REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na temu:

NAKNADA ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI FBIH

Sarajevo, 04. 10. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Početak seminara u 09:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Naknada štete je jedan od najčešćih instituta obligacionog prava koja se pojavljuje u praksi sudova. U cilju zaštite ličnih i imoviskih prava fizičkih i pravnih lica, ovaj institut pruža pravnu zaštitu oštećenom, a štetniku nameće obavezu da oštećenom licu naknadi štetu koju mu je prouzrokovao. Na osnovu prouzrokovane štete između štetnika i oštećenog nastaje obligacija za naknadu štete. Obzirom na veoma značajnu i obimnu problematiku i praktično znanje o tome kako i na koji način sudovi rješavaju sporove za naknadu štete, učesnici seminara će imati saznanja kako se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima, i kako da otklone probleme koji mogu nastati u primjeni zakona. Obzirom da je naknada štete jedan od najčešće obrađivanih instituta od strane pravnih teoretičara, životne situacije donose nova pitanja koja je neophodno ad hoc riješiti.

Ovaj seminar ima za cilj i da kroz praktične odgovore, poslodavcima i praktičarima, pruži pomoć kako da postupe u konkretnim situacijama sa namjerom da izbjegnu nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

SADRŽAJ SEMINARA

Općenito o šteti

 • Subjekti obligaciono pravnog odnosa
 • Pojam odgovornosti za štetu
 • Štetna radnja
 • Protivpravnost štetne radnje
 • Vrste odgovornosti za štetu
 • Uslovi odgovornosti za štetu
 • Uzročna povezanost između štetnje radnje i štete

Naknada materijalne štete

 • Obična šteta
 • Naturalna restitucija – naknada materijalne štete
 • Kada dospijeva obaveza naknade (član 186.)
 • Naknada štete uspostavljanjem ranijeg stanja kakvo je bilo prije štete
 • Naknada štete u novcu ako uspostavljanje ranijeg stanja nije moguće
 • Naknada štete u novcu ako je moguće djelimično uspostavljanje ranijeg stanja
 • Naknada štete u novcu ako je uspostavljanje ranijeg stanja vezano sa nesrazmjernim troškovima
 • Naknada štete u novcu ako oštećeni izričito zahtjeva dosuđenje naknade u novcu
 • Novčana naknada – isplata određenog novčanog iznosa
 • Naknada u obliku novčane rente

Odgovornost za drugog

 • Opšte pretpostavke odgovornosti za štetu
 • Osnov po kome štetnik odgovara za drugoga
 • Osnov odgovornosti štetnika
 • Odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećim licima
 • Odgovornost preduzeća – odredba člana 170. Zakona o obligacionim odnosima
 • Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ – odredba člana 172. Zakona o obligacionim odnosima
 • Odgovornost drugih pravnih lica

PREDAVAČI

Marijana Omerčaušević, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

Sanela Kovač Grabonjić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, notarima, poslodavcima, članovima uprava privrednih društava, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu.

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo