REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

PRIMJENA NOVIH PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

Sarajevo, 04. 12. 2019., Hotel „Hollywood“

Mostar, 10. 12. 2019., Hotel „Mostar“

Početak svakog seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

U Sl. listu FBiH „Službeni list FBiH“, br.73/19, od 04.10.2019.godine, objavljen je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, kojim se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera. Ovaj Pravilnik počet će se primjenjivati od 01.01.2020.godine.

Propisima o kancelarijskom poslovanju propisan je postupak sa arhivskim predmetima u navedenim organima, i pravnim licima, kao i postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, postupak klasifikacione oznake predmeta i akta, dostavljanje predmeta i akata, otpremanje pošte, stavljanje predmeta kroz arhiviranje i čuvanje istih, i druga pitanja od značaja za pravilno obavljanje kancelarijskog poslovanja. Pravilnim provođenjem načela kroz oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja nastoji se unaprijediti efikasnost u radu sa dokumentima, kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada, sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta.

Cilj seminara je upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačaju kapacitete kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unaprijeđenje rada, pa do nadzora nad provođenjem navedenog Pravilnika.

SADRŽAJ SEMINARA

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH:

 • Kancelarijsko poslovanje
 • Knjige evidencija u kancelarijskom poslovanju
 • Klasifikacijske oznake predmeta i akta
 • Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja
 • Primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte
 • Određivanje organizacionih jedinica i radnih mjesta, i raspoređivanje pošte
 • Zavođenje akata i združivanje akata
 • Dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Sastavni dijelovi službenog akta i faksimil
 • Pojam faksimila
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici i razvođenje akata
 • Rokovnik predmeta
 • Otpremanje pošte
 • Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata
 • Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja
 • Organizacija rada, prijem stranaka, radne prostorije
 • Postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, upravnih organizacija
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Dr. Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde FBiH

Željko Škarica – Glavni upravni inspektor FBiH

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9:30 – 15:00

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Službenicima u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):
145 KM
po jednom učesniku;
135 KM
po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) 85 KM

STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA38 KM

PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – I DIO – 70 KM

PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – II DIO – 60 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo