INO USLUGE – POREZ PO ODBITKU I PDV TRETMAN

AKTUELNE IZMJENE PROPISA – NOVI SISTEM POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA

Sarajevo, 27.10.2017., Hotel „Holiday“

Početak seminara: 9:30 h

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

 

Porezni tretman ino usluga zauzima posebno mjesto u poreznoj problematici, kako sa aspekta pravilnog utvrđivanja PDV tretmana pojedine usluge, tako i u pogledu pravilnog obračuna, plaćanja i prijave poreza po odbitku. Usluge su uvijek specifične, a posebno kada se radi o odnosu sa ino licima, te je potrebno sagledati mnogobrojne aspekte kako bismo utvrdili pravilan porezni tretman i time izbjegli dvostruko (ne)oporezivanje.

Dodatno, s obzirom na to da je već duži vremenski period najavljeno uvođenje novog sistema poreza na dohodak i doprinosa, ukazat ćemo na nova rješenja čije se usvajanje očekuje, kao i vremenski okvir u kojem bi ona realno mogla zaživjeti.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • INO USLUGE – SVI ASPEKTI POREZA PO ODBITKU
 • Predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa Zakonom o porezu na dobit
 • Poseban osvrt na porez po odbitku po osnovu primljenih usluga iz inostranstva, oblici i njihova klasifikacija
 • Primjena teritorijalnog principa kod poreza po odbitku (kada se usluga smatra pruženom ili korištenom na teritoriji FBIH)
 • Momenat nastanka obaveze poreza po odbitku
 • Sastavljanje i dostavljanje porezne prijave poreza po odbitku
 • Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Uslovi za primjenu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Ostala pitanja (ugovaranje bruto ili neto naknade, usluge od povezanih lica iz inostranstva)

 

 • RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE POREZA PO ODBITKU
 • Evidentiranje porezne obaveze po isplati kamata, autorskih naknada, dividendi i dr.
 • Primjena MRS/MSFI

 

 • PDV TRETMAN INO USLUGA
 • Određivanje mjesta prometa usluga (primjena člana 15. Zakona i člana 21. Pravilnika o PDV)
 • Usluge povezane sa nekretninama
 • Transportne usluge
 • Usluge oporezive prema mjestu izvršenja
 • Usluge oporezive prema mjestu primaoca
 • PDV tretman „ostalih“ usluga
 • Izbjegavanje dvostrukog (ne)oporezivanja
 • Utvrđivanje osnovice za obračun PDV
 • Obračun PDV na primljene ino usluge (primjena Instrukcije UINO)

 

 • AKTUELNE IZMJENE PROPISA – NOVI SISTEM POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA
 • Nova rješenja koja donosi Nacrt zakona o porezu na dohodak
 • Nova rješenja koja donosi Nacrt Zakona o doprinosima
 • Očekivana primjena novih zakonskih propisa

 

 • PITANJA I ODGOVORI

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, pravnicima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

 • Medina Dudo, Federalno ministarstvo finansija
 • Sabina Džanović, REC d.o.o.
 • Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

 • 120,00 KM po jednom učesniku;
 • 110,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
 • 100,00 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

 

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Napomena: Uplatu kotizacije moguće je izvršiti i na dan seminara u gotovini.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

 

Seminar se priznaje kao 7 sati/ bodova KPE

 

 PRIJAVNI OBRAZAC

 

 

POSEBNA PONUDA:

 

Zakon o porezu na dobit“ – 25,00 KM

„Konverzija obaveza u kapital“ – 10,00 KM

„Troškovi službenih putovanja“ – 10,00 KM

„Zakon o privrednim društvima FBiH“ – 25,00 KM

„Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH“ – 15,00 KM

„Statusne promjene privrednih društava“ – 20,00 KM

“Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH” – 33,00 KM

Forenzično računovodstvo – 70,00 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10,00 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30,00KM

Matična evidencija radnika – 20,00 KM

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20,00 KM

 

U cijenu su uključeni PDV i poštarina.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

 

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 

Tel/Fax:

+ 387 33 40 87 78

+ 387 33 40 87 79

+ 387 33 21 45 82

+ 387 33 21 45 82

 

Mob:

+ 387 61 15 04 54

 

e-mail:

rec@rec.ba

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo