Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Seminar: Planiranje, ekonomija javnih nabavki i rad komisije za javne nabavke

Seminar: Planiranje, ekonomija javnih nabavki i rad komisije za javne nabavke

Početak svakog seminara u 9:30

PRIJAVNI OBRAZAC

Nalazimo se u periodu godišnjeg ciklusa planiranja javnih nabavki za narednu godinu. Prethodno iskustvo, kako u planiranju tako i implementaciji Plana javnih nabavki za 2018. godinu, nosi sa sobom različita iskustva ali i uočene probleme koji su dati u Revizorskim izvještajima. Svako pitanje kod planiranja javnih nabavki traži posebno razjašnjenje, npr. da li se plan nabavki izrađuje prije ili nakon usvajanja budžeta, da li u Plan nabavki treba uključiti pojedinačne ugovore iz okvirnog sporazuma, da li u u Planu javnih nabavki treba navoditi koje nabavke će se završiti putem e-aukcije ili ne i sl. zbog čega je planiranje javnih nabavki važno. Ugovorni organi mogu objaviti plan nabavki na portalu javnih nabavki, a učesnici seminara će se upoznati na koji način se objavljuje Plan nabavki.

Bez obzira na svakodnevne probleme koje imamo u javnim nabavkama, one ipak sve više postaju strateška poslovna akivnost za ugovorne organe i ponuđače. Iz tih razloga planiranju i pokretanju javnih nabavki prethodi kvalitetno istraživanje tržišta koje će prema prijedlogu izmjena Zakona o javnim nabavkama BiH biti obavezno i koje je preduslov efikasnog trošenja javnih sredstava. Na koji način se ostvaruju uštede podjelom nabavke na lotove? Kako kreirati kriterije za dodjelu ugovora za postizanje najboljih efekata u javnim nabavkama? Da li je najniža cijena najefikasniji kriterij ili možemo pratiti trendove uvođenja zelenih nabavki i troškova životnog ciklusa i istovremeno ostvariti najbolju vrijednost za novac? Kako e-aukcije utiču na efikasnost javnih nabavki, a kako na ponašanje ponuđača? Da li smo spremni pratiti izazove novih alata u javnim nabavkama? Za ostvarivanje najboljih rezultata primjenom navedenih alata potrebna su znanja iz Ekonomije javnih nabavki.

Rad komisije/povjerenstva za javne nabavke i njena specifična uloga u postupcima javnih nabavki su nas opredjelile da treću temu posvetimo njenom radu jer je neodvojiv od dvije prethodne teme. Na seminaru ćemo govoriti o obavezama, odgovornostima i pravima članova komisije ali i o zaštiti njihovog integriteta obzirom na široko rasprostranjenu percepciju javnosti o javnim nabavkama.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom osigurate sebi aktivno učešće, a naši treneri će kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse odgovoriti na pitanja iz sadržaja seminara, kao i na Vaša ostala pitanja u cilju otklanjanja čestih dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki. Koristimo priliku da promoviramo i novi priručnik pod nazivom: „Ekonomija javnih nabavki“ koji će biti od koristi i za ugovorne organe i za ponuđače.

SADRŽAJ SEMINARA:

Kako pripremiti Plan javnih nabavki za 2019. godinu:

 • Faze planiranja – hronološki prikaz aktivnosti koje trebaju biti obavljene u sklopu planiranja;
 • Planiranje javnih nabavki – iskustva i problemi u dosadašnjoj implementaciji (smjernice za izradu valjanog plana nabavki sa aspekta nadležnih službi za reviziju);
 • Međuodnos plana nabavki i finansijskog plana (budžeta);
 • Šta sa preostalim/neutrošenim a planiranim sredstvima za 2018. godinu u Planu nabavki za 2019. godinu?
 • Šta kada se realizacija nabavke ili ugovora planiranih za jednu godinu produži i na narednu godinu?
 • Kako u planu nabavki prikazati višegodišnje okvirne sporazume i ugovore o nabavci usluga iz aneksa II dio B ZJN?
 • Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta i plana nabavki za narednu godinu?
 • Pravilno planiranje rokova za provođenje procedura;
 • Postupak izmjene Plana javnih nabavki tokom godine;
 • Poboljšanje internih akata i procedura kod planiranja javnih nabavki;
 • Rezervisani ugovori (šta su rezervisani ugovori, kako definisati kvalifikacione uslove, kako se provode postupci nabavki, šta ako postupak nabavke za rezervisani ugovor na uspije ili ponude budu iznad budžeta, obezbjeđenje realizacije rezervisanog ugovora);
 • Objave Plana nabavki na Portalu javnih nabavki;
 • Obaveza, sankcije i pravna zaštita vezana za planiranje nabavki.

Pitanja i odgovori.

Ekonomija javnih nabavki

 • Istraživanje tržišta, procjena vrijednosti nabavke i kreiranje izvještaja;
 • Podjela nabavke na lotove;
 • Kreiranje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude sa praktičnim primjerima i uputstvima;
 • Zelene nabavke;
 • Troškovi životnog ciklusa;
 • E-aukcija – strateško ponašanje ponuđača i zloupotreba e-aukcija u javnim nabavkama;
 • Vrste ugovora.

Pitanja i odgovori.

Rad komisije/povjerenstva za javne nabavke

 • Ko i kako imenuje komisiju/povjerenstvo za nabavke?
 • Ko mogu biti članovi komisije/povjerenstva?
 • Može li ugovorni organ imenovati stalnu komisiju/povjerenstvo za nabavke?
 • Pripremne radnje za pokretanje postupka nabavki (priprema obavještenja o nabavci, tenderske dokumentacije);
 • Otvaranje ponuda i evaluacija ponuda;
 • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača;
 • Rješavanje eventualnih žalbi;
 • Kako da se članovi komisije/povjerenstva zaštite od pritisaka u svom radu?
 • Zaključivanje ugovora o nabavci
 • Kako izbjeći probleme sa revizijom?

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Mostar

mr. Dragana Kovačević, dipl. oecc.

mr. Admir Bašić, dipl. oecc

mr. Amela Karić, dipl. oecc.

mr. Josip Jakovac, dipl. Iur.

Sarajevo i Banja Luka

mr. Dragana Kovačević, dipl. oecc.

mr. Admir Bašić, dipl. oecc

mr. Amela Karić, dipl. oecc.

Ivana Grgić, dipl.oecc.

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu od 9.30 – 15.00 časova

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Ugovornim organima, ponuđačima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal:

NOVI Priručnik – Ekonomija javnih nabavki

Brošura – Planiranje javnih nabavki – na CD-u

Brošura – Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – na CD-u

 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki100 KM, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.300 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 56 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) 30 KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 30 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki10 KM

Brošura 2: Okvirni sporazum – (CD) 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki(CD) 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10 KM

Brošura 7:  Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10,00 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza – 10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo