PRIMANJA RADNIKA PO OSNOVU KOLEKTIVNIH UGOVORA U FBiH I DRUGA AKTUELNA PITANJA

 


Seminar:

09:30h
icon-briefcase Mostar 22. 2. 2023. Hotel “Mostar”
icon-briefcase Sarajevo 28. 2. 2023. Hotel “Hollywood”

 

Primanja radnika

Primanja radnika po osnovu kolektivnih ugovora ulaze u red onih pitanja koja ne tematizira Zakon o radu, ali ih omogućava. Pitanje obima tih prava postavljaju se kao nezaobilazan element za odnos između sindikata i poslodavaca. Koja su to ostala primanja na koje radnik ima pravo? Dodatno je to značajno za početak godine i planiranje sredstava koje svaka firma ili javna ustanova koju treba imati u vidu kada su u pitanju sredstva za redovna i ostala izdvajanja za potrebe radnika, kao što je: topli obrok, naknade za prevoz, regres, otpremnine i dr. I prvu i drugu temu ćemo obraditi u cjelini: pravni, računovodstveni i porezni aspekti tako da će učesnici seminara steći uvod u cjelinu navedene problematike i adekvatno planirati sredstva za 2023. godinu.

Kolektivni ugovori

Kao što Vam je poznato, Federalni ministar rada i socijalne politike, u skladu sa članom 143. Zakona o radu, proširio je primjenu nekih kolektivnih ugovora na sve poslodavce na području Federacije Bosne i Hercegovine što je objavljeno u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 53/22 (06.07.2022.) i „Službene novine Federacije BiH“ broj 57/22 (20.7.2022.). Odnosno, poslodavci su imali obavezu uskladiti svoje Pravilnike o radu sa kolektivnim ugovorima, te na taj način početi primjenjivati odredbe kolektivnih ugovora. Iz tih razloga smo aktuelizirali ovu temu od interesa za radnike i poslodavce. Međutim seminar ne tematizira samo ova prava iz tih kolektivnih ugovora nego u cjelosti.

Interni akti

S druge strane, poslodavci najčešće ta prava reguliraju internim aktima i dio su tradicije osvojenih prava radnika iz prethodnog vremena. Na različite načine ova prava se organičavaju u većini privatnih firmi.

Radno vrijeme

Radno vrijeme je vrijeme koje radnik provodi na radu osnov je za obračun plate koju radnik ostvaruje za obavljeni rad. Poznavanje pravila o definisanju radnog vremena je preduslov za kvalitetnu organizaciju radnog procesa. Ograničenja u pogledu dužine radnog vremena u praksi izazivaju brojne dileme o čemu će biti govora na seminaru posvećenom radnom vremenu i odmorima radnika. Na seminaru će biti obrađene i opcije nešto fleksibilnijih formi rada, kao što su nepuno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme, raspored radnog vremena, prekovremeni rad, sedmični odmor itd… do evidencije o radnom vremenu.

  

SADRŽAJ SEMINARA:

Naknade i pomoći radnicima po kolektivnim ugovorima – Ljiljana Ćehajić

 

Koje su to naknade i pomoći na koje radnik ima pravo?
Ishrana u toku radnog vremena
 • Način obezbjeđivanja toplog obroka
 • Visina toplog obroka
Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora
 • Kad i kome se isplaćuje regres
 • Iznos regresa
 • Vrijeme isplate regresa
Pravo na otpremninu prilikom penzionisanja
 • Vrste otpremnine
 • Visina otpremnine kod otkaza ugovora o radu
Naknada za prevoz na posao i sa posla
 • Način organizovanja prevoza
 • Dokumentacija koju radnik prilaže uz zahtjev
 • Kad se ne isplaćuje prevoz
 • Naknada za prevoz u slučaju korištenja godišnjeg odmora
 • Naknada za korištenje sopstvenog automobila za službene svrhe
Jubilarna nagrada
 • Kad radnik stiče pravo na jubilarnu nagradu
 • Visina jubilarne nagrade
Pomoć koja se isplaćuje radnicima i porodici radnika
 • Vrste pomoći na koje radnik ima pravo
 • Visina pomoći
 • Dokumentacija za ostvarivanje prava
Druga primanja po kolektivnim ugovorima.
 • Koja su to druga primanja
 • Veći obim prava koja se mogu dati radniku.
Pitanja i odgovori

 

Radno vrijeme i druge aktuelne teme iz radnih odnosa – Jusuf Brkić

 

Radno vrijeme:
 • Puno i nepuno radno vrijeme, skraćivanje radnog vremena
 • Raspored punog radnog vremena
 • Preraspodjela radnog vremena i obračun plaće i naknada plaće za vrijeme preraspodjele radnog vremena
 • Prekovremeni rad – plaćanje ili korištenje prekovremenog rada?
 • Sedmični odmor
Obavezne evidencije o radnicima
 • Evidencije o radnicima i dr. licima angažovanim na radu kod poslodavca
 • Matična evidencija
 • Način i rokovi čuvanja
Ugovor o radu:
 • Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • Prerastanje ugovora o radu radnika u JU,
 • Da li treba provesti konkurs ukoliko radnik radi duže od 3 godine?
 • Ugovor o radu sa korisnikom penzije.
 • Doškolovanje tokom rada i premještaj radnika na novo radno mjesto sa novom školskom spremom
 • Da li je i kako moguće premještanje radnika sa SSS na VSS?
Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Postupak otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.
 • U kojim slučajevima novi ugovor može biti nepovoljniji ugovor o radu? Smanjenje plate.
 • Izmjena sistematizacije po kojoj radnik više ne ispunjava uvjete tog radnog mjesta.
Ugovor o djelu
 • Kada se može potpisati ugovor o djelu?
 • Da li je ugovor od djelu radni odnos?
 • Ugovor o djelu u javnim institucijama.
 • Da li se u radno iskustvo računa ukoliko je radnik zaključio ugovor o djelu?
Rad van radnog odnosa:
 • Zaključivanje i raskid ugovora o privremenim i povremenim poslovima, prava i obaveze poslodavca.
Pravo radnika imenovanog na javne dužnosti:
 • Mirovanje radnog odnosa za vrijeme obavljanja javne funkcije.
Pitanja i odgovori

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:00

 

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić – dipl.iur.
Jusuf Brkić – dipl.iur.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija koji dolaze iz „djelatnost trgovine“, „drvne i papirne industrije“, „oblasti cestovnog prometa“ i „djelatnosti građevinarstva“ u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
 • Zajedničko osvježenje u pauzi i ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.900 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo