Akcija!

Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II

38.00 KM 20.00 KM

SADRŽAJ

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 • Da li se zakonsko ograničenje kod pregovaračkog postupka odnosi na robe, usluge i radove?
 • Kod otvorenog   postupka,   da   li   možemo   sa nekoliko ponuđača      provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja?
 • Da li su kod pregovaračkog postupaka bez objave obavještenja za  nabavku  robe,  posebni  uslovi navedeni u zakonu, obavezujući?

OTVORENI POSTUPAK

 • Kada se u otvorenom postupku donosi odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača?

OKVIRNI SPORAZUM

 • Minitenderisanje – okvirni sporazum
 • Kako nabaviti  robu  do  okončanja  postupka  o javnoj nabavci?
 • Kada se  može  zaključiti  okvirni  sporazum  sa jednim dobavljačem?
 • Kako zaključiti okvirni sporazum sa jednim i više dobavljača?
 • Kako  se   realizuje   okvirni   sporazum   koji   je potpisan sa dva dobavljača za istu robu?
 • Kako poništiti konkurentski postupak kada nije stigla nijedna prihvatljiva ponuda?
 • Zaključivanje okvirnog  sporazuma  sa  jednim ponuđačem?
 • Kako izvršiti javnu nabavku za saniranje šteta od pirodnih nepogoda? Hitno reagovanje!
 • Izazovi javnih nabavki i kako početi od nule?
 • Mogu li se mjenjati količine u okvirnom sporazumu?

NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 • Da li vrijednost (vrstu postupka) određuje zbir svih nabavki u okviru CPV divizije?
 • Kako da  provedem  konkurentski  zahtjev  za nabavku novina?
 • Nabavka usluge  sudskog  vještaka  građevinske struke!
 • Planiranje i nabavka usluga reklamiranja?
 • Nabavka seminarskih usluga!
 • Kako angažovati lokalnu TV stanicu za praćenje rada ugovornog organa?
 • Da li ugovorni organ može zahtijevati gratis robu?
 • Da li je i kada dozvoljeno cjepanje” nabavke?
 • Nabavka sredstava za higijenu?
 • Nabavka usluge – sistematski pregled!
 • Nabavka usluga           hotelskog      smještaja       za pojedinačna putovanja?
 • Nabavka hotelskih usluga – ručak!
 • Mora li  svaka  sitna  nabava  imati  odluke  o pokretanju i odluke o prihvatanju?

DIREKTNI/IZRAVNI SPORAZUM

 • Direktni/izravni sporazum  –  kako  postupiti  u konkretnoj situaciji?
 • Pogrešan pristup  u  izboru  postupka  za  javnu nabavku!
 • Pravilnik o   direktnom   spoazumu   i   njegova primjena!
 • Da li se u direktnom sporazumu donosi odluka o izboru ponuđača?
 • Da li  je  potrebno  za  iznose  do  –  KM sklapati ugovor o nabavci?
 • Da li je moguća izmjena i dopuna plana nabavki tokom godine?
 • Da li  se  iznos  od    KM  kod  direktnom sporazuma smatra bez PDV-a ili sa PDV-om?
 • Šta je srodan predmet nabavke” u direktnom sporazumu a da nije cjepanje” nabavke?
 • Da li je obaveza objave obavještenja o direktnom sporazumu na stranici ugovornog organa?
 • Greške kod primjene direktnog sporazuma!
 • Kada se  kod  primjene  direktnog  sporazuma ugovor potpisuje sa drugorangiranom ponudom?
 • Cjepanje” nabavke kod direktnog sporazuma u projektovanju!
 • Kada se  nabavka  može  djeliti  u  dva  direktna sporazuma a da nije cijepanje” nabavke?
 • Koraci kod primjene direktnog spoazuma!
 • Direkni sporazum – da ili ne?
 • Da li  postoji  mogućnost  žalbe  kod  direktnog sporazuma?

KONKURENTSKI POSTUPAK

 • Zašto se  uz  TD  ponuđačima  dostavlja  i  nacrt ugovora?
 • Da li je obaveza tražiti izjavu o osobnoj spodobnosti ponuđača?
 • Da li u konkurentskom postupku mogu aplicirati svi ponuđači koji to žele ili samo oni kojima je upućen poziv?
 • Gdje sve treba objaviti konkurentski zahtjev za ponudu?
 • Da li  konkurentski  zahtijev  može  sadržavati  i kriterije za bodovanje?
 • Da li se kod konkuretnskog zahtijeva, u informacioni sistem, unosi samo obavještenje ili izvještaj?
 • Rok za izjavljivanje žalbe u konkurentskog zahtijevu?
 • Da li je izjava ponuđača dovoljan dokaz u konkurenskog zahtijevu?
 • Da li je u konkurentskom zahijevu kriteriji najniža cijena ili može biti i ekonomski najprihvatljivija ponuda?
 • Nabavka goriva – najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda?
 • Zašto je neophodno da se obrasci TD prilagode konkretnim zahtjevima za dostavom ponude?
 • Šta uraditi kod iste cijene u provedenom konkurentskom postupku?
 • Koliko ponuda je dovoljno za dodjelu ugovora u
 • konkurentskom postupku?
 • CPV kod za usluge izrade projektne dokumentacije?
 • Da li je jedna prihvatljiva ponuda dovoljna za dodjelu ugovora u konkurentskom postupku?
 • Da li se kroz konkurentski postupak može zaključiti ugovor na dvije i više godina?
 • Da li možemo, ako imamo dvije prihvatljive ponude u konkurentskom postupku, donijeti odluku o izboru?
 • Šta uraditi kad je cijena ponude neznatno viša” od procijenjene vrijednosti?
 • Da li je prihvatljiv rok od dana za objavu obavještenja u konkurentskom postupku?
 • Nabavka ogrijevnog drveta bez prevoza?
 • Hodogram za direktni sporazum!
 • Da li se u toku jedne godine može provesti dva puta konkurentski postupak za isti predmet nabavke?

KOJI POSTUPAK ODABRATI ZA JAVNU NABAVKU

 • Koji postupak treba provesti za otvaranje deviznog računa u banci?
 • Koji postupak primjeniti kod nabavke telekomunikacijskih usluga?
 • Koji postupak primjeniti kada iznos ne prelazi . KM?
 • Koji postupak i na koji način provesti nabavku usluge nadogradnje IT sistema?
 • Koji postupak provesti kod nabavke medicinskih aparata?
 • Kako izvršiti nabavku usluge spremanje hrane učenicima”?
 • Koji postupak  provesti  kod  nabavke  usluge grijanja – toplotn energije?
 • Koji postupak provesti kada se neodložno mora reagovati u slučaju prirodne nepogode?
 • Koji postupka odabrati kod štampanja različitih publikacija?
 • Koji postupak provesti za bankaske usluge – otvaranje deviznog računa?
 • Da li treba provesti postupak za nabavku poštanskih usluga?
 • Da li su poštanske usluge izuzete iz JN?
 • Kako nabaviti mobitele?
 • Koji postupak odabrati kod održavanja zgrade?

PROFESIONALNA SPOSOBNOST PONUĐAČA

 • Provjeravati poresku karticu ponuđača?
 • Osobna sposobnost ponuđača?
 • Koji  je  sud  relevantan  za  izdavanje  potvrde nekažnjavanju?
 • Institut ekonomske i finansijske sposobnosti?
 • Može li ugovorni organ odbaciti ponudu ponuđača sa kojim je u predhodnom periodu raskinuo ugovor zbog neizvršavanja istog?
 • Kvalifikacioni uslovi za usluge nezavisnog revizora?
 • Rok za uvjerenje o izmirenju obaveza?
 • Ukoliko je izjava ovjerena na poleđini, npr. u općini, a nema na njoj pečata i potpisa ponuđača smatra li se da nije valjana?
 • Da li ponuđač zbog kojeg smo raskinuli ugovor može ponovno poslati ponudu za isti postupak?
 • Rok važenja potvrde?
 • Relevantnost potvrde o izmiranju poreskih obaveza?

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 • Pojašnjenje TD kod nabavke lijekova?
 • Šta znači: strani” ponuđače će postaviti PDV zastupnika?
 • Da li je uredu tražiti u TD npr. CISCO certifikat za servere ili slično?
 • Operativni trošak u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude!
 • Da li izjava po članu , koju ponuđači trebaju dostaviti u sklopu ponude, mora biti sastavni dio TD?
 • Tehnička i profesionalna sposobnost?
 • Specifikaciju potrošnog materijala
 • Da li se TD, prilikom objave, može dopunjavati?
 • Da li je potrebno u TD nabrojati privredne subjekte koji su u sukobu interesa s ugovornim organom?
 • Da li ugovorni organ može u TD i ugovoru predvidjeti ugovaranje garancije na avansno plaćanje?
 • Da li se u objavi javne nabave i tenderskoj dokumentaciji mora izričito naglasiti da je predmet nabave nova a ne rabljana roba?
 • Šta je prioritet: uputstvo za pripremu modela TD ili objavljeni primjer TD?
 • Kada ugovorni organ traži potvrdu a kada dokaz o profesiponalnoj i tehničkoj sposobnosti ponuđača?
 • Kada se izjavljuje žalba na TD?
 • Ima li UO pravo tražiti od ponuđača da napiše naziv firme od koje ću nabaviti neke materijale?
 • Potvrda o profesionalnoj sposobnosti?
 • Orginal ili kopija? Slati poštom ili fax-om?
 • Zahtijev u TD u vezi certifikata za osiguranje kvaliteta!
 • Da li se može zaključiti ugovor ako se na tender javi jedan ponuđč?
 • Računanje rokova  kod  zahtjeva  za  pojašnjenje TD?
 • Ograničenje konkurencije?
 • Kvalifikacioni kriteriji za usluge osiguranja?
 • Prigovor za pojašnjenje tenderske dokumentacije!
 • Kako ponuđač dokazuje da ponuđeni ekvivalent odgovara traženoj specifikaciji?
 • Kada se traži novčana naknada za TD?
 • Da li će nas ugovorni organ eliminisati ako smo dostavili referenc listu na kojoj nije naznačen datum?
 • Da li je ispravno da se tenderska dokumentacija preuzima sa zvanične web-stranice ugovornog organa?
 • Dokaz o sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača?

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 • Kako izbjeći tvornički naziv proizvoda?

PONUDA

 • Numerisanje ponude?
 • Jedna ili dvije ponude da bi otvoreni postupak bio valjan?
 • Rok za dostavljanje ponude!
 • Da  li   treba   tražiti   licencu   od   ponuđača   za sistemsku deratizaciju?
 • Kako se iskazuje popust kod cjene ponude?
 • Kada ponuđač  dostalja  ovjerena  dokumenata (član .), prije ili poslije otvaranja ponude?
 • Koji je najbolji kriterije za vrednovanje ponuda za servisiranja građevinskih mašina?
 • Da li je dozvoljeno, kod servisiranje mašina, od ponuđača tražiti da dostave ovlaštenje za njihov servisiranje?
 • Da  li   je   dozvoljeno   tražiti   kopije   pojedinih dokumenata ostalih ponuđača?
 • Kašnjenje u donošenju odluke o najprihvatljivijoj ponudi!
 • Rok trajanja ponude!
 • Nejasna i nekompletna ponuda! Šta uraditi?
 • Šta uraditi kod neprirodno niske cijene ponude?
 • Model za ocjenu ekonomski najprihvatljivije ponude?
 • Mogu li  se  odbaciti  ponude  koje  višestruko premašuju procijenjenu vrijednost nabavke?
 • Kada se ponuda odbaciuje kao nekompletna?

ISPRAVKE NA PONUDI

 • Ispravka ponude korektorom?
 • Kako postupiti u otvorenom postupku kada ponuđač nije dao ispravnu ponudu u obrascu za cijenu niti u obrascu ponude?

PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

 • Kako se vrednuje preferencijalni tretman domaćeg?
 • Da li se preferencijali tretman domaćeg odnosi na firmu sa sjedišem u zemlji, članici CEFTE, ili porjeklu robe?
 • Ako nemamo domaćeg ponuđača da li se u tom slučaju primjenjuje preferencijal tretman?

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 • Na koji način se može izvršiti provjera ispunjenosti uslova po članu . ZJN?
 • Šta učiniti u slučaju kada ugovorni organ unaprijed zna da su cijene drastično skuplje” od ponuđenih u TD?
 • Kako postupiti kod slučajeva istog broja bodova dva ponuđača – kriteriji – ekonomski najpovoljnija ponuda?
 • Da li diskriminiramo ponuđače kada tražimo da servis bude na teriotoriji općine?

PODUGOVARANJE

 • Može li se isključiti podugovaranje?
 • Način plaćanja podugovarača?

OBJAVA OBAVJEŠTENJA

 • Da li ima rok do kada na stranici ponuđača treba da stoji odluka o dodjeli ugovora ili poništenje?
 • Da li se objava obavještenja o konkurentskom zahtjevu mora objaviti, osim na portalu JN, i u Službenom listu BiH?
 • Da li se javlja problem kod objave obavještenja nabavke podjeljene u lotove?
 • Da li objava obavještenja o nabavci može sadržajno biti različita?
 • Da li se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača mora objaviti na službenoj stranici ugovornog organa?
 • Obaveza o objavljivanju izvještaja o ugovorima!
 • Kako rješavati problem prihvatanja izjveštaja o nabavci kada je aplikacija odbija?
 • Da li je za sve postupke javne nabavke isti način dostavljanja izvještaja?
 • Koji rok je za objavu odluke o poništenju javne nabvke u otvorenom postupku na portalu? I da li sažetak odluke o poništenju šaljemo u Službeni glasnik?
 • Ugovor o djelu
 • Da li se objavljuju pojedinačni računi o točenju goriva ili na neki drugi način?
 • Da li smo obavezni na našoj web-stranici objaviti odluku o dodjeli ugovora?
 • Rok za objavu obavještenja.
 • Okvirni sporazum i podugovaranje!
 • Da li se direktni sporazumi objavljuju u planu nabavki na sajtu ugovornog organa?
 • Da li se izvještaji o provedenom direktnom sporazumu šalju preko E-nabavke i na koji način?
 • Koji je rok za slanje izvještaji o provedenom konkurentskom i otvorenom postupku na E-nabave?
 • Usluge objavljivanja u Službenim novinama – da li je to nabavka sa izuzećem”?
 • Kako unijeti taksi usluge u sistem E-nabavke?
 • Da li je neophodno unijeti izvještaj o procijenjenoj vrijednost po lotu?
 • Da li je na portalu JN potrebno unositi izvještaj o provedenoj nabavci malih iznosa (npr. do . KM)?
 • Mora li samo jedna osoba imati šifru pristupa web-stranici?
 • Da li  se  izvještaji  o  provedenom  direktnom sporazumu šalju preko E-nabavke?
 • Da li je škola obvezna ugovor o izravnom sporazumu objaviti na portalu javnih nabava BiH?

ROKOVI PLAĆANJA

 • Najduži rok plaćanja?

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O JAVNOJ NABAVCI

 • Godišnje izvještavanje na poratlu E-nabavke?
 • Kako napaviti izvještaj za male nabavke?
 • Da li se radi izvještaj za male račune?

ŽALBENI POSTUPAK

 • Da li se odluka po žalbi objavljuje na web stranici ugovornog organa?
 • Pojašnjenje ili        prigovor        na        tendersku dokumentaciju?
 • Kod žalbe, da li se ponude vraćaju ponuđačima, naotpakovane?
 • Posljedice  žalbenog   postupka   na   otkazivanje
 • postupk zbog nedostataka novca?
 • Koji je pravni lijek nakon presude Suda BiH?
 • Žalba ugovornom organu!
 • Šta uaditi kada se rokovi podudarju/preklapaju?
 • Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu!
 • Kada se  dostavlja  dokaz  o  uplati  naknade  za pokretanje žalbe?
 • Koji je rok u postupaku zaštite interesa ponuđača u slučaju ćutnje” ugovornog organa?
 • Da li ugovorni organ u TD može napisati: alternativna ponuda nije dozvoljena kao niti ekvivalent“?
 • Da li se kod izjavljivanja žalbe postupak obustavlja?
 • Da li  ugovorni  organ  može  poništiti postupak kada se izjavi žalba ponuđača?
 • Kako izvršiti nabavku kada se žalbeni postupak oduži?
 • Šta raditi kada Ured za žalbe nije riješio žalbu dvije godine?
 • Koliko se vremenski čeka na odluku URŽ-a?
 • Koliko možemo vremenski čekati da raspišemo novi tender po odluci URŽ-a?
 • Da li  smo  dužni,  u  konkurentskom  zahtijevu, odluku po žalbi objaviti na našem web-u?
 • Odbacivanje žalbe zbog neblagovremenosti!
 • Žalbeni postupak na grešku ugovornog organa!
 • Rok za odgovor URŽ-a?
 • Stavovi URŽ-a!
 • Žalbeni rok u konkurentskom zahtjevu?

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI

 • „Privremeni” Plan JN?
 • Može li se donijeti privremni” Plan JN?
 • Da li je dozvoljena izmjena i dopuna Plana JN?
 • Na koji način se vrši izmjena Plana JN?
 • Model Odluke o izmjeni ili dopuni Plana nabavke
 • Kako izvršiti nabavku kada nemamo Plan JN?
 • Kako pokrenuti postupak JN kada nije predviđen Planom JN?
 • Kako steći   zakonski   osnov   za   zaključivanje okvirnog sporazuma?
 • Koji je smisao Plana JN?
 • Da li se dole opisana situacija smatra cijepanjem” javnih nabavki?
 • Da li je dozvoljeno mjenjanje planiranog postupka u Planu JN?
 • Šta se dešava sa planiranim a nerealiziranim sredstvima iz prošle godine?
 • Da li neralizirane nabavke iz prošle godine unosimo u Plan JN tekuće godine ili se pozivamo na Plan JN i predhodne godine?
 • Da li se u Plan JN unose detaljne ili osnovne informacije o nabavci?
 • Da li je za planiranu javnu nabavku donijeti i Odluku o nabavci?
 • Ako dođe do neplanirane nabavke manjeg iznosa da li je nophodno da se i ona unese u Plan JN?
 • Ako druga ustanova finasira dio ili u cjelini nabavku roba, radova ili usluga, da li i ona ulazi u Plan JN koja provodi postupak?
 • Može li se pokrenuti postupak JN ako se očekuje da se sredstva obezbjede u finansijskom planu u narednoj godini?
 • Grupisanje srodnih sitnih nabavki u Planu nabavke!
 • Da li se direktni sporazumi objavljuju u planu nabavki na sajtu ugovornog organa?

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

 • Postoji li posebna metodologija za izradu pravilnika o javnim nabavkama?

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

 • Prava članova komisije za JN
 • Da li  je  potrebno  za  svaku  nabavku  donositi poslovnik o radu komisije?
 • Da li komisija za JN, uz ivještaj, prilaže i preporuku upravnom odboru?
 • Ko je dužan uraditi odluku o dodjeli ugovora (komisija ili pravna služnba)?
 • Za koje  postupke  postoji  obavaza  obezbjediti komisiju za JN?
 • Šta je neophodno pročitati na otvaranju ponuda?
 • Kada se radi o sukobu interesa u komisiji za JN?
 • Da li šef računovodstva može biti član komisije za nabavu financijskog programa?
 • Da li  je  za  svaku  javnu  nabavku  neophodno formirati komisiju?
 • Ko donosi/kreira  kriterije za ekonomski najprihvatljiviju ponudu?
 • Da li službenik za JN može  bit član komisije za JN?
 • Na koji način se rješavaju statusna pitanja članova komisije za JN?

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

 • Da li je ugovorni organ obavezan imati službu za nabavke?
 • Koji je zakonski osnov za povećanje plate službeniku za javne nabavke?
 • Koju stručnu spremu bi trebao imati službenik za JN?

RAZLIČITA PITANJA I PROBLEMI

 • Da li se primjenjuju odredbe Zakonu o javnim nabavkama kada  je  riječ  o   nabavku   usluga od agncija koje vrše poslove posredovanja u zapošljavanju?
 • Kada se smatra cjepanje” javne nabavke?
 • Da li je dozvoljeno cjepanje” nabavke?
 • Da li je ispravno zahtijvati da ponuditelj bude iz iste općine iz koje je ugovoni ogan?
 • Ponuda rabljene robe kao nove? Šta uraditi u tom slučaju?
 • Kako postupati u nedostatku jdinstvnog riječnika javnih nabavki?
 • Zahtijev za tramspaentnošću u postupku javne nabavke!
 • Da li se provodi potupak javne nabavke za robe koje idu na slobodno tržište?
 • Da li je cijepanje nabavke ako se za istu robu vrši
 • nabavka u dva postupka?
 • Izuzeće od Zakona o javnim nabavkama!
 • Nabavka opreme i oružja za policiju!
 • Kada nije moguće dati validan odgovor u skladu sa ZNJ!
 • Da li je moguće izuzeće od ZNJ?
 • Šta znači komercijalni” u smislu člana . Zakona?
 • Prenos prava ovlaštenja!
 • Šta uraditi kada ponuđač nudi dodatnu uslugu/ robu koje nema u TD?
 • Ko je sve obavezan provoditi nabavke iz Aneksa
 • II Dio B?
 • Šta se dogodi kod neadekvatnog planiranja JN?
 • Štaznači  znatnovišeodprocijenjenevrijednosti”?
 • Rezervisani postupak nabavki!
 • Da li je prednos izabrati ponuđač koji je u sistemu PDV-a?
 • Šta se podrazumijeva pod znatno veće cijene” od raspoloživog budžeta?
 • Kako koristiti donatorska sredstva” za nabavku roba?
 • Da li je podružnica ugovorni organ”?
 • Kako nabaviti električnu energiju”?
 • Da li veće cijene ponude u odnosu na raspoloživi budžet stvara uslove za poništenje postupka?
 • Šta ne ulazi u javnu nabavku?

UGOVORI

 • Kako postupiti kada ugovorni organ ne povlači određene količine robe zaključene u ugovoru sa ponuđačem?
 • Šta da  uradimo  kada  nismo  u  mogućnosti  da isporučimo ugovorenu robu?
 • Da li su važeće cijene po potpisanom ugovoru roba, usluga ili radova poslovna tajna?
 • Koji je rok za povrat potpisanih ugovora od strane naše firme?
 • Garancije za uredno izvršenje ugovora?
 • Šta ako ponuđač nije u mogućnosti dostaviti svu ugovorenu količinu robe?
 • Načinu plaćanja i uslovima garancije ugovora?
 • Može li se potpisati ugovor prije roka ako se na tender javi jedan pobuđač?
 • Šta raditi ako ugovoni organ u roku ne dostavi ugovor na potpis?
 • Promjena ugovora Anex-om?
 • Ovlašenja za potpisivanje TD?
 • Šta ponuđač da radi kada u ugovoru nije naznačen rok završetka?
 • Neispunjavanje obaveza iz ugovora! Šta uraditi? Kako da nabavljamo potrebne robe do okončanja spora na sudu?
 • Da li se nacrt ugovora treba slati pravobraniteljstvu na saglasnost/uvid?
 • Da li se u ugovoru za nabavku lijekova može navesti da je cijene promjenljive tokom ugovornog perioda“?
 • Rok za zaključenje ugovora male vrijednosti?

B5 Format, Meki uvez, str. 361

Cijena – 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II”