AKTUELNE TEME IZ RADNIH ODNOSA

Ugovori u radno-pravnim odnosima

Plaće i naknade

Inspekcijski nadzor

Banja Luka, 24. 10. 2017., Hotel “Bosna”

Početak seminara u 9:30

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Poštovana/i,

Konsultantska kompanija REC d.o.o. pripremila je novi seminar iz oblasti radnih odnosa. S obzirom na mnogobrojne i složene obaveze poslodavaca u vezi ugovora o radu, namjera nam je da na jednostavan i pristupačan način približimo tematiku ugovora u radno-pravnim odnosima. Ugovorima o radu uređuju se relacije između radnika i poslodavaca čime se štite prava, ali i utvrđuju obaveze i jedne i druge strane. Treba istaći da su ugovori najčešći predmet spora između radnika i poslodavaca. Iz tih razloga smo uključili da posebnu pažnju na ovom seminaru posvetimo upravo različitim vrstama radno-pravnih angažmana u praksi.

Također, posebnu pažnju ćemo posvetiti zaštiti prava zaposlenih u organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave.

Druga tema su plaće i naknade koje su vrlo rijetko teme seminara iz oblasti radno-pravnih odnosa, a od izuzetne važnosti su, kako za radnike, tako i za poslodavaca.

Treća tema je inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa, sa posebnim osvrtom na ugovor, plaće i naknade plaće.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu ovog seminara kako bi otklonili različite dileme pitanja iz oblasti radnog prava, što će Vam pružiti, osim zakonodavnog okvira i teorijskih znanja, praktične upute za rad u ovoj oblasti.

SADRŽAJ SEMINARA

ZAKLJUČIVANJE I PRESTANAK UGOVORA U RADNO-PRAVNIM ODNOSIMA

 • Zaključivanje ugovora o radu:
 • na određeno vrijeme
 • na neodređeno vrijeme
 • probni rad
 • Rad pripravnika
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca
 • Radni odnos sa nepunim radnim vremenom
 • Ugovor o stručnoj obuci/praksi učenika i studenata
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Ugovor sa direktorom
 • Ugovor o radu sa penzionerom
 • Upućivanje radnika na rad u drugu zemlju
 • Upućivanje radnika na rad kod drugog poslodavca
 • Prestanak ugovora o radu i drugih ugovora (po sili zakona, istekom ugovora, sporazumom radnika i poslodavca i dr.)
 • Otkaz ugovora o radu:
 • od strane poslodavca
 • od strane radnika
 • s ponudom novog ugovora o radu pod izmijenjenim okolnostima

Zaštita prava zaposlenih u organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave

 • Prestanak radnog odnosa službenika/namještenika
 • Odlučivanje o pravima i dužnostima službenika/namještenika
 • Prigovor (rok, postupak)
 • Žalba (rok, postupak)
 • Sudski spor
 • Obraćanje inspekciji
 • Supsidijarna primjena Zakona o radu

 

PLAĆE I NAKNADE

 • Plaća
 • Najniža plaća
 • Elementi plaće (osnovna plaća, dio plaće za radni učinak, uvećanje plaće)
 • Isplata plaće
 • Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
 • Naknada plaće za vrijeme privremene spriječnosti za rad do i preko 30 dana
 • Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva
 • Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva
 • Naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres)
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Naknada za pripravnost
 • Isplata otpremnine (za odlazak u penziju, u slučaju „tehnološkog viška“, kod sporazumnog prekida ugovora o radu)
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada
 • Naknada troškova na službenom putu
 • Ostala primanja zaposlenih
 • Porezni tretman plaće i naknada plaće
 • Isplate po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Isplata ugovora o djelu

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

 • Uloga Inspekcije rada u zaštiti prava radnika
 • Rokovi za obraćanje Inspekciji rada
 • Postupanje inspektora rada u slučaju da je ugovor o radu zaključen suprotno odredbama Zakona o radu
 • Najčešće greške kod zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Inspekcijski nadzor kod otkaza ugovora o radu
 • Uskraćivanje prava kod otkaza ugovora o radu
 • Kontrola u vezi plata
 • Poštovanje rokova isplate plata/naknade plata
 • Uručivanje radnicima obračunskog lista
 • Upravne mjere
 • Prekršajne mjere koje izriče inspektor rada

 

PITANJA I ODGOVORI

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, ekonomistima, članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, samostalnih poduzetnika – obrtnika, zaposlenika u pravnim odjelima, odjelima opštih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskih potencijala, zaposlenicima računovodstvenih službi  i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

 • Danijela Radonić, dipl. iur.
 • Ilinka Gavrilović, dipl. ecc.
 • Radmila Puzić, dipl. pravnik

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

155,00 KM po jednom učesniku

145,00 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

135,00 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje i prezentacije
 • Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Priručnik o implementaciji Zakona o radu RS sa modelima akata“ – cijena 40,00 KM (u printanoj i elektronskoj formi).

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba. Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate: + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel/Fax: + 387 33 40 87 78; + 387 33 40 87 79, + 387 33 21 45 82,

Mob: + 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo