Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

4.1 Okvirni sporazum

NAZAD

Unošenje većeg iznosa okvirnog sporazuma od procijenjene vrijednosti Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Ugovorni organ planirao je nabavku sa zaključenjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na četiri godine. Pristigle su dvije prihvatljive ponude, veće za 30% od procijenjene vrijednosti nabavke. Ako ugovorni organ može osigurati tu razliku sredstava, može li u ovim uslovima nastaviti sa postupkom nabavke. I da li bi se na Portalu JN mogao unijeti veći iznos okvirnog sporazuma od procijenjene vrijednost nabavke? (odnosi na dostavljanje izvještaja o dodjeli ugovora u sistemu e-nabavke).

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Količine kod okvirnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Članak 4. stavak (1) Naputka za pripremu modela Tenderske dokumentacije i ponuda propisuje da ugovorno tijelo u TD kod ugovora o javnoj nabavi određuje točnu količinu predmeta nabave, a kod okvirnog sporazuma točnu ili okvirnu količinu predmeta nabave. U stavku 4. se kaže stvarna nabavljena količina na temelju zaključenog okvirnog sporazuma može biti jednaka ili manja od predviđene okvirne količine. Molimo Vas da nam pojasnite da ako ugovorno tijelo odredi točnu količinu kod okvirnog sporazuma, da li tada stvarna nabavljena količina mora biti jednaka predviđenoj količini, ili i u ovom slučaju može biti manja?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Okvirni sporazum na procijenjenu vrijednost nabavke i količine Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Planiramo provesti JN usluga održavanja računalne opreme i kopir aparata. Prilikom sačinjavanja predmetne tehničke specifikacije za istu da li ispravno postupamo ako u Obrascu za cijenu ponude stavimo stavke s količinama 1., i kažemo da će se ugovor potpisati na procijenjenu vrijednost javne nabave. Ili smo u obvezi striktno propisati količine koje mislimo potrošiti za predviđeno vrijeme trajanja ugovora, što je malo teže procijeniti u ovome postupku.

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Okvirni sporazum na procijenjenu vrijednost nabavke Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: UO je u postupku javne nabavke usluga servisiranja dijaliznih uređaja i ostale opreme/uređaja za hemodijalizni tretman. Postupak javne nabavke usluga planiran je direktnim postupkom Planom javnih nabavki za 2021. godinu. Obzirom da su dva uređaja već u kvaru, te da predračunska vrijednost popravke dva hemodijalizna aparata već iznosi preko 6.000,00 KM. S tim u vezi sačinit ćemo izmjenu Plana javnih nabavki za 2021. godinu, te postupak servisiranja ove medicinske opreme predvidjeti u konkurentskom postupku javne nabavke u visini od 50.000,00 KM, te predvidjeti zaključivanje okvirnog sporazuma na dvije godine. Obzirom da Ustanova raspolaže sa 24 uređaja za dijalizni tretman, te da je jedna skupina od proizvođača X, a duga od proizvođača Y, nabavku ćemo podijeliti na dva lota sa procijenjenom vrijednošću od 25.000,00 KM po jednom lotu. Ugovorni organ u ovom slučaju ne može predvidjeti količinu, a ni vrstu rezervnih dijelova koji će biti potrebni u svrhu popravki aparata, te u tu svrhu u mogućnosti smo da predvidimo samo cijenu radnog sata servisera ili eventualno predvidimo okvirni broj radnih sati servisera, jer u prosjeku serviseri na otklanjanju kvara fakturišu 2-3 radna sata, što bi okvirno značilo da za popravak 24 uređaja, predvidimo orijentaciono oko 70 ranih sati ukupno, odnosno po 35 radnih sati popravak aparata iz skupine proizvođača X, a 35 radnih sati za popravak aparata iz skupine proizvođača Y. Naime, nas interesuju rezervni dijelovi i njihove cijene! Na koji način riješiti taj problem, obzirom da ne možemo niti orijentaciono znati do kojeg kvara će doci, niti poznajemo rezervne dijelove dijaliznih uređaja, da ih navedemo na Aneks 2.-ObrazaC za cijenu ponude. Predviđanje mini tenderisanja po sklopljenom okvirnom sporazumu sa više ponuđača nije izvodljivo, obzirom da na tržištu nema konkurencije, te s tim u vezi nemamo mogućnost zaključenja okvirnog sporazuma sa više ponuđača u skladu sa članom 32. stav (4). DA li ugovorni organ može da zaključi okvirni sporazum sa opcijom jednog ponuđača, da ponuđač izrazi cijenu radnog sata/radnih sati, sa opcijom da se u toku dvije godine važenja okvirnog sporazuma mogu sklapati ugovori do visine procijenjene vrijednosti do 25.000,OO KM, po lotu, odnosno da ukupna plaćanja ne mogu preći predviđeni iznos finansijskih sredstava?! Šta bi u tom slučaju bila ugovorena cijena, da li cijena radnih sati ili ukupno procijenjena vrijednost, jer će vrijednost ponude za radne sate biti uveliko manja od procijenjene vrijednost. Da li u skladu sa zakonom o javnim nabavkama na Portalu objavljujemo procijenjenu vrijednost ugovora od 25.000,00 KM… obzirom da će ugovorni organ plaćanja vršiti do predviđene visine finansijskih sredstava?! Naravno od ponuđača bi se prije realizacije ugovora tražila predračunska vrijednost, te da s tim u vezi ugovorni organ zadržava pravo ispitivanja realnosti prikazanih cijena rezervnih dijelova… obzirom da smo u kontaktu od jednog ponuđača dobili odgovor da ne mogu dostaviti listu rezervnih dijelova sa cijenama jer im cijene diriguje sam proizvođač.. pa kako sam to razumjela opcija fiksnih cijena ne bi bila izvodljiva. Na koji način da sačinimo Aneks 2-Obrazac na cijenu ponude, uzimajući u obzir navedeno.. i šta sa rezervni dijelovima?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Ugovaranje predmeta nabavke koji nije obuhvaćen postojećim okvirnim sporazumom Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Javno smo preduzeće. Imamo potpisan okvirni sporazum na tri godine za nabavku predizolovanih čeličnih cijevi sa jednim ponuđačem, također imamo potpisan i okvirni sporazum za izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji sistema centralnog grijanja. Izvor finansiranja su vlastita sredstva i ostala sredstva. Općina nam odobrava dodatna sredstva ali za proširenje mreže daljinskog grijanja. Da li se smatra cjepkanjem javnih nabavki ako raspišem novi okvirni sporazum za nabavku i ugradnju materijala za proširenje mreže daljinskog grijanja na osnovu dodijeljenih sredstava?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Okvirni sporazum na više godina i plan nabavke Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Kod izrade plana Javnih nabavki, ukoliko Ugovorni organ već ima okvirni sporazum sa nekim dobavljačem, koji je u toku, zaključen je prethodne godine na npr. 3 godine, kako se taj okvirni sporazum tretira, da li se unosi u plan JN ili se jednostavno izostavi?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Može li se narudžbenica smatrati pojedinačnim ugovorom iz okvirnog sporazuma? Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Ukoliko Ugovorni organ zaključi sa jednim ponuđačem okvirni sporazum za nabavku robe, na koji način se okvirni sporazum dalje realizuje? Da li UO mora da zaključi pojedinačne ugovore po okvirnom sporazumu ili je moguće npr. zaključiti okvirni sporazum, a kada se stvori potreba za robom koja je predmet javne nabavke da se ista naručuje putem narudžbenice?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Okvirni sporazum nakon direktnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Kao ugovorni organ u svom radu svakodnevno imamo potrebu za objavljivanjem javnih poziva, konkursa, obavještenja i sl. koje moramo objavljivati u novinama koje pokrivaju cijelu teritoriju BiH, a tačan broj objava ne možemo utvrditi. Postoji li mogućnost da putem direktnog sporazuma sa dobavljačem zaključimo ugovor na iznos do 6500,00 KM sa PDV-om a da plaćanje vršimo periodično po ispostavljenim fakturama do iznosa od 6500,00 KM ili moramo putem konkurentskog ili otvorenog postupka zaključiti okvirni sporazum?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Može li se isključiti jedna stavka iz realizacije okvirnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Dana 23.04.2020. godine zaključili smo okvirni sporazum sa jednim ponuđačem za nabavku sanitetskog materijala. Dana 21.12.2020. godine ponuđač nam dostavlja dopis u kojem navodi da je zbog posljedica stanja pandemije došlo do poremećaja u proizvodnji i isporuci nesterilnih rukavica, u smislu da se sada čeka i po 12 mjeseci na isporuku robe, a da su cijene u odnosu na one iz vremena prije pandemije porasle preko 100%. Ponuđač navodi da više nije u mogućnosti da isporuči preostale količine rukavica po cijenama iz okvirnog sporazuma i da su u smislu nemogućnosti ispunjenja preostalog dijela obaveza iz zaključenog sporazuma za ponuđača nastale okolnosti više sile. Ponuđač se također poziva i na čl. 137 Zakona o obligacionim odnosima, tj. nemogućnost ispunjenja obaveze, za koju ne odgovara ni jedna strana. Mi smo u okvirnom sporazumu naveli mogućnost sporazumnog ili jednostranog raskida cjelokupnog sporazuma i nigdje se ne navodi da se može raskinuti okvirni sporazum samo po jednoj stavci, od ukupno 72 stavke. Da li postoji ova mogućnost raskida saradnje za samo ovu jednu stavku za koju bismo ponovo proveli otvoreni postupak?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Okvirni sporazum na procijenjenu vrijednost nabavke Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Nabavke materijala za održavanje. Naime, za materijale koji nabavljamo ne možemo predvidjeti tačnu količinu. Da li mogu napraviti specifikaciju sa jediničnim cijenama i da po potrebi u toku godine naručujemo narudžbenicom. Raspisali bi konkurentski zahtjev sa jediničnim cijenama ukoliko je to moguće?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Cijena na koju se zaključuje okvirni sporazum Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Da li kod direktnog postupka, kada zaključujemo ugovor, možemo zaključiti ugovor, a kao cijenu upisati iznos – „do 6.000 KM“?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Odgovornost zbog nepravilnosti u toku postupka javne nabavke Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: U slučaju neke nepravilnosti u toku postupka javne nabavke, ko u ugovornom organu snosi odgovornost, rukovodioc/direktor ugovornog organa ili službenik zadužen za javne nabavke?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Nabavka stavki koje nisu predviđene okvirnim sporazumom Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Ugovor organ je raspisao javnu nabavku kancelarijskog materijala za potrebe UG, potpisan je Okvirni i Ugovor o količini. Poslije provedene e-aukcije ponuđač je dostavio ažuriranu Obrazac za cijenu ponude. UG zadužuje osobu za nabavku materijala i provedbu ugovora. Odgovorna osoba je Ekonom, gdje on naručuje narudžbenicom i gdje odobrava Načelnik i Pomoćnik načelnika. Faktura dolazi u Službu za finansije na knjiženje, gdje osoba za javne nabavke uoči nepravilnosti prilikom nabavke kancelarijskog materijala. Na fakturi su bile stavke koje nisu bile u Obrascu za cijenu ponude. Kontaktirala sam ponuđača, ponuđač je rekao da je upozorio odgovornu osobu (ekonoma), ali da je on rekao da su nam te stavke potrebne. Koja je moja daljna radnja po pitanju ovog problema?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Realizacija okvirnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Kompanija je zaključila okvirni sporazum o nabavci sa ugovornim organom na period o dvije godine te pojedinačni ugovor o nabavci na osnovu okvirnog sporazuma. U okvirnom sporazumu te pojedinačnom ugovoru definisana je vrijednost robe/ugovora a prema specifikaciji koja je sastavni dio predmetnih ugovora. Ugovorni organ je već naručio robu u iznosu i količini navedenoj u specifikaciji, te i dalje naručuje predmetnu robu jer su predmetni ugovori na snazi do januara 2021. godine. Obzirom da je riječ o medicinskoj opremi i ostaloj robi te da su se cijene navedenog promijenile uslijed novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom, molim vas za odgovor da li ugovorni organ ima pravo zahtijevati da mu se roba isporučuje i dalje po cijenama navedenim u specifikaciji iako je sva roba u količini i po cijeni navedenoj u specifikaciji koja je sastavni dio ugovora isporučena ugovornom organu a prije isteka okvirnog sporazuma odnosno pojedinačnog ugovora, odnosno da li se ima za smatrati da je predmetni ugovor i dalje na snazi po dogovorenim uslovima iako je prije isteka okvirnog sporazuma odn. pojedinačnog ugovora ispoštovana nabavka u vrijednosti dogovorenoj u ugovoru. Ukoliko vam je potrebna još neka informacija u vezi ovog upita stojimo na raspolaganju.

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Kako nabaviti predmet nabavke koji nije obuhvaćen postojećim okvirnim sporazumom Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Proveli smo konkurentski postupak za oporavku i servis vozila. Nakon zaključenja ugovora sa osoba ranom firmom dobili smo od istih predračun na iznos od 2000 KM zbog ne predviđenih troškova. Možemo li provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja? Ili postoji neka druga mogućnost?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Može li se produžiti okvirni sporazum ukoliko sva sredstva nisu utrošena? Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Da li se može produžiti Okvirni sporazum ukoliko nije utrošena Ugovorna okvirna količina, npr. goriva za službena vozila itd.?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Promjena sastava grupe ponuđača tokom realizacije okvirnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Kako ugovorno tijelo treba postupiti u sljedećoj situaciji: Sklopljen je okvirni sporazum sa grupom ponuđača od 3 člana, i u tijeku realizacije (jedan pojedinačni ugovor je izvršen, potrebno je sklopiti sljedeći pojedinačni ugovor) jedan član grupe se želi povući iz grupe ponuđača. Napominjemo kako grupa ponuđača bez člana koji se želi povući i dalje ispunjava kvalifikacijske kriterije koji su bili primjenjivani prilikom provođenja predmetnog postupka i odabira ponuđača. Može li po vašem mišljenju ugovorno tijelo nastaviti sa realizacijom okvirnog sporazuma sa grupom ponuđača koja se sada sastoji od preostala dva člana?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Da li je pogrešno popuniti nacrt ugovora/okvirnog sporazuma u ponudi? Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Ugovorni organ je primio žalbu na odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke lož ulja zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja , u kojoj žalilac navodi sljedeće: da je prvorangirani ponuđač ispunio nacrt okvirnog sporazuma a koji nije u skladu sa tačkom 18. tenderske dokumentacije. U navedenoj tački stoji da su ponuđači dužni nacrt okvirnog sporazuma parafirati i ovjeriti. U tenderskoj dokumentaciji ne piše ni da trebaju ni da ne trebaju popuniti nacrt okvirnog sporazuma, tako da ugovorni organ nije smatrao da je greška što je popunjen nacrt okvirnog sporazuma. Molila bih Vas da mi date uputu kako postupiti.

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Kada se poništava postupak nabavke ako su primljene dvije ponude u postupku nabavke u kom je predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma sa mini-tenderisanjem Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Imam pitanje vezano za okvirni sporazum-mini tender. Bilo je otvaranje ponuda (faza kvalifikacije-prvi pokušaj) i stigle su dvije ponude, da li da ih vratim neotvorene ponuđačima i poništim postupak ili ipak da ih otvorim i konstatujem da je nedovoljan broj pristiglih ponuda i poništim tender?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Kako obezbijediti novi predmet nabavke kada UO već ima sklopljen okvirni sporazum Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Imam problem, imamo zaključen Okvirni sporazum za nabavku tonera i kertridža koji ističe 18.01.2021. godine, a u međuvremenu smo nabavili nove štampače za koje nemamo tonere na specifikaciji a koji su nam neophodni u svakodnevnom radu. Na koji način da nabavimo potrebne tonere?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Šta kada vrijednost najpovoljnije ponude za okvirni sporazum prelazi procijenjenu vrijednost nabavke Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Moje pitanje se odnosi na ispravnost donošenja odluke o zaključenju ugovora za sprovedenu nabavu. Radi se o visini ponude i procijenjene vrijednosti. Sproveden je konkurentski postupak-okvirni sporazum za nabavu koja je procjenu vrijednosti imala 27 000KM. Dostavljena je jedna ponuda sa ukupnom vrijednosti od 34 000KM. Da li je ispravno da ugovorni organ zaključi okvirni sporazum sa naglašavanjem u Ugovoru da će se realizovati do 27 000 KM. Pitam iz razlog što naši smatraju da treba postupak da se poništi i ponovo pokrene.

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Promjena cijena lijekova tokom realizacije okvirnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: U zadnjih 10 dana dobili smo od nekoliko dobavljača farmaceutskih proizvoda obavijest da je došlo do smanjenja cijena određenih farmaceutskih proizvoda, te bi trebalo doći do usklađivanja cijena. Na koji način provesti usklađivanje (da li samo obavijest da PRIHVATAMO NOVE CIJENE, da li je u ovakvim situacijama dozvoljen Anex ugovora, ako nije na koji način se ova situacija rješava Imamo i obrnutu situaciju, dobavljač s kojim imamo potpisan ugovor za nabavku zaštitna medicinska sredstva nas obavještava da je došlo do većih poskupljena navedene robe, kao i da ne može ugovorenu robu isporučivati po ugovorenoj cijeni, te traže da se izvrši korekcija ugovora u pogledu povećanja cijena. može li to ako može na koji način, ako ne može zbog čega ne može Kolika je uloga interne revizije u javnim nabavkama, obzirom da sve zdravstvene ustanove i nemaju internu reviziju. (po pravilniku koji reguliše potrebu za internom revizijom nisu obuhvaćene zdravstvene ustanove

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Promjena cijene lijekova za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Imam pitanje u vezi otvorenog postupka za nabavku lijekova. Naime, nakon potpisa Ugovora za nabavku lijekova, gdje su predviđene nepromjenjive cijene u toku godine, na tržištu je došlo do sniženja cijene za nekoliko lijekova, tako da je i dobavljač dužan da snizi cijene. Da li trebamo praviti Aneks ugovora, i kako bi sada taj Aneks glasio; ili je dovoljno samo da dobavljač na fakturi snizi cijene i da ne mijenjamo Ugovor?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Nabavka sredstava za redovno održavanje putem okvirnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: JP namjerava objaviti javnu nabavku. Otvoreni postupak je u pitanju i u pitanju su robe. Radi se o robi koja nam je potrebna za redovno održavanje u slučajevima interventnih sanacija na toplovodnom i vrelovodnom sistemu daljinskog grijanja. Nismo u mogućnosti definisati konkretne količine i promjere potrebnih cijevi za pojedine robe, obzirom da ne znamo kada, gdje i koju cijev trebamo zamijeniti. (radi se o sistemu cjevovoda približno dugom 80 kilometara čija je starost 30-35 godina sa velikim brojem puknuća). Planirali smo objaviti Otvoreni postupak uz zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem. U skladu sa planom o javnim nabavkama za ovu robu je planiran iznos od 900.000,00 KM za koji nismo sigurni hoće li biti utrošen u periodu trajanja Okvirnog sporazuma (Okvirni sporazum 3 godine). Tenderom bi definisali da ponuđači nude cijenu po komadu/metru traženih profila cijevi i prateće robe. Koji je najkraći rok za objavu ovog tendera, obzirom da se radi o otvorenom postupku i okvirnom sporazumu u skladu sa finansijskim razredom? Da li smijemo raspisati ovakvu javnu nabavku sa jediničnim cijena za 1 komad/metar robe? Naravno poslije provedene procedure javne nabavke za svaku pojedinačnu isporuku potpisali bi pojedinačni Ugovor u skladu sa odredbama Zakona o JN i Okvirnim sporazumom.

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Objava mjesečnih izvještaja na portalu javnih nabavki Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Objava mjesečnih izvještaja na portalu ako je Okvirni sporazum sa jednim dobavljačem na godinu dana i putem mjesečnih narudžbenica a ne mjesečnih ugovora, jer nema potrebe, kakva je obaveza tih mjesečnih objava?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Postupanje u situaciji kada UO nije zaključivao pojedinačne ugovore za okvirni sporazum Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Ugovorni organ je u toku 2019. godine zaključio nekoliko okvirnih sporazuma te nabavljao robu od izabranih dobavljača vodeći računa o odredbama OS u pogledu cijene, trajanja OS i sl. Međutim, ugovorni organ nije zaključivao pojedinačne ugovore za nabavku tih roba a samim time nije pojedinačne ugovore ni unosio u sistem javnih nabavki. Postoji li način da sada ugovorni organ „napravi“ ugovore koje će dobavljači potpisati kako bi se ova situacija regulisala?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Istek okvirnog sporazuma i pokretanje novog postupka Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Prije isteka Okvirnog sporazuma koji je bio na dvije godine a uskoro ističe i ugovor drugi koji je bio na godinu dana, pokrenut je novi prijedlog kod uprave gospodarskog društva za pokretanje novog postupka, uprava nije donijela odluku o pokretanju novog postupka. Napominjemo da nije još usvojen plan poslovanja za 2020. godinu. Kako prebroditi ovaj vremenski period do donošenja odluke o pokretanju novog postupka i zaključivanja novog Okvirnog postupka – ugovora.

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Dodjela pojedinačnog ugovora po Okvirnom sporazumu Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: Kako se žaliti na „saznanje“ o dodjeli pojedinačnog ugovora po Okvirnom sporazumu ako ugovorni organ ne obavještava ponuđače o dodjeli?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Promjena cijene goriva nakon zaključivanja okvirnog sporazuma Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: U oktobru 2019.g. smo završili proceduru javne nabavke- otvoreni postupak za nabavku motornog goriva sa okvirnim sporazumom na 2 god. (radi se o većim količinama) i sa najpovoljnijim ponuđačem smo potpisali ugovor. Napominjem da je u dostavljenoj ponudi naveo sljedeće cijene: dizel (EN 590) -1,65 KM / litar bez PDV-a, (sa PDV-om 1,93KM) a benzin BMB 95 – 1,60 KM/litar bez PDV-a (sa PDV-om 1,87 KM). U ponudi nije prikazao popust. U ugovoru smo naveli da se cijena može mijenjati samo uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Korekcije cijena mogu biti rezultat samo stvarnih promjena u cijenama nafte i naftnih derivata na tržištu a nikako rezultat pojedinačnih promjena od strane odabranog dobavljača. Za svaku promjenu cijene, ponuđač je obavezan dostaviti ovjeren (od Federalnog ministarstva trgovine) Obrazac o promjeni cijena- (OPC). Odmah nakon potpisanog ugovora ponuđač nam je dostavio OPC koji je izdat od Fed. Ministarstva trgovine ali nema nikakav pečat ni potpis ovlaštene osobe. Čak ni ponuđač isti nije ovjerio. Pitanje: 1. Da li nama ponuđač mora sukcesivno isporučivati gorivo po cijeni koju je naveo u ponudi ili po cijeni koja je navedena u OPC a koji nije ovjeren ni od Fed. ministarstva trgovine ni od našeg ponuđača iako u ugovoru stoji da treba biti? 2. Prema dostavljenom OPC-u cijene za dizel i benzin koje se primjenjuju od oktobra su 2,26 KM/litar sa PDV-om. Obzirom da je u pitanju značajna razlika između ponuđene cijene po kojoj je potpisan ugovor i ove nakon potpisivanja zanima nas koja je cijena za ponuđača obavezujuća i po kojoj cijeni mi možemo zahtijevati daljnju realizaciju ugovora?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.

Propisivanje cijene u okvirnom sporazumu za nabavku naftnih derivata Pročitaj više

Dodano:
PITANJE: U otvorenom postupku javne nabavke za nabavu goriva, ulja i maziva kao kriterij smo naveli ekonomski najpovoljniju ponudu gdje smo kao podkiterije naveli: cijena 80% i rok plaćanja 20%. U pogledu određivanja cijene u tenderskoj dokumentaciji naveli smo: „Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji isporuku goriva će vršiti po cijenama koje je ponudio u ponudi do momenta prve objave podataka o prosječnim potrošačkim cijenama goriva, koje je predmet nabavke, nakon zaključenja okvirnog sporazuma, od strane Agencije za statistiku BiH. Od dana prve objave podataka o prosječnim cijenama goriva od strane Agencije za statistiku BiH, ponuđena cijena iz ponude najpovoljnijeg ponuđača će se korigovati u skladu sa procentom promjene prosječne cijene goriva koju objavljuje Agencija za statistiku BiH. Dakle, ukoliko je bilo promjena u prosječnim cijenama goriva vršit će se korekcija ponuđene cijene u skladu sa procentom promjene prosječne cijene svaki mjesec nakon objave podataka o prosječnim cijenama goriva.“ Okvirni sporazum sa izabranim ponuđačem smo zaključili u avgustu 2019. godine. Najpovoljniji ponuđač a sada dobavljač je u tenderu naveo cijenu od 2,31 KM te nam je za mjesec septembar isporučivao gorivo po toj cijeni a za mjesec oktobar po cijeni od 2,26 KM. Da li je ovakvo korigovanje cijene u suglasnosti sa uvjetima iz tenderske dokumentacije?

Samo pretplatnici mogu pristupiti sadržaju Portala.

Pročitajte kako postati pretplatnik ovdje.