INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI:

INDIREKTNIH POREZA

DIREKTNIH POREZA I

RADNIH ODNOSA

 


Interaktivni webinar icon-briefcase
11. 10. 2022.
9:30
Snimak webinara 
17. 10. 2022.
10:00

Početak webinara u 9:30h


REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.


 

PROGRAM WEBINARA:

 

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI INDIREKTNIH POREZA
 • Zakonski osnov za vršenje inspekcijskog nadzora;
 • Prava i obaveze kontrolisanih i službenih lica u postupku inspekcijskog nadzora;
 • Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“ broj 68/16);
 • Specifičnosti u primjeni pravnih propisa iz oblasti indirektnih poreza (praktični primjeri);
 • Primjena člana 7. stav 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.
 • Postupak oporezivanja putničkih i teretnih vozila.
 • Popunjavanje polja PDV prijave samooporezivanja u dijelu podataka koji se tiču krajnje potrošnje.
 • PDV tretman ino-usluga.
 • Prefakturisanje
 • PDV tretman otpisa stalnih sredstava koja imaju knjigovodstvenu vrijednost.
 • Odbitak ulaznog PDV-a na gotovinske račune.
 • Manjkovi, otpis i uništavanje zaliha.

Pitanja i odgovori

 

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI DIREKTNIH POREZA
 • Prodaja i prenos udjela;
 • Reprezentacija;
 • Isplata jednokratne pomoći;
 • Primanja sportista amaterski i profesionalni angažman;
 • Reklama;
 • Sponzorstva;
 • Otpis potraživanja;
 • Nedokumentovani rashodi;
 • Princip „pažnje dobrog privrednika“;
 • Porezni tretman različitih oblika obrazovanja i stručnog usavršavanja;
 • Manjkovi, otpisi, prekomjerni kalo…;
 • Obračun doprinosa i poreza na dohodak za direktora – nerezidenta;
 • Porezni tretman angažmana volontera i praktikanata;
 • Pozajmice;
 • Porez po odbitku;
 • Porezni poticaj – ulaganje 50% proizvodnja vs usluge;
 • Ugošćavanja poslovnih partnera / team building;
 • Prekršaj ili krivica (načelo “ne bi sin idem”).

Pitanja i odgovori

 

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI RADNIH ODNOSA
 • Inspekcijski nadzor:
  • Prava i obaveze poslodavca pri inspekcijskom nadzoru,
  • Nadležnost inspekcije rada kod otkaza ugovora o radu;
  • Najčešći primjeri nepravilnosti koje poslodavci čine.
 • Prijava na obavezno osiguranje radnika.
 • Iznajmljivanje radnika drugom poslodavcu.
 • Ugovori iz oblasti radnih odnosa shodno Zakonu o radu FBiH:
  • Ugovor o radu,
  • Ugovor o djelu,
  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima,
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
  • Ugovor o obavljanju poslovodne funkcije bez zasnivanja radnog odnosa (menadžerski ugovor).
 • Radno vrijeme:
  • Pojam radnog vremena,
  • Graničenja poslodavca kod organizacije radnog vremena.
 • Prekovremeni rad:
  • Pojam prekovremenog rada i razlozi koji ga opravdavaju,
  • Moguće posljedice za poslodavca koje bi trebale demotivirati poslodavce od uvođenja prekovremenog rada ukoliko isti nije nužan,
  • Uvećanje plaće za vrijeme prekovremenog rada.
 • Preraspodjela radnog vremena:
  • Način uvođenja preraspodjele radnog vremena i slučajevi kada poslodavci mogu koristiti ovaj radno pravni institut,
  • Obračun plaće i naknade za ishranu za vrijeme preraspodjele radnog vremena.
 • Porođajno odsustvo:
  • Naknada plaće za vrijeme porođajnog odsustva.
 • Privremena nesposobnost za rad zbog povrede ili bolesti van rada (bolovanje).
 • Plaćeno odsustvo:
  • Vrste plaćenog odsustva,
  • Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva.
 • Neplaćeno odsustvo:
  • Zdravstvena zaštita za vrijeme neplaćenog odsustva,
  • Zaposlenje radnika kod drugog poslodavca za vrijeme neplaćenog odsustva.
 • Pristup sudu radi zaštite prava iz radnog odnosa (presuda Ustavnog suda Federacije BiH).
 • Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti – ukoliko poslodavac nije uplaćivao doprinose.

Pitanja i odgovori

 WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • računovođama,
 • revizorima,
 • samostalnim poduzetnicima,
 • direktorima,
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija,
 • pravnicima i advokatima,
 • zaposlenim u finansijskom sektoru,
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji,
 • PDV punomoćnicima

 

PREDAVAČI:

Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje
Dževad Jagodić
– Federalni porezni inspektor PU
Fahrudin Mustafić – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

120 KM po jednom učesniku;
110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara – prezentacije predavača
 • Odgovori na pitanja

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo