OBAVEZNOST PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA U FBiH

NEOPRAVDANA BOLOVANJA

POSEBNA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA U RADNOM ODNOSU

 

 


Seminar:

09:30
Sarajevo 29. 09. 2022. icon-briefcase Hotel “Hollywood”

Snimak:

04. 10. 2022. 10:00

 

Obaveznost primjene kolektivnih ugovora u FBiH

U skladu sa članom 143. Zakona o radu, Federalni ministar rada i socijalne politike proširio je primjenu navedenih kolektivnih ugovora na sve poslodavce na području Federacije Bosne i Hercegovine. U „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 53/22 (06.07.2022.) i „Službene novine Federacije BiH“ broj 57/22 (20.7.2022.) objavljene su odluke o proširenju primjene:

 • Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji BiH,
 • Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji BiH,
 • Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritorij Federacije BiH,
 • Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji BiH,
 • Kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH.

Iz navedenih kolektivnih ugovora postoje obaveze za poslodavce, odnosno poslodavci moraju uskladiti svoje pravilnike o radu sa kolektivnim ugovorima, te na taj način početi primjenjivati odredbe kolektivnih ugovora.

 

Neopravdano bolovanje i zloupotreba bolovanja

Druga tema je neopravdano bolovanje i zloupotrebe bolovanja. Spriječenost za rad uslijed bolovanja i invaliditeta radnika nisu samo lični problemi radnika, nego i poslodavaca. Mnogi postupci radnika idu u prilog činjenici da se institut bolovanja nerijetko i na različite načine zloupotrebljava. Uz najvažnije informacije vezane za oblast bolovanja i propise koji regulišu ovu oblast na seminaru će biti riječi i o praktičnim preporukama o tome na koji način se poslodavac može zaštititi u slučaju zloupotrebe bolovanja od strane radnika.

 

Zaštita trudnica i porodilja (žena i materinstva)

Treća tema na seminaru bit će posvećena posebnoj zaštiti trudnica i porodilja (žena i materinstva). Pravilnom primjenom odredbi Zakona o radu sprječava se diskriminacija prilikom zapošljavanja trudnica, zabranjuje otkaz ugovora o radu trudnici i porodilji, kao i za vrijeme korištenja prava koja joj pripadaju do određene dobi djeteta, kao i druge štetne posljedice koje radni odnos može imati na zdravlje trudnica i porodilja. Osim toga, uvođenjem u prava za vrijeme porodiljskog odsustva oca djeteta, staratelja i lica kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj pruža se posebna zaštita djetetu za vrijeme u kojem majka radi ili nije u mogućnosti da koristiti svoja prava.

Pored toga, Zakonom o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/20) također se posebno štiti žena u ovom statusu. Posebna zaštita se propisuje radi zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva.

Stoga ostvarivanje prava iz radnog odnosa za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva i rada s polovinom punog radnog vremena do određene dobi djeteta zahtijeva posebnu pažnju poslodavca i društva u cjelini.

Pozivamo Vas da se uključite u rad našeg seminara i upoznate se o detaljima i načinu primjene pojedinačnih kolektivnih ugovora. Uz interaktivan rad, učesnici seminara će imati priliku da dobiju i prodiskutiraju konkretna pitanja i odgovore iz navedenih oblasti zasnovanih na dugogodišnjem iskustvu predavača.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Primjena kolektivnih ugovora u Federaciji BiH
Ernis Imamović

 

 • Primjena najpovoljnijeg prava iz kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o radu,
 • Obaveznost primjene kolektivnih ugovora,
 • Granski kolektivni ugovori koji su u primjeni u Federaciji BiH,
 • Proširenje primjene kolektivnih ugovora,
 • Za koje kolektivne ugovore je donesena odluka o proširenju primjene u skladu sa Zakonom o radu i koja su prava propisana istim,
 • Ostvarivanje prava u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji BiH, Kolektivnim ugovorom za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji BiH, Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritorij Federacije BiH i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji BiH, i Kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH.
 • Koje su obaveze poslodavaca u oblastima u kojima je proširena primjena kolektivnih ugovora,
 • Usklađivanje ugovora o radu i pravilnika o radu sa kolektivnim ugovorima,
 • Najniža plaća, minimalna satnica i minimalna plaća u skladu sa Zakonom o radu, Odlukom Vlade FBiH i kolektivnim ugovorima i dr.
 • Obaveze poslodavaca u oblastima u kojima je proširena primjena kolektivnih ugovora,
 • Obaveza usklađivanja pravilnika o radu,
 • Način usklađivanja pravilnika o radu (pravna tehnika).
Pitanja i odgovori


Neopravdana bolovanja
Mr.dr. Elma Ibrahimpašić – Zavod medicine rada

 

 • Privremena spriječenost za rad,
 • Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika (Službene novine FBiH broj 3/2017).
 • Postupak za ostvarivanje prava na bolovanje:
  • Vrste i trajanje privremene spriječenosti za rad
  • Nadležni organi za izdavanje dokumenata o bolovanju
  • Prvostepena ljekarska komisija za produženje bolovanja
  • Drugostepena ljekarska komisija za produženje bolovanja
 • Kontrola izvještaja o pojedinačnim slučajevima utvrđivanja privremene spriječenosti za rad,
 • Razlozi neopravdanog izostajanja sa posla,
 • Posljedice neopravdanog bolovanja po poslodavca,
 • Najčešće dijagnoze na osnovu kojih se otvaraju neopravdana bolovanja,
 • Nadležnosti kantonalnih ZZO po pitanju bolovanja
 • Utvrđivanje radne sposobnosti prilikom prijema radnika u radni odnos
 • Absence manageri.
Pitanja i odgovori

 

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu
Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

 

 • Zabrana diskriminacije trudnica pri prijemu u radni odnos
 • Zaštita od otkaza za vrijeme trudnoće i porođajnog odsustva
 • Zabrana rada za vrijeme trudnoće na poslovima koji su štetni za zdravlje žene i djeteta
 • Privremeni raspored na druge poslove za vrijeme trudnoće
 • Porođajno odsustvo
 • Pravo na porođajno odsustvo u slučaju gubitka djeteta
 • Pravo žene na odsustvo radi dojenja
 • Pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
 • Pravo na odsustvo nakon isteka porođajnog odsustva
 • Prava roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju
 • Godišnji odmor i porođajno odsustvo
 • Naknada plate za vrijeme porođajnog odsustva
 • Ostvarivanje naknade plate za rad sa polovinom radnog vremena
 • Zabrana obavljanja noćnog i prekovremenog rada i rada u preraspodijeljenom radnom vremenu
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Mr. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Mr.dr. Elma Ibrahimpašić – Zavod medicine rada

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija koji dolaze iz „djelatnost trgovine“, „drvne i papirne industrije“, „oblasti cestovnog prometa“ i „djelatnosti građevinarstva“ u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Snimak seminara:

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu seminara

Edukacijski materijal (prezentacija sa seminara)

Osvježenje tokom pauze i zajednički ručak (za učesnike seminara)

Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA NA SEMINAR:

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.675 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu


REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo