✓ Izvještaji o reviziji javnih nabavki:
primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa
sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika


U skladu sa Mišljenjem CENTRALNE HARMONIZACIJSKE JEDINICE broj 02-1-16-7-56-2/21 od 23.02.2021. godine seminar i webinari se prizaju kao 5 KPE!

Seminar:

Sarajevo
Hotel “Hollywood” – 09:30h 09. 03. 2021.

Webinar:

Snimak seminara

11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.


Brojne analize iskazanih mišljenja sa rezervom ili negativnih mišljenja u javnom sektoru ukazuju na potrebu kvalitetnijeg pripremanja javnih organa za reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima za relevantnim zakonskim i drugim propisima. Odgovorna lica ne treba da zanemare ni činjenicu da se nalazi revizije dostavljaju tužilaštvu radi daljeg procesuiranja, zbog čega mogu i krivično da odgovaraju (najčešće za zloupotrebu službenog položaja). Zbog toga odgovorna lica treba da blagovremeno preduzmu sve aktivnosti kako bi se rizik od negativnog mišljenja sveo na najmanju moguću mjeru. Također, kada revizija da preporuke rukovodstvo treba da uloži maksimalan napor kako bi se preporuke provele u što većoj mjeri.

Seminar/webinar je prilagođen sistematici revizorskih izvještaja, te će u dijelu posvećenom finansijskom izvještavanju biti obrađen odnos principa fer izvještavanja, MRS i važećih propisa sa najčešćim greškama javnih organa. Kada je u pitanju usklađenost poslovanja, pristup u izlaganju revizorskih izvještaja će biti predstavljen procesno – polazeći od planiranja javnih nabavki pa do realizacije ugovora. Kod dijela posvećenog radnim odnosima predstavit će se smjernice za pravilno i zakonito postupanje odgovornog lica u odlučivanju o pravima, obavezama i odgovornostima radnika kroz najčešće primjedbe revizije.

Na seminaru će biti obrađene najčešće greške javnih organa i velik broj preporuka u dijelu finansijskog izvještavanja, javnih nabavki i radnih odnosa. Tako će učesnici biti u mogućnosti da još jednom sagledaju svoje stanje, revidiraju sopstvene postupke, koriguju eventualne propuste u narednom periodu i/ili unaprijede postojeće prakse.


ZBOG POOŠTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA BROJ MJESTA NA SEMINARIMA JE OGRANIČEN
PRIJAVITE SE NA VRIJEME!


Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi učešće na seminaru, jer naši predavači će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja.


SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA:

 
✓ Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS – Ivana Grgić, certificirani trener za javne nabavke
 • Plan javnih nabavki;
 • Pokretanje postupaka;
 • Tenderska dokumentacija;
 • Postupak ocjene ponuda i dodjele ugovora;
 • Rad Komisije za javne nabavke;
 • Potpisivanje ugovora i odredbe ugovora;
 • Realizacija ugovora;
 • Ugovaranje dodatnih radova/roba/usluga;
 • Provođenje pregovaračkih postupaka;
 • Direktni sporazumi;
 • Druge aktivnosti važne za postupke javnih nabavki.

Pitanja i odgovori

✓ Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima – Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.
 • Pravni izvor
 • Javno-pravni subjekti i obaveze rukovodilaca organa/uprave
 • Opšti akt (pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pravilnik o radnim odnosima i plaćama, pravilnik o radu)
 • Prijem u radni odnos radnika/službenika/namještenika
 • Ugovori o radu /rješenje o prijemu u radni odnos (neodređeno i određeno vrijeme)
 • Ugovori van radnog odnosa (ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima) i naknade
 • Plate i naknade
 • Primanja dužnosnika/direktora
 • Naknade članovima nadzornog/upravnog odbora
 • Naknade komisijama i radnim tijelima
 • Nezakoniti prestanak radnog odnosa/otkaz ugovora o radu
 • Vrste sporova sa radnicima i moguće implikacije na rashode
 • Izvještaji o statusu sudskih postupaka – radni spor

Pitanja i odgovori

✓ Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika – Dževad Nekić, glavni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH
 • Uvod – o Uredu:
  • nadležnosti Ureda
  • obavještavanje o revizijama
  • saradnja sa nadležnim institucijama
 • Najčešći nalazi budžetskih korisnika:
  • sistem internih kontrola
  • planiranje budžeta
  • tekući i kapitalni transferi
  • popis imovine i obaveza i iskazivanje stalnih sredstava
 • Najčešći nalazi javnih preduzeća:
  • SIK
  • primjena MRS/MSFI – rezervisanja
  • potraživanja
  • zalihe
  • popis imovine i obaveza
  • iskazivanje imovine i kapitala
  • javne nabavke
 • Najčešći nalazi kantona/JLS:
  • SIK
  • planiranje budžeta
  • evidentiranje potraživanja i praćenje (npr. koncesije)
  • evidencije namjenskih sredstava
  • trezorsko poslovanje
  • kapitalni i tekući transferi
  • sudske presude i uticaj na iskazani suficit/deficit

Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

mr. Ivana Grgić, mr.oec. – certificirani trener za JN,
Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.
Dževad Nekić – .glavni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH

 

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 14:00 h

 

WEBINAR / SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Odgovornim licima u javnim organima, svim ugovornim organima tj. učesnicima u postupcima javnih nabavki, računovođama, revizorima, internim revizorima, sudijama, advokatima, pravnim i finansijskim službama javnih organa i drugim zainteresovanim licima.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Webinar:

120 KM po jednom učesniku;
110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Seminar:

140 KM po jednom učesniku;
130 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
120 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pismena pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.515 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.737 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


Svi naši priručnici na jednom mjestu:

Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

Grupa autora – trenera
Format A4, meki povez, 525 str.

 

Priručnik Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori – I DIO izašao je iz štampe 2019. godine i od tada nije bilo izmjena Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) u Bosni i Hercegovini.

U sadržajnom smislu u Priručniku se obrađuju različita pitanja, problemi i prakse iz javnih nabavki koja smo dobijali od naših učesnika seminara i na dnevnoj bazi od pretplatnika na naš časopis PRAVO I FINANSIJE.

Prvi dio obuhvata materiju iz prvih deset poglavlja Zakona o javnim nabavkama. Iz tih razloga sadržaj Priručnika struktuiran je kao sadržaj Zakon o javnim nabavkama pa je pretraga, u odnosu na pitanja koja Vas zanimaju, vrlo jednostavna.

Priručnik je odgovor na potrebe naših stalnih korisnika da se na jednom mjestu prikupe i objave sva pitanja tokom 2018/2019. godine iz javnih nabavki. U oblasti javnih nabavki ne postoje slična izdanja pa je iz tih razloga vrlo korisna literatura za praktičare u javnim nabavkama kako ugovornih organa tako i ponuđača.

Detaljnije
PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – II DIO

Grupa autora – trenera
Format A4, meki povez, 425 str.

 

Priručnik Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori – II DIO izašao je iz štampe 2019. godine i od tada nije bilo izmjena Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) u Bosni i Hercegovini. U sadržajnom smislu u Priručniku se obrađuju različita pitanja, problemi i prakse iz javnih nabavki koja smo dobijali od naših učesnika seminara i na dnevnoj bazi od pretplatnika na naš časopis PRAVO I FINANSIJE.

Drugi dio obuhvata materiju od Desetog poglavlja do kraja Zakona o javnim nabavkama. Iz tih razloga sadržaj Priručnika struktuiran je kao sadržaj Zakon o javnim nabavkama pa je pretraga, u odnosu na pitanja koja Vas zanimaju, vrlo jednostavna.

Priručnik je odgovor na potrebe naših stalnih korisnika da se na jednom mjestu prikupe i objave sva pitanja tokom 2018/2019. godine iz javnih nabavki. U oblasti javnih nabavki ne postoje slična izdanja pa je iz tih razloga vrlo korisna literatura za praktičare u javnim nabavkama kako ugovornih organa tako i ponuđača.

Detaljnije
Ekonomija javnih nabavki

Autori: mr. Admir Bašić i mr. Amela Karić
Format B5, meki povez, 160 str.

 

Ekonomija javnih nabavki je knjiga koja javne nabavke smješta u širi društveni i poslovni kontekst i ne bavi se praktičnim pitanjima i postupcima javnih nabavki. To ne znači da ne može biti interesantna i za praktičare u oblasti javnih nabavki posebno u velikim ugovornim organima i ponuđačima. Ona tematizira ključna pitanja i probleme u javnim nabavkama, od istraživanja tržišta, kao početnog koraka u javnim nabavkama, kriterija za dodjelu ugovora (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda) do zelenih nabavki i uvođenja novih tehnologija u postupcima javnih nabavki (elektronske nabavke).

S druge strane, u knjizi se elaboriraju uzroci i posljedice kolizije u javnim nabavkama i rizici od zloupotrebe u postupcima javnih nabavki. Preporučujemo ovu knjigu za sve one koji žele unaprijediti svoje teorijsko znanje u oblasti javnih nabavki i koji se žele kretati i izvan praktičnih, konkretnih pitanja vezani za neki od praktičnih koraka u javnim nabavkama.

Detaljnije
Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II

Grupa autora
Format B5, meki povez, str. 361

 

U priručniku Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II su sabrana pitanja i odgovori iz javnih nabavki koje smo dobijali od naših učesnika na seminarima kao i naših pretplatnika na časopis „PRAVO I FINANSIJE“. Pitanja i odgovori su, u sadržajnom smislu, struktuirani u skladu sa sadržajem Zakona o javnim nabavkama pa je, iz tih razloga, vrlo jednostavna pretraga. Naš strateški cilj je orijentacija na korisnika naših usluga i pružanje praktičnih odgovora na njihove svakodnevne probleme i pitanja sa kojima se svakodnevno suočavaju u praksi.

Priručnik ulazi u seriju sličnih izdanja sa pitanjima i odgovorima koji zadovoljavaju osnovne potrebe za rješavanje pojedinih dilema kada se sa njima suočavate u praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama.

Detaljnije
Pravna zaštita u javnim nabavkama

Autori: dr. Tarik Rahić, dr. Ostoja Kremenović, mr. Šejla Omanović, mr. Josip Jakovac i Fuad Kozadra, dipl. ecc
Format B5, meki povez, str. 164., latinica

 

Žalbeni postupak u javnim nabavkama, u prvom redu, naglašava odgovornost ugovornog organa u smislu dosljedne primjene Zakona o javnim nabavkama, odgovarajućeg zakona o upravnom postupku i materijalnih propisa u svim fazama javne nabavke, a posebno u fazi pravne zaštite.

Osnovni zahtjev polazi od pretpostavke da ugovorni organ ima obavezu da vodi sve faze javne nabavke na transparentan način, blagovremeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, obavještava učesnike u postupku javnih nabavki i svim činjenicama i radnjama koje su od značaja za zakonitost postupka, te omogućava uvid u odgovarajuću dokumentaciju, u skladu sa propisima o upravnom postupku i o slobodi pristupa informacijama.

Priručnik obrađuje navedene korake u žalbenom postupku i precizira neophodne navode u žalbenom postupku i predlaganje odgovarajućih dokaza koji omogućavaju dvostepenom organu da razmotri sve navode na kojima se žalba zasniva. Ovdje treba posebno istaći značaj ove knjige za ponuđače jer su oni u manjem obimu prisutni na stručnim seminarima iz oblasti javnih nabavki a oni su u suštini subjekti, nosioci žalbenog postupka kod ugovornog organa, KRŽ/URŽ-a ili Suda BiH. Drugi dio knjige odnosi se na zakonsku regulativu iz pravne zaštite u postupcima javnih nabavki.

Detaljnije
Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD izdanje

Grupa autora: mr. Dragan Vukajlović, mr. Fuad Kozadra, Josip Jakovac, Šejla Omanović, Ilija Ignjatić i Anita Bevanda
Format A4, meki povez, str. 454., latinica, ćirilica (na tri zvanična jezika u BiH) + CD

 

Modeli akata u postupcima javnih nabavki namijenjeni su za praktičare u oblasti javnih nabavki koji je pripremljen nakon stupanja na snagu Zakona o javnim nabavkama. U priručniku su obrađeni prijedlozi modela akata za sve postupke javnih nabavki kao što su: Otvoreni postupak, Ograničeni postupak, Pregovarački postupak, Konkurentski zahtjev, Takmičarski dijalog i Direktni sporazum. U svakom od ovih postupaka pripremljeni su modeli neophodnih akata tokom realizacije cijelog postupka kao i dijagram toka samog postupka.

Modeli akata mogu se direktno koristiti a i usklađivati sa vlastitim potrebama samog postupka javne nabavke koji se koristi. Dijagrami toka svakog postupka dodatno omogućavaju korisnicima izvjesnu kontrolu vlastitog rada jer upućuje na sve neophodne korake tokom javne nabavke. Modeli akata su pripremljeni na sva tri zvanična jezika koja su u upotrebi u BiH i na CD-u (elektronska forma) pa ih je vrlo lako koristiti tokom realizacije nekog od postupaka javnih nabavki.

Detaljnije
CD Izdanje – Priručnik – Pregovarački postupak u javnim nabavkama

Autori: dr. Tarik Rahić, mr. Josip Jakovac, Ivana Grgić, dipl. ecc. i mr. Fuad Kozadra
Format B5., meki povez, str. 138 (Samo u PDF formatu (CD)

 

Pregovarački postupak se definira kao postupak u kojem ugovorno tijelo pregovara o uvjetima ugovora sa jednim ili više pozvanih ponuditelja. Ovaj se postupak može provoditi sa ili bez prethodne objave obavijesti o nabavi, isključivo prema uvjetima utvrđenim u Zakonu o javnim nabavama.

Novi zakon donio je ponešto izmijenjena rješenja koja se tiču uvjeta za primjenu pregovaračkih postupaka. Također, u odnosu na famozni članak 11. starog zakona o javnim nabavama BiH, iz 2004. godine, pregovarački postupci su regulirani sa više članaka, što ih čini preglednijim: članak 19. daje generalno pravilo za primjenu pregovaračkih postupaka, članci 20-24. daju decidirane uvjete pod kojima ugovorno tijelo može provesti pregovaračke postupke, dok članci 27. i 28. propisuju način vođenja pregovaračkih postupaka.

Dakle, ključni ciljevi ovog priručnika jesu da pomognu ugovornim organima prilikom provođenja pregovaračkog postupka (sa ili bez objave obavještenja o nabavci) i da kroz prezentirane primjere iz prakse, pokušamo otkloniti eventualne dileme o pravilnoj primjeni propisa iz ove oblasti i dati odgovore na pitanja sa kojima se isti susreću u svakodnevnom radu.

Detaljnije
Brošura broj 1 "PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI"

Autor: Dragana Kovačević
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 55.

 

Planiranje, kao jedna od faza postupka nabavke, u našoj zemlji je bilo zapostavljeno i većina aktivnosti vezano za postupke javnih nabavki je provođena neplanski. Zbog toga je dolazilo do kašnjenja u provođenju postupaka javnih nabavki, što je predstavljalo veliki problem ugovornim organima koji su imali situacije da im je istekao ranije zaključen ugovor, a još uvijek se nisu stvorili uslovi za potpis narednog ugovora.

Iako je izrada plana nabavki obavezna po Zakonu o javnim nabavkama, planiranju se ipak ne posvećuje dovoljno pažnje, već se planovi nabavke pripremaju zbog zakonske obaveze. Zato je bitno da ugovorni organi nauče planirati javne nabavke, kako bi na vrijeme realizovali ugovore, a ne da pokreću postupak nabavke za izvođenje radova u avgustu i zaključuju ugovor kada je završena građevinska sezona, a ugovorni organ za tu godinu ima planirana sredstva. Vrlo često se ugovorni organi žale da je dug postupak nabavke, računajući i žalbene rokove. Međutim, nerijetko ugovorni organi ne pokrenu postupak nabavke na vrijeme, pa traže razlog u dugim rokovima za provođenje postupka nabavke, računajući i žalbeni postupak.

Zbog svega gore navedenog, u ovoj brošuri su prikazani svi elementi koje ugovorni organi trebaju uzeti u obzir prilikom izrade plana nabavki.

Detaljnije
CD Brošura Broj 2 “Okvirni sporazum”

Autor: Dragana Kovačević
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 66. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Okvirni sporazum ne predstavlja posebnu vrstu postupka već tehniku ugovaranja, koja omogućava da ugovorni organ i ponuđač zaključe okvirni sporazum kojim definišu uslove  upravljanja ugovorima koji se dodjeljuju tokom određenog vremenskog perioda. Takođe, okvirni sporazum ne predstavlja ugovor na osnovu kojeg se realizuje jedna nabavka, već se konkretni ugovori o javnoj nabavci zaključuju u periodu važenja okvirnog sporazuma i u skladu s uslovima koji su tim sporazumom utvrđeni.

Institut okvirnog sporazuma uveden je u prethodnom zakonu o javnim nabavkama, ali se okvirni sporazum mogao zaključiti samo sa jednim ponuđačem. Novim Zakonom o javnim nabavkama, koji je usvojen 2014. godine, omogućeno je ugovornim organima da zaključe okvirni sporazum sa više ponuđača. Uvođenje mogućnosti zaključenja okvirnog sporazuma predstavlja značajan doprinos efikasnosti i ekonomičnosti provođenja postupaka javnih nabavki, uzimajući u obzir činjenicu da se na osnovu jednog postupka javne nabavke može zaključiti više ugovora, u skladu sa potrebama ugovornog organa.

U ovoj brošuri su prikazani praktični koraci koje ugovorni organi trebaju uzeti prilikom provođenja okvirnog sporazuma.

Detaljnije
Brošura Broj 3 “NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA, IMOVINE I LICA”

Autor: Ivana Grgić
Broširano izdanje, Format B5. meki povez, str. 58.

 

Zbog velikog broja pokrenutih žalbenih procedura u postupcima nabavki usluga osiguranja vozila, imovine i lica, odlučili smo da pripremimo odgovore na sporna pitanja zbog kojih novi ugovori u velikom procentu ne mogu biti obezbijeđeni na vrijeme.

Tako će, u okviru ovog materijala, biti obrađene teme nabavki:

 • Usluga osiguranja iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (šta su i kada se provode),
 • Usluga osiguranja vozila
 • Usluga osiguranja imovine,
 • Usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih.

Pritom su obrađena pitanja vezana za pripremu tenderske dokumentacije i specifikacija, evaluaciju ponuda, popusta na premije, na šta se i kada ima smisla žaliti i koji su česti žalbeni navodi ponuđača u okviru ovih postupaka koje Kancelarija / Ured za razmatranje žalbi odbija kao neosnovane; šta sa potpisanim ugovorima ukoliko u toku godine dođe do promjene broja zaposlenih ili kupovine novog vozila, kako obezbijediti kontinuitet ugovora o osiguranju, šta ponuđač može učiniti ukoliko dozna da je ugovorni organ, itd.

Kao dodatak, obrađene su usluge registracije vozila i nabavka usluga tehničkog pregleda vozila.

Priručnik je koncipiran na način da odgovore i smjernice daje i ugovornim organima i ponuđačima u ovim postupcima, a u cilju efikasnijeg provođenja postupaka nabavki i uspješne kasnije realizacije ugovora za obje strane.

Detaljnije
CD Brošura Broj 4 “Tenderska dokumentacija”

Autor: Dragana Ribić
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 71. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Tenderska dokumentacija je osnovni i najvažniji dokument u svakom postupku javne nabavke, a priprema tenderske dokumentacije predstavlja najvažniji segment prilikom provođenja postupka javne nabavke. Od sadržaja tenderske dokumentacije u najvećem dijelu zavisi ishod postupka javne nabavke, odnosno zavisi da li će ugovorni organ blagovremeno doći do potrebnog ugovora radi kojeg je raspisao nabavku. Bez dobro pripremljene tenderske dokumentacije ne može se uspješno završiti postupak nabavke.

Tenderska dokumentacija mora biti pripremljena uz uvažavanje člana 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda  („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Ponude, odnosno zahtjevi za učešće se ocjenjuju isključivo na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije. U ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum mogu biti uneseni samo podaci koji su ranije dati u tenderskoj dokumentaciji. Stoga tenderska dokumentacija mora sadržavati jasne, nedvosmislene, potpune i precizne podatke o budućem ugovoru, kao i sva potrebna pojašnjenja o načinu pripreme ponude.

Ovaj priručnik Vam može poslužiti kao uputstvo u praktičnoj izradi tenderske dokumentacije a također je obrađena detaljna procedura prilikom pripreme i sačinjavanja tenderske dokumentacije.

Detaljnije
Brosura 6 - Postupci male vrijednosti

Autor: Dragana Ribić
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 66. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda je regulisan Glavom V Zakona o javnim nabavkama – Ostali postupci javne nabavke Odjeljak A. Dodjela ugovora male vrijednosti.

Način provođenja ovog postupka nabavke regulišu tri odredbe Zakona, članovi 87, 88. i 89. Međutim, ugovorni organi, prilikom provođenja postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, primjenjuju brojne druge odredbe zakona, prije svega opšte odredbe, odredbe koje regulišu početak postupka javne nabavke, pripremu tenderske dokumentacije i ponuda, evaluaciju ponuda, ishod postupka javne nabavke, obaveze ugovornog organa po završenom postupku i odredbe vezane za pravnu zaštitu.

Priručnik je koncipiran na način da odgovore i smjernice postupcima male vrijednosti, a u cilju efikasnijeg provođenja postupaka nabavki i uspješne kasnije realizacije ugovora za obje strane.

Detaljnije
CD Brošura Broj 7 “Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa”

Autor: Amir Rahmanović
Broširano izdanje, Format B5, meki povez. str. 72.

 

Žalbeni postupak, odnosno pravna zaštita u postupku javne nabavke regulisana je odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

Cijeli jedan dio Zakona, tačnije „dio treći“ nosi naziv Pravna zaštita. Ovaj dio Zakona podijeljen je na dva poglavlja i to poglavlje I. „Postupak pravne zaštite“ (koji definiše određene institute kao što su: stranke u postupku, jezik postupka, aktivnu legitimaciju, zabranu zaključenja ugovora, odnosno period mirovanja u kojem se ne smije zaključiti ugovor, način izjavljivanja žalbe, postupanje ugovornog organa po žalbi, rokove za izjavljivanje žalbi, dokazivanje u žalbenom postupku, bitne povrede zakona, elemente, odnosno sadržaj žalbe, postupanje sa neurednom žalbom, izjavljivanje žalbe Uredu za razmatranje žalbi, iznose naknade za žalbu, postupanje Ureda za razmatranje žalbi po izjavljenoj žalbi, suspenzivno djelovanje žalbe, odlučivanje po žalbi, spajanje postupaka, način odlučivanja Ureda za razmatranje žalbi po izjavljenoj žalbi, izuzeće zbog sukoba interesa u žalbenom postupku).

Poglavlje II. „Pravna zaštita protiv odluka Ureda za razmatranje žalbi“ (koji definiše određene institute kao što su: upravni spor, prekršajne odredbe, supsidijarnu primjenu odredaba upravnog postupka, odnos prema ostalim propisima, naknadu troškova postupka, naknadu štete).

Ovaj Priručnik se posebno bavi i obrađuje postupanje ugovornog organa prilikom izjavljene žalbe od strane privrednog subjekta.

Detaljnije
CD Brošura Broj 8 “Rad povjerenstva/komisije za javne nabavke sa modelima akata”

Autor: Josip Jakovac, dipl. iur.
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 70. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Najveći dio posla oko javnih nabavki u ugovornim organima, bez obzira kako je nabavna funkcija u ugovornom organu ustrojena, rade komisije za javne nabavke. Stoga je rad komisije za javne nabavke prije svega timski rad, u kojem se različite profesije nadopunjuju i rade na ostvarenju zajedničkog cilja – uspješne javne nabavke.

Direktive EU o javnim nabavkama (Direktive 2004/17 EZ i 2004/18 EZ) koje su u najvećoj mjeri transponirane u zakonodavstvo BiH donošenjem novog zakona ne reguliraju eksplicitno ovo pitanje, već je isto ostavljeno pojedinim državama na dispoziciju da urede vlastitom legislativom, uzimajući u obzir pritom svoju pravnu tradiciju i administrativnu praksu.

Ovaj Priručnik na praktičan način daje mogućnosti da se korak po korak objasni hodogram rada komisije za javne nabavke. Također, publikacija sadržava standardne modele akata koji su potrebni za rad komisije za javne nabavke i, na kraju, najčešća pitanja koja su od relevantnog značaja za rad komisije.

Detaljnije
Brošura Broj 9 “NABAVKA HOTELSKIH USLUGA"

Autor: Dragana Kovačević
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 61.

 

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) se primjenjuje na sve postupke nabavke roba, usluga ili radova koje provode ugovorni organi ili sektorski ugovorni organi. Na dodjelu ugovora koji za predmet nabavke imaju usluge iz Aneksa II dio B Zakona primjenjuje se poseban režim, propisan članom 8. Zakona. Detaljnu proceduru provođenja postupka nabavke za neprioritetne usluge, tj. usluge nabrojane u Aneksu II dio B Zakona, propisuje Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16).

Ovim pravilnikom propisana je fleksibilnija procedura u odnosu na procedure propisane ZJN. Razlog je što se ovaj pravilnik odnosi na neprioritetne usluge koje su specifične u odnosu na ostale nabavke usluga. Prilikom provođenja nabavke neprioritetnih usluga, ugovorni organ primjenjuje Pravilnik, ali i odredbe Zakona definisane u članu 3. stav (1) Zakona, koji se odnose na poštovanje principa Zakona. Pored toga, Pravilnikom je propisano da ugovorni organi usluge iz Aneksa II dio B Zakona mogu nabavljati i putem direktnog sporazuma i konkurentskog zahtjeva uz primjenu ZJN, te se u tom slučaju ne primjenjuje Pravilnik.

Zakonom se uređuje sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, tj. uređuje se način trošenja javnih sredstava, te utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, na način da se definišu prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika u postupku javne nabavke.

U ovom Priručniku možete pronaći detaljne procedure a koje se tiču pokretanja postupka nabavke hotelskih usluga, plan nabavke, pripremu poziva, informacije koje poziv treba da sadrži, provođenje pregovora i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača itd.

Detaljnije
Brošura Broj 10 “PROVOĐENJE POSTUPKA E – AUKCIJE I OBAVEZE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA"

Autor: Dragana Kovačević
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 95.

 

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (‘’Službeni glasnik BiH’’, broj 66/16), omogućio je ugovornim organima da provođenjem e-aukcije dobiju niže cijene od ranije ponuđenih.

Za razliku od Zakona o javnoj nabavci, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije se uređuju uslovi i način korištenja e-aukcije u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, u skladu sa kriterijima za dodjelu ugovora.

Da bi ugovorni organ zakazao e-aukciju, potrebno je da nakon zaprimanja ponuda izvrši početnu ocjenu ponuda, kako bi u sistem E-nabavke mogao unijeti početne vrijednosti. Samo ponuđači čije su početne vrijednosti unesene u sistem E-nabavke mogu učestvovati u e-aukciji.

Ugovorni organ ima obavezu da, nakon pregleda ponuda, u sistem E-nabavke unese ponuđače koji su podnijeli prihvatljive ponude i nakon toga zakaže e-aukciju. Ugovorni organ može da prati tok e-aukcije. Po završetku e-aukcije ugovorni organ preuzima izvještaj o toku i završetku e-aukcije i nastavlja postupak ocjene ponuda. Ostale aktivnosti se provode kao i u postupcima u kojima nije zakazana e-aukcija.

Za razliku od ugovornih organa, ponuđači učestvuju u toku e-aukcije i takmiče se ko će od ponuđača koji učestvuju u e-aukciji biti prvorangirani. Da bi ponuđač učestvovao u e-aukciji, preduslov je da je preuzeo tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki, tj. kroz sistem E-nabavke. Nakon završene e-aukcije, ponuđač preuzima izvještaj o toku i završetku e-aukcije i čeka da ga ugovorni organ obavijesti o izboru, na šta on ima pravo podnošenja žalbe.

Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije propisano je da, ukoliko ugovorni organ provodi postupke javnih nabavki putem otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja i konkurentskog zahtjeva, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, dužan je predvidjeti provođenje e-aukcije u sistemu E-nabavke za najmanje 30% postupaka javne nabavke u 2017. godini.

U ovom Priručniku prikazan je slikovit prikaz aktivnosti ugovornih organa i ponuđača u e-aukciji.

Detaljnije
CD Brošura Broj 11 “Kriteriji za dodjelu ugovora”

Autori: Tarik Rahić i Fuad Kozadra
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 66. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Kriterij za dodjelu ugovora ili kriterij za odabir ponude je mjerilo zа vrednovаnje, upoređivаnje i ocjenjivanje ponudа. Navedeno ukаzuje nа to dа se rаdi o pаrаmetru nа osnovu kojeg sаdržinu ponudа koje pribаvi u postupku jаvne nаbаve ugovorni organ upoređuje i ocjenjuje kаko bi utvrdio kojа je ponudа prvorаngirаnа i istu izаbrаo kаo nаjpovoljniju, а ponuđаčа koji ju je podnio pozvаo nа zаključenje ugovorа o reаlizаciji konkretne jаvne nаbаvke.

Stručnа ocjenа ponudа je fаzа postupkа jаvne nаbаvke kojа slijedi poslije otvаrаnjа ponudа i kojа, kаo prvi korаk, podrаzumijevа pregled ponudа, а zаtim i ocjenu. Ocjenа ponudа, prvo, podrаzumijevа odbacivanje neprihvаtljivih ponudа, kаo ponudа koje ne ispunjavaju uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. Poslije togа, rаngirаnjem ponudа koje nisu odbačene, i to primjenom unаprijed određenog kriterija za dodjelu ugovora (u obavještenju o nabavci i u tenderskoj dokumentаciji), dolаzi se do odluke o izboru nаjpovoljnije ponude. Iz nаvedenog proizlаzi dа ugovorni organ ne može dа rаngirа ponude koje je prethodno odbacio, jer su time isključene iz dаljne stručne ocjene.

Dakle, ključni zadatak priručnika je pomoći ugovornim organima prilikom odabira ponuđača, tako što će im kroz prezentirane primjere iz prakse, pokušati otkloniti eventualne dileme o pravilnoj primjeni propisa iz ove oblasti i dati odgovore na pitanja sa kojima se isti susreću u svakodnevnom radu.

Detaljnije
Brošura Broj 12 “JAVNA NABAVKA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME”

Autor: Šejla Omanović
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 74.

 

Javna nabavka lijekova i medicinske opreme je ključna oblast za bilo koji sistem zdravstvene zaštite i to ne samo iz ekonomskih već i iz razloga kvaliteta i sigurnosti usluga.

Ovaj priručnik istražuje određene probleme i nedostatke koji se pojavljuju u vezi sa javnom nabavkom lijekova i medicinske opreme u Bosni i Hercegovini, te formuliše određene konstruktivne prijedloge sa ciljem efikasnog provođenja postupaka javnih nabavki.

Visoki troškovi korištenja i održavanja medicinske opreme, imajući u vidu njihov kratak „životni vijek“, hroničan nedostatak lijekova, potom nedovoljna stručnost prilikom provođenja postupaka javnih nabavki imaju za posljedicu poništenje postupaka i nemogućnost realizacije ugovora, a predstavljaju samo neke od problema sa kojim se u zdravstvu svakodnevno susrećemo.

Također, priručnik bi trebao biti koristan alat svim službenicima za javne nabavke u oblasti zdravstva, jer ih usmjerava kroz određena područja gdje se najčešće dešavaju greške te daju prijedlozi o tome na koji način se iste mogu izbjeći. Prezentovan je pravni okvir koji uređuje ovu oblast, dobri, ali i primjeri loše prakse, studij slučaja i praksa u žalbenim postupcima.

Detaljnije
CD Brošura Broj 13 “Ponuda u postupku javne nabavke”

Autori: Tarik Haverić i Fuad Kozadra
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 81. (Samo u PDF formatu (CD)

 

Ponuda je pravno obvezujući dokument ponuditelja da je spreman isporučiti robu, izvršiti radove ili obaviti usluge koje traži ugovorni organ, po ponuđenim cijenama i uz prihvat uvjeta određenih u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda se dostavlja za cjelokupan predmet nabavke ili za pojedini lot, kao grupu / dio predmeta nabavke, ukoliko je u TD dopušteno takvo nuđenje.

Kako bi ugovorni organ mogao birati najpovoljniju ponudu u pojedinom postupku javne nabavke, ponude moraju biti prihvatljive i uporedive, odnosno jedna drugoj odgovarati oblikom i sadržajem. Da bi se postigla uporedivost i prihvatljivost ponuda, ponude moraju biti pripremljene sukladno tenderskoj dokumentaciji. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i dopunjavati propisani tekst tenderske dokumentacije.

Pitanja vezana za institut ponude u vezi sa postupcima javnih nabavki su određena:

 • u čl. 57-62. Zakona o javnim nabavkama (ZJN, „Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),
 • kao i u odredbama Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15).

Prema tome, Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, između ostalog, donosi i propisuje jasna pravila koja se odnose na sadržaj ponude, kako ponuđač izrađuje ponudu, kako se ponude zaprimaju, otvaraju, pregledavaju i ocjenjuju, kako ugovorni organ mora postupati kada provjerava računsku ispravnost ponuda, kada ugovorni organ može, odnosno smije od ponuđača tražiti objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom, itd.

Dakle, ključni zadatak priručnika je pomoći ponuđačima prilikom izrade ponude kako bi kao takve bile prihvatljive i ispravne ali i kroz prezentirane primjere iz prakse, pokušati otkloniti eventualne dileme o pravilnoj primjeni propisa iz ove oblasti i dati odgovore na pitanja sa kojima se isti susreću u svakodnevnom radu.

Detaljnije
Brošura 14 “DEFINISANJE UGOVORNIH OBAVEZA I REALIZACIJA UGOVORA"

Autori: Tarik Rahić i Fuad Kozadra
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 80.

 

Jedan od najznačajnijih rezultata provedenog postupka javne nabavke jeste zaključenje ugovora o javnoj nabavci. U našem pravu javnih nabavki se daje definicija, odnosno pojam ugovora o javnoj nabavci i navode njegove vrste, sa tim da se u pogledu zaključenja i realizacije ugovora o javnoj nabavci, a time i ostvarenja prava i obaveza, odnosno odgovornosti ugovornih strana i drugih pitanja, upućuje na primjenu relevantnih propisa o obligacionim odnosima.

Važno pitanje u vezi s ugovorom o javnoj nabavci je mogućnost njegovih promjena. Naime, jednom sklopljeni ugovor o javnoj nabavci može biti izložen izazovu promjena iz različitih okolnosti, koje se mogu kategorizirati u nekoliko grupa.

Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora u svom fundusu podrazumijevaju upravljanje ugovorom. U tom smislu, upravljanje ugovorom može da se definiše tako da se pod tim podrazumijevaju koraci koji omogućavaju i ugovornom organu i dobavljaču da izvrše svoje obaveze iz ugovora kako bi ispunili ciljeve zadane ugovorom.

Detaljnije
Brošura Broj 15 “NABAVKA NEPRIORITETNIH USLUGA (ANEKS II DIO B)”

Autor: Josip Jakovac
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 69.

 

Nabava usluga iz Aneksa II dio B ili tzv. neprioritetnih usluga, prema Zakonu o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) zbog specifičnog karaktera ovih usluga vrši se po posebnom režimu. Nabava usluga iz Aneksa II dio B propisana je posebnim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 66/16.

Važno je istaći da je pomenuti pravilnik išao za time da ukloni nedostatke ranije važećeg pravilnika po kome se ove usluge nisu mogle nabavljati putem izravnog sporazuma ili konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, što je ugovornim tijelima izazivalo određene praktične poteškoće pri nabavi ovih usluga.

Ovaj Priručnik daje objašnjenje nabave neprioritetnih usluga. Također, publikacija sadržava neke standardne modele poziva i akata koji su potrebni za nabavu neprioritetnih usluga.

Detaljnije
Brošura Broj 16 “JAVNA NABAVKA USLUGA PREVOZA"

Autor: Šejla Omanović
Broširano izdanje, Format B5, meki povez, str. 62.

 

Jedna od glavnih funkcija vrijednosti prevoznih usluga su prevozni troškovi, te je u cjelini važno smanjenje tih troškova. Kao i u svakom drugom, tako i u postupku javne nabavke prevoza, ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima / ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, te da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, a sve sa ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Postizanje efikasnosti u postupcima javnih nabavki prevoza zavist će prvenstveno od uspješnosti planiranja, a što uključuje i izbor najkraćeg puta prevoza robe, izbora najekonomičnijeg načina transporta / prevoznog sredstva, minimiziranje troškova manipulacije robe na putu, maksimiziranja iskorišćenja kapaciteta transportnih sredstava.

Ovaj priručnik bi trebao biti koristan alat svim službenicima za javne nabavke u oblasti prevoza, jer ih usmjerava kroz određena područja gdje se najčešće dešavaju greške te daju prijedlozi na koji način se iste mogu izbjeći. Prezentovan je pravni okvir koji uređuje ovu oblast, dobri primjeri i prakse, studij slučaja i praksa u žalbenim postupcima.

Detaljnije
zaštita na radu fbih priručnik

Autor: mr. Zuhdija Mahmutović, inžinjer zaštite na radu
Štampan u boji, Format B5, meki povez, 215. str.

Zakonom o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/20) u Federacije BiH propisuje da: kod poslodavca koji zapošljava 30 i više radnika, radnici biraju ili imenuju povjerenika za zaštitu na radu.  Kako je povjerenik za zaštitu na radu novina u nacionalnom zakonodavstvu koja je proizišla iz međunarodnih pravnih instrumenata koji naglašavaju ulogu dijaloga između radnika i poslodavca, osjetila se potreba za izradom jednog priručnika kojim će se povjerenici upoznati sa pravima i obavezama i načinom svoga rada.

Ovaj Priručnik ima za cilj, između ostalog, i stvaranje svijesti o izuzetnoj važnosti povjerenika radnika za zaštitu na radu i njegovoj ulozi i važnosti za stvaranje bezbjednih uslova rada.

Detaljnije
Komentar Zakona o radu Federacije BiH

Autori: prof. dr. Faruk Sinanović, Azra Bublin, dipl. iur. i Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.
Format B5, tvrdi povez, 270. str.

 

Komentar Zakona o radu na stručan i kompetentan način približava sadržinu pojedinih odredbi i poglavlja u duhu novog radnopravnog zakonodavstva koje su vezane za rad i radnopravnu praksu. Komentar predstavlja poseban napor da se definiraju osnovni pojmovi, od samog pojma rada, poslodavca, radnih odnosa, ugovora, sigurnosti rada, plaća i naknada i niz drugih radno-pravnih instituta koji su na uspješan način povezali Zakon o radu sa drugim zakonima iz područja rada koja se uređuju mnogobrojnim drugim propisima.

Ono što je veoma značajno i što bi trebalo izdvojiti jeste napor autora da razjasne u praksi dosta sporna pitanja, na početku primjena Zakona o radu, ulogu sindikata u procesu kolektivnog pregovaranja, sindikalne reprezentativnosti i njegovoj ulozi u zaštiti prava radnika, kako u procesu rada tako i u procesu kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora.

Komentar ima, ne samo jasna gledišta o svrsi i cilju pojedinih zakonskih odredbi, već na cjeloviti način i veoma stručno povezuje pojedina rješenja u jednu preglednu cjelinu tako da praktičarima daje pojašnjenja za različite pravne situacije u oblasti radnih odnosa.

Detaljnije
CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik, Mr.sc. Ernis Imamović i Maša Maleč, mr.sc., psiholog
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 172.

 

Priručnik Aktuelna pitanja i dileme u radnopravnom zakonodavstvu u FBiH pripremljen je na istoimeni seminar u kojem su obrađena različita pitanja koja su u tom vremenu bila najaktuelnija u oblasti radnih odnosa, kao što su:

 • Personalni dosije i zaštita ličnih podataka radnika
 • Disciplinski postupak u javnim preduzećima
 • Godišnji odmori
 • Povrede na radu i prava radnika
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu,
 • Analiza radnih mjesta – proces dobijanja informacija o poslu i dr.

U priručniku su pripremljeni i modeli nekih akata koji korespondiraju sa temama u sadržaju priručnika.

Detaljnije
Implementacija zakona o radu FBiH

Grupa autora: prof. Dr. Faruk Sinanović, mr. sc. Silvana Brković – Mujagić – sudija, mr.sc. Kenan Spahić, Azra Bublin – dipl. iur., Ljiljana Ćehajić – dipl. iur., Gordana Stojaković – dipl. iur.– sudija, i Džana Kadribegović – dipl. iur
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 319.

 

Knjiga Implementacija novog Zakona o radu u FBiH obrađuje najznačajnije radno-pravne institute novog Zakona o radu nakon njegovog usvajanja 2015. godine. Na njoj je radila grupa autora iz oblasti radnog prava iz različitih područja. Knjiga je značajna za period primjene (prelazni period) novog Zakona o radu i nastala je iz potrebe preovladanja problema u tom međuprostoru.

Cilj nam je bio da se problematika novog Zakona o radu približi poslodavcima i olakša njegova primjena u praksi. Posebno je značajno istaći napor autora da se u praksi razjasne dosta sporna pitanja uloge sindikata u procesu kolektivnog pregovaranja, sindikalne reprezentativnosti i njegove uloge u zaštiti prava radnika. Pored teksta najznačajnijih radno-pravnih instituta knjiga sadrži oko 150 stranica teksta različitih modela ugovora i rješenja koja korespondiraju sa sadržajem knjige.

Detaljnije
Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik, Mirela Mašić, dipl. oec i mr. Sabina Džanović
Format B5, meki povez, str. 142.

 

U ovom priručniku odmori i odsustva obrađeni su sveobuhvatno počev od: odmora u toku radnog vremena, dnevnog odmora, sedmičnog i godišnjeg odmora u obimu koji ovi radno-pravni instituti su značajni s aspekta prava. Također, obrađena su i različita odsustva sa posla u skladu sa Zakonom o radu: plaćeno i neplaćeno odsustvo, porodiljsko odsustvo do privremene spriječenosti za rad. U prvom redu, povreda na radu i profesionalna oboljenja, različiti oblici invalidnosti, bolovanje do i preko šest mjeseci, pravo na naknadu plaće, iznosa plaće i poreskog tretmana plaće.

Na kraju priručnika dat je pregled naknada majkama – porodiljama prema kantonalnim propisima i pregled naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad u FBiH (po kantonima).

Također su pripremljeni i modeli akata koji se koriste kod odmora i odsustva da bi praktičarima olakšali primjenu ovih pravnih instituta u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izmjenama Zakona o radu.

Detaljnije
CD NOVI Model Pravilnika o radu prema Zakonu o radu Federacije BiH

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 74.

 

Model Pravilnika o radu pripremljen je i usklađen sa Zakonom o radu i Zakonom o izmjenama Zakona o radu u FBiH. Namijenjen je za korištenje malih, srednjih i velikih preduzeća, javnih ustanova i drugih institucija na koje se odnosi Zakon o radu.

Najveći dio rješenja u Pravilniku o radu dat je u alternativi a objašnjenja u fusnotama. Iz navedenih razloga izgleda i obiman. Međutim, on se može kratiti i „dorađivati“ u skladu sa potrebama poslodavca.

Također, članovi (i brojevi članova) mogu se mijenjati. Na kraju, fusnote se brišu kao nepotrebne.

Detaljnije
Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka

Autori: Danijela Radonić, dipl. pravnik i mr. Mirela Gljiva
Format B5., meki povez, str. 140.

 

Oblast zaštite ličnih podataka sve više dobija na značaju u Bosni i Hercegovini. Jednim dijelom razlog tome je nova evropska legislativa na polju zaštite ličnih podataka, a sa druge strane je Zakon o zašiti ličnih podataka, koji je pomalo prevaziđen u odnosu na zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti. U prvom redu sa Uredbom o zaštiti podataka koja je stupila na snagu u zemljama Evropske unije 25. maja 2018. godine.

Pojedinci kao nosioci ličnih podataka postaju svjesniji svojih podataka (pravo na privatnost), zbog čega proizilaze određeni pravni zahtjevi. S druge strane, Zakon o zaštiti ličnih podataka najčešće je u koliziji sa drugim zakonima što zaista stvara velike dileme u radu poslovnih subjekata, ali i javnih tijela i organa koji su dužni da omoguće slobodan pristup informacijama.

U pravnom dijelu priručnika obrađen je Zakon o zaštiti ličnih podataka u korelaciji sa drugim pozitivnim propisima i praksom. Drugi dio priručnika je koncipiran kao vodič kroz Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Nadamo se da će novi Zakon o zaštiti ličnih podataka ili njegove izmjene biti u skladu sa tekstom GDPR i drugim evropskim propisima.

Detaljnije
Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini

Grupa autora
Format A4, tvrdi povez., str. 499.

 

Priručnik je nastao kao proizvod našeg jednogodišnjeg rada u području radnih odnosa u FBiH. Uglavnom, riječ je o zbirci pitanja i odgovora našeg savjetodavnog servisa, sa seminara i pitanja koja su nam slali naši pretplatnici na časopis „Pravo i finansije“ u 2017. godini. Svakom pitanju i odgovoru nastojali smo „dodijeliti“ poseban naslov iz kojeg je lako prepoznati na što se odnosi sadržaj pitanja i odgovora, odnosno, koji je radno-pravni institut.

Sadržaj priručnika struktuiran je u skladu sa sadržajem Zakona o radu u Federaciji BiH pa je njegova pretraga olakšana. Naravno, po svom obimu, svakom radno-pravnom institutu nije posvećen isti obim priručnika. Dominiraju pitanja iz oblasti zasnivanja radnog odnosa, ugovor na određeno i neodređeno vrijeme, ugovor sa direktorom, obavezno vođenje evidencije, godišnji odmori, porodiljsko odsustvo, plaće, otkaz ugovora o radu, prestanka radnog odnosa, itd..

Ovo je jedinstvena zbirka pitanja i odgovora iz radnih odnosa na gotovo 500 strana teksta. Iz tih razloga je preporučujemo svim praktičarima koji se bave radnim odnosima kod poslodavaca.

Detaljnije
Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini

Grupa autora
Format B5, tvrdi povez., str. 448.

 

I u 2018. godini pripremili smo i izdali priručnik koji je nastao kao proizvod našeg jednogodišnjeg rada u području radnih odnosa u FBiH. To su pitanja i odgovori sa naših seminara iz radnih odnosa i svakodnevna pitanja od naših pretplatnika na časopis „Pravo i finansije“ u 2018. godini.

Također, i ovdje je svakom pitanju i odgovoru „dodijeljen“ poseban naslov iz kojeg je lako prepoznati na što se odnosi sadržaj pitanja i odgovora, odnosno, koji je radno-pravni institut. Sadržaj priručnika struktuiran je u skladu sa sadržajem Zakona o radu u Federaciji BiH pa je njegova pretraga olakšana.

Dominiraju pitanja iz oblasti koje su tokom 2018. godine bila u interesu poslodavaca kao što je: zasnivanje radnog odnosa, vođenje evidencije o radnicima, godišnji odmor i sve o godišnjim odmorima, zaštita prava radnika i zaštita plaće radnika, pravilnik o radu, do otkaza ugovora o radu itd.

Ovo je jedinstvena zbirka pitanja i odgovora iz radnih odnosa na preko 400 strana teksta. Iz tih razloga je preporučujemo svim praktičarima koji se bave radnim odnosima kod poslodavaca.

Detaljnije
CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu

Autor: Ljiljana Ćehajić dipl.iur.
Format B5. meki povez, str. 75. (Priručnik se može poručiti samo u PDF-u)

 

Na početku je neophodno napomenuti da priručnik pravi diferenciju između prestanka ugovora o radu i otkaza ugovora o radu. Prestanak ugovora o radu događa se po sili Zakona o radu ili drugih zakona gdje prestanak ugovora nije posljedica otkaza ugovora o radu, odnosno kod prestanka ugovora o radu gdje poslodavac ne može donositi rješenje o otkazu ugovora o radu, jer je o tome već odlučivano od strane nadležnog organa vlasti ili je donesen po sili zakona.

U uvodnom dijelu autor obrazlaže postupak otkaza ugovora o radu, šta treba da sadrži pismena forma otkaza, od obrazloženja do pouke o pravnom lijeku, otpremnini itd.

Također, u priručniku su obrađeni različiti slučajevi otkaza ugovora o radu kao što su: otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, otkaz ugovora o radu radniku koji nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa, otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, otkaz zbog nezadovoljavajućeg probnog rada, otkaz maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima, otkaz radniku koji ne može raditi noću, otkaz radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad, itd.

Na kraju, priručnik sadrži jedan broj modela akata koje donosi poslodavac kod otkaza ugovora o radu.

Detaljnije
STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

Priredili: mr. Ernis Imamović i Amila Gajević, dipl. pravnik
Format B5, meku uvez, str. 131.

 

Priručnik je nastao kao zbir objavljenih sentenci pod naslovom Mišljenja Ministarstva za rad i socijalnu politiku u FBiH, a odnose se na radne odnose, na određena vrlo konkretna pitanja ili dileme sa kojima poslodavci suočavaju u praksi. Pripremljen je za istoimeni seminar koji smo organizirali za pravnike. Naravno, u Priručniku nisu obuhvaćena sva mišljenja i stavovi Ministarstva ali jesu ona za koja su priređivači smatrali važnim za rješavanje određenih problema u praksi. Inače, mišljenja Ministarstva za rad i socijalnu politiku, nisu obavezujući stavovi koji su dio zakonodavne prakse ali jesu svojevrsna uputa sa poslodavce i radnike kako rješavati vrlo određena pitanja i dileme u praksi. Priručnik je u sadržajnom smislu struktuiran kao sadržaj Zakona o radu pa je pretraga jednostavna.

Uz svaku sentencu naveden je i broj pod kojim je zaveden i vrijeme kada je javno dostupan.

Detaljnije
POSTUPANJE POSLODAVACA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

Autori: Sabina Džanović, mr.ecc, Jusuf Brkić, dipl. pravnik i Mirela Gljiva, mr. iur.
Format A4, meki povez, str. 145. (Priručnik se može poručiti samo u PDF-u)

 

Radni odnosi u praksi – postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima nastao je u vrijeme početka pandemije u Federaciji BiH i odgovor na izazov sa kojim su se poslodavci suočili sa radom u ograničenim okolnostima. Imajući u vidu da Zakon o radu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu u Federaciji BiH nije obuhvatio pravnim institutima probleme sa kojima su se suočili poslodavci i radnici u vrijeme vanrednih okolnosti, trebalo je, u okviru postojećih pravnih rješenja ponuditi poslodavcima praktične prijedloge kako djelovati u vanrednim okolnostima. Priručnik obuhvata slijedeće teme:

 • Postupanje u slučaju da su radnici dobili rješenje o samoizolaciji;
 • Prekid rada bez krivice radnika;
 • Plaćeno odsustvo;
 • Neplaćeno odsustvo;
 • Rad od kuće; Izmjene ugovora o radu; Korištenje godišnjeg odmora za vrijeme vanredne situacije;
 • Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto;
 • Otkaz ugovora o radu
 • Sporazumni prekid radnog odnosa.

U drugom dijelu priručnika objavili smo odgovore na pitanja koja smo dobijali svakodnevno od različitih komitenata.

U zadnjem, trećem dijelu, pripremili smo, obzirom na novu praksu, prijedloge urneka različitih rješenja i odluka koje su poslodavci mogli koristiti za vrijeme vanrednih okolnosti. Ovaj priručnik je bio od velike koristi za poslodavce i dobro bi bilo da ga svaka firma ima u svojoj biblioteci u slučaju ponavljanja sličnih situacija u narednom periodu.

Detaljnije
Priručnik – RADNI ODNOSI U PRAKSI U RADNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU FBIH

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik i mr. Mirela Gljiva
Format B5, meki povez, str. 126.

 

Priručnik Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH je pripremljen kao seminarski materijal sa istoimenim naslovom. U priručniku su obrađene različite teme koje su u to vrijeme bile aktuelne i koje smo obrađivali na seminarima.

U prvom redu pitanje Pravilnika o radu i ugovora o radu, njegovoj usklađenosti sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima i drugim propisima, utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada, ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

Ponovno je aktualizirana tema evidencija radnika i drugih lica kod poslodavca, prava roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju na rad sa polovinom punog radnog vremena. Obzirom na „zapuštenost“ odnosa između Vlade i sindikata obrađena je tema o važećim kolektivnim ugovorima u to vrijeme, na nivou FBiH.

Šarolikost tema koje su obrađene u Priručniku proizilazi iz povećanog broja pitanja koja dobijamo kroz savjetodavni servis. Priručnik je još uvijek aktuelan i može poslužiti za odgovore na konkretne probleme koji su u njemu obrađeni.

Detaljnije
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu FBiH

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik
Format B5, meki povez, str. 100.

 

Priručnik Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu nastao je radi toga što smo željeli da poslodavcima i radnicima, učesnicima naših savjetovanja, na lakši način predstavimo izmjene i dopune Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16.

U tekst Zakona o radu unijeli smo izmjene i dopune koje su nastale donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH, broj 89/19), a istovremeno precrtali dosadašnje odredbe, koje su prestale da važe stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – prečišćeni tekst.

Tako će se na jednom mjestu moći lako podsjetiti na pravna rješenja koja više ne važe i nova pravna rješenja koja su ih zamijenila ili dopunila.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu stupio je na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH – 17. 11. 2018. godine.

Zbog lakoće praćenja izmjena i dopuna Zakona o radu sa kratkim komentarima, na kraju, svaki pravnik koji se bavi radnim odnosima, trebao bi imati ovaj Priručnik.

Detaljnije
CD Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik i dr.sc. Edin Mehić
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 543.

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obuhvata sve aspekte zasnivanja radnog odnosa i njegov prestanak. U prvom redu, kod zasnivanja radnog odnosa obrađen je ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme, ugovor sa direktorom i pripravnikom, radno vrijeme, poslovanje pod posebnim uslovima, obračuna plaće do zaštite prava radnika.

Isto tako i kada je riječ o prestanku radnog odnosa: otkaz ugovora o radu na neodređeno i određeno vrijeme, na inicijativu radnika ili poslodavca. Potom, otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom ranom sposobnosti do otkaza u slučaju teže povrede na radu kao i viška zaposlenih iz različitih razloga.

Knjiga sadrži i dio koji je posvećen pitanjima i odgovorima u vezi sa ovim pravnim institutima iz Zakona o radu.

Treći do su ugovori i rješenja u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa.

Ovo je jedinstvena knjiga koja na sveobuhvatan način tretira ova dva instituta (zasnivanje i prestanak radnog odnosa).

Detaljnije
Priručnik o primjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i dr. licima angažovanim na radu i uputstva o postuanju s radnom knjižicom

Autori: mr. Ernis Imamović i Amila Gajević, dipl. pravnik
Format B5, meki povez, str. 85.

 

Priručnik o primjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom donesen je na osnovu Zakona o radu, kao općeg propisa, koji se odnosi na vođenje evidencije radnika kod poslodavca čije je sjedište na teritoriji Federacije BiH, osim ako drugim posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Tako se Pravilnik ne primjenjuje na mobilne radnike (vozače) jer se evidencija radnog vremena ovih radnika vrši prema posebnom zakonu i pravilnikom. Također, vlasnici obrtničkih radnji, ukoliko nemaju zaposlenih radnika već su samozaposlena lica, nemaju obavezu da primjenjuju ovaj Pravilnik sve dok ne prime drugog radnika.

Priručnik podrazumijeva vođenje evidencije o zaposlenim radnicima kod poslodavca (matična evidencija radnika), evidenciju o radnom vremenu, evidenciju o drugim licima zaposlenim kod poslodavca itd.

Pravilnik razrađuje obavezni sadržaj knjiga o evidenciji koju poslodavac treba voditi i da li će ih voditi elektronski ili u knjigama tzv. „tvrdog“ uveza.

Obzirom na zakonsku odredbu o prestanku upotrebe radne knjižice u radno-pravnom zakonodavstvu u FBiH sa novim Zakonom o radu, uputstvo se bavi detaljnijom razradom ovih zakonskih odredbi i postupanje poslodavaca prema radnicima kod vraćanja radne knjižice.

Detaljnije
Evidencija o radnom vremenu

Knjiga Mjesečna evidencija o radnom vremenu ima 100 listova (isprintani sa obje strane), svaki list je namijenjen za jednog radnika/1 mjesec, što znači maksimalno 200 radnika po 1 mjesec se može unijeti, ili više mjeseci – manji broj radnika, srazmjerno broju stranica.

Ova knjiga sadrži Agendu za popunjavanje kao i šifre/oznake koje se koriste za popunjavanje određenih kolona.

Uvez: tvrdi
Detaljnije
Evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca

Knjiga Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu podijeljena je na 5 dijelova:

a) Matična evidencija lica koja sa poslodavcem imaju zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova (član 4. stav (1), Pravilnika)

Ovaj dio ima 20 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 40 lica)

b) Matična evidencija lica koja se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (član 4. stav (2), Pravilnika)

Ovaj dio ima 20 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 40 lica)

c) Matična evidencija redovnih učenika ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu (član 4. stav (3), Pravilnika)

Ovaj dio ima 30 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 60 lica)

d) Matična evidencija lica koja obavljaju rad za opću dobrobit u skladu sa važećim propisima (član 4. stav (4), Pravilnika)

Ovaj dio ima 10 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 20 lica)

e) Matična evidencija drugih lica koja kod poslodavca obavljaju rad u skladu sa važećim propisima (član 5. stav (5), Pravilnika)

Ovaj dio ima 20 listova štampanih sa obje strane (evidencija za ukupno 40 lica)

Uvez: tvrdi
Detaljnije
Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca

U knjigu Matična evidencija radnika mogu se unijeti informacije do 400 radnika.

Ova knjiga sadrži 30 kolona koje su podijeljene na dvolisnicu otvorene knjige (na jednoj dvolisnici vodi se evidencija za 4 radnika, ukupno 400 radnika)

Uvez: tvrdi
Detaljnije
Priručnik o primjeni propisa iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava i drugih osnovnih građanskih stanja

Konsultanska kompanija Refam Creative Solutions – REC d.o.o. izdao je Priručnik pod nazivom: „Priručnik o primjeni propisa iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava i drugih osnovnih građanskih stanja, s upravnopravnim slučajevima i urnecima rješenja je plod rada na materiji matičnih knjiga, ličnog imena, državljanstva, upravnog i porodičnog prava i dr.“ Zapravo, u ovom Priručniku su na jednom mjestu sabrani bitni tekstovi koje smo do sada objavili u časopisu „Pravni savjetnik“ a koji  su „prerađeni“ i usklađeni sa novim izmjenama i dopunama zakona  iz ove oblasti. Dva teksta su posebno pripremljena: Komentar Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine i Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Priručnik je urađen sa namjerom omogućavanja što lakše i jednostavnije primjene Zakona o ličnom imenu („Sl. novine FBiH“, broj 7/12), Zakona o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, br. 37/12 i 80/14), Zakona o putnim ispravama BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), Zakona o nestalim osobama („Sl. glasnik BiH“, broj 50/04) i drugih pratećih zakona i podzakonskih propisa koji se odnose, prije svega, na upis činjenica rođenja i ličnog imena, sklapanja braka i smrti u matične knjige rođenih, vjenčanih, državljana i umrlih, u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Priručnik je namijenjen

Priručnik je namijenjen uposlenicima u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji rade u službama za upravu općine i grada nadležnim za matične knjige; uposlenicima u ministarstvima unutrašnjih poslova, u organima starateljstva, odnosno centrima za socijalni rad, uposlenicima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, advokatima, notarima, studentima pravnih fakulteta, ali i običnim građanima koji žele da što lakše i brže riješe neki od problema u vezi sa ličnim imenom, matičnim knjigama, putnim ispravama, upisom nestalog člana porodice u matičnu knjigu umrlih i sl., a sa kojima se susreće veliki broj građana u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zbog toga je ovaj priručnik i pisan jednostavnim, razumljivim rječnikom, te se nadamo da će biti od koristi u upravnoj praksi, tumačenju i primjeni propisa, te doprinijeti jednoobraznijoj primjeni propisa u FBiH u ovoj oblasti.

Detaljnije
CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. iur. i Danijela Radonić, dipl. iur.
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 74.

 

Regulisanje radnih odnosa, prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i drugih odnosa po osnovu rada u Bosni i Hercegovini urađeno je posebno na nivou entiteta, Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i Zakonom o radu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18).

Međutim, sagledavanjem pravnih rješenja ova dva entitetska zakona, uočljive su značajne razlike koje radnike dovode u različit položaj, osiguravaju im različita prava na radu i po osnovu rada, posebno u situaciji kad pravna lica imaju svoje dijelove na oba entiteta, te radnici kod istog poslodavca ostvaruju različita prava na radu i po osnovu rada radeći iste poslove.

U ovom priručniku prikazane su neke najznačajnije razlike, koje imaju za cilj da poslodavce koji posluju na teritoriji FBiH i RS upoznaju sa pravnim aspektima takvog poslovanja i da imaju jasnu prezentaciju između propisa u entitetima.

Detaljnije
PRIRUČNIK ZA POSTUPANJE POSLODAVACA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID – 19 U REPUBLICI SRPSKOJ

Autori: Danijela Radonić, dipl. iur., Miroslav Brkić, dipl. ecc. i Radmila Puzić, dipl. iur.
Format B5, meki povez, str. 71., ćirilica

 

U Republici Srpskoj, kao i u Bosni i Hercegovini, za vrijeme pandemije na snazi su posebne mjere radi sprečavanja širenja bolesti COVID – 2019. godini. Direktna posljedica ovih mjera je prilagođavanje procesa rada javnih i privatnih subjekata novonastalim okolnostima.

S obzirom da mnogi subjekti imaju dileme u primjeni radno-pravne regulative u ovim vanrednim okolnostima u ovom priručniku možete pronaći prijedloge rješenja u primjeni radno-pravnih instituta koje se tiču novonastale situacije koji korespondiraju odredbama Zakona o radu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18).

 • Prvi dio priručnika govori o pravnom aspektu radnih odnosa kao što je rad od kuće, mogućnosti za raspored radnog vremena (skraćeno radno vrijeme, rad u smjenama, pripravnost, preraspodjela radnog vremena), plaćeno i neplaćeno odsustvo, otkaz ugovora o radu za vrijeme pandemije itd.
 • Drugi dio priručnika govori o ekonomskim mjerama Vlade Republike Srpske koje imaju za cilj ublažavanje posljedica virusnog oboljenja kod privrednih subjekata. U ovom dijelu možete pročitati koji su to vidovi podsticaja za poslodavce i koji su aspekti poreznih olakšica za vrijeme pandemije.
 • Treći dio priručnika govori o ulozi Inspekcije za vrijeme pandemije. Odnosno, na koji način se provode mjere za sprječavanje širenja korona virusa. Također koje su mjere zaštite, postupanje za vozače, uputstva o samoizolaciji, preventivne mjere itd.

Četvrti dio priručnika odnosi se na obrasce i primjere koje poslodavci mogu koristiti kao urneke svom poslovanju.

Detaljnije
Radni odnosi u RS – Pitanja i odgovori na pitanja u 2017. godini

Autori: Danijela Radonić, dipl. iur. i Radmila Puzić, dipl. iur.
Format B5, meki povez, 225. str.

 

U Priručniku „Radni odnosi u Republici Srpskoj – Pitanja i odgovori u 2017. godini“ su sabrana pitanja i odgovori iz radnih odnosa za Republiku Srpsku koje smo dobijali od naših učesnika na seminarima i pretplatnicima na časopis PRAVO I FINANSIJE tokom 2017. godine.

Pitanja i odgovori su, u sadržajnom smislu, struktuirani u skladu sa sadržajem Zakona o radu u Republici Srpskoj pa je, iz tih razloga, vrlo jednostavna pretraga. Naš strateški cilj je orijentacija na korisnika naših usluga i pružanje praktičnih odgovora na njihove svakodnevne probleme i pitanja sa kojima se svakodnevno suočavaju u praksi.

Priručnik je aktuelan i danas u odnosu na vrlo male izmjene i dopune Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18).

Detaljnije
Implementacija Zakona o radu RS

Autori: dr. Ostoja Kremenović, Danijela Radonić, dipl. iur., Jasminka Čapljak, dipl. iur., Vladislava Tadić, dipl. iur. i Milena Majstorović, dipl. iur.
Tekst priručnika je u elektronskoj formi – PDF (CD), str. 222.

 

Priručnik – Implementacija Zakona o radu Republike Srpske nastao je nakon donošenja Zakona o radu 2016. godine, međutim i danas je vrlo aktuelan iz razloga, posebno, što obiluje mnoštvom modela Ugovora, Rješenja i Odluka koje poslodavci mogu koristiti u svom poslovanju.

U priručniku u obrađeni najznačajniji instituti iz Zakona o radu koji lakše omogućavaju njegovu primjenu u praksi: ugovori o radu, radno vrijeme, odmori i odsustva, zaštita prava radnika, otkaz ugovora o radu kao i druga pitanja od značaja za njegovu primjenu. Također, obrađena je i zaštita na radu i pravo na ostvarenje penzije/mirovine.

U priručniku smo ponudili primjere različitih ugovora, rješenja i drugih akata koja su vezana za postupak odlučivanja, sa namjerom da poslodavcima olakšamo postupak i kroz ponuđenu pravnu formu akta, sa tim da je ostavlјeno poslodavcima da ih konkretizuju u svakom pojedinom slučaju.

Detaljnije
CD Priručnik – Odmori i odsustva prema Zakonu o radu u Republici Srpskoj

Autori: Danijela Radonić, dipl. iur. i Radmila Puzić, dipl. iur.
Tekst priručnika je u elektronskoj formi – PDF (CD), str. 109., ćirilica

 

Zakon o radu RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) donio je određene novine u dijelu odmora i odsustva u odnosu na prethodno zakonsko rješenje. Prije svega, dužina godišnjeg odmora je usklađena sa konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada. Odmori i odsustva spadaju u slobodno vrijeme radnika. Iako ne spadaju u radno vrijeme, uređeni su Zakonom jer služe u svrhu zaštite radnika (odmori) i potreba radnika (odsustva).

Odmori i odsustva su zakonom samo propisani dok bi se podzakonskim aktima trebali detaljnije razraditi. U nedostatku opšteg kolektivnog ugovora koji bi se primjenjivao na teritoriji Republike Srpske za sve radnike, trenutno egzistira nejednakost u dužini trajanja godišnjeg odmora za radnike koji rade u javnom i privatnom sektoru.

Prije nego što se obrade odredbe o odmorima, nužno je dati osnovne smjernice o rasporedu radnog vremena, jer od samog rasporeda kod poslodavca direktno zavisi i trajanje odmora. To je uslovljeno potrebama procesa rada i organizacijom kod poslodavca.

Odsustva propisana u ZORRS su plaćeno i neplaćeno odsustvo te odsustvo zbog mirovanja prava iz radnog odnosa, dok se podzakonskim aktima propisuje dužina trajanja tih odsustava te drugi slučajevi. Iako sve vrste odmora imaju određen zaštitni karakter, ipak je najznačajniji godišnji odmor. Upravo ovoj vrsti odmora posvećen je velik broj zakonskih odredbi.

Cilj ovog priručnika je da detaljnije pojasni zakonska rješenja, te olakša sa jedne strane poslodavcima određivanje ovih pravnih instituta, a sa druge strane, radnicima pruži smjernice o njihovim pravima. To je u obostranom interesu jer odmoran i zadovoljan radnik će ostvariti bolje radne rezultate, što će povećati ukupne poslovne rezultate poslodavca, odnosno profit.

Detaljnije
PRIRUČNIK - Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj + cd verzija

Autori: Danijela Radonić, dipl. iur. i Miroslav Brkić, ecc.
Format A4, meki povez, str. 125. ćirilica

 

Izmjene Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1/16 i 66/18) donijele su određene novine u pogledu definisanja plate u odnosu na ranije zakonsko rješenje. Ove izmjene su direktna posljedica izmjena Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 60/15, 5/16 i 66/18) odnosno povećanja neoporezivog dijela dohotka sa 200 KM na 500 KM na mjesečnom nivou. Ako ove izmjene posmatramo s aspekta radnog prava, uočićemo da se ukida pojam neto plate, a uvode se novi pojmovi. To su plata prije oporezivanja, plata poslije oporezivanja, plata s uključenim porezom na dohodak. Pojam bruto plate je prilagođen ovim pojmovima.

Istovremeno, obavezani su poslodavci da izvrše usklađivanje sa Zakonom o radu, a to je otvorilo mnoge dileme u praksi. Prema izvještajima Poreske uprave Republike Srpske, svi poslodavci su izvršili usklađivanje sa zakonom. Međutim, možemo reći da proces usklađivanja nije završen u cijelosti jer svakodnevne probleme u praksi uzrokuje neusklađenost podzakonskih akata sa Zakonom o radu.

Svrha ovog priručnika je da pruži odgovor i olakša primjenu ZOR, ali i da bude podsjetnik za oblast plata i naknada. U tom smislu, Priručnik je koncipiran da prvo pojasni legislativni okvir, zatim da se navedu smjernice i komentari koji će olakšati primjenu propisa u praksi, a zatim su pripremljeni konkretni primjeri obračuna i obrasci akata. U Priručniku su data jednostavna i potpuna obavještenja novih propisa koja smo pripremili sa vrhunskim stručnjacima u oblasti radnih odnosa i finansija.

Detaljnije
Aktuelna pitanja i dileme RS

Autori: Radmila Puzić, dipl. iur., Dejan Rakić, advokat i Danijela Radonić, dipl. iur.
Format B5, meki povez, str. 160., ćirilica

 

Priručnik – Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske posvećen je jednom setu pitanja koji, kao takvi, čine posebnu cjelinu. Drugu cjelinu čine različiti modeli akata koji su u vezi sa temama iz prvog dijela Priručnika.

Sadržaj obuhvata:

 • Evidencija o prisustvu radnika na radu i odsustvima
 • Zaštita ličnih podataka
 • Disciplinski postupak
 • Otkaz ugovora o radu u skladu sa opštim i posebnim propisima
 • Prijava prijavioca korupcije prema Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
 • Personalna evidencija radnika
 • Godišnji odmor.

Priručnik je koristan za poslodavce jer pruža sve relevantne informacije o tome šta je neophodno poduzeti da se oblast evidencije na radu i čuvanje tih informacija urede u skladu sa aktuelnim pravnim propisima u oblasti radnih odnosa. Iz tih razloga je njegova vrijednost značajna.

Detaljnije
CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS

Autori: Ljiljana Ćehajić, dipl. iur. i Danijela Radonić, dipl. iur.
Tekst priručnika je u elektronskoj formi PDF (CD), str. 74.

 

Regulisanje radnih odnosa, prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i drugih odnosa po osnovu rada u Bosni i Hercegovini urađeno je posebno na nivou entiteta, Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) i Zakonom o radu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18).

Međutim, sagledavanjem pravnih rješenja ova dva entitetska zakona, uočljive su značajne razlike koje radnike dovode u različit položaj, osiguravaju im različita prava na radu i po osnovu rada, posebno u situaciji kad pravna lica imaju svoje dijelove na oba entiteta, te radnici kod istog poslodavca ostvaruju različita prava na radu i po osnovu rada radeći iste poslove.

U ovom priručniku prikazane su neke najznačajnije razlike, koje imaju za cilj da poslodavce koji posluju na teritoriji FBiH i RS upoznaju sa pravnim aspektima takvog poslovanja i da imaju jasnu prezentaciju između propisa u entitetima.

Detaljnije
PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE)

Autor: Anes Muslimović, dipl. iur.
Format B5, tvrdi povez, 410. str.

 

Zakon o porezu na dodatu vrijednost i prateći podzakonski akti o PDV-u su još uvijek podložni promjenama jer nisu dovoljno dobro definisali određene situacije u odnosu na evropske propise, zbog čega porezni obveznici i dalje imaju problema prilikom primjene određenih članova Zakona i Pravilnika. Nije rijedak slučaj da zbog nedorečenosti članova Zakona i Pravilnika, ali i zbog nedovoljne informisanosti obaveznici ne ispoštuju svoje zakonske obaveze, a osim toga, ne iskoriste ni svoja zakonska prava u punom kapacitetu.

Priručnik, kroz pitanja i odgovore sa kojima se autor susretao u svakodnevnom radu u UINO, nudi rješenja na dileme kako tretirati različite zakonske institute iz oblasti PDV-a i akciza u praksi, odnosno pojašnjava poreznim obaveznicima kako ispravno utvrditi oporezivi promet, poresku osnovicu, nastanak porezne obaveze, te ispravno tretirati ulazni PDV, ostvariti povrat akcize i sl.

Dakle, ključni zadatak priručnika je pomoći obaveznicima indirektnih poreza, tako što će im kroz prezentirane primjere iz prakse, pokušati otkloniti eventualne dileme o pravilnoj primjeni propisa iz ove oblasti i dati odgovore na pitanja sa kojima se isti susreću u svakodnevnom radu.

Detaljnije
Knjiga – “FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO”

Autor: dr. Ševala Isaković – Kaplan
Format B5, meki povez, str. 319

 

Literatura iz oblasti računovodstva i revizije u Bosni i Hercegovini bogatija je za udžbenik “Forenzično računovodstvo” autorice Isaković-Kaplan dr Ševale. Predmetno djelo, sa teoretskog aspekta, predstavlja doprinos razvoju teorijskog konceptualnog okvira forenzičnog računovodstva u Bosni i Hercegovini uz uspostavljanje jasne granice između revizije finansijskih izvještaja i istrage forenzičnog računovodstva, dok se sa praktičnog aspekta, ogleda u mogućnosti korištenja istog u programima certifikacije forenzičnih računovođa u BiH, zvanja koje je relativno novo u računovodstvenoj profesiji, a čije uvođenje se tek očekuje na području FBiH.

Detaljnije
CD Priručnik – Troškovi službenih putovanja

Autor: dr.sci. Mirna Pajević i Edin Semić, dipl. ecc.
CD izdanje, PDF, str. 46., latinica

 

Troškovi službenih putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza, troškovi smještaja i dr.) su najzastupljeniji poslovni troškovi poslovnih subjekata (pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju samostalnu djelatnost) i često su predmetom kontrola s obzirom na to da je, u pravilu, riječ o neoporezivim i gotovinskim isplatama. Naime, zloupotreba ovih troškova nije rijetka u praksi, jer je poslodavcu „jeftinije“ isplatiti neoporezive „fiktivne“ troškove službenog puta, nego npr. prekovremeni rad i sl., stoga je zakonodavac nametnuo stroga pravila kod obračuna i isplate navedenih neoporezivih naknada.

Odgovor na pitanje šta se smatra službenim putovanjem, koji su to troškovi službenog putovanje koji se mogu isplatiti i pod kojim uslovima (potrebna dokumentacija i dr.), o načinu obračuna i knjiženju troškova službenog putovanja, poreznom tretmanu isplaćenih troškova radnicima, ali i „trećim“ licima, možete pronaći u našem priručniku Troškovi službenog putovanja.

Ovaj je priručnik namijenjen je svim onima koji odlučuju o ovim troškovima. te računovođama, knjigovođama, poslovnim tajnicama i svim osobama koje su u društvu obavezne izdavati naloge za nastanak tih troškova (putni nalog i dr.), koje ih obračunavaju, kontroliraju (likvidiraju), isplaćuju i na kraju knjiže.

Detaljnije
CD Priručnik – Statusne promjene privrednih društava

Grupa autora: prof. dr. Mehmad Jahić, prof. dr. Matej Živković, prof. dr. Edin Rizvanović, prof. dr. Jozo Piljić, dr. sc. Edin Mehić i Jasmina Pašić, dipl. iur.
Tekst priručnika je u elektronskoj formi – PDF (CD), str. 250.

 

Statusne promjene predstavljaju izmjene u ekonomskom i pravnom identitetu subjekata, kojima dolazi do stvaranja većih ili manjih društava, jer se spajaju, odnosno pripajaju, cijepaju imovine već postojećih društava, u cilju jačanja konkurentske prednosti na tržištu. Kako biste znali šta vam sve stoji na raspolaganju za uspješno poslovanje, potrebno je znati šta statusne promjene predstavljaju, kako se sprovode, te koji su to porezni i računovodstveni aspekti statusnih promjena.
Potrebne korake koje trebate poduzeti u slučaju statusnih promjena, kao i o čemu je potrebno posvetiti dužnu pažnju s aspekta poreznih propisa, te po kojim vrijednostima sprovoditi navedene promjene s računovodstvenog aspekta, obrađeno je u ovom priručniku.

Detaljnije
Racunovodstvo zaliha

Autor: prof. dr. Mehmed Jahić
Format B5., tvrdi povez, str.  446.

 

Prvo izdanje knjige Računovodstvo zaliha predstavlja jedinstven sveobuhvatan prikaz i praktičnu primjenu MRS 2 – Zalihe s računovodstvenog, revizorskog i izvještajnog aspekta. Poseban dio ove knjige posvećen je poreskom obuhvatu zaliha u postupku sticanja, korištenja, kao i otuđivanja. Također, posebna pažnja posvećena je i specifičnim zalihama kao što je proizvodnja ribe, ljekobilja, meda, lijekova, proizvoda dobijenih iz korištenja koncesije, specifičnih zaliha bioloških proizvoda, kao i akciznih zaliha.

Zalihe su veoma važna kategorija sredstava bez koje se ne može zamisliti niti jedan proizvodno-uslužni poslovni proces, stoga ova knjiga koja obrađuje problematiku zaliha kroz MRS/MSFI i postojeći zakonodavni okvir s detaljno prikazanim knjiženjima i pojašnjenjima svih knjiženje je od koristi svima onima koji se bave računovodstvom, ali i menadžmentu koji donosi odluke o ovoj kategoriji sredstava.

Detaljnije
Zakon o porezu na dobit, Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit

Autor: dr.sc. Edin Mehić
Format B5., meki povez, str. 276.

 

Oporezivanje dobiti, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, mogućnost korištenja poreznih olakšica, otklanjanje dvostrukog oporezivanja, grupno oporezivanje i dr. pitanja u vezi sa porezom na dobit temeljno su uređena Zakonom o porezu na dobit, a dodatno pojašnjena u Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit.

Ovaj priručnik predstavlja komentar Zakona o porezu na dobit i njegovo pratećeg Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i ima za cilj da kroz objašnjenje i tumačenje odredbi Zakona i Pravilnika olakša razumijevanje važećih rješenja, te da ukaže na otvorena pitanja u samoj primjeni navedenih propisa.

Detaljnije
CD Priručnik – seminarski materijal – Konverzija obaveza u kapital

Autori: prof.dr. Mehmed Jahić i Sanela Brković – Mujagić, dipl.iur.
Priručnik u elektronskom izdanju – CD, PDF, str. 120.

 

Šta znači konverzija obaveza u kapital? Koji je pravni okvir za izmirenjem obaveza na ovaj način, koji su finansijski i računovodstveni aspekti konverzije obaveza u kapital su neka od pitanja na koja su autori ovog priručnika dali odgovore.

Konverzija (pretvaranje) potraživanja u kapital predstavlja zamjenu povjeriočevog potraživanja prema privrednom društvu u njegov ulog u tom društvu. S obzirom na to da se konverzijom potraživanje gasi, smanjuju se obaveze društva, a ugašena potraživanja se pretvaraju u kapital. Smanjenjem obaveza i povećanjem kapitala poboljšava se finansijska struktura društva, te ovakav način „namirivanja“ obaveza daje značajne mogućnosti u trenutnim ekonomskim uslovima privređivanja, te predstavlja pogodan način za rješavanje dužničko-povjerilačkih odnosa.

Detaljnije
Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH

Autor: dr.sc. Edin Mehić
Format B5., tvrdi povez, str. 175.

 

Donošenjem novog Zakona o finansijskom poslovanju se nastojalo urediti finansijsko poslovanje unutar FBiH, kao i pitanje rokova plaćanja između privrednih subjekata, te stvoriti povoljnije poslovno okruženje i pružiti pravnu sigurnost za investitore.

Iako je Zakon prilično jasan, dileme i problemi u primjeni odredbi istog nisu rijetkost, te u ovoj Komentaru Zakona o finansijskom poslovanju autor kroz objašnjenja i tumačenje njegovih odredbi olakšava razumijevanje navedenog zakona, ali i drugih propisa koji se odnose na poslovanje ili koji utiču na poslovanje privrednih subjekata.

Detaljnije
PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE)

Autor: Anes Muslimović, dipl. iur.
Format B5, tvrdi povez, 410. str.

 

Zakon o porezu na dodatu vrijednost i prateći podzakonski akti o PDV-u su još uvijek podložni promjenama jer nisu dovoljno dobro definisali određene situacije u odnosu na evropske propise, zbog čega porezni obveznici i dalje imaju problema prilikom primjene određenih članova Zakona i Pravilnika. Nije rijedak slučaj da zbog nedorečenosti članova Zakona i Pravilnika, ali i zbog nedovoljne informisanosti obaveznici ne ispoštuju svoje zakonske obaveze, a osim toga, ne iskoriste ni svoja zakonska prava u punom kapacitetu.

Priručnik, kroz pitanja i odgovore sa kojima se autor susretao u svakodnevnom radu u UINO, nudi rješenja na dileme kako tretirati različite zakonske institute iz oblasti PDV-a i akciza u praksi, odnosno pojašnjava poreznim obaveznicima kako ispravno utvrditi oporezivi promet, poresku osnovicu, nastanak porezne obaveze, te ispravno tretirati ulazni PDV, ostvariti povrat akcize i sl.

Dakle, ključni zadatak priručnika je pomoći obaveznicima indirektnih poreza, tako što će im kroz prezentirane primjere iz prakse, pokušati otkloniti eventualne dileme o pravilnoj primjeni propisa iz ove oblasti i dati odgovore na pitanja sa kojima se isti susreću u svakodnevnom radu.

Detaljnije
Knjiga – “FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO”

Autor: dr. Ševala Isaković – Kaplan
Format B5, meki povez, str. 319

 

Literatura iz oblasti računovodstva i revizije u Bosni i Hercegovini bogatija je za udžbenik “Forenzično računovodstvo” autorice Isaković-Kaplan dr Ševale. Predmetno djelo, sa teoretskog aspekta, predstavlja doprinos razvoju teorijskog konceptualnog okvira forenzičnog računovodstva u Bosni i Hercegovini uz uspostavljanje jasne granice između revizije finansijskih izvještaja i istrage forenzičnog računovodstva, dok se sa praktičnog aspekta, ogleda u mogućnosti korištenja istog u programima certifikacije forenzičnih računovođa u BiH, zvanja koje je relativno novo u računovodstvenoj profesiji, a čije uvođenje se tek očekuje na području FBiH.

Detaljnije
TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA I DRUGI PUTNI TROŠKOVI

Autor: Miroslav Brkić, dipl. ecc.
Broširano izdanje, format B5. str. 39., ćirilica

 

Troškovi službenih putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza, troškovi smještaja i dr.) su najzastupljeniji poslovni troškovi poslovnih subjekata (pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju samostalnu djelatnost) i često su predmetom kontrola s obzirom na to da je, u pravilu, riječ o neoporezivim i gotovinskim isplatama. Naime, zloupotreba ovih troškova nije rijetka u praksi, jer je poslodavcu „jeftinije“ isplatiti neoporezive „fiktivne“ troškove službenog puta, nego npr. prekovremeni rad i sl., stoga je zakonodavac nametnuo stroga pravila kod obračuna i isplate navedenih neoporezivih naknada.

Odgovor na pitanje šta se smatra službenim putovanjem, koji su to troškovi službenog putovanje koji se mogu isplatiti i pod kojim uslovima (potrebna dokumentacija i dr.), o načinu obračuna i knjiženju troškova službenog putovanja, poreznom tretmanu isplaćenih troškova radnicima, ali i „trećim“ licima, možete pronaći u našem priručniku Troškovi službenog putovanja.

Ovaj je priručnik namijenjen svim onima koji odlučuju o ovim troškovima. te računovođama, knjigovođama, poslovnim tajnicama i svim osobama koje su u društvu obavezne izdavati naloge za nastanak tih troškova (putni nalog i dr.), koje ih obračunavaju, kontroliraju (likvidiraju), isplaćuju i na kraju knjiže.

Detaljnije
PRIRUČNIK - Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj + cd verzija

Autori: Danijela Radonić, dipl. iur. i Miroslav Brkić, ecc.
Format A4, meki povez, str. 125. ćirilica

 

Izmjene Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1/16 i 66/18) donijele su određene novine u pogledu definisanja plate u odnosu na ranije zakonsko rješenje. Ove izmjene su direktna posljedica izmjena Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 60/15, 5/16 i 66/18) odnosno povećanja neoporezivog dijela dohotka sa 200 KM na 500 KM na mjesečnom nivou. Ako ove izmjene posmatramo s aspekta radnog prava, uočićemo da se ukida pojam neto plate, a uvode se novi pojmovi. To su plata prije oporezivanja, plata poslije oporezivanja, plata s uključenim porezom na dohodak. Pojam bruto plate je prilagođen ovim pojmovima.

Istovremeno, obavezani su poslodavci da izvrše usklađivanje sa Zakonom o radu, a to je otvorilo mnoge dileme u praksi. Prema izvještajima Poreske uprave Republike Srpske, svi poslodavci su izvršili usklađivanje sa zakonom. Međutim, možemo reći da proces usklađivanja nije završen u cijelosti jer svakodnevne probleme u praksi uzrokuje neusklađenost podzakonskih akata sa Zakonom o radu.

Svrha ovog priručnika je da pruži odgovor i olakša primjenu ZOR, ali i da bude podsjetnik za oblast plata i naknada. U tom smislu, Priručnik je koncipiran da prvo pojasni legislativni okvir, zatim da se navedu smjernice i komentari koji će olakšati primjenu propisa u praksi, a zatim su pripremljeni konkretni primjeri obračuna i obrasci akata. U Priručniku su data jednostavna i potpuna obavještenja novih propisa koja smo pripremili sa vrhunskim stručnjacima u oblasti radnih odnosa i finansija.

Detaljnije

TRADICIONALNO I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Autori:
Prof. dr. Milica Tepšić
Doc. dr. Boro Bovan
Format B5, meki povez, str. 189.

 

I. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У МАТЕРИЈАЛИЗОВАНОМ ОБЛИКУ

II. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

Detaljnije

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo