koristi dinamičke metode računanja kao što su sadašnja vrijednost očekivanog dobitka i sadašnja vrijednost neto novčanog toka.

Troškovni pristup je baziran na izračunavanju vrijednosti neto imovine (neto aktive) i likvidacione vrijednosti preduzeća.

str. 60 – 70.

Investicijsko bankarstvo u funkciji razvoja tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini

Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović

Tržište i institucije finansijskog sistema su od velike važnosti za funkcionisanje njegovih subjekata, same države, ali i za svakodnevni život pojedinca. Tržišta novca i kapitala kao dijelovi finansijskog sistema predstavljaju mehanizme koji obavljaju konverziju štednje. Finansijski sistem je od velike važnosti za sve subjekte privrede jer pojedini subjekti, kao i državne institucije ovise o brzini učinkovitosti, vrsti i kvaliteti usluga koje daje finansijski sistem. Radom se željelo pokazati da je osnovna svrha investicionog bankarstva da poboljša rad tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini, kao i da se utvrdi, analizira i prikaže investiciono bankarstvo kao dio finansijskog tržišta, u kojem investicione banke igraju važnu ulogu u mobilizaciji i optimalnom i efikasnom korištenju finansijskih sredstava.

str. 71 – 77.

JAVNE NABAVKE

Zakazivanje e-aukcije nakon usvojene žalbe na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Mr. Admir Bašić, dipl. oec.

E-aukcije su promijenile suštinu nabavki i ponašanje ponuđača. Primjena u javnim nabavkama je regulisana Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije. Pravilnikom nije precizirano postupanje u slučaju izmjene odluke o izboru ponuđača. Ugovorni organi postupaju u skladu sa stavom Agencije za javne nabavke, ali koliko je ovaj stav ispravan i kakvi su finansijski efekti u praksi? Analizirali smo brojne primjere iz prakse i informacije dostupne na portalu javnih nabavki i utvrdili da postoje određeni obrasci ponašanja ponuđača, te da postoji prostor za unapređenje javnih nabavki i smanjenje rizika

str. 78 – 82.

Praksa URŽ/KRŽ-a

Priredila: Ivana Grgić, dipl. ecc

str. 83 – 88.

U ovom broju časopisa „Pravo i finansije“ dat je pregled prakse i izvodi iz obrazloženja Ureda / Kancelarije za razmatranje žalbi po pitanjima:

  1. Dostave ponuda brzom poštom i otvaranja ponuda,
  2. Da li se mogu prihvatiti izjave o ispunjavanju uslova iz članova 45, 47. i 52. ZJN ako nemaju naveden datum i mjesto davanja izjava, ali je isto sadržano na ovjeri nadležnog organa,
  3. Da li se od ponuđača može zatražiti pojašnjenje neprirodno niske cijene za pojedine stavke ponude,
  4. Prevoda dokumenata koji se dostavljaju u ponudi,
  5. Poništenja postupka zbog znatno većih cijena od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke

str. 89 – 98.

Radni odnosi u FBiH

str. 99 – 109.

Radni odnosi u RS

str. 110 – 115.

Porezi i finansije

str. 116 – 124.

Info stranica

str. 125 – 135.