PRINUDNA NAPLATA POTRAŽIVANJA SA ASPEKTA:

Zakona o unutrašnjem platnom prometu i

Zakona o izvršnom postupku

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Bosna – 09:30h 01. 07. 2021.

Snimak seminara

10:00h

06. i 08. 07. 2021.


Postupak prinudne naplate po Zakonu o unutrašnjem platnom prometu (nalogodavci, prioriteti izvršenja naloga prinudne naplate), regulative prinudne naplate (zakoni, uputstva, kaznene odredbe i problemi u postupanju po nalozima prinudne naplate i shvatanje istih od strane poslovnih subjekata. Također, bit će riječi i o naplati potraživanja po Zakonu o izvršnom postupku kao i instrumentima obezbjeđenja naplate potraživanja, u prvom redu, mjenice i postupanja sa mjenicom kao najbržom i najekonomičnijom naplatom potraživanja.

Međutim, potraživanje obezbjeđeno mjenicom često se pretvara u dugotrajan i skup sudski postupak koji nije u duhu mjenice kao pravnog instituta. Zašto je to tako? Zatim prisilnom (administrativnom) naplatom potraživanja koje po zakonu imaju Uprava za indirektno oporezivanje i Poreska uprava. Koje su procedure naplate, rokovi i najčešći problem?

Način naplate potraživanja putem sudskog postupka uslovljen je postojanjem ili nepostojanjem izvršnih ili vjerodostojnih isprava, kojima bi dokazali svoja potraživanja. Izvršna isprava je sudska odluka, zaključeno poravnanje ili neka druga odluka donesena od strane državnih upravnih organa koja glasi na određenu obavezu. Upravo iz tih razloga obuhvatili smo ovim seminarom cijeli „proces“ naplate potraživanja, od obezbjeđenja naplate potraživanja, preko prinudne naplate do sudske naplate potraživanja putem izvršenja na novčana i druga.

Seminar je koristan kako za povjerioce koji moraju da zaštite svoje potraživanje tako i za dužnike koji trebaju da znaju svoja prava u cilju zaštite od eventualnih zloupotreba kojima je blanko mjenica podložna.


 

 

SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA:


Naplata potraživanja putem Zakona o unutrašnjem platnom prometu
– Verica Krajnović

 • Regulativa koja definiše prinudnu naplatu po računima kod ovlašćenih organizacija za obavljanje platnog prometa-banaka (zakoni, uputstva, kaznene odredbe)
 • Definicija naloga prinudne naplate (nalogodavci, prioriteti izvršenja naloga prinudne naplate)
 • Glavni račun-drugi računi-obaveze ovlašćenih organizacija u postupanju po nalozima prinudne naplate
 • Komunikacija između banaka, obaveza obavještavanje klijenata (način komunikacije između banaka i način obavještavanja klijenata)
 • Poslovanje u vrijeme prinudne naplate (plaćanja i naplata po računima koji su predmet prinudne naplate, otvaranje računa poslovnom subjektu koji je predmet prinudne naplate, multilateralne kompenzacije)
 • Problemi u postupanju po nalozima prinudne naplate, regulativne obaveze i shvatanje istih od strane poslovnih subjekata
Pitanja i odgovori


Naplata potraživanja putem Zakona o izvršnom postupku – Danijela Radonić

 • Aktivnosti mjeničnog povjerioca prije podnošenja mjenice banci dužnika
 • Naplata mjenice putem banke – primjena Zakona o unutrašnjem platnom prometu
 • Naplata stranih mjenica i mjenica u stranoj valuti
 • Ostale radnje neophodne za naplatu potraživanja
 • Pokretanje izvršnog postupka na osnovu mjenice kao vjerodostojne isprave
 • Pribavljanje podataka o računima dužnika (fizička i pravna lica)
 • Prigovor dužnika i postupanje povjerioca i suda
 • Upućivanje na parnicu
 • Tok i ishod parničnog postupka
 • Nastavak izvršenja odgođenog zbog upućivanja na parnicu
 • Izvršenje na novčanom potraživanju
 • Okončanje izvršnog postupka
Pitanja i odgovori
 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Komercijalistima i drugima koji direktno provode naplatu potraživanja
 • Voditeljima koji se bave naplatom potraživanja
 • Vlasnicima, direktorima i radnicima u firmama zaduženim za naplatu potraživanja
 • Šefovima pravnih i finansijskih službi
 • Pravnicima, računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, advokatima, notarima te poslodavcima koje interesuje navedena tematika

PREDAVAČI:

Verica Krajnović, dipl.ecc.
Danijela Radonić, dipl.iur

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

130 KM po jednom učesniku;
120 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
110 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije sa seminara
 • Osvježenje i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.083 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.154 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo