REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar

JAVNE NABAVKE

– SEMINAR –

Izrada tenderske dokumentacije, priprema i ocjena ponuda, okvirni sporazum, rezervisani ugovor, nabavka usluga edukacije

Sarajevo, 30.01.2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Mostar, 31. 01.2019., Hotel „Mostar“

Banja Luka, 05. 02. 2019., Hotel “Bosna”

Početak svakog seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

SADRŽAJ SEMINARA

I DIO

Priprema tenderske dokumentacije:

 • Kako definisati uslove, istaći potrebne dokaze i druge odredbe u TD – primjeri;
 • Koje su smjernice za pravilnu izradu tehničkih specifikacija?
 • Kako izvršiti izbor najsvrsishodnijih kriterijuma za selekciju i dodjelu ugovora (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda)?
 • Pojašnjenja i izmjena tenderske dokumentacije?
 • Zašto je važno definisanje rokova isporuke/izvršenja ugovora?
 • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki?
 • Na šta je važno da ponuđači obrate pažnju u tenderskim dokumentacijama dok su tenderi još otvoreni?

Priprema ponude:

 • Priprema ponude (osnovni elementi, izjave, obrasci, dokazi, garancije i dr.);
 • Može li se greškom unesen PDV u rubriku popusta smatrati matematičkom greškom?
 • Da li ponuda može biti odbačena jer nisu korišteni originalni obrasci iz tenderske dokumentacije, pakovanje garancije za ozbiljnost ponude, uvezivanje i sl.?
 • Kako se obezbjeđuje uvid u ponude na osnovu člana 11. stav 5. ZJN i Zakona o slobodi pristupa informacijama? Da li ponuđač ima pravo da više puta traži uvid?
 • Kopiranje i fotografisanje ponuda;
 • Uvid u ponude u postupcima nabavki u kojima je predviđena e-aukcija?
 • Način dostavljanja ponude za više lotova i kako izbjeći greške?

Evaluacija ponuda:

 • Postupak pregleda i ocjene ponuda;
 • Prava, obaveze i ovlašenja komisije za javne nabavke;
 • Na koji način Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i Zakon o finansijskom poslovanju utiču na postupke javnih nabavki?;
 • Pojašnjenja neprirodno niskih cijena, kada se ispituju i kako ispravno postupati (stav Suda BiH);
 • Druge najčešće greške koje ugovorni organi prave u postupku ocjene ponuda.

II DIO

Okvirni sporazum

 • Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma?
 • Kako definisati srazmjerne uslove ekonomsko-finansijske i profesionalne sposobnosti kod okvirnog sporazuma?
 • Kada se okvirni sporazum zaključuje na vrijednost najpovoljnije ponude a kada na procijenjenu vrijednost nabavke?
 • Kako postupiti kada u okvirnom sporazumu primimo samo jednu ponudu?
 • Zaključivanje pojedinačnih ugovora iz okvirnog sporazuma (računi i narudžbenice kao pojedinačni ugovori);
 • Primjeri.

Izuzeća od primjene odredbi ZJN

 • Koji su ugovori izuzeti od odredbi ZJN?
 • Kada donijeti i šta navesti u odluci o utvrđivanju izuzeća koju su ugovorni organi prema članu 18. stav (2) ZJN, obavezni donijeti?
 • Unos izvještaja u sistem „E-nabavke“ za ugovore koji su izuzeti od odredbi ZJN

Pitanja i odgovori.

Aktuelne teme: Nabavka seminarskih usluga i Rezervisani ugovori

III DIO

Pitanja i odgovori

Posebno želimo naglasili da je III Dio seminara posvećen samo Vašim pitanjima, te da će naši treneri odgovarati na ista.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi aktivno učešće, jer naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja iz područja SADRŽAJA SEMINARA, kao i na Vaša pitanja, a sve u cilju otklanjanja čestih dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

PREDAVAČI/TRENERI:

Mostar

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Mr. Josip Jakovac – trener za JN AJN

Sarajevo

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Mr. Josip Jakovac – trener za JN AJN

Banja Luka

Mr. Dragana Kovačević – trener za JN AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

TRAJANJE SEMINARA

9:30 – 15:00h

SEMINAR JE NAMIJENJEN:  

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM 
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal na CD-u:

Brošura: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)

Brošura: Ponuda u postupku javne nabavke

Brošura: Okvirni sporazum

 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA                                                                                       

Pretplata na Portal „RECko“ za 2019. godinu: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 150 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži preko 1.500 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55KM

CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 56KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30,00KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

CD Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10 KM

Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza – 10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo