REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI:

INDIREKTNIH POREZA

DIREKTNIH POREZA

I

RADNIH ODNOSA

Mjesto Datum Mjesto održavanja
Mostar 17. 09. 2019. Hotel “Mostar”
Sarajevo 18. 09. 2019. Hotel „Holiday“
Tuzla 19. 09. 2019. Hotel „Tuzla“

7bodova

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Početak svakog seminara u 9:30

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

PROGRAM SEMINARA:

INDIREKTNI POREZI

 • Razmjena dobara i usluga prilikom izgradnje nekretnina
 • Posebna šema u građevinarstvu – kad smo u posebnom šemi, a kad ne?
 • PDV tretman marketinških aktivnosti (nabavka reklamnog materijala, popusti i dr.)
 • Finansijske usluge – faktoring i plaćanje dugova
 • Poklon bonovi i vrijednosne kartice
 • Krađa dobara
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod pripremnih radnji prilikom ulaska u sistem PDV-a

Pitanja i odgovori

DIREKTNI POREZI

 • Porez po odbitku – primjeri iz prakse:
 • Licence (za vlastito korištenje i za daljnju prodaju) i dr. autorske naknade
 • Upravljačke i tehničke usluge
 • Naknada za zakup po osnovi iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine
 • Kamate
 • Dividende, odnosno raspodjela iz dobiti i dr.
 • Prodaja i prenos udjela
 • Reprezentacija (ugošćavanje poslovnih partnera, davanje vlastitih proizvoda i dr.)
 • Reklama
 • Sponzorstva
 • Otpis potraživanja
 • Porezni tretman različitih oblika obrazovanja i stručnog usavršavanja
 • Freelanceri
 • Obračun doprinosa i poreza na dohodak za direktora – nerezidenta
 • Obračun doprinosa za radnika koji rade s polovinom punog radnog vremena
 • Porezni tretman angažmana volontera i praktikanata
 • Registracija i identifikacija poreznih obveznika
 • Otpis zateznih kamata na javne prihode
 • Porezni tretman liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti
 • Team building
 • Nedokumentovani rashodi
 • Pozajmice
 • Manjkovi, otpisi, prekomjerni kalo…
 • “Dodaci” na platu (minuli rad, noćni rad…)
 • Prekršaj ili krivica (načelo “ne bi sin idem”)

Pitanja i odgovori

RADNI ODNOSI

 • Kratki osvrt na tok i značaj inspekcijskog nadzora
 • Prava i obaveze poslodavca pri inspekcijskom nadzoru
 • Značaj zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru
 • Posljedice mjera izrečenih po utvrđivanju činjeničnog stanja
 • Podnošenje molbe za produženje roka za izvršenje rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka
 • Korištenje mogućnosti podnošenja upita za postupanje nadležnoj inspekciji
 • Posljedice nezakonitog angažmana radnika na radu suprotno odredbama Zakona o radu
 • Uslovi za angažman radnika ugovorom o privremenim i povremenim poslovima
 • Pogrešno razumijevanje djelatnosti koju vrše Agencije za posredovanje u zapošljavanju, u dijelu tzv. “iznajmljivanja radne snage”
 • Procedure otkazivanja ugovora o radu
 • Najčešće procesne greške koje poslodavci čine prilikom provedbe procedura otkazivanja Ugovora o radu
 • Primjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru
 • Najčešći problemi i greške u primjeni Uredbe
 • Provedba procedura po objavljenim javnim oglasima za zapošljavanje
 • Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja
 • Povreda na radu
 • Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Mostar

Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić, federalni porezni inspektor PU

Fahrudin Mustafić – inspektor rada

Sarajevo

Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić, federalni porezni inspektor PU

Nedim Mehmedbašić – inspektor rada

Tuzla

Mr. Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić, federalni porezni inspektor PU

Fahrudin Mustafić – inspektor rada

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

125 KM po jednom učesniku;

115 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

105 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Zakon o porezu na dobit – 18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Računovodstvo zaliha – 280 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo