REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme:

POSTUPAK DODJELE PODSTICAJA ZA POVEĆANJE PLATE RADNIKA

NOVI PROPISI ZA OBRAČUN PLATE

PORESKI BILANS S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA

PRAVNA ZAŠTITA PORESKOG OBVEZNIKA U PORESKOM POSTUPKU

Banja Luka, 20.02.2020., Hotel „Bosna”

Početak seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

PROGRAM SEMINARA:

POSTUPAK DODJELE PODSTICAJA ZA POVEĆANJE PLATE RADNIKA

NOVI PROPISI ZA OBRAČUN PLATE

 • Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske
 • Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika
 • Pravo na podsticaj
 • Opšti uslovi za ostvarenje prava na podsticaj
 • Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate
 • Početni iznos plate
 • Definicija plate i povećanje plate
 • Obračunski period
 • Elektronsko podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticaja za povećanje plate
 • Aplikacija za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticaja za povećanje plate
 • Računovodstveni i poreski tretman podsticaja za povećanje plate
 • Najniža plata za 2020. godinu
 • Poresko oslobađanje za ulaganje u dobrovoljni penzioni fond
 • Promjena zbirne stope doprinosa i nove formule za obračun bruto plate

PORESKI BILANS S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA

 • Poreska kontrola – poreski postupak
  • Pojam poreske kontrole
  • Vrste kontrole
  • Obveznici
 • Poreska (terenska) kontrola – faze postupka kontrole
  • Planiranje i priprema kontrola
  • Nalog za kontrolu
  • Postupak kontrole – nalaz
  • Akti u poreskoj kontroli
  • Postupanje po žalbi obveznika
  • Postupanje po rješenju drugostepenog organa
 • Kontrola poreske prijave poreza na dobit – obrazac 1101
  • Dobitak/gubitak prije oporezivanja – bilans uspjeha
  • Povećanje poreske osnovice
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 9. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 10. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 11. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 12. i 12a. Zakona
   • Korekcija poreske osnnovice u skladu sa članom 13. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 14. i 14a. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 15. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 16. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 17. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 18. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 19. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 20. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 21. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 22. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 31.-35.Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 40. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 24. Zakona
  • Smanjenje poreske osnovice
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 7. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 10. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 12. i 12a. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 13. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 21. Zakona
   • Korekcija poreske osnovice u skladu sa članom 24. Zakona
  • Poreska osnovica
  • Poreski gubitak
  • Smanjenje poreske obaveze za ulaganja u proizvodnju
  • Poreski kredit
  • Poreska obaveza

PRAVNA ZAŠTITA PORESKOG OBVEZNIKA U PORESKOM POSTUPKU

 • Vrste pravne zaštite
 • Upravna zaštita
 • Sudska zaštita
 • Pravna sredstva u upravnom postupku
  • Primjedbe na zapisnik o izvršenoj kontroli
  • Povrat u prijašnje stanje
  • Pravni lijekovi
 • Redovni i vanredni pravni lijekovi u poreskom postupku
 • Žalba
 • Rad prvostepenog organa po žalbi
 • Sadržaj žalbe
 • Žalbeni razlozi
 • Povreda pravila postupka
  • Onemogućavanje poreskom obvezniku da učestvuje u postupku
  • Nepotpuno obrazloženje
  • Neuredno dostavljanje
  • Nejasan dispozitiv
 • Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
  • Nove činjenice i novi dokazi
  • Prethodno pitanje
 • Pogrešna primjena materijalnog prava
  • Zastarjelost utvrđivanja i zastarjelost naplate poreske obaveze
 • Odluke drugostepenog organa po žalbi

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, pravnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske

Radenko Vučenović, inspektor VPO, PU

Saša Rajković, Ministarstvo finansija Republike Srpske

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

120 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse) – 85 KM (SEMINARSKA CIJENA ZA UČESNIKE 65 KM)

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj – 10 KM

Računovodstvo zaliha – 280 KM

CD Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj – 55 KM

U cijenu su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82