Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 133 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

odgovori na pitanja portal RECko Javne nabavke

Objavljeno novih 133 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

Objavljeno novih 133 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke.

 

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 133 novih pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki.

Portal trenutno broji ukupno 3.287 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena na portalu iz oblasti javnih nabavki:


PITANJE: Da li je javna ustanova obveznik primjene odredbi ZJN?

Da li Javna ustanova koja je osnovana od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, koja se ne finansira iz budžeta grada, da li je prilikom provođenja postupka nabavki dužna da postupa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama?


PITANJE: Nabavka usluga nadzora za više različitih faza izgradnje objekta

Ugovorni organ je pokrenuo postupak javne nabave radova. Obzirom da su radovi kompleksne prirode, za njihovo izvođenje u tenderskoj dokumentaciji, zbog tehničke prirode, da ponuđači imaju uposlene ili angažirane stručne osobe i to: dipl. ing. hidrosmjera, dipl. ing. elektronike (jaka struja), dipl. ing. elektronike (slaba struja), te dipl. ing. strojarstva.

Za ovu vrstu radova predviđeno je angažiranje nadzora nad tim radovima.

Po prirodi posla za ovu javnu nabavu radova treba da angažiramo nadzor koji mora da nadzire sve te vrste radova, a koji se odvijaju fazno, odnosno angažman inženjera je fazno određen. za svaku fazu , odgovorno lice je određeni inženjer, gore spomenut.

Iz toga proizlazi da bi i nadzor morao imati uposlene ili angažirane stručne osobe, kao i izvođač tj. dipl. ing. hidrosmjera, dipl. ing. elektronike (jaka struja), dipl. ing. elektronike (slaba struja), te dipl. ing. strojarstva.

Obzirom da je fazno izvođenje radova i fazno angažiranje stručnih osoba, da li Ugovorni organ može pokretati direktne sporazume za angažman svakog pojedinog stručnjaka ili se treba pokrenuti konkurentski postupak, tražeći pravno lice koje ima uposleno ili angažirana sva navedena stručne osobe?


PITANJE: Izbor ponuđača u konkuretskom zahtijevu

Ugovorni organ proveo postupak JN konkurentski zahtjev. Pristigle dvije ponude A i B.. Održana E-aukcija. Nakon aukcije (nije bilo snižavanja cijena) ponuđač A je isti dan dostavio dopis kojim odustaje od zaključivanja predmetnog ugovora. Da li UO treba opet donijeti odluku da je najpovoljniji ponuđač A ili da donese odluku da je najpovoljniji ponuđač B jer je njegova ponuda jedino i ostala. Ili UO treba da donese odluku za ponuđača A iako UO već zna na osnovu dopisa da ponuđač A odustaje od ugovora.


PITANJE: Da li u sistem za e-aukciju mogu unijeti ponude koje su iznad vrijednosti za konkurentski zahtjev?

Raspisali smo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, zaprimili tri ponude i sve prelaze dozvoljeni iznos od 80.000,00 KM. Da li je to osnov za poništenje tendera jer prelazi dozvoljenu granicu ili idemo na e-aukciju. Radi se o izvedbi građevinskih radova.


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš Refam Creative Solutions – REC d.o.o.