RAČUNOVODSTVO DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

150.00 KM

Opis

RAČUNOVODSTVO DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Autori:

prof. dr Haris Jahić, dr. sc. Hrvoje Šapina, doc. dr. Lejla Demirović, mr. econ. Marina Šapina Korjenić

SADRŽAJ

PREDGOVOR

SADRŽAJ

I. DIO – UVOD U OSIGURANJE

1. POJAM I KARAKTERISTIKE OSIGURANJA

1.1. POJAM

1.2. RIZIK U OSIGURANJU

1.3. CIJENA OSIGURANJA

1.4. REOSIGURANJE I SAOSIGURANJE

2. HISTORIJA OSIGURANJA

3. VRSTE OSIGURANJA

4. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA U OSIGURANJU

II. DIO – PRAVNI OKVIR POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE 

1. OPĆA ZAKONSKA REGULATIVA

1.1. ZAKON O OSIGURANJU

1.2. ZAKON O POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU

1.3. ZAKON O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA I OSTALE ODREDBE O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI

1.4. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

1.5. PODZAKONSKI AKTI AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA

1.6. UVJETI OSIGURANJA

2. REGULATIVA KOJA SE ODNOSI NA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

2.1. ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

2.2. KONTNI PLAN DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

3. KOMPARACIJA SA RAČUNOVODSTVENIM OKVIROM U REPUBLICI SRPSKOJ

III DIO – RAČUNOVODSTVO I PRIMJENA KONTNOG PLANA 

1. SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

2. KNJIŽENJE UPISA KAPITALA

3. NEMATERIJALNA IMOVINA

4. MATERIJALNA IMOVINA

5. ULAGANJA I FINANSIJSKA IMOVINA

6. NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI

7. NOVČANI EKVIVALENTI

8. POTRAŽIVANJA

9. OBAVEZE

10. ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA

11. TROŠKOVI

12. PRIHODI

13. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

14. KAPITAL REZERVE

IV. DIO – FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE KOD ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE 
1. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE PREMA ME\UNARODNIM STANDARDIMA
2. PRIMJERI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE .
3. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE PREMA PROPISIMA AGENCIJE ZA NADZOR
4. DODATNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE PO PROPISIMA AGENCIJE
5. AKTUARSKI IZVJEŠTAJI

V. DIO – REVIZIJA I NADZOR 
1. EKSTERNA REVIZIJA
1.1. TEORIJSKI ASPEKT EKSTERNE REVIZIJE
1.2. REVIZORSKI STANDARDI I ORGANIZACIJE KOJE UTIČU NA NJIH
1.3. CILJ I OPĆA NAČELA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
1.4. ZAKONSKI OKVIR REVIZIJE U FBiH
1.5. REVIZIJA – ZAKON O OSIOGURANJU I
PROPISIMA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA
2. INTERNA REVIZIJA
2.1. POJAM I OPĆE KARAKTERISTIKE INTERNE REVIZIJE
2.2. SPECIFIČNOSTI INTERNE REVIZIJE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
3. NADZOR NAD RADOM DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

VI. DIO – PRILOZI (TEKST ZAKONA O OSIGURANJU U FBiH)

LITERATURA

Obim knjige: 546 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i poštarinom 150,00 KM

 

Možda će vam se također svidjeti…

 • Priručnik – seminarski materijal “TRGOVINA, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I INSPEKCIJSKI NADZOR”

  30.00 KM
 • Priručnik – seminarski materijal – Konverzija obaveza u kapital

  10.00 KM
 • Akcija!

  Priručnik – Troškovi službenih putovanja

  10.00 KM 7.00 KM
 • Priručnik – “PRAVNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT LIZINGA”

  10.00 KM
 • Akcija!

  Priručnik – “Zakon o porezu na dobit, Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit”

  25.00 KM 18.00 KM