Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

REVIZORSKI IZVJEŠTAJI, NOVI PROPISI I KAKO IH IMPLEMENTIRATI U SISTEM JAVNIH NABAVKI

REVIZORSKI IZVJEŠTAJI, NOVI PROPISI I KAKO IH IMPLEMENTIRATI U SISTEM JAVNIH NABAVKI

REVIZORSKI IZVJEŠTAJI, NOVI PROPISI I KAKO IH IMPLEMENTIRATI  U

SISTEM  JAVNIH NABAVKI

Mjesto

Datum Mjesto održavanja

Početak

Sarajevo 23. 9. 2016. Hotel “Hollywood” Ilidža 09:30
Mostar 29. 9. 2016. Intera tehnološki park 09:30

Revizorski izvještaji za 2015. godinu jako su važni za učesnike u postupcima javnih nabavki jer nam pokazuju koliko su postupci javnih nabavki, koji su revidirani, bili u skladu sa zakonom i pozakonskim aktima, gdje su uočeni najčešći problemi, greške i propusti ili nezakonitosti. Stoga nam je cilj da na seminaru upoznamo ugovorne organe i ponuđače gdje se prave najčešći propusti kako bi ih u budućnosti smanjili i otklonili. S druge strane, revizija javnih nabavki nikada ne obuhvata sve javne nabavke ugovornih organa već samo jedan dio, pa se iz tih razloga nameće potreba da učesnici u postupcima javnih nabavki i bez revizije mogu revidirati sopstvene greške i propuste koje su napravili. Pristup u izlaganju revizorskih izvještaja postavit ćemo procesno, polazeći od planiranja javnih nabavki pa do realizacije ugovora.

S druge strane, u Federaciji BiH su nedavno usvojeni i objavljeni Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl.gl.FBiH», broj 38/16 i  Zakon o finansijskom poslovanju („Sl.gl. FBiH“, br. 48/16) koji, u svojim odredbama, bitno utječu na obaveze ugovornih organa prema rokovima u realizaciji i plaćanju izvršenih usluga (ugovora). S druge strane, za robe, radove i usluge čija će realizacija otpočeti u 2017. godini (stupanjem navedenog Zakona na snagu), ove odredbe će trebati prilagoditi u pripremi tenderske dokumentacije, postupcima javnih nabavki i samih ugovora jer će se odredbe Zakona  finansijskom poslovanju primjenjivatii na poslovne transakcije čija realizacija nije počela prije početka primjene ovog Zakona, a ugovori su zaključeni prije stupanja na snagu ovog zakona“ (član 26. stav 2.).

Revizorski izvještaji i novi zakoni u FBiH podižu nivo finansijske dicipline i transparentnosti u postupcima javnih nabavki čine dio iste cjeline.

Također, na sjednici Vijeća ministara 1.8.2016.godine usvojeni su Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama“ i „Pravilnik o e-aukciji“ o čemu će također biti riječ na seminaru.

Na predstojećem seminaru  dajemo smjernice na koji način što jednostvanije i ispravno implementirati  preporuke revizorske službe BiH i entiteskih službi revizije  na procedure javnih nabavki; kako implementirati odredbe Zakona o finansijskom poslovanju, čije odredbe već treba da budu uključene u tenderske dokumentacije postupaka koji su u pripremi i koji će biti objavljeni do kraja ove godine; koje izmjene donosi novousvojeni Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz Aneksa II dio B Zakona; šta su to e-aukcije i kako se provode, te ostale aktuelnosti iz oblasti javnih nabavki.

SADRŽAJ SEMINARA:

Izvještaji revizije javnih nabavki: uočene primjedbe i predložene sugestije revizije javnih nabavki:

 • Plan javnih nabavki;
 • Pokretanje postupaka;
 • Tenderska dokumentacija;
 • Postupak izbora:
 • Ugovori;
 • Realizacija ugovora;
 • Ugovaranje dodatnih radova/roba/usluga;
 • Provođenje pregovaračkih postupaka;
 • Direktni sporazumi.

Novi zakoni i kako ih implementirati u postupcima javnih nabavki:

 • Zakon o finansijskom poslovanju u FBiH i
 • Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH;
 • Rokovi;
 • Kaznene odredbe!
 • Kako implementirati obavezujuće odredbe ovih zakona u tendersku dokumentaciju, ugovore i interne akte ugovornih organa?

Aktuelnosti:

 • Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama;
 • Pravilnik o e-aukciji;
 • Stavovi Agencije za javne nabavke BiH o tenderskoj dokumentaciji.

Pitanja i odgovori

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Rukovodiocima/menadžerima koji donose odluke vezane za javne nabavke, zaposlenicima kod ugovornih organa (pravnici i ekonomisti), članovima Komisije za javne nabavke, zaposlenicima kod ponuđača na poslovima javnih nabavki, i svima onim koje interesuje navedena tematika.

TRENERI

Mostar:

Ivana Grgić akreditovani trener AJN

Josip Jakovac – akreditovani trener AJN

Sarajevo:

Ivana Grgić akreditovani trener AJN

Amir Rahmanovićakreditovani trener AJN

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9.30 – 15.00 časova

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165,oo KM po jednom učesniku;

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145,oo KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravni savjetnik“

Kotizacija uključuje:

 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).
 • Materijal za pisanje,
 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal: Komentar Zakona o finansijskom poslovanju u Federaciji BiH i tabelarni prikaz primjedbi i preporuka za otklanjanje primjedbi revizije u javnim nabavkama (CD izdanje)
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar prijavnog obrasca:

Tel:   + 387 33 21 45 82          Fax:  + 387 33 21 45 82

Mob: + 387 61 19 11 85          Mob: + 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminar uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

 

{loadposition prijava}

  Priručnik – Planiranje javnih nabavki – 55,00 KM sa PDV-om
   Priručnik – CD Modeli tenderske dokumentacije – 85,00KM sa PDV-om
  Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 86,00 KM sa PDV-om
  Priručnik – CD Interna akta za ugovorne organe – 54,00KM sa PDV-om
  Priručnik – Pitanja i odgovori  I po novom Zakonu o javnim nabavkama – 30,00KM sa PDV-om
Priručnik – Pitanja i odgovori  II po novom Zakonu o javnim nabavkama – 38,00KM sa PDV-om
  Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 57,00 KM sa PDV-om
Priručnik – Pregovarački postupak – 48,00KM sa PDV-om

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:
Tel: + 387 33 21 45 82 Fax: + 387 33 21 45 82
Mob: + 387 61 19 11 85 Mob: + 387 61 15 04 54
E-mail: rec@rec.ba

REC d.o.o., Tabašnica 8, 71000 Sarajevo