✓ KOMUNALNE TAKSE, POREZNE PRIJAVE, NAJNIŽA PLATA FBiH, ZAKON O OTPISU KAMATA NA JAVNE PRIHODE

✓ GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU, NAČIN PREDAJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU, OBRAČUN POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA, PLANIRANJE POREZNOG BILANSA

NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDU


Interaktivni webinar
24. 02. 2022.
icon-briefcase
Snimak webinara
28. 02. 2022.
03. 03. 2022.

Početak webinara u 9:30h


PROGRAM WEBINARA:

 

KOMUNALNE TAKSE
 • Presuda Ustavnog suda Federacije BiH
 • Prijave za 2022. godinu
 • Plaćanje komunalne takse za 2022. godinu

 

POREZNE PRIJAVE
 • Elektronsko podnošenje poreznih prijava
 • Koje prijave ste dužni podnijeti elektronskim putem?
 • Registracija za e-Uslugu nPIS program
 • Ko se treba registrovati?
 • Vrste poreznih prijava

 

NAJNIŽA PLATA FBiH
 • Odluka o najnižoj plati
 • Izmjena Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
 • Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plate
 • Porezna kartica i lični odbitak
 • Usklađivanje bruto plate uposlenika u odnosu na lični odbitak
 • Obračun minimalne plate za nepuno radno vrijeme?
 • Rad kod dva poslodavca istovremeno i obračun doprinosa?
 • Da li minuli rad ulazi u iznos minimalne plate?

ZAKON O OTPISU KAMATA NA JAVNE PRIHODE
 • Ko ima pravo na otpis kamata?
 • Koji je rok za plaćanje obaveza?
 • Zahtjev za otpis kamata – obrazac ZAOK

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU
 • Ažuriranje poslovnih knjiga i usaglašavanje svih evidencija
 • Popis sredstava i obaveza:
  • rokovi za popis i predmet popisa
  • tretiranje popisnih razlika s poreznih aspekata (UIO i PU)
   • Kalo, rastur, kvar i lom
  • obaveznost slanja IOS-a
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Specifičnosti kod tretiranja nekretnina u Bilansu stanja
 • Specifičnosti kod tretiranja proizvodnje u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha: obaveza evidentiranja proizvodnje preko konta 595 i 596?!
 • Evidentiranje troškova
 • Vremenska razgraničenja (aktivna i pasivna)
 • Razlika između razgraničenja, ukalkulisavanja i rezervisanja
 • Ko je dužan izvršiti rezervisanja i za koje troškove?
 • Razgraničenje prihoda
 • Obaveznost ukalkulisavanja troškova
 • Ispravan tretman faktura pristiglih u 2022. god koje se odnose na 2021. godinu
 • Preispitivanje potencijalnih obaveza
 • Oprost obaveza (porezni tretman)
 • Šta kad uočimo da smo napravili grešku u prethodnim godinama?
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata (ispravno evidentiranje kapitala, koja su ograničenja za visinu gubitka iznad visine kapitala? Kada „smijemo“ vršiti „prebijanje akumuliranih dobitaka i gubitaka?)

 

OBRAČUN POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA
 • Obračuni posebnih naknada i članarina (obaveznici, veličina istih i način izvještavanja)
  • Vodne naknade
  • Članarine TZ
  • Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
  • Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

 

PLANIRANJE POREZNOG BILANSA
 • nedokumentovani rashodi
 • porezno nepriznati rashodi
 • troškovi amortizacije
 • revalorizacija
 • zatezne kamate
 • novouposleni
 • poticaji

 

NAČIN PREDAJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU
 • Obveznici, obrasci i rokovi podnošenja godišnjeg obračun
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna
 • Način predaje obrazaca FIA-i
 • Obaveza predaje FI za novoosnovana pravna lica

 

NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDU
 • Novi pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva
 • Nematerijalna sredstava – prikaz izmjena
 • Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani – prikaz izmjena
 • Kapital – prikaz izmjena
 • Obaveze, rezervisanja i razgraničenja – prikaz izmjena
 • Rashodi – prikaz izmjena
 • Prihodi – prikaz izmjena
 • Objašnjenje novih konta
 • Šta sa kontima koja se gase?
 • Utjecaj standarda (MSFI 15, MSFI 16 i MSFI 9)

 WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • računovođama i revizorima
 • poreznim savjetnicima
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija
 • samostalnim poduzetnicima
 • upravama društava, vlasnicima pravnih lica i direktorima
 • bankarima i kreditnim analitičarima
 • rukovodiocima finansija i računovodstva kao i svima koji rade na poslovima finansija i računovodstva
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji

 

PREDAVAČI:

Sabina Nuhanović, mr.ecc.
mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević
– ovlašteni revizor
dr.sc Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal se webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo