RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Utjecaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavaca

Poreski tretman plata i naknada na platu i iz plate

Radni odnos zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Bosna – 09:30h icon-briefcase 30. 11. 2022.

Utjecaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavaca

U prethodna tri mjeseca Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona kojima se unapređuje sistem zdravstvene zaštite: Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (oba objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 57/22) i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 93/22). Ovim propisima obuhvaćeno je više novina kojima se značajno proširuju prava pacijenata i unapređuje oblast obaveznog zdravstvenog osiguranja, a samim tim i zdravstvene zaštite građana. S tim u vezi poslodavcima su najznačajnije izmjene koje se odnose na ostvarivanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kao i na unapređen sistem kontrole bolovanja kada se za tim ukaže potreba. Stoga će na seminaru biti obrađen uticaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavca.


Poreski tretman plata i naknada na platu i iz plate

Drugi dio seminara biće posvećen poreznim temama a koji su primjenjivi na sve poslodavce u Republici Srpskoj. Na ovom dijelu seminara imate priliku da saznate koje su to porezne olakšice prilikom isplate različitih naknada a koje se tiču radnih odnosa. Na taj način dobiti ćete relevantne informacije koje se tiču obračuna plate i drugih naknada na platu, kao što su topli obrok, troškovi prevoza, regres, poklona i drugih nagrada povodom praznika, kao i zakonsku regulativu frilensera te na koji način se vrši prijavljivanje frilensera poreznoj upravi.


Radni odnos zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva

Pored toga, razuđenost radnopravnih propisa utiče na veliki broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama što ukazuje na potrebu razrade prava, obaveza i odgovornosti zdravstvenih radnika i saradnika. Stoga će u trećem dijelu seminara biti obrađeni radnopravni aspekti zaposlenih u zdravstvenim ustanovama kao što su dežurstvo, pripravnost, odmori i odsustva te sve specifičnosti u oblasti radnih odnosa u oblasti zdravstva.

Pozivamo Vas da se prijavite na naš seminar i dobijete adekvatne informacije i odgovora na pitanja koji su dio sadržaja seminara.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Utjecaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavaca – Danijela Radonić

 • Podnošenje prijave i utvrđivanje svojstva osiguranika
 • Razlozi privremene spriječenosti za rad
 • Spriječenost za rad zbog potrebe njege oboljelog člana uže porodice
 • Postupak utvrđivanja privremene spriječenosti za rad
 • Vanredna ocjena privremene spriječenosti za rad
 • Ocjena radne sposobnosti osiguranika
 • Naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad
 • Povrat isplaćene naknade
 • Medicinska i finansijska dokumentacija za povrat isplaćene naknade plate
 • Postupanje poslodavca kod sumnje na zloupotrebu bolovanja
 • Društvena briga za zdravlje građana na nivou poslodavca
 • Zaštita i zdravlje na radu
 • Plaćeno odsustvo za pregled
 • Postupanje sa medicinskom dokumentacijom radnika i zaštita ličnih podataka
Pitanja i odgovori

 

Poreski tretman plata i naknada na platu i iz plate – Dragan Zorić, dipl. iur.

Poreski i doprinosi na platu

 • Obračun poreza i doprinosa na najnižu platu
 • Najniža plata i doprinosi za nepuno radno vrijeme
 • Problemi kod popunjavanja obrasca 1002
 • Pravila kod ličnog odbitka
 • Značaj radnog vremena za lični odbitak
 • Plata i osnovica za doprinose za rad na nepuno radno vrijeme
 • Plata i osnovica za doprinose za nerezidente Republike Srpske
 • Plata i osnovica za doprinose za radnike upućene na rad u inostranstvo
 • Plata i osnovica za doprinose za međuentitetske radnike
 • Plata i osnovica za doprinose za rad u drugom radnom mjestu
 • Plata i osnovica za doprinose za skraćeno radno vrijeme
 • Plata i osnovica za doprinose za rad od kuće

Poreski tretman naknada na platu

 • Poreski tretman naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) – izmjene Zakona o porezu na dohodak
 • Poreski tretman naknade za prevoz na posao i s posla
 • Poreski tretman naknade troškova službenog putovanja
 • Poreski tretman naknada za rad na terenu
 • Poreski tretman naknade za odvojeni život i smještaj u mjestu rada
 • Poreski tretman naknade za minuli rad
 • Poreski tretman otpremnina
 • Poreski tretman regresa za godišnji odmor
 • Poreski tretman poklona povodom praznika i jubilarnih nagrada
 • Poreski tretman naknade za slučaj smrti ili liječenje od teškog oboljenja radnika ili člana njegove porodice
 • Poreski tretman naknade za korišćenje privatnog vozila u poslovne svrhe
 • Poreski tretman naknade za korišćenje službenog vozila u privatne svrhe
 • Poreski tretman troškova koji se nadoknađuju za rad od kuće
 • Poreski tretman obrazovanja i usavršavanje za rad – lično primanje ili interes poslodavca
 • Krediti i zajmovi dati radnicima po povoljnijim uslovima
 • Korišćenje stana koje je u vlasništvu pravnog lica
 • Plaćanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Istovremeno korišćenje prava na platu (radni odnos) i prava na penziju
 • Uskraćivanje prava na penziju i novi obračun penzije
 • Uplata poreza i doprinosa po osnovu sudske presude
 • Isplate po sudskoj presudi koje glase na isplatu plate i samo doprinosa za PIO
 • Zastara poreza i doprinosa na platu
 • Mogućnost odricanja od plate i poreski tretman

Elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske

 • Elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske i način njihovog korišćenja od strane pravnih lica
 • Korišćenje elektronskih usluga od strane fizičkih lica
 • Otpremno elektronsko sanduče Poreske uprave Republike Srpske – način registracije
 • Prijemno elektronsko sanduče Poreske uprave Republike Srpske – način registracije
 • Elektronsko poresko uvjerenje (uvjerenje potpisano elektronskim potpisom)
 • Ovjeravanje elektronskog dokumenta pečatom PURS i potpisom ovlašćenog lica

Zakonska regulativa freelancera

 • Vrste ugovora za angažovanje freelancera
 • Prijavljivanje freelancera Poreskoj upravi
 • Plaćanje i prijava poreza i doprinosa
 • Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja dohotka freelancera?
 • Freelancer u formi preduzetnika ili privrednog društva
 • Pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje freelancera
 • Fiskalizacija freelancera
Pitanja i odgovori

 

Radni odnos zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva – Radmila Puzić, dipl.pravnik

 • Zasnivanje radnog odnosa i vrste ugovora o radu,
 • Rad van radnog odnosa,
 • Dežurstvo, pripravnost i rad po pozivu,
 • Odmori i odsustva,
 • Uvećanje plate,
 • Naknada plate,
 • Disciplinski postupak:
  • Prijava povrede radne obaveze,
  • Pokretanje postupka,
  • Postupak,
  • Rokovi zastarjelosti.
 • Specifičnosti u oblasti radnih odnosa u oblasti zdravstva.
Pitanja i odgovori
 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka
Dragan Zorić, dipl. iur. Poreska uprava Republike Srpske
Radmila Puzić, dipl. iur.,
inspektor rada

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Prezentacije predavača + odgovori na pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.399 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.853 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 20 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo