Akcija!

Pravna zaštita
u javnim nabavkama

18.00 KM

Priručnik “Pravna zaštita u javnim nabavkama”

Autori:

dr.Tarik Rahić
dr. Ostoja Kremenović
mr. Šejla Omanović
mr. Josip Jakovac
Fuad Kozadra dipl. ecc.

Format: B5
164 stranice.
Meki povez

O Priručniku…

Priručnik Pravna zaštita u javnim nabavkama, u izdanju agencije REC iz Sarajeva, baziran je na prvoj ozbiljnijoj analizi rezultata jednogodišnje primjene Zakona o javnim nabavkama, koji je u stručnoj i opštoj javnosti u Bosni i Hercegovini dočekan sa velikim očekivanjima, da će doprinijeti efikasnoj reformi procedura javnih nabavki, usklađivanju postupaka javnih nabavki sa dostignućima u državama Evropske unije i državama okruženja, te zaustaviti negativne tendencije u primjeni zakona u ovoj oblasti.

Posebno značajna su bila očekivanja u postizanju veće efikasnosti u procedurama pravne zaštite, kao faze postupka javne nabavke koja treba da otkloni nezakonitosti procedura, te da doprinese smanjenju velikog broja žalbi, koji je karakteristika naročito posljednjih pet godina primjene ranijeg zakona o javnim nabavkama (prosječno se broj žalbi na godišnjem nivou kretao oko 2.100). Značajan broj žalbi je bio i posljedica neefikasnog postupanja u žalbenim procedurama, te odsustva javnog objavljivanja upravnih akata drugostepenog organa i odluka nadležnog suda po tužbama u upravnim sporovima.

Priručnik je jednako posvećen obavezama svih učesnika u pravnoj zaštiti (ponuđača, ugovornih organa, Kancelarije / ureda za razmatranje žalbi i Suda Bosne i Hercegovine) i prvi put u pristupu ovoj materiji naglašava posebno obaveze ponuđača radi kojih je postupak zaštite prava i uspostavljen, a koji su jedini pokretači procedure zaštite prava. Posebno se naglašavaju ovlaštenja ponuđača da žalbom pokrenu postupak pravne zaštite, ali i njihovu odgovornost da žalbu podnose kada mogu dokazati legitimni interes, te da žalba, kao uredan podnesak, ispunjava sve uslove za meritorno odlučivanje o njenoj osnovanosti.
Korisno je što priručnik sadrži i primjerke žalbi, usklađenih sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o upravnom postupku, koji se u postupcima pravne zaštite supsidijarno primjenjuje.

SADRŽAJ

1. Uvod

2. Za ponuđače

2.1. Aktivna legitimacija – pravo na izjavljivanje žalbe / pokretanje postupka pravne zaštite

2.2. Ko može biti stranka u postupku pravne zaštite?

2.3. Ko može biti opunomoćenik u ime žalioca?

2.4. Izjavljivanje žalbe ugovornom organu (način i rokovi)

2.5. Rokovi za daljnju pravnu zaštitu nakon odbacivanja žalbe od strane ugovornog organa

2.6. U kojim slučajevima žalioci mogu tražiti pravnu zaštitu nakon uvažavanja žalbe od strane ugovornog organa?

2.7. Ko je nadležan za žalbeni postupak?

2.8. Funkcija ugovornog organa i URŽ-a / KRŽ-a

2.9. Šta žalba treba da sadržava? Format žalbe

2.10. Naknada po žalbi (vrijednosne kategorije, instrukcije Ministarstva finansija i trezora BiH o plaćanju, kontroli i povratu)

2.11. Kako se vrši dokazivanje u postupku po žalbi?

2.12. Koje termine koristimo u postupku pravne zaštite (misli se na formulacije tipa npr. „vrhunski proizvod“, „izuzetni kvalitet“ i sl.)?

2.13. Kako URŽ postupa po žalbi?

2.14. Šta ako smo podnijeli neurednu žalbu?

2.15. Suspenzivno djelovanje žalbe u smislu daljnjeg provođenja postupka nabavke ili realizacije ugovora

2.16. Kada i na koji način možemo tražiti sudsku zaštitu protiv odluka URŽ?

2.17. Kada i na koji način možemo tražiti naknadu troškova u postupku javne nabavke?

2.18. Ako smo pretrpjeli štetu, kako i kada možemo tražiti naknadu štete?

3. Za ugovorne organe

3.1. Koja načela transparentnosti i otvorenosti trebamo poštivati u postupku nabavke?

3.2. Koja je naša odgovornost u postupku pravne zaštite?

3.3. Na šta se može izjaviti žalba ili kako definišemo predmet žalbe?

3.4. Objektivizacija (Komunikacija sa ponuđačima radi prevencije spora. Blagovremena obavještenja. Koje informacije možemo i na koji način pružiti ponuđačima.)

3.5. Koje radnje poduzimamo ukoliko je žalba blagovremena i osnovana?

3.6. Kada smatramo da je žalba neblagovremena, odnosno nije validna i kako postupamo u skladu sa tim?

3.7. Kako nastavljamo sa postupkom nabavke ako je izjavljena žalba?

3.8. Koje rokove treba da ispoštujemo i kako ih računamo?

3.9. Koje odluke prema ugovornom organu može donijeti URŽ?

3.10. Kako postupamo prema dostavljenom rješenju ili zaključku URŽ-a?

3.11. Kada i na koji način možemo tražiti sudsku zaštitu?

4. Izuzeća zbog sukoba interesa

5. Praksa URŽ-a

6. Primjeri obrazaca u postupcima pravne zaštite

7. Prekršajne mjere (aktivna legitimacija, konsekvence za povredu postupka, odnosno kršenja zakona)

8. Kratak prikaz zakonske regulative u oblasti pravne zaštite u javnim nabavkama

8.1. ČLANCI OD 93. DO 121. ZAKONA

8.2. INSTRUKCIJA O NAČINU UPLATE, KONTROLE I POVRATA NAKNADA PROPISANIH ČLANKOM 108. ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

8.3. POSLOVNIK URŽ-a / KRŽ-a

B5 Format, Meki uvez, str. 170

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Pravna zaštita
u javnim nabavkama”