AKTUELNE TEME IZ RADNIH ODNOSA

Ugovori u radno-pravnim odnosima

Plaće i naknade

Novi zakoni u pripremi

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Bihać

09. 10. 2017.

Hotel „Park“

Mostar

10. 10. 2017.

Intera Tehnološki park

Sarajevo

11. 10. 2017.

Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Tuzla

12. 10. 2017.

Hotel „Tuzla“

Zenica

13. 10. 2017.

Hotel „Zenica“

Početak svakog seminara 9:30

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Konsultantska kompanija REC d.o.o. pripremila je novi seminar iz oblasti radnih odnosa. S obzirom na mnogobrojne i složene obaveze poslodavaca u vezi ugovora o radu, namjera nam je da na jednostavan i pristupačan način približimo tematiku ugovora u radno-pravnim odnosima. Ugovorima o radu uređuju se relacije između radnika i poslodavaca čime se štite prava, ali i utvrđuju obaveze i jedne i druge strane. Treba istaći da su ugovori najčešći predmet spora između radnika i poslodavaca. Iz tih razloga smo uključili da posebnu pažnju na ovom seminaru posvetimo upravo različitim vrstama radno-pravnih angažmana u praksi.

Druga tema su plaće i naknade koje su vrlo rijetko teme seminara iz oblasti radno-pravnih odnosa, a od izuzetne važnosti su, kako za radnike, tako i za poslodavaca. Novi Zakon o radu na posve drugačiji način tretira pitanje plaće kao i obaveze poslodavaca prema radnicima u odnosu na predhodni zakon, pa treba posebno voditi računa da plaća bude pravilno definisana. Također, osim plaće, bit će obrađeno i pitanje prava radnika na naknadu plaće u različitim slučajevima, kao i porezni tretman različitih primanja radnika.

Treća tema su aktuelnosti, novi prijedlozi zakona koje je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. U okviru ove teme biće obuhvaćena dva zakona: Zakon o zaštiti na radu i Zakon o izmjenama Zakona o radu, i kolektivni ugovori. Uskoro ističe rok za primjenu Općeg kolektivnog ugovora za teritoriji FBiH i nastupa prelazni period do usvajanja novog.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu ovog seminara kako bi otklonili različite dileme pitanja iz oblasti radnog prava, što će Vam pružiti, osim zakonodavnog okvira i teorijskih znanja, praktične upute za rad u ovoj oblasti.

 

 

SADRŽAJ SEMINARA:

ZAKLJUČIVANJE I PRESTANAK UGOVORA U RADNO-PRAVNIM ODNOSIMA

 • Zaključivanje ugovora o radu:
 • na određeno vrijeme
 • na neodređeno vrijeme
 • probni rad
 • Ugovor o radu izvan prostorija poslodavca
 • Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme kod više poslodavaca
 • Ugovor o radu sa pripravnikom
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
 • Ugovor sa direktorom – sa i bez zasnivanja radnog odnosa
 • Upućivanje na rad u inostranstvo
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o stručnoj obuci/praksi učenika i studenata
 • Ugovor o radu sa penzionerom
 • Prestanak ugovora o radu i drugih ugovora (po sili zakona, istekom ugovora, sporazumom radnika i poslodavca i dr.)
 • Otkaz ugovora o radu:
 • od strane poslodavca
 • od strane radnika
 • s ponudom novog ugovora o radu pod izmijenjenim okolnostima

PLAĆE I NAKNADE

 • Plaća
 • Najniža plaća
 • Elementi plaće (osnovna plaća, dio plaće za radni učinak, uvećanje plaće)
 • Isplata plaće
 • Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
 • Naknada plaće za vrijeme privremeni spriječnosti za rad do i preko 42 dana
 • Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva
 • Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva
 • Naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres)
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Naknada za pripravnost
 • Isplata otpremnine (za odlazak u penziju, u slučaju „tehnološkog viška“, kod sporazumnog prekida ugovora o radu)
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada
 • Naknada troškova na službenom putu
 • Ostala primanja zaposlenih
 • Porezni tretman plaće i naknada plaće

 

AKTUELNOSTI – ŠTA NAM DONOSE NOVI ZAKONI?

Prijedlog Zakona o zaštiti na radu

 • Lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu
 • Primjena zakona na pripadnike oružanih snaga i policije
 • Vijeće za zaštitu na radu
 • Opći zahtjevi za sigurne i zdrave uvjete rada
 • Obaveze poslodavaca
 • Obaveze i prava radnika
 • Zdravstveni nadzor
 • Evidencije, izvještavanje o nesrećama povredama na radu i profesionalnim oboljenjima
 • Ovlaštene organizacije za zaštitu na radu
 • Posebna sigurnost i zaštita na radu
 • Inspekcijski nadzor
 • Kaznene odredbe
 • Obaveza donošenja podzakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu
 • Primjena važećih podzakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu
 • Praktična primjena novih zakonskih rješenja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

 • Obaveza usklađivanja pravilnika o radu
 • Primjena povoljnijeg prava
 • Zasnivanje radnog odnosa – prijava na obavezna osiguranja
 • Dužina korištenja godišnjeg odmora
 • Plaća i radni učinak
 • Najniža plaća
 • Prestanak radnog odnosa
 • Ostvarivanje prava radnika kod poslodavca
 • Kolektivno pregovaranje
 • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 • Kaznene odredbe

Kolektivni ugovori

 1. Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH
 • predmet ugovora i subjekti na koje se primjenjuje
 • proširenje Općeg kolektivnog ugovora na sve poslodavce u FBiH
 1. Granski kolektivni ugovori
 • predmet regulisanja
 • zaključivanje pojedinačnih kolektivnih ugovora
 1. Pravilnik o postupku dostavljanja i vođenju evidencije kolektivnih ugovora
 • Pregled granskih kolektivnih ugovora
 1. Odnos Zakona o radu, kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu – primjena najpovoljnijeg prava

PITANJA I ODGOVORI

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, zanata/obrta, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, zaposlenicima računovodstvenih službi, pravnicima, ekonomistima, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

 • Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.
 • Mirela Mašić, dipl. oec. – REC d.o.o.
 • sc. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165,oo KM po jednom učesniku

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145,oo KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara;
 • Materijal za pisanje;
 • Priručnik: „Otkaz ugovora o radu“
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak;
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel/Fax: + 387 33 40 87 78; + 387 33 40 87 79; + 387 33 21 45 82;

Mob: + 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Novi Zakon o radu FBiH – cijena 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Komentar Zakona o radu FBiH – cijena 65,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Priručnik o implementaciji Zakona o radu sa modelima akata – cijena 42,00 KM (u printanoj i elektronskoj formi) sa PDV-om i poštarinom

Priručnik „ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA“ – cijena 89,00 KM (u printanoj + dio u elektronskoj formi) sa PDV-om i poštarinom

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 33,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – cijena 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – cijena 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – cijena 20,00 KM sa PDV-om i poštarinom

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo