REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

NAPLATA NOVČANOG POTRAŽIVANJA U IZVRŠNOM POSTUPKU

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Sarajevo, 22. 03. 2019. – Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Izvršni postupak predstavlja specifičan postupak u kojem se ukrštavaju pravila kako izvršnog tako i parničnog postupka, u kojem pravila postupka u mnogo čemu zavise od sredstava i predmeta izvršenja. Prilikom naplate potraživanja sudskim putem, neophodno je provjeriti i doći do ispravnih podataka o potencijalnom izvršeniku.

Način naplate potraživanja preko sudskih organa uslovljen je postojanjem ili nepostojanjem izvršnih ili vjerodostojnih isprava, kojima bi dokazali svoja potraživanja. Izvršna isprava je sudska odluka, zaključeno poravnanje ili neka druga odluka donesena od strane državnih upravnih organa koja glasi na određenu obavezu.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva ali i zahtjeva naših pretplatnika i učesnika prethodnih seminara odlučili smo se za ponovnu organizaciju seminara kako bi primjena zakonskih instituta i donošenja odluka bila ispravno i dosljedno primjenjena, a potraživanja na kraju i naplaćena.

SADRŽAJ SEMINARA

Posebne pretpostavke odgovornosti za štetu

 • Prouzrokovanje štete
 • Opšta načela
 • Vrste i osnovi odgovornosti
 • Posebno na osvrt – posebni slučajevi odgovornosti (za zaposlene, punomoćnike…)
 • Odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi rada
 • Odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećim licima
 • Sudska praksa sa primjerima

Naplata potraživanja u izvršnom postupku

 • Pretpostavke za određivanje prinudnog izvršenja
 • Nadležnost suda (stvarna i mjesna)
 • Izvršna i vjerodostojna isprava
 • Podobost isprave za izvršenje
 • Sadržaj prijedloga za izvršenje
 • Utvrđenje imovine izvršenika
 • Sadržaj rješenja o izvršenju
 • Pravni lijekovi u izvršnom postupku
 • Uloga tražioca izvršenja u izvršnom postupku

Hipoteka kao sredstvo obezbjeđenja novčanog potraživanja

 • Dosuda nepokretnosti
 • Namirenje tražitelja izvršenja

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, drugih pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, radnicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

Jasmina Muratović –  sudija kantonalni sud Sarajevo

Samra Akova – sudija kantonalni sud Sarajevo

Braco Stupar – sudija kantonalni sud Sarajevo

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

175 KM po jednom učesniku

165 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

155 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca.

Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa“ – 55KM

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – 20 KM

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – 20 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 38 KM

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Priručnik – Radni odnosi RS – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 20 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo