REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti kancelarijskog poslovanja pod nazivom:

PRAKTIČNA PRIMJENA PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Banja Luka, 28. 11. 2019., Hotel “Bosna”

Početak seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Uvijek aktuelno, značajno i korisno kancelarijsko poslovanje treba da bude u funkciji ostvarivanja osnovnih zadataka organa i organizacija, zasnovano na načelima obaveznosti, sveobuhvatnosti, urednosti, ekonomičnosti, jednostavnosti, tačnosti, ekspeditivnosti, racionalnosti i čuvanja vitalne dokumentacije.

Propisima o kancelarijskom poslovanju utvrđena je obaveza da organi uprave i organizacije vode razne evidencije kojima je osigurano praćenje kretanja akata i druge dokumentacije, osiguran pregled svih akata koji se nalaze u radu, gdje i u kojoj se fazi rješavanja nalaze, te da li su riješeni i kada. Time je omogućen potpuni uvid i u kvantitet i u kvalitet rješavanja predmeta, pa se na osnovu toga mogu preduzimati i potrebne mjere za unapređenje rada u rješavanju tih predmeta, što doprinosi efikasnosti rada organa uprave, ali i efikasnom ostvarivanju prava građana.

Pored tradicionalnog kancelarijskog poslovanja postoje mnogi programi za elektronsko kancelarijsko poslovanje koji nam mogu olakšati snalaženje u brojnim dokumentima i znatno ubrzati posao. Elektronsko kancelarijsko poslovanje omogućava stalni uvid u kretanje predmeta, olakšava rad organu ili organizaciji, ali može da služi i za stručni i naučni rad, jer je arhiva rada organa i organizacija bogata podacima i dokumentacijom koja može da posluži naučnim radnicima za svoja naučna istraživanja.

Cilj ovog seminara je ojačati kapacitete zaposlenih u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, kao i preduzećima i ustanovama i drugim pravnim licima kada vrše javna ovlašćenja, u smislu sticanja teorijskog znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja i vještine primjene znanja u praksi. Uključivanje polaznika seminara u interaktivni rad, kroz razmjenu iskustava i praktičnih primjera doprinosi sticanju novih znanja i vještina.

SADRŽAJ SEMINARA

 1. Kancelarijsko poslovanje
 • Pojam, značaj, sadržaj i osnovna načela kancelarijskog poslovanja
 • Propisi u oblasti kancelarijskog poslovanja
 • Faze kancelarijskog poslovanja – prijem, otvaranje, pregledanje, označavanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, odnosno akata
 • Zavođenje akata u propisane evidencije i dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Postupak u rješavanju predmeta
 • Sastavni dijelovi službenog akta
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici, razvođenje predmeta i otpremanje pošte
 1. Arhivsko i takseno poslovanje
 • Lista registraturnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Arhiviranje i čuvanje predmeta
 • Izlučivanje i uništavanje bezvrijednog arhivskog materijama
 • Takseno poslovanje
 1. Rad sa strankama
 • Organizacija prijema stranaka, radne prostorije i njihovo korišćenje
 1. Povremeni kancelarijski poslovi
 • Sekretarski poslovi
 • Organizovanje sastanaka
 • Vođenje sastanaka
 • Vođenje zapisnika na sastancima
 1. Pečati, štambilji i žigovi
 2. Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa
 3. Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja
 4. Odgovornost u kancelarijskom poslovanju
 5. Elektronsko kancelarijsko poslovanje

Pitanja i odgovori

PREDAVAČ

Prof. dr. Milica Tepšić

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9.30 – 15,00

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Službenicima u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, šalterskim službenicima/ama, poslovnim sekretarima/cama, pravnicima, zaposlenicima u službama: pravnih, ekonomsko-finansijskih poslova, javnih nabavki, ljudskih resursa, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om)
145 KM
po jednom učesniku;
135 KM
po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal: Pitanja i odgovori iz oblasti kancelarijskog poslovanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata 25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske35 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj55 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine35 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.