REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

PRIJEDLOZI NOVIH ZAKONA:

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

ZAKON O DOPRINOSIMA

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNIH PROPISA – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA

PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16 – NAJMOVI

Sarajevo, 17. 10. 2019. Hotel „Holiday“

Tuzla, 22. 10. 2019. Dramar Centar

7bodova

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

PROGRAM SEMINARA

PRIJEDLOZI NOVIH ZAKONA:

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

 • Razvrstavanje pravnih lica
 • Klasifikacija grupa
 • Pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
 • Potpisivanje finansijskih izvještaja
 • Bilješke uz finansijske izvještaje – obavezan sadržaj
 • Uspostava Registara pravnih lica i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga i Registra kvalificiranih lica
 • Ukidanje obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja
 • Obveznici revizije
 • Uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • Zabrana pružanja nerevizijskih usluga
 • Dodatne odgovornosti društva za reviziju koja vrše reviziju subjekta od javnog interesa u vezi sa objavljivanjem izvještaja o transparentnosti
 • Način i rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, izvještaja i ostale dokumentacije
 • Ostale izmjene

ZAKON O DOPRINOSIMA

 • Nove stope doprinosa
 • Proširenje osnovice i povećanje obuhvata doprinosa
 • Osnovice za samostalne poduzetnike
 • Osnovica za zaposlenike u rudnicima, tekstilnoj, kožarskoj i industriji obuće, te niskoakumulativnim djelatnostima
 • Doprinosi na naknade po osnovu ugovora o djelu, primanja za rad u komisijama i sl.
 • Obaveza doprinosa prema naknadi plaće
 • Novi način prijavljivanja i uplate doprinosa

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

 • Obveznici poreza na dohodak (rezidenti vs. nerezidenti)
 • Oporezivi prihodi / prihodi izuzeti od oporezivanja
 • Eliminiranje dvostrukog oporezivanja
 • Povezana lica i transferne cijene
 • Stope poreza na dohodak (10% i 13%)
 • Lični odbitak – nova pravila
 • Dohodak od nesamostalnog rada – šta se uključuje, a šta ne u osnovicu za oporezivanje?
 • Dohodak od samostalnog rada
 • Dohodak od imovine i imovinskih prava  (oporezivanje  stvarnih prava na nepokretnostima i  udjela u kapitalu pravnih lica, dionica i ostalih vrijednosnih papira, uključujući i udjele u investicione fondove)
 • Dohodak od ulaganja kapitala – nove vrste oporezivih prihoda (prihodi od dividenti ili udjela u dobiti, prihodi od vrijednosnih papira)
 • Dohodak od nagradnih igara  i igara na sreću
 • Oporezivanje ostalog dohotka (prihoda sportista i sportskih stručnjaka, povremenih slobodnih aktivnosti i drugih prihodi)
 • Podnošenje poreznih prijava

AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNI PROPISA – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA

 • Porez po odbitku – akutelnosti  (kad se podnosi OP-820, elektronski pružene usluge, pretežnost obavljanja djelatnosti i dr.)
 • Porezni poticaji – pitanja i dileme (novozaposleni radnici, pravo na isplatu dividende, šta se smatra pod proizvodnom djelatnošću, šta ako je iskazan porezni gubitak?)
 • Međuentitetski zaposlenici – pristupi nadležnih entitetskih organa
 • Dohodak od prenosa (prodaje, poklona) udjela – porezni tretman
 • Službena putovanja – šta ni(je) službeno putovanje, ko ima pravo na neoporezive naknade?
 • Ugovorna zabrana takmičenja – obaveze poslodavca
 • Praktična nastava u sklopu dualnog obrazovanja – porezni tretman
 • Nepuno radno vrijeme – obračun doprinosa
 • Obračun doprinosa za detaširane radnike
 • Slobodna zanimanja – osnovica za obračun doprinosa
 • Isplate plaća po sudskim presudama
 • Uredba o minimalnom broju zaposlenih – obaveznost primjene

PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16 – Najmovi

 • Uvodna razmatranja
 • Operativni najmovi – problem i istraživanje IASB-a
 • Identifikacija najma
 • Izuzeci od MSFI 16
 • Trajanje najma
 • Tranzicija (prva primjena)
 • Računovodstveno evidentiranje
 • Mjerenje i objave u finansijskim izvještajima
 • Naknadno mjerenje
 • Diskontna stopa
 • Porezni aspekt
 • Specifični aranžmani

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

Sabina Džanović, REC d.o.o.

Mirela Mašić, PU – Sektor za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju

Nedžad Suljović, PTA d.o.o.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

120 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100 KM po osobi za pretplatnike na časopisPravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Zakon o porezu na dobit – 18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Računovodstvo zaliha – 280 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj10 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo