AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI:

E-aukcija

Nabavka „specifičnih“ roba i usluga

Okvirni sporazum

Rad komisije u postupku javne nabavke

Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama?

 

Banja Luka, 17.10.2017., Hotel “Bosna”

Mostar, 24.10.2017., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 25.10.2017., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Početak svakog seminara u 9:30

 

PRIJAVNI OBRAZAC

U cilju smanjivanja troškova javnih sredstava i podsticanja konkurencije, što zajedno osigurava bolju vrijednost za novac, kao i u svrhu povećanja transparentnosti postupka javne nabavke, kao jednog od osnovnih principa ZJN, koristimo elektronsku aukciju („e-aukciju“), a detalji u vezi njenog provođenja će biti tema ovog seminara. Naime, e-aukcija ne predstavlja novi postupak javne nabavke već samo način provođenja dijela postupka javne nabavke u informacionom sistemu e-Nabavki kao alat za okončanje postupka javne nabavke, ali može da dovede do značajnih poboljšanja učinkovitosti pojedinačnih postupaka javnih nabavki.

Druga tema seminara će biti nabavka „specifičnih“, odnosno posebnih roba i usluga koja je posebno interesantna iz razloga što se približava kraj godine kada je potrebno razmišljati o obnovi ugovora sa bankama, pretplatničkih usluga, usluga servisiranja automobila i dr.

Potom, na redu je tema koja stalno i iznova zaokuplja pažnju učesnika u sistemu javnih nabavki, a to je okvirni sporazum, a najdirektnije je povezana sa nabavkom roba i usluga.

Najveći dio posla oko javnih nabavki u ugovornim organima, bez obzira na to kako je nabavna funkcija u ugovornom organu ustrojena, rade komisije/povjerenstva za javne nabavke. Stoga je rad komisije/povjerenstva za javne nabavke, prije svega, timski rad, u kojem se različite profesije nadopunjuju i rade na ostvarenju zajedničkog cilja – uspješne javne nabavke. Rad komisije/povjerenstva za javne nabavke i njena specifična uloga u postupcima javnih nabavki nas je opredijelila da posvetimo jedan dio seminara i ovoj temi.

Dodatno, s obzirom na to da je najavljeno donošenje novog Zakona o javnim nabavkama,  učesnici seminara će imati priliku da se upoznaju sa njegovim sadržajem i promjenama koje će značiti za učesnike u postupcima javnih nabavki.

Pored prezenatacije navedenih tema na seminaru, učesnici će, kao seminarski materijal, dobiti i brošure u kojima se na moderan i pregledan način čitateljima približava ovu problematiku, te u dodatku, kroz odgovore na pitanja daju preporuke za jednostavniju svakodnevnu primjenu i ponuđačima i ugovornim organima.

Pozivamo Vas da svojom prisustvom osigurate sebi aktivno učešće, a naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, odgovoriti na pitanja iz područja sadržaja seminara, kao i na Vaša ostala pitanja u cilju otklanjanja čestih dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača

 • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije
 • Priprema i zakazivanje e-aukcije
 • Kriteriji najniže cijene i ekonomski najpovoljnije ponude kod e-aukcije
 • E-aukcija u postupku sa više lotova
 • Provođenje e-aukcije
 • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-aukcije?
 • Da li, i kako, ponuđač može učestvovati u više e-aukcija istovremeno?
 • Treba li lice koje će učestvovati u e-aukciji ispred ponuđača imati ovlaštenje?
 • Da li ugovorni organ može odustati od e-aukcije?
 • Zapisnici o e-aukciji
 • Neprirodno niske cijene i e-aukcija
 • Kada se može vršiti uvid u ponude?
 • Najčešće greške kod provođenja e-aukcije
 • Završetak e-aukcije
 • Pravna zaštita u postupcima sa e-aukcijom
 • Pitanja i odgovori

Specifične nabavke

 • Kupovina automobila
 • Kupovina dnevne štampe i stručne literature
 • Komunalne usluge
 • Higijenski materijal
 • Prehrambeni proizvodi
 • Usluge servisiranja automobila
 • Nabavka usluga telefonije i interneta
 • Nabavka usluga edukacije
 • Advokatske usluge
 • Pitanja i odgovori

Okvirni sporazum

 • Pojam okvirnog sporazuma
 • Planiranje
 • Vrste postupka nabavke
 • Tenderska dokumentacija
 • Provođenje postupka
 • Definisanje količina i cijena predmeta nabavke
 • Rokovi
 • Zaključivanje ugovora nakon zaključivanja okvirnog sporazuma
 • Kriteriji za rangiranje ponude i zaključivanje okvirnog sporazuma sa više dobavljača
 • Praćenje realizacije okvirnih sporazuma ipojedinačnih ugovora
 • Pitanja i odgovori

Rad komisije/povjerenstva u postupku javne nabavke

 • Ko i kako imenuje komisiju za nabavke?
 • Ko mogu biti članovi komisije?
 • Pripremne radnje za pokretanje postupka nabavki
 • Kriteriji za ocjenu ponuda, priprema obavještenja o nabavci
 • Objavljivanje obavještenja, javno otvaranje ponuda
 • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 • Rješavanje eventualnih prigovora
 • Zaključivanje ugovora o nabavci
 • Objavljivanje na sajtu i način kasnijeg čuvanje dokumentacije
 • Kako izbjeći probleme sa revizijom?
 • Pitanja i odgovori

Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama?

 • Šta nam donosi novi Zakon o javnim nabavkama?
 • Koji su glavni problemi i šta učesnici u postupku nabave traže da se promijeni?
 • Da li možemo očekivati suštinske ili samo manje promjene?

 

PREDAVAČI:

Banja Luka

Dragana Kovačević, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Ivana Grgić, trener za JN AJN

 

Mostar

Dragana Kovačevoć, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Ivana Grgić, trener za JN AJN

 

Sarajevo

Dragana Kovačević, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Ivana Grgić, trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA:

9:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika

 

PRIJAVNI OBRAZAC

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

145,00 KM po jednom učesniku

135,00KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

125,00 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:
 • Brošura 2: „Okvirni sporazum“
 • Brošura 8: „Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata“
 • Brošura broj 15. – „Nabavka neprioritetnih usluga (Aneks II Dio B)“
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

POSEBNA PONUDA

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 100 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55,00 KM sa PDV-om

CD – Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00 KM sa PDV-om

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 86,00 KM sa PDV

Interna akta za ugovorne organe (CD) 30,00 KM sa PDV-om

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20,00 KM sa PDV-om

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 57,00 KM sa PDV-om

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 2: Okvirni sporazum – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 7:  Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20,00 KM sa PDV-om

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza – 10,00 KM sa PDV- om

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca. Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

KONTAKT:

Tel/Fax:

+ 387 33 40 87 78

+ 387 33 40 87 79

+ 387 33 21 45 82

Mob:

+ 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo