ELEKTRONSKE NABAVKE

PRIPREMA I REALIZACIJE POSTUPKA NABAVKE

Banja Luka, 20. 03. 2020., Hotel „Bosna“

Mostar, 24. 03. 2020., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 25. 03. 2020., Hotel „Hollywood“

Početak svakog seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Za 2020. godinu može se reći da je godina elektronskih nabavki i e-aukcija. Naime, sistem elektronskih nabavki će biti operativan u 2020. godini, pri čemu će svaki ugovorni organ biti u obavezi da do kraja godine provede najmanje 30% postupaka javnih nabavki elektronskim putem. Budući da će primjena elektronskih nabavki početi faktički odmah po usvajanju Pravilnika o korištenju informacionog sistema E-nabavke, na seminaru ćemo direktno na portalu e-nabavke demonstrirati provođenje elektronskih nabavki, iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornog organa.

U 2020. godini ugovorni organi su u obavezi i da za sve otvorene i ograničene postupke, pregovaračke postupke sa objavom obavještenja o nabavci i konkurentske zahtjeve za dostavu ponuda u kojima je kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena predvide provođenje e-aukcije. Da li Pravilnik o korištenju informacionog sistema E-nabavke donosi izmjene u sistemu e-aukcija?

Kroz demonstriranje elektronskih nabavki i e-aukcija, želja nam je da podržimo i omogućimo ugovornim organima i ponuđačima da se što lakše, što brže i jednostavnije pripreme za novi sistem postupaka nabavke, te da budu lideri u korištenju portala i novih funkcionalnosti.

Također, u okviru ovog seminara bit će obrađene i aktuelne teme „klasičnih” postupaka javnih nabvaki: izrada tenderske dokumentacije (TD), izrada tehničkih specifikacija, priprema i podnošenje ponude, ocjena ponude, te pravna zaštita pred ugovornim organom i URŽ/KRŽ-om, gdje će ugovornim organima i ponuđačima biti prezentovana odgovarajuća praktična rješenja, potrebna za uspješno provođenje / učestvovanje u postupcima javnih nabavki.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi učešće na seminaru, jer naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja iz područja SADRŽAJA SEMINARA, kao i na ostala Vaša pitanja iz oblasti javnih nabavki, a sve u cilju otklanjanja dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

SADRŽAJ SEMINARA:

E-nabavke i E-aukcije na Portalu www.ejn.gov.ba

 • Uslovi za učešće u e-postupku
 • Kreiranje elektronskog postupka
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
 • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke
 • Kreiranje ponude
 • Slanje elektronskih ponuda
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
 • Evaluacija ponuda
 • Izmjena rezultata evaluacije
 • Zahtjev za pojašnjenje ponude
 • Otvaranje elektronskih ponuda
 • Zahtjev za ispravku računske greške
 • Preporuka za dodjelu/poništenje
 • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
 • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude
 • Tim ponuđača u E-postupku
 • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

Pitanja i odgovori

Provođenje postupka nabavke za ugovorne organe i ponuđače: od izrade / preuzimanja tenderske dokumentacije do potpisivanja ugovora

 • Priprema tenderske dokumentacije:
 • Kako definisati uslove, istaći potrebne dokaze i druge odredbe u TD – primjeri
 • Smjernice za pravilnu izradu tehničkih specifikacija?
 • Zašto je važno definisanje rokova isporuke/izvršenja ugovora?
 • Ostale važne odredbe tenderske dokumentacije koje mogu pojednostaviti postupak nabavke: i dostavljanje ponuda i ocjenu ponuda
 • Na šta je važno da ponuđači obrate pažnju u tenderskim dokumentacijama dok su tenderi još otvoreni?
 • Postupak pripreme i dostavljanja ponude:
 • Kvalifikaciona dokumentacija u postupcima javnih nabvaki
 • (ne)dozvoljena odstupanja od zahtjeva tenderske dokumentacije
 • Žalbeni postupak
 • Na šta obratiti pažnju prilikom vršenja uvida u ponude drugih ponuđača
 • Izjavljivanje žalbe
 • Postupanje ugovornog organa po žalbi
 • Najnovija prakrsa Ureda / Kancelarije za razmatranje žalbi
 • Potpisivanje ugovora
 • Rokovi za potpisivanje ugovora
 • Šta ako jedna od ugovornih strana ne želi da potpiše ugovor

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Banja Luka

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Dario Kihli – trener za JN AJN

Mostar

Kemal Muhamedović– trener za JN AJN

Josi Jakovac – trener za JN AJN

Sarajevo

Kemal Muhamedović– trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima, ponuđačima, odgovornim licima i rukovodiocima, članovima komisija za javne nabavke, službenicima za javne nabavke, sudijama, revozorima, advokatima, i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

150 KM po jednom učesniku;

140 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

130 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (430 str.) – Pitanja i odgovori II Dio

 • Prezentacije predavača – odgovori na pismena pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.307 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 70 KM (50 KM za učesnike seminara)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 60 KM (40 KM za učesnike seminara)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 55 KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 56 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Za učesnike seminara akcijska cijena:

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (530 str.) – Pitanja i odgovori I Dio – 50 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (430 str.) – Pitanja i odgovori II Dio – 40 KM

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.