Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

REDOVNI OTKAZ UGOVORA O RADU

OTKAZ UGOVORA O RADU

REDOVNI OTKAZ UGOVORA O RADU

REDOVNI OTKAZ UGOVORA O RADU

Najčešći slučaj prestanka radnog odnosa je otkaz ugovora o radu uz obavezu poštivanja otkaznog roka, na inicijativu poslodavca ili na inicijativu radnika, kada do prestanka radnog odnosa dolazi, na osnovu zakonom utvrđenih uslova, jednostranom odlukom poslodavca, odnosno jednostranom odlukom radnika. Otkaz ugovora o radu na inicijativu poslodavca je najpotpunije regulisani osnov za prestanak radnog odnosa u radnom zakonodavstvu Federacije BiH, tzv. redovni otkaz ugovora o radu.


Opravdani razlozi za redovni otkaz ugovora o radu na
incijativu poslodavca

Kao opravdani razlozi za redovni otkaz na inicijativu poslodavca, u skladu sa međunarodnim standardima (Konvencija MOR-a, br. 158), zakonom (član 96. Zakona o radu FBiH, „Službene novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18), predviđeni su:

 • poslovni razlozi (poslovno uslovljen otkaz);
 • lični / osobni razlozi na strani radnika (lično uslovljen otkaz).

Prestanak ugovora o radu treba razlikovati od otkaza ugovora o radu. Bez obzira na to što ZOR FBiH propisuje da „ugovor o radu prestaje“, treba voditi računa o činjenici da su prestanak ugovora  o radu i otkaz ugovora o radu različite pravne situacije, a prava i obaveze poslodavca i radnika u tim slučajevima su različita. Zato bi bilo primjerenije da je propisano „radni odnos prestaje“, što ne bi stvaralo dileme koje se moraju u praksi otklanjati.


Šta je poslovno uslovljen otkaz ugovora o radu?

Poslovno uslovljen otkaz je otkaz zbog prestanka potrebe za radom radnika zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga u kojima se nađe poslodavac.

Međutim, da bi poslodavac mogao radniku otkazati ugovor o radu iz navedenih razloga, odnosno za pravilnost i zakonitost ovog otkaza, pored pismene forme i obrazloženja opravdanosti razloga za otkaz, nužni uslovi su:

 • da poslodavac ne može radniku obezbijediti drugi odgovarajući posao i
 • da se ne može osnovano očekivati od poslodavca da zaposli radnika na druge poslove ili da ga prekvalifikuje i dokvalifikuje za rad na drugim poslovima (kod tog poslodavca).

Poslovno uslovljeni otkazi ugovora o radu izazivaju velike dileme u praksi, jer se u svakom konkretnom slučaju procjenjuje, s obzirom na sve okolnosti, mogu li konkretni slučajevi biti dopuštena osnova za otkaz, imajući u vidu činjenicu da zakonom nije izričito određeno koji ekonomski, tehnički ili organizacijski razlozi predstavljaju opravdan razlog za redovni otkaz.Šta je lično uslovljen otkaz ugovora o radu?

Lično uslovljen otkaz može se dati radniku koji nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa.

Kod ovog otkaza u pitanju su neke osobine, nedostaci ili nesposobnost za rad, zbog čega radnik ne ostvaruje predviđene (očekivane) rezultate rada.

I za ovaj otkaz neophodan uslov je da se ne može osnovano očekivati od poslodavca da zaposli radnika na druge poslove ili da ga prekvalifikuje i dokvalifikuje za rad na drugim poslovima.

S obzirom da ni u slučaju lično uslovljenog otkaza zakonodavac nije propisao kad se smatra da radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa, opravdanost i ovog otkaza je uvijek predmet procjene.

Neki primjeri, koji proističu iz ZORFBiH i propisa o zaštiti na radu, koji ukazuju na nemogućnost radnika da izvršava obaveze iz radnog odnosa, su:

 • kada odbije da obavi periodični ljekarski pregled, na radnim mjestima za koja je opšta ili posebna zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uslov rada, te propisani rokovi za obavezan periodični pregled;
 • kada odbije da obavi vanredni ljekarski pregled na koji ga uputi poslodavac kad posumnja u njegovu zdravstvenu sposobnost ili mu je to naložio inspektor rada (član 56. ZORFBiH);
 • kada ne položi obavezni stručni ispit u roku koji je propisao poslodavac;
 • kada mu bude zabranjen noćni rad, kada se na ljekarskom pregledu utvrdi da radniku prijeti nastanak invalidnosti zbog rada noću i dr.


Redovni otkaz ugovora o radu poslodavcu

To je otkaz kojim radnik jednostrano, iz ličnih razloga koje nije dužan obrazlagati, pismeno otkazuje ugovor o radu, uz obavezu poštivanja otkaznog roka.

Sudska praksa potvrdila je da jednostrana izjava zaposlenika o otkazu ugovora o radu mora sadržavati njegovu nedvosmisleno izraženu volju da otkaže ugovor o radu, odnosno da ne želi više da radi kod tuženog i da prekida radni odnos. (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 43 0 P 007532 09 Rev od 18. 1. 2011. godine)

 

Više informacija o slijedećim pitanjima:
 • obaveza konsultacija/saglasnosti vijeća zaposlenika/sindikata;
 • otkaz ugovora o radu za vrijeme probnog rada;
 • otkaz ugovora o radu za vrijeme privremene spriječenosti za rad – bolovanja;
 • uvjeti pod kojima se može otkazati ugovor o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću:
 • otkazni rok;
 • neopravdani razlozi za otkaz;
 • kad poslodavac ne može otkazati ugovor o radu;
 • prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza i
 • druga pitanja u vezi sa pravima i obavezama poslodavaca i radnika u slučaju otkaza ugovora o radu sa oglednim primjerima pojedinačnih pravnih akata o prestanku radnog odnosa

možete pronaći u našem CD priručniku Otkaz ugovora o radu.


Priručnik Otkaz ugovora o radu
Prestanak ugovora o radu zaključenog između poslodavca i radnika, a to znači i prestanak radnog odnosa radnika, situacija je koja je izuzetno stresna za radnika i koja se, nažalost, događa  iz različitih razloga, sa i bez krivice radnika ili poslodavca.

U članu 94. Zakona o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16) (u daljem tekstu: ZOR FBiH) propisani su osnovi i načini prestanka ugovora o radu, koji bi se mogli podijeliti na one na koje ne utiču ni radnik ni poslodavac, a događaju se nastankom određenih propisanih okolnosti, one koji nastaju kao posljedica skrivljenog ponašanja radnika i /ili poslodavca, ali i one koje nastaju sporazumom radnika i poslodavca.

To su:

 • Smrt radnika;
 • Sporazum poslodavca i radnika;
 • Kad radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;
 • Kada se na osnovu evidencija utvrdi da radni odnos radnika traje 40 godina, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;
 • Dan dostavljanja pravosnažnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku penziju zbog gubitka radne sposobnosti;
 • Otkaz ugovora o radu;
 • Istek vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme;
 • Ako radnik bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca – dan stupanja na izdržavanje kazne;
 • Ako radniku bude izrečena mjera bezbjednosti, vaspitna ili zaštitna mjera u trajanju dužem od tri mjeseca – početak primjene te mjere; pravosnažna odlukom nadležnog suda, koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa.

Predložena je izmjena Zakona o radu FBiH, kojom se tačka c. mijenja i glasi:

„c. kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore.“Predložena je izmjena Zakona o radu FBiH, kojom se tačka d. mijenja i glasi:

„d. kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore.“

UVOD – Redovni otkaz ugovora o radu

 • Prestanak ugovora o radu treba razlikovati od otkaza ugovora o radu
 • Opšte odredbe
 • Pismena forma otkaza ugovora o radu
 • Usmeni ili prećutni otkaz ugovora o radu
 • Otkazni rok
 • Neopravdani razlozi za otkaz
 • Kad poslodavac ne može otkazati ugovor o radu
 • Odluka o otkazu
 • Mišljenje vijeća zaposlenika ili/i sindikata
 • Zaštita individualnog prava radnika
 • Poslodavac kao drugostepeni organ
 • Dogovor o mirnom rješavanju spora
 • Otpremnina prilikom otkaza ugovora o radu
 • Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
 • Otkaz ugovora o radu – posebne odredbe
 • Razlozi i otkaz ugovora o radu od strane radnika
 • Razlozi i otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

POJEDINAČNI OTKAZI UGOVORA O RADU

 • Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
 • Otkaz zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga najmanje petorici radnika
 • Otkaz ugovora o radu kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 • Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz zbog nezadovoljavajućeg probnog rada
 • Otkaz maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima
 • Otkaz radniku koji ne može raditi noću
 • Otkaz radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad
 • Otkaz radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću (invalidu II kategorije)
 • Povećana otpremnina
 • Otkaz zbog tezeg prestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane radnika
 • Rok za otkaz
 • Omogućavanje iznošenja odbrane radnika
 • Teret dokazivanja
 • Disciplinski postupak u javnim preduzećima
 • Sadržaj akta o disciplinskoj odgovornosti
 • Organ odlučivanja
 • Način i lice nadležno za prijavljivanje protivpravnog ponašanja
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku

OGLEDNI PRIMJERI POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA BEZ OTKAZNOG ROKA
 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA BEZ OTKAZNOG ROKA (varijanta II)
 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE RADNIKA SA OTKAZNIM ROKOM
 • RJEŠENJE O OTPREMNINI – OTKAZ RADNIKA OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG EKONOMSKIH, TEHNIČKIH ILI ORGANIZACIONIH RAZLOGA – član 96. stav (1) tačka a. Zakona o radu
 • RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG TOGA ŠTO RADNIK NIJE U MOGUĆNOSTI DA IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA – član 96. stav (1) tačka a. Zakona o radu
 • PISMENO UPOZORENJE RADNIKU ZBOG LAKŠEG PRIJESTUPA ILI LAKŠE POVREDE RADNIH OBAVEZA – član 97. stav (3) Zakona o radu
 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA BEZ OTKAZNOG ROKA ZBOG PONOVLJENOG LAKŠEG PRESTUPA ILI LAKŠE POVREDE OBAVEZA – član 97. st. (2), 100. i 101. Zakona o radu
 • OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA BEZ OTKAZNOG ROKA ZBOG TEŽEG PRESTUPA ILI TEŽE POVREDE OBAVEZA – Član 97. stav(1), 100. i 101. Zakona o radu
 • OTKAZ UGOVORA O RADU RADNIKU KOJI JE PRIVREMENO SPRIJEČEN ZA RAD, A ZBOG TEŽEG PRESTUPA ILI TEŽE POVREDE RADNE OBAVEZE
 • OTKAZ UGOVORA O RADU RADNIKU KOJI JE BIO PRIVREMENO SPRIJEČEN ZA RAD DUŽE OD ŠEST MJESECI ZBOG NEMOGUĆNOSTI RASPOREDA NA DRUGO RADNO MJESTO
 • OTKAZ UGOVORA RADNIKU SA PROMIJENJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU UZ SAGLASNOST VIJECA ZAPOSLENIKA / SINDIKATA (zbog odbijanja rasporeda na poslove)
 • OTKAZ UGOVORA RADNIKU SA PROMIJENJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU UZ SAGLASNOST VIJEĆA ZAPOSLENIKA / SINDIKATA (zbog nemogućnosti rasporeda na poslove)

Rješenja:

 • RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU SA PONUDOM ZAKLJUČIVANJA NOVOG UGOVORA O RADU
 • PRESTANAK UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA (zbog ispunjavanja 65 god. života i 20 godina staža osiguranja – član 94. tačka c)
 • PRESTANAK UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA (radni odnos radnika traje 40 godina – član 94. tačka d)
 • RJEŠENJE O OTPREMNINI ZBOG PRESTANKA UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA – ODLASKA U INVALIDSKU PENZIJU (zbog gubitka radne sposobnosti – član 94. tačka e)
 • UGOVOR O NAČINU, UVJETIMA I ROKU ISPLATE OTPREMNINE UGOVOR O NAČINU, UVJETIMA I ROKU ISPLATE OTPREMNINE (II)
 • SPORAZUM O PRESTANKU UGOVORA O RADU

Obim priručnika: 72 strane

Narudžba

Redovni otkaz ugovora o radu


Na temu otkaza ugovora o radu obrađena su pitanja i na našem portalu RECko, iz oblasti radnih odnosa FBiH:

11. PRESTANAK UGOVORA O RADU

 

O portalu RECko više informacija možete saznati klikom na PORTAL RECKO.