REC d.o.o. organizuje jednodnevni interativni seminar na temu:

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

– OBAVEZE JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA –

Banja Luka, 05. 03. 2020., „Hotel “Bosna”

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Organizacija kancelarijskog poslovanja u svakom organu uprave ili službe uprave je vrlo značajna aktivnost od čijeg pravilnog uspostavljanja zavisi efikasnost kancelarijskog poslovanja, poslovnih subjekata, organa, organizacija, službi, sudova, javnih ustanova, privrednih subjekata i ostalih pravnih lica, i upravnog rada u cjelini. Pitanja organizacije i vođenja kancelarijskog poslovanja, a naročito provođenje propisa o arhivskom poslovanju, potrebno je urediti opštim aktom, a najispravnije je da se to uredi pravilnikom o kancelarijskom poslovanju.

Svrha kancelarijskog poslovanja u užem smislu obuhvata administrativne poslove vezane za primanje, pregledanje, evidentiranje i raspoređivanje predmeta, odnosno akata, njihovo dostavljanje u rad, administrativno-tehničko obrađivanje akata, otpremanje pošte, razvođenje predmeta i akata, njihovo stavljanje u arhivu (arhiviranje i čuvanje, izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala i predaja arhivske građe nadležnoj arhivi). Nemogućnost adekvatnog praćenja rada u kancelarijskom poslovanju zbog gubitka određene dokumentacije, ili nemogućnosti nalaženja adekvatne dokumentacije, negativno utiču na funkcionisanje rada određenih organa, uz direktne negativne implikacije na ostvarivanje prava zaposlenih radnika.

Posebni ciljevi se svode na proširivanje, i sprovođenje postupka kancelarijskog poslovanja – prijem dokumenata i zahtjeva, pozivanje stranaka u upravnom postupku, klasifikaciju materijala, sređivanje arhive i dokumentacije, vođenje evidencije i dostavljanje pošte, arhiviranje dokumentacije, i sl.

Pored tradicionalnog kancelarijskog poslovanja susrećemo se sa programima za elektronsko kancelarijsko poslovanje koji omogućavaju: kontrolisan pristup elektronskoj dokumentaciji, skraćenje vremena unosa podataka (jednom uneseni podaci se koriste ili dopunjuju prema potrebi), transformisanje papirnih u elektronske dokumente, brzo i efikasno pretraživanje po zadatim kriterijumima, te brže i efikasnije snalaženje u brojnim dokumentima, automatsku evidenciju svih promjena, generisanje svih dodatnih dokumenata, kreiranje različitih izvještaja sa mogućnošću grafičkog prikaza, arhiviranje predmeta, kao i trajno čuvanje baza podataka o predmetima i skeniranim dokumentima.

Predavač na seminaru je vrstan poznavalac oblasti tradicionalnog i elektronskog kancelarijskog i arhivskog poslovanja, te Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće na ovom seminaru, i da kroz interaktivni pristup otklonite različite dileme i pitanja u vezi sa praktičnom primjenom kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Cilj ovog seminara je:

 • Ojačati kapacitete zaposlenih u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, kao i preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima, u smislu sticanja teorijskog znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja i vještine primjene znanja u praksi;
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa aktima od njihovog nastanka (prijema) do otpreme i arhiviranja;
 • Unapređenje i poboljšanje efikasnosti obavljanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja uvođenjem elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Uključivanje polaznika seminara u interaktivni rad, kroz razmjenu iskustava i praktičnih primjera, što doprinosi sticanju novih znanja i vještina.

SADRŽAJ SEMINARA

Kancelarijsko poslovanje

 • Pojam, značaj, sadržaj i osnovna načela kancelarijskog poslovanja
 • Propisi u oblasti kancelarijskog poslovanja
 • Standardi u oblasti kancelarijskog poslovanja
 • Faze kancelarijskog poslovanja – prijem, otvaranje, pregledanje, označavanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, odnosno akata
 • Zavođenje akata u propisane evidencije i dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Postupak u rješavanju predmeta
 • Sastavni dijelovi službenog akta
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici, razvođenje predmeta i otpremanje pošte

Arhivsko poslovanje

 • Propisi u oblasti arhivskog poslovanja
 • Lista registraturnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Arhiviranje i čuvanje predmeta
 • Rukovanje s predmetima stavljenim u arhivu
 • Izlučivanje i uništavanje bezvrijednog arhivskog materijala
 • Čuvanje dokumentarne i arhivske građe

Takseno poslovanje

 • Način plaćanja administrativne takse
 • Takseni obveznik
 • Oslobađanje od plaćanja administrativne takse
 • Zastarjevanje plaćanja takse i povrat viška uplaćene takse

Rad sa strankama

 • Organizacija prijema stranaka
 • Organizacija prostora i radnog vremena
 • Radne prostorije i njihovo korišćenje

Povremeni kancelarijski poslovi

 • Sekretarski poslovi
 • Organizovanje sastanaka
 • Vođenje sastanka
 • Vođenje zapisnika na sastancima

Pečati, štambilji, žigovi

 • Evidencije o pečatima, čuvanje i upotreba pečata
 • Pečati sa amblemom Republike Srpske
 • Faksimili, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

 • Organi ovlašteni za ovjeravanje,
 • Postupak ovjeravanja

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje

 • Karakteristike informacionog sistema kancelarijskog poslovanja,
 • Upravljanje informacionim sistemom,
 • Utvrđivanje identiteta korisnika,
 • Formiranje predmeta u elektronskom obliku,
 • Prednosti e-pisarnice,
 • Elektronska arhiva,
 • Prednosti e-arhiviranja predmeta,
 • Zaštita elektronskih podataka

Pitanja i odgovori

PREDAVAČ:

Prof. dr Milica Tepšić

 • Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, koji se organizuje u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu;
 • Preko deset godina bila načelnik Odjeljenja za kancelarijsko poslovanje (centralna pisarnica za republičke organe uprave RS) u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave;
 • Licencirani predavač i mentor u okviru Sistema obuka za jedinice lokalne samouparve (opštine i gradove) u Bosni i Hercegovini, sa velikim brojem održanih seminara širom BiH;
 • Nalazi se u bazi eksperata Bosne i Hercegovine (izvođača obuka i konsultanata), kao ekspert za oblast elektronske uprave i elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Ovlašćeni ECDL (European Computer Driving Licence) predavač i ispitivač.
 • Angažovana je na visokoškolskim ustanovama u Banja Luci i Beogradu, u naučno-nastavnom zvanju vanrednog profesora na grupi predmeta iz oblasti poslovne i pravne informatike, te zaštite i sigurnosti podataka.
 • Koautor priručnika „Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje“;

TRAJANJE SEMINARA:
U vremenu 9.30 – 15,00

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Zaposlenima koji su neposredno angažovani na poslovima kancelarijskog poslovanja;
 • Svima koji pri obavljanju svojih poslova primjenjuju propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja: rukovodiocima, pravnicima, sekretarima/cama, asistentima/cama;
 • Za sve one koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti tradicionalnog i elektronskog kancelarijskog poslovanja.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):
150 KM
po jednom učesniku;
140 KM
po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
130 KM
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal: Priručnik – “Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje”
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata 25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske35 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj55 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse) – 85 KM

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 35 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.