Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Pravo i finansije 05-2019PDF

Samo pretplatnici mogu pristupiti kompletnom izadnju časopisa.


Prijava za pretplatnike.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.


Sadržaj: Pravo i finansije 05-2019

Sadržaj: Pravo i finansije 5/2019

PRAVO

Pravni okvir društva s ograničenom odgovornošću s osvrtom na sudsku praksu (I dio)

Doc. dr. Esad Oruč

Izložena su osnovna pitanja društva s ograničenom odgovornošću prema Zakonu o privrednim društvima FBiH. Zbog ograničenosti obima rada, pažnja je posvećena određenim pitanjima funkcionisanja ovog oblika društva, s osnovnim ciljem da se kroz analizu zakonskih rješenja i aktuelne sudske prakse ukaže na probleme u primjeni pojedinih odredbi Zakona o privrednim društvima, kao i na moguća rješenja istih. Nastojali smo da posebno ukažemo na problem nedorečenosti pojedinih članova zakona, kao i na problem u primjeni upućujućih zakonskih normi. Detaljno su obrađena sljedeća pitanja: pojam i obilježja društva s ograničenom odgovornošću, osnovni kapital, prava i obaveze članova društva, istupanje i isključenje člana društva, kao i ništavost i pobojnost odluka skupštine društva


str. 11 – 20.

Neustavnost naplate rente

Melisa Ahmić, dipl. iur, MA

Potpredsjednik Federacije BiH je uputio zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o građevinskom zemljištu FBiH koje uvode i regulišu naknadu za korištenje gradskog građevinskog zemljišta (renta), a koju svojom odlukom utvrđuje opštinsko ili gradsko vijeće. Osporene odredbe Zakona su u suprotnosti s Ustavom FBiH, preciznije, njima se krši pravo na imovinu, pravo na jednakost pred zakonom i pravo na zabranu svake diskriminacije na rasi, boji kože, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom ili socijalnom porijeklu. Također, Zakon o građevinskom zemljištu FBiH nije usklađen sa Zakonom o stvarnim pravima, iako su se svi propisi o građevinskom zemljištu trebali usaglasiti s odredbama Zakona o stvarnim pravima u roku od tri mjeseca od dana primjene navedenog zakona. Stoga je Ustavni Sud FBiH proglasio neustavnim odredbe koje regulišu naplatu rente, pa je svaki pokušaj naplate naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, počev od 24. 11. 2018. godine, neustavan


str. 21 – 24.

Ugovor o građenju u zakonodavstvu Republike Hrvatske (I dio)

Mr. sc. Ante Jelavić

U članku se razmatra institut ugovora o građenju u pozitivnom pravu Republike Hrvatske, njegovo porijeklo i narav. Ugovor o građenju jer vrsta ugovora o djelu. To je višestrani pravni posao kojim se jedna ugovorna strana obvezuje drugoj izgraditi građevinu ili obaviti neke druge građevinske radove, a druga se obvezuje prvoj isplatiti odgovarajuću naknadu. Elementi ovog ugovora jesu: građevina i cijena, ali postoje i dodatni elementi, kao što su zemljište, rok, kao i projekt. Kako broj ovih ugovora rapidno raste, zbog sve češće uloge građenja, pojavljuju se i novi tipovi ugovora o građenju. Ugovor o građenju prestaje iz zakonskih razloga, ali može prestati i voljom stranaka


str. 25 – 37.

RADNO PRAVO

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć zaposlenih u intitucijama Bosne i Hercegovine

Nerma Rajkić, dipl. iur.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć zaposlenih u institucijama BiH propisano je Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog) (u daljem tekstu Odluka), koju je donijelo Vijeće ministara BiH. Ovom Odlukom regulisan je način i postupak ostvarivanja naprijed navedenih prava, kao i ograničenja u pogledu ostvarivanja istih. Kroz ovaj rad obradit ću pojmove, uslove, način i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć zaposlenih u institucijama BiH.


str. 38 – 43.

Disciplinski postupak u oblasti predškolskog vaspitanja, obrazovanja i kulture Republike Srpske

Danijela Radonić, dipl. iur.

Poseban izazov predstavlja zakonito sprovođenje postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika zaposlenih u predškolskim ustanovama, ustanovama obrazovanja te ustanovama kulture u moru nekvalitetnih i/ili nedorečenih propisa. U članku je dat sistematičan i uporediv presjek trenutnog stanja legislative u ovoj oblasti. Iako se radi o relativno novijim propisima koji su doneseni ili mijenjani u posljednjih pet godina, praksa je već pokazala određene probleme zbog čega smatramo da nadležne institucije i organi (sindikat) trebaju hitno preduzeti mjere i aktivnosti na poboljšanju uređenja ove oblasti. Posebno ukazujemo na nekvalitetna rješenja u PKU, koja se odnose na disciplinski postupak, ali ih svakako ima i u drugim dijelovima PKU


str. 44 – 53.

POREZI I FINANSIJE

Najmovi MSFI 16

Dr. sc. Jozo Piljić

Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 16 – Najmovi od 1. siječnja / januara 2019. godine zamjenjuje Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 17 – Najmovi. MSFI 16 nastao je kao rezultat suradnje između američkog FASB-a koji kreira US GAAP-ove i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).

Model priznavanja najmova prema MRS 17 često je bio kritiziran zbog pružanja nedovoljnih informacija o najmovima korisnicima financijskih izvještaja i to posebno kod operativnih najmova. Upravo zbog toga, najznačajnija novena koju uvodi MSFI 16 je primjena jedinstvenog računovodstvenog modela za najmoprimce koji od najmoprimaca zahtijeva da priznaju u svojim poslovnim knjigama imovinu i obveze za sve najmove sa razdobljem dužim od 12 mjeseci, osim u slučajevima kad je imovina koja je predmetom najma male vrijednosti


str. 54 – 74.

Međunarodni okvir za profesionalnu praksu interne revizije

Dr. sc. Mirna Pajević

Međunarodni okvir profesionalne prakse interne revizije predstavlja skup svih mjerodavnih smjernica za profesionalnu praksu interne revizije koje uređuju ulogu, položaj, odgovornost i funkciju interne revizije i internih revizora. Međunarodni okvir je utvrdio Institut internih revizora (The Institute of Internal Auditors – IIA ) koji je globalna kompanija posvećena internim revizorima i jedini je nadležan za donošenje mjerodavnih uputstava i smjernica. Međunarodni okvir uključuje definiciju interne revizije, Etički kodeks, standarde i praktične savjete, te olakšava dosljedan razvoj, tumačenje i primjenu koncepata, metodologija i tehnika koje se koriste u internoj reviziji.


str. 75 – 88.

TRGOVINA

Mobilna prodaja i prodaja putem automata

Momir Stefanović, dipl, oec.

Pokretne prodavnice i prodaja putem automata su, i pored pojave savremenijih načina prodaje, još uvijek prilično zastupljeni oblici trgovine na malo izvan stalnog mjesta prodaje. Ovaj tip prodaje ima određene prednosti u odnosu na klasični način prodaje, ali i neka ograničenja. Način i uslovi prodaje putem mobilnih prodavnica i preko automata regulisani su Zakonom o unutrašnjoj trgovini i Pravilnikom o minimalnoj tehničkoj opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine koji je bio vezan uz raniji Zakon o trgovini, ali je njegova primjena produžena do donošenja novog pravilnika.

U tekstu se tretiraju uslovi za prodaju u pokretnim prodavnicama i na automatima, porezni tretman tog načina prodaje i način evidentiranja prometa putem njih prema propisima Federacije Bosne i Hercegovine


str. 89 – 93.

JAVNE NABAVKE

Neosnovana žalba u postupku nabavke hotelskih i ugostitelјskih usluga (primjer iz prakse)

Dragana Ribić dipl. iur.

Ugovorni organ započinje postupak nabavke objavom obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki u kojima utvrđuje uslove učešća u konkretnom postupku nabavke. Ponuda je dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti: 1) prihvatlјiva – ako ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom; 2) neprihvatlјiva – ako ne ispunjava uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom.

Nakon izvršene ocjene ponuda ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke. Ukoliko u postupku nabavke bude uložena žalba, ugovorni organ će postupiti po istoj, te ako utvrdi da je žalba neosnovana proslijedit će je u skladu sa članom 100. stav (5) Zakona o javnim nabavkama nadležnom Uredu za razmatranje žalbi. Rješenje URŽ-a je konačno i izvršno.


str. 94 – 102.

MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

str. 103 – 106.

SAVJETODAVNI SERVIS

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

Javne nabavke

str. 107 – 119.

Radni odnosi u RS

str. 120 – 129.

Porezi i finansije

str. 130 – 139.

Info stranica

str. 140 – 150.