Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 37 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi u Republici Srpskoj

Pitanja i odgovori Recko RS

Objavljeno novih 37 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi u Republici Srpskoj

Objavljeno novih 37 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi u Republici Srpskoj

Poštovani,

Na portalu RECko je objavljeno 37 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Republici Srpskoj.

Portal trenutno broji ukupno 1.066 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa u Republici Srpskoj:


PITANJE:

Jedan radnik je izostao duže od 3 dana u kontinuitetu, u kalendarskoj godini. Protiv njega je pokrenut disciplinski postupak u skladu sa članom 179. stav 2. tačka 7. Zakona o radu (Sl.gl. RS br.1/16 i 66/18). Disciplinski postupak je proveden u roku od mjesec dana i radniku je izrečena mjera prestanka radnog odnosa. Radniku je prestao radni odnos danom dostavljanja rješenja o otkazu u skladu sa članom 185. stav 4. Zakona o radu i sa tim datumom je odjavljen iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Postavlja se pitanje vezano za period od dana njegovog prvog izostanka do dana prestanka radnog odnosa, za koje vrijeme radnik nije dolazio na posao i koje je trajalo duže od mjesec dana. Kako se taj period evidentira u propisanoj evidenciji o prisustvu radnika na poslu i obračunskim listama i da li se taj period posebno evidentira u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa? Obzirom da je radnik izostao cijeli mjesec, kako se obračunava njegova plata za taj mjesec, odnosno da li se obračunavaju porezi i doprinosi i na koju osnovicu?


PITANJE:

Radnik je dana 04.05.2020. godine podnio inicijativu-prijavu za pokretanje disciplinskog postupka direktoru protiv svog neposrednog rukovodioca i u istoj naveo činjenični opis da se je njegovom mišljenu njegov neposredni rukovodilac učinio povredu radne obaveze dana 21.04.2020. godine. U prijavi nije naveo prijedlog dokaza koje treba izvesti..
U skladu sa članom 27. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu lice ovlašteno za pokretanje disciplinskog postupka je dužno u roku od 8 dana od dana saznanja za učinjenu povredu, što je regulisano u Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti.
Molimo da date svoje mišljenje da li se prijava radnika može odbaciti s obzirom da je od tog dešavanja koje je upitno i da li se radi o povredi radne obaveze prošlo 13 dana, a o tom dešavanju je direktor, kao lice ovlašteno za pokretanje disciplinskog postupka imao saznanja istog dana, odnosno 21.04.2020. godine.


PITANJE:

Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika je detaljno propisan disciplinski postupak, da bilo koji radnik, ili neposredni rukovodilac može podnijeti inicijativu (prijavu) za povredu radne obaveze, odnosno radne discipline, da disciplinski postupak pokreće direktor ili lice koje on ovlasti na osnovu disciplinske prijave ili na vlastitu inicijativu, da se disciplinski postupak pokreće zahtjevom za pokretanje disciplinskog postupka i da se zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zajedno sa disciplinskim spisom dostavlja radniku, disciplinskoj komisiji, podnosiocu disciplinske prijave i sindikatu. Pravilnikom nije predviđeno donošenje rješenja o pokretanju disciplinskog postupka, već samo da se postupak pokreće zahtjevom. Disciplinska komisija je imenovana odlukom Upravnog odbora.


PITANJE:

Protiv radnika koji je učinio povredu radne obaveze, radne discipline, inicijativu je podnijela grupa radnika, nakon čega je direktor na njihovu inicijativu i istovremeno na vlastitu inicijativu s obzirom da je radnik verbalno napao i direktora u njegovoj kancelariji, nedolično i drsko i nasilno se ponašajući, podnio zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka koji je uputio disciplinskoj komisiji, radniku i sindikatu.

Molimo Vas za mišljenje da li je načinjen propust imajući u vidu da nije formalno pravno doneseno rješenje o pokretanju disciplinskog postupka s obzirom da pravilnikom nije predviđeno, odnosno da je postupak proveden u skladu sa pravilnikom, a pokrenut zahtjevom za pokretanje disciplinskog postupka, na koji način je direktor iskazao svoju odluku o vođenju disciplinskog postupka.

Također je i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u zdravstvu  propisano da  postupak pokreće  direktor zahtjevom, a u članu 27.stav 2.da se rješenje o pokretanju disciplinskog postupka  dostavlja radniku, sindikatu i komisiji, a da pri tom nije jasno u kojoj se fazi donosi pomenuto rješenje.

Odnosno molimo Vas za mišljenje da li smatrate da je eventualno došlo do bitne povrede pravila postupka, uzimajući u obzir da pravilnikom nije predviđeno donošenje rješenja u fazi pokretanja postupka, već samo da se disciplinski postupak pokreće zahtjevom na inicijativu radnika ili neposrednog rukovodioca i vlastitu inicijativu direktora..

 


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.