Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Mišljenje AJN vezano za ovjeravanje dokumentacije u vanrednim okolnostima

Mišljenje AJN vezano za ovjeravanje dokumentacije u vanrednim okolnostima

Da li se u postupcima javne nabavke, zbog aktuelnih dešavanja u vezi sa korona virusom (COVID-19), može omogućiti ponuđačima da ne moraju dostavljati izjave ovjerene kod nadležnih organa? 

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) –  u daljem tekstu: Zakon, zajedno sa podzakonskim aktima koji uređuju oblast javnih nabavki, je sistemski zakon koji treba da uspostavi efikasan i transparentan sistem trošenja javnih sredstava, ali u okviru postojećeg pravnog sistema, a ne izdvojeno od drugih zakona i propisa koji uređuju određenu oblast. 

Što se tiče otežanog ovjeravanje dokumentacije kod nadležnih organa u sadašnjim okolnostima, ističemo da u skladu sa uslovima iz člana 56. stav (3) Zakona, ugovorni organi mogu izvršiti izmjene tenderskih dokumentacija i smanjiti traženje ovjerenih dokumenata (osim onih što Zakon striktno traži). Dakle, da se smanji opterećenje za ponuđače u smislu da se ne traži previše nepotrebne dokumentacije osim onoga što Zakon decidno navodi, zavisno od postupka.
 
Za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, ukoliko je to za konkretnu nabavku primjereno, ne mora se tražiti ništa od kvalifikacionih dokumenata (samim time nema potrebe za ovjeravanjem dokumenata kod nadležnih organa).

Kod otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa i bez objave obavještenja, Zakon jasno navodi da se ovjerava jedino izjava iz članova 45. i 52. Zakona. Samo najpovoljniji ponuđač koji bude izabran mora da dostavi svu ovjerenu dokumentaciju iz člana 45. Zakona.

Dakle, i u ovoj situaciji i dalje moramo poštovati odredbe koje se tiču ovjeravanja dokumenata jer se tu dakle ne radi samo o Zakonu o javnim nabavkama već i materijalnim propisima iz oblasti ovjere dokumenata, međutim ugovorni organi svakako imaju mogućnost da se prilagode novonastaloj vanrednoj situaciji i da smanje traženje dokumenata.

Organi nadležni za ovjeravanje (opštine, sudovi, notari) u skladu sa izdatim naredbama od nadležnih organa, rade i dostupni su strankama , iako smanjenim kapacitetom.

Izvor: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/268/misljenje-vezano-za-ovjeravanje-dokumentacije-u-vanrednim-okolnostima