Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Seminar i Webinar – Kancelarijsko poslovanje – Februar 2021

Kancelarijsko poslovanje – Februar 2021

Seminar i Webinar – Kancelarijsko poslovanje – Februar 2021

 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

PRIMJENA NOVIH PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 


Seminar:

Banja Luka
Hotel “Bosna” – 09:30h 19. 02. 2021.

Interaktivni webinar:

09:30h

Aplikacija Zoom

19. 02. 2021.

Snimak webinara:

04. 03. 2021.


U Službenom glasniku Republike Srpske br. 8/20 objavljena je Uredba o kancelarijskom poslovanju i Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 129/20).

Kancelarijsko poslovanje predstavlja osnov svakog postupka i povezano je sa nizom drugih propisa koji su vezani za efikasan rad poslovnih subjekata, organa, organizacija, službi, sudova, javnih ustanova, privrednih subjekata i ostalih pravnih lica, i upravnog rada u cjelini.

Pravna lica dokumentuju sve službene radnje, odluke, nastupanje i izvršavanje obaveza i utvrđuju oblik i sadržaj dokumenata u pisanoj formi kao i skeniranih dokumenata koji nastaju u vezi sa tim radnjama. Nemogućnost adekvatnog praćenja rada u kancelarijskom poslovanju zbog gubitka određene dokumentacije, ili nemogućnosti nalaženja adekvatne dokumentacije, negativno utiču na funkcionisanje rada, uz direktne negativne implikacije na ostvarivanje prava građana.

Svrha kancelarijskog poslovanja

Svrha kancelarijskog poslovanja u užem smislu obuhvata administrativne poslove vezane za primanje, pregledanje, evidentiranje i raspoređivanje predmeta, odnosno akata, njihovo dostavljanje u rad, administrativno-tehničko obrađivanje akata, otpremanje pošte, razvođenje predmeta i akata, njihovo stavljanje u arhivu (arhiviranje i čuvanje, izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala i predaja arhivske građe nadležnom arhivu).

Posebni ciljevi se svode na proširivanje, i sprovođenje postupka kancelarijskog poslovanja – prijem dokumenata i zahtjeva, pozivanje stranaka u upravnom postupku, klasifikaciju materijala, sređivanje arhive i dokumentacije, vođenje evidencije i dostavljanje pošte, arhiviranje dokumentacije, i slično.

Uz dokumentaciju koju posjeduje organ čuva i tehnička sredstva i opremu koja omogućava pristup dokumentaciji i njeno korišćenje, a sredstva i opremu održava u funkcionalnom stanju, u skladu sa propisima kojima se reguliše informaciona bezbjednost.

Predavač na seminaru je vrstan poznavalac oblasti kancelarijskog poslovanja, te Vas pozivamo da uzmete aktivno ušešće na ovom seminaru, i da kroz interaktivni pristup otklonite različite dileme i pitanja u vezi sa praktičnom primjenom novih kancelarijskog poslovanja.ZBOG POOŠTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA BROJ MJESTA NA SEMINARIMA JE OGRANIČEN

PRIJAVITE SE NA VRIJEME!


Cilj ovog seminara/webinara je:
 • Ojačati kapacitete zaposlenih u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, kao i preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima, u smislu sticanja teorijskog znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja i vještine primjene znanja u praksi;
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa aktima od njihovog nastanka (prijema) do otpreme i arhiviranja;
 • Unapređenje i poboljšanje efikasnosti obavljanja kancelarijskog poslovanja uvođenjem elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Uključivanje polaznika seminara u interaktivni rad, kroz razmjenu iskustava i praktičnih primjera, što doprinosi sticanju novih znanja i vještina.

PROGRAM SEMINARA/WEBINARA:

 
✓ UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU
 • Pojam, značaj, sadržaj i osnovna načela kancelarijskog poslovanja
 • Lice odgovorno za vođenje kancelarijskog poslovanja i rukovanje arhivskom i dokumentarnom građom
 • Osnovna i pomoćne evidencije o aktima i predmetima
 • Evidencioni broj akta
 • Sastavni dijelovi službenog akta
 • Stepen povjerljivosti akata
 • Nadzor nad predmetima u radu
 • Čuvanje arhiviranih predmeta
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

✓ UPUTSTVO O SPROVOĐENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA
 • Obaveze organa
 • Pisarnica
 • Prijem, otvaranje, pregledanje, označavanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte
 • Klasifikacija predmeta i akata
 • Zavođenje predmeta i akata
 • Administrativno-tehnička obrada
 • Interna dostava predmeta i akata
 • Vraćanje predmeta pisarnici
 • Razvođenje predmeta i akata
 • Rokovnik predmeta
 • Otpremanje pošte
 • Čuvanje i upravljanje dokumentacijom
 • Arhiviranje dokumentacije
 • Predaja i preuzimanje dokumentacije
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČ:

 

Prof. dr. Milica Tepšić

 • Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, koji se organizuje u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu;
 • Preko deset godina bila načelnik Odjeljenja za kancelarijsko poslovanje (centralna pisarnica Vlade Republike Srpske za sve republičke organe uprave);
 • Licencirani predavač i mentor u okviru Sistema obuka za jedinice lokalne samouprave (opštine i gradove) u Bosni i Hercegovini, sa velikim brojem održanih seminara širom BiH;
 • Nalazi se u bazi eksperata Bosne i Hercegovine (izvođača obuka i konsultanata), kao ekspert za oblast elektronske uprave i elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Ovlašćeni ECDL (European Computer Driving Licence) predavač i ispitivač.
 • Angažovana je u visokom obrazovanju, u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora na grupi predmeta iz oblasti poslovne i pravne informatike, te zaštite i sigurnosti podataka.
 • Koautor priručnika “Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje”;

TRAJANJE WEBINARA / SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 14:00


WEBINAR / SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Zaposlenima koji su neposredno angažovani na poslovima kancelarijskog poslovanja;
 • Svima koji pri obavljanju svojih poslova primjenjuju propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja: rukovodiocima, pravnicima, sekretarima/cama, asistentima/cama,
 • Za sve one koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Webinar:

115 KM po jednom učesniku;
105 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  95 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Seminar:

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Seminarski materijal: prezentacija predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa RS – 200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.083 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa RS i redovno se dopunjava + 60 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.737 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo