INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI

✓ INDIREKTNIH POREZA

✓ DIREKTNIH POREZA

RADNIH ODNOSA


INTERAKTIVNI WEBINAR
29. 09. 2021.
SNIMAK WEBINARA
05. 10. 2021.
13. 10. 2021.

Početak webinara u 9:30h


REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.


PROGRAM WEBINARA:

 

INDIREKTNI POREZI
 • Zakonski osnov za vršenje inspekcijskog nadzora
 • Prava i obaveze kontrolisanih i službenih lica u postupku inspekcijskog nadzora
 • Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, broj 68/16)
 • Specifičnosti u primjeni pravnih propisa iz oblasti indirektnih poreza (praktični primjeri)
  • Primjena člana 7. stav 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost
  • Postupak oporezivanja putničkih i teretnih vozila
  • Popunjavanje polja PDV prijave samooporezivanja u dijelu podataka koji se tiču krajnje potrošnje
  • PDV tretman ino-usluga
  • Prefakturisanje
  • PDV tretman otpisa stalnih sredstava koja imaju knjigovodstvenu vrijednost.

 

DIREKTNI POREZI
 • Isplate po osnovu sudskih presuda
 • Minuli rad, uvećanja za prekovremeni rad, uvećanja za rad praznicima, uvećanja za noćni rad
 • Ugovori o djelu
 • Koristi
 • Manjkovi sa aspekta Zakona o porezu na dohodak
 • Porezni tretman različitih oblika obrazovanja i stručnog usavršavanja
 • Team building
 • Freelancer-i
 • Obračun doprinosa i poreza na dohodak za direktora – nerezidenta
 • Obračun doprinosa za radnika koji rade s polovinom punog radnog vremena
 • Porezni tretman angažmana volontera i praktikanata
 • Porezni tretman liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti
 • „Davanja“ vlasnicima PPL
 • Troškovi vlasnika fizičkog lica
 • Terenski dodatak
 • Prodaja i prenos udjela
 • Reprezentacija
 • Reklama
 • Sponzorstva
 • Otpis potraživanja
 • Otpis zateznih kamata na javne prihode
 • Zastara poreza na dohodak i doprinosa
 • Prekršaj ili krivica (načelo “ne bi sin idem”)

Pitanja i odgovori

 

RADNI ODNOSI
 • Inspekcijski nadzor
  • Prava i obaveze poslodavca pri inspekcijskom nadzoru
  • Nadležnost inspekcije rada kod otkaza ugovora o radu
  • Najčešći primjeri nepravilnosti koje poslodavci čine
 • Prijava na obavezno osiguranje radnika
 • Iznajmljivanje radnika drugom poslodavcu
 • Ugovori iz oblasti radnih odnosa shodno Zakonu o radu FBiH
  • Ugovor o radu
  • Ugovor o djelu
  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
  • Ugovor o obavljanju poslovodne funkcije bez zasnivanja radnog odnosa (menadžerski ugovor)
 • Radno vrijeme
  • Pojam radnog vremena
  • Graničenja poslodavca kod organizacije radnog vremena
 • Prekovremeni rad
  • Pojam prekovremenog rada i razlozi koji ga opravdavaju
  • Moguće posljedice za poslodavca koje bi trebale demotivirati poslodavce od uvođenja prekovremenog rada ukoliko isti nije nužan
  • Uvećanje plaće za vrijeme prekovremenog rada
 • Preraspodjela radnog vremena
  • Način uvođenja preraspodjele radnog vremena i slučajevi kada poslodavci mogu koristiti ovaj radno pravni institut
  • Obračun plaće i naknade za ishranu za vrijeme preraspodjele radnog vremena
 • Porođajno odsustvo
  • Naknada plaće za vrijeme porođajnog odsustva
 • Privremena nesposobnost za rad zbog povrede ili bolesti van rada (bolovanje)
 • Plaćeno odsustvo
  • Vrste plaćenog odsustva
  • Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo
  • Zdravstvena zaštita za vrijeme neplaćenog odsustva
  • Zaposlenje radnika kod drugog poslodavca za vrijeme neplaćenog odsustva
 • Pristup sudu radi zaštite prava iz radnog odnosa (presuda Ustavnog suda Federacije BiH)
 • Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti – ukoliko poslodavac nije uplaćivao doprinose

Pitanja i odgovoriWEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • računovođama,
 • revizorima,
 • samostalnim poduzetnicima,
 • direktorima,
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija,
 • pravnicima i advokatima,
 • zaposlenim u finansijskom sektoru,
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji,
 • PDV punomoćnicima

 

PREDAVAČI:

Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje
Dževad Jagodić – Federalni porezni inspektor PU
Dženana Ramić – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal se webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo