REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme:

 1. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA

 2. PRAVNA ZAŠTITA PRED URŽ/KRŽ-OM

 3. NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA, LICA I IMOVINE

 4. NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 5. NABAVKA HOTELSKIH USLUGA

Banja Luka, 17. 12. 2018., Hotel “Bosna”

Sarajevo, 18.12. 2018., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Mostar, 19.12. 2018., Hotel „Mostar“

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Početak svakog seminara u 9:30

Tenderska dokumentacija je uslov za podnošenje prihvatljive ponude! U tom kontekstu iz ugla ugovornih organa i iz ugla ponuđača obrađujemo temu izrade tenderske dokumentacije i temu izrade prihvatljive ponude. Kako ugovorni organ da uradi tendersku dokumentaciju, koja je u skladu sa zakonskim odredbama i koja obezbjeđuje aktivnu konkurenciju i na osnovu koje ćemo dobiti kvalitetan predmet nabavke, da li postoji način da ponuđači utiču na odredbe tenderske dokumentacije, i ako postoji: kada i kako ponuđači mogu da utiču na odredbe tenderske dokumentacije; zašto je za ugovorne organe važna faza pripreme ponuda, i kako se ova faza odražava na dalji postupak ugovornog organa, te šta konkretno treba da uradi ugovorni organ a šta ponuđači da bi se uradila dobra tenderska dokumentacija, odnosno da bi se izradile prihvatljive ponude.

U drugom bloku govorimo o pravnoj zaštiti pred URŽ/KRŽ-om, proceduarama i pravilima žalbenog postupka, najčešćim greškama koje prave ugovorni organi i ponuđači i kako ih izbjeći, statusu naknada advokatskih troškova u postupcima javnih nabavki, te najnovijoj praksi i stavovima Ureda / Kancelarije za razmatranje žalbi.

U trećem bloku, kao praktične primjere, obrađujemo temu postupaka (godišnjih) javnih nabavki usluga osiguranja vozila, lica i imovine, nabavke električne energije i hotelskih usluga (kako pripremiti tenderske dokumentacije, i kako odgovoriti na zahtjeve tendera). Teme u okviru ovog bloka bit će obrađivane svaka posebno.

Pozivamo Vas da svojom prisustvom osigurate sebi aktivno učešće, a naši treneri će, pored pripremljenih materijala, odgovoriti na pitanja iz područja sadržaja seminara, kao i na Vaša ostala pitanja u cilju otklanjanja dilema i problema u provođenju postupaka javnih nabavki.

SADRŽAJ SEMINARA:

Priprema tenderske dokumentacije i ponuda

 • Šta tenderska dokumentacija treba da sadrži?
 • Zahtjevi vezani za kvalifikaciju ponuđača / izvršenje ugovora
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Rokovi za provođenje postupka / postupanje ponuđača
 • Na šta ponuđači moraju da obrate pažnju kada čitaju tendersku dokumentaciju?
 • Pojašnjenja i izmjene i dopune tenderske dokumentacije
 • Priprema izjava, kvalifikacione i druge dokumentacije koju je ugovorni organ tražio
 • Kako pripremiti kvalitetnu ponudu?
 • Uzorci u postupcima javnih nabavki
 • Pravilna ocjena ponuda

Pitanja i odgovori

Pravna zaštita pred URŽ/KRŽ-om:

 • Uloga i rad URŽ/KRŽ-a
 • Postupanje URŽ/KRŽ-a po žalbi
 • Odluka po žalbi
 • Spajanje postupka
 • Odlučivanje URŽ/KRŽ-a
 • Postupanje po rješenjima URŽ/KRŽ-a
 • Izuzeće zbog sukoba interesa
 • Troškovi postupka
 • Sudska zaštita
 • Praksa URŽ-a/KRŽ-a

Pitanja i odgovori

Nabavka usluga osiguranja vozila, lica i imovine, nabavka električne energije i hotelskih usluga

 • Koji postupak nabavke primijeniti?
 • Priprema tenderske dokumentacije / poziva za dostavu ponuda
 • Kvalifkacioni uslovi / dokazi
 • Izrada tehničkih specifikacija i obrazaca za cijenu
 • Primjena propisanih tarifa?
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Ugovorni organi na različitim teritorijalnim jedinicama / ponuđači sa različtih teritorijalnih jedinica
 • Specifičnosti ovih predmeta nabavki
 • E-aukcija i njena primjenjivost u konkretnim slučajevima navedenih nabavki
 • Priprema ponuda
 • Evaluacija ponuda i okončanje postupaka nabavki

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Banja Luka:

Dragana Kovačević – akreditovani trener za javne nabavke

Ilma Mehić Jusufbašić – predsjedavajuća URŽ-a / KRŽ-a

Ivana Grgić – akreditovani trener za javne nabavke

Sarajevo

Josip Jakovac – akreditovani trener za javne nabavke

Ilma Mehić Jusufbašić – predsjedavajuća URŽ-a / KRŽ-a

Ivana Grgić – akreditovani trener za javne nabavke

Mostar

Josip Jakovac – akreditovani trener za javne nabavke

Ilma Mehić Jusufbašić – predsjedavajuća URŽ-a / KRŽ-a

Ivana Grgić – akreditovani trener za javne nabavke

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9.30 – 15.30 časova

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Ugovornim organima, ponuđačima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača + 2 brošure gratis
  • Brošura 3: „Nabavka usluga osiguranja imovine i lica“
  • Brošura 9: „Nabavka hotelskih usluga“
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

POSEBNA PONUDA

Pretplata na Portal „RECko“ za 2019. godinu: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 150 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.480 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55KM

CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 56KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30,00KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

CD Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10 KM

Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza – 10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo