REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme:

E-NABAVKE SA DEMONSTRACIJOM NA PORTALU JN

DIREKTNI SPORAZUM, KONKURENTSKI ZAHTJEV I OTVORENI POSTUPAK

MONITORING POSTUPAKA JN I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST UG. ORGANA I PONUĐAČA –  NAJČEŠĆE GREŠKE U JAVNIM NABAVKAMA

STATUS, ULOGA I ZNAČAJ SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I ČLANOVA KOMISIJE ZA JN

Mostar, 12.06. 2019., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 14.06. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Banja Luka, 27.06. 2019., Hotel “Bosna”

Početak svakog seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Šta nam donosi Pravilnik o korištenju informacionog sistema E-nabavke? Koje su novine u funkcionalnostima portala, kako će funkcionisati elektronske nabavke i kako se za njih pripremaju ugovorni organi i ponuđači? Na seminaru ćemo demonstrirati novu funkcionalnost informacionog sistema koja se ogleda u elektronskim ponudama, a koja će biti operativna u 2019. godini, kao i druge funkcionalnosti koje je neophodno poznavati da bi uspješno proveli javnu nabavku ili konkurisali na istu, bilo da ste ponuđač ili ugovorni organ.

Direktni sporazum, konkurentski zahtjev i otvoreni postupak su postupci koji se najčešće primjenjuju u procedurama javnih nabavki, i koje primjenjuju svi ugovorni i sektorski ugovorni organi, te u okviru drugog bloka seminara dajemo detaljne smjernice, korake i primjere za efikasnije provođenje istih, od pripreme (da li se za svaki direktni sporazum svaki put mora donijeti odluka o pokretanju postupka nabavke, šta je istraživanje tržišta i u kojoj formi se mogu prihvatiti ponude ponuđača u direktnom sporazumu, šta konkurentski zahtjev treba da sadrži, rokovi za dostavu ponuda u konkurentskom zahtjevu, kvalifikacija ponuđača i dostavljanje uzoraka, postupanja po izjavljenoj žalbi na tendersku dokumentaciju, itd), do okončanja procedura (kako postupiti ako ponuđač u direktnom sporazumu dostavi zahtjev za uvid u ponude drugih ponuđača, rokovi za postupanje, izvještavanje, itd).

U trećem bloku seminara bit će riječi o monitoringu postupaka javnih nabavki i prekršajnoj odgovornosti ugovornih organa i ponuđača –  najčešće greške u javnim nabavkama koje radi Agencija za javne nabavke i značaju službenika za javne nabavke i članova komisije za javne nabavke uopće i pojdinačno. Iz tih razloga angažirali smo predavače iz AJN.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom osigurate sebi aktivno učešće, a naši treneri će, pored pripremljenih materijala, govoriti o E-nabavkama, postupcima javnih nabavki, monitoringu javnih nabavki u prošloj godini do statusnih pitanja službenika za javne nabavke i članova komisije za javne nabavke.

SADRŽAJ SEMINARA:

E-nabavke sa demonstracijom na Portalu www.ejn.gov.ba

 • Uslovi za učešće u e-postupku
 • Kreiranje elektronskog postupka
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
 • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke
 • Kreiranje ponude
 • Slanje elektronskih ponuda
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
 • Evaluacija ponuda
 • Izmjena rezultata evaluacije
 • Zahtjev za pojašnjenje ponude
 • Otvaranje elektronskih ponuda
 • Zahtjev za ispravku računske greške
 • Preporuka za dodjelu/poništenje
 • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
 • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude
 • Tim ponuđača u E-postupku
 • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

Pitanja i odgovori

Direktni sporazum, konkurentski zahtjev i otvoreni postupak

 • Kako pravilno izabrati postupak nabavke
 • Hodogram aktivnosti za direktni sporazum, konkurenstki zahtjev, otvoreni postupak, sa rokovima za postupanje
 • Da li se za svaki direktni sporazum mora donijeti odluka o pokretanju postupka nabavke?
 • Zahtjev za dostavu ponuda i ponuda u direktnom postupku nabavke
 • Koliko direktnih sporazuma ugovorni organ može da realizuje putem narudžbenica u toku godine?
 • Šta konkurentski zahtjev treba da sadrži?
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva
 • Izrada tenderske dokumentacije (na šta ponuđači moraju da obrate pažnju kada čitaju TD)?
 • Kvalifikacija ponuđača
 • Pojašnjenja i izmjene i dopune tenderske dokumentacije
 • Kako postupati po izjavljenoj žalbi na tendersku dokumentaciju, i u kojim rokovima
 • Da li se može izbjeći, i kako, izjavljivanje žalbe dan pred i izjavljivanje žalbe na dan otvaranja ponuda?
 • Ocjena ponuda i zaključenje ugovora (na šta je posebno važno da ponuđači obrate pažnju)
 • Dostavljanje izvještaja o provedenim postupcima i objava osnovnih elemenata ugovora

Pitanja i odgovori

Monitoring postupaka javnih nabavki i prekršajna odgovornost ugovornih organa i ponuđača –  najčešće greške u javnim nabavkama

 • Planiranje u javnim nabavkama – značaj planiranja, proces planiranja, obavezni elementi plana nabavki, ispitivanje tržišta, kasno usvajanje finansijskog plana, kašnjenje u donošenju plana nabavki, zakonska obaveza objave plana nabavki, česte izmjene plana nabavki, veći broj netransparentnih postupaka zbog neadekvatnog planiranja, nerealno planiranje – razlike između planiranog i realizovanog, veliki broj izmjena plana nabavki – pokazatelj lošeg planiranja, prekršajna odgovornost u slučaju nedonošenja plana i ne objavljivanja plana na web stranici UO
 • Izbor postupka javnih nabavki – dobro poznavanje tržišta potencijalnih ponuđača, pravilna procjena vrijednosti nabavke, ocjena uslova za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, hitnost, kada i kako se vrši podjela na lotove, neophodnost ekspertskih znanja u definisanju tehničke specifikacije, kada se opredijeliti za okvirni sporazum, šta znači „minimum“ kvalifikacionih uslova, diskriminatorne tehničke specifikacije, propuštanje UO da završi postupak
 • Realizaciju ugovora iz javnih nabavki – obavezna objava osnovnih elemenata ugovora i njegovih izmjena, šta znači zaključenje ugovora u skladu sa ZOO, da li su i kada dozvoljene izmjene ugovora o javnoj nabavci, kako da UO osigura uspješnu realizaciju ugovora, način realizacije okvirnog sporazuma, način realizacije ugovora, prekršajna odgovornost ako UO zaključi ugovor koji nije u skladu sa odabranom ponudom i uslovima iz TD

Status, uloga i značaj službenika za javne nabavke i članova komisije za javne nabavke:

 • Da li je obuka obavezna?
 • Ko ispunjava uslove za službenika za javne nabavke?
 • Kako se stiče status službenika za javne nabavke?
 • Da li službenik za javne nabavke može ili mora biti član komisije?
 • Odgovornost službenika za javne nabavke
 • Uloga službenika za javne nabavke u skladu sa predloženim izmjenama i dopunama ZJN
 • Vrste komisije za javne nabavke
 • Forma i sadržaj rješenja/odluke o imenovanju komisije
 • Zamjenski članovi komisije
 • Sukob interesa
 • Ko priprema TD- službenik za javne nabavke ili članovi komisije ili neko treći?
 • Dokumenti koji prate rad komisije (poslovnik o radu, poslovnik/odluka o načinu glasanja i odlučivanja
 • Odgovornost članova komisije (disciplinska, krivična)
 • Ko piše odgovor na žalbu – službenik za javne nabavke ili komisija?
 • Uloga sekretara komisije…. )

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Mostar

Kemal Muhamedović – ekspert za elektronske javne nabavke AJN

Josip Jakovac – trener za javne nabavke AJN

Đenan Salčin – direktor AJN

Sarajevo

Dario Kihli – šef Grupe za informacione tehnologije AJN

Amir Rahmanović – trener za javne nabavke AJN

Đenan Salčin – direktor AJN

Banja Luka

Kemal Muhamedović – ekspert za elektronske javne nabavke AJN

Dragana Kovačević – trener za javne nabavke AJN

Dragana Ribić – trener za javne nabavke AJN

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ponuđačima, ugovornim organima i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:
  • Prezentacije predavača – odgovori na pismena pitanja
  • CD Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev
  • Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

POSEBNA PONUDA

Pretplata na Portal „RECko“ za 2019. godinu: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 150 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.860 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55KM

CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 56KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30,00KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

CD Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 10 KM

Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza – 10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo