Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

SEMINAR: Postupci javnih nabavki, najčešća pitanja, stavovi i mišljenja AJN, planiranje javnih nabavki za 2019. godinu

SEMINAR: Postupci javnih nabavki, najčešća pitanja, stavovi i mišljenja AJN, planiranje javnih nabavki za 2019. godinu

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme:

Postupci javnih nabavki

Najčešća pitanja, stavovi i mišljenja AJN u 2018. godini

Planiranje javnih nabavki za 2019. godinu i specifične nabavke

Sarajevo, 13. 11. 2018., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Mostar, 14. 11. 2018., Hotel „Mostar“

Banja Luka, 16. 11. 2018., Hotel “Bosna”

Početak svakog seminara u 9:30

PRIJAVNI OBRAZAC

Direktni sporazum, konkurentski zahtjev i otvoreni postupak su postupci koji se najčešće primjenjuju u procedurama javnih nabavki koje primjenjuju svi ugovorni i sektorski ugovorni organi, te u okviru prvog bloka seminara dajemo detaljne smjernice, korake i primjere za efikasnije provođenje istih, od pripeme (da li se za svaki direktni sporazum svaki put mora donijeti odluka o pokretanju postupka nabavke, šta je istraživanje tržišta i u kojoj formi se mogu prihvatiti ponude ponuđača u direktnom sporazumu, šta konkurentski zahtjev treba da sadrži, rokovi za dostavu ponuda u konkurentskom zahtjevu, kvalifikacija ponuđača i dostavljanje uzoraka, postupanja po izjavljenoj žalbi na tendersku dokumentaciju, itd), do okončanja procedura (kako postupiti ako ponuđač u direktnom sporazumu dostavi zahtjev za uvid u ponude drugih ponuđača, rokovi za postupanje, izvještavanje, itd).

U drugom bloku seminara biće prezentovana najčešća pitanja, stavovi i mišljenja Agencije za javne nabavke, institucije koje je prema odredbama Zakona o javnim nabavkama nadležna za davanje savjetodavnih mišljenja ugovornim organima i ponuđačima u vezi sa pravilnom primjenom ovog zakona i podzakonskih akata, te institucije koja je nadležna za praćenje postupaka koje sprovode ugovorni organi i pokretanje prekršajnih postupaka protiv ugovornih organa i ponuđača.

Budući da je kod većine ugovornih organa u toku izrada plana nabavki za 2019. godinu, treći blok seminara posvećujemo upravo ovoj temi. Takođe, pažnju ćemo posvetiti i nabavci dnevne štampe i stručne literature, službenih glasila, komunlanih usluga, usluga edukacije i hotelskih usluga, kako bi korisnici naših usluga do 31.12.2018. godine obezbijedili nove ugovore za 2019. godinu.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom osigurate sebi aktivno učešće, a naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, odgovoriti na pitanja iz područja sadržaja seminara, kao i na Vaša ostala pitanja u cilju otklanjanja čestih dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

SADRŽAJ SEMINARA:

Postupci javnih nabavki:

 • Kako pravilno izabrati postupak nabavke
 • Hodogram aktivnosti za direktni sporazum, konkurentski zahtjev, otvoreni postupak (sa rokovima za postupanje)
 • Da li se za svaki direktni sporazum mora donijeti odluka o pokretanju postupka nabavke
 • Zahtjev za dostavu ponuda i ponuda u direktnom postupku nabavke
 • Koliko direktnih sporazuma ugovorni organ može da realizuje putem narudžbenica u toku godine
 • Šta konkurentski zahtjev treba da sadrži
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva
 • Izrada tenderske dokumentacije (na šta ponuđači moraju da obrate pažnju kada čitaju TD)
 • Kvalifikacija ponuđača
 • Pojašnjenja, izmjene i dopune tenderske dokumentacije
 • Kako postupati po izjavljenoj žalbi na tendersku dokumentaciju i u kojim rokovima
 • Da li se može izbjeći, i kako, izjavljivanje žalbe dan pred i izjavljivanje žalbe na dan otvaranja ponuda
 • Ocjena ponuda i zaključenje ugovora (na šta je posebno važno da ponuđači obrate pažnju)
 • Dostavljanje izvještaja o provedenim postupcima i objava osnovnih elemenata ugovora

Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja, stavovi i mišljenja Agencije za javne nabavke

 • Najčešća pitanja ugovornih organa i stavovi AJN
 • Najčešća pitanja ponuđača i stavovi AJN
 • Praćenje postupaka javnih nabavki od strane AJN i utvrđene nepravilnosti
 • Postupak po utvrđenim nepravilnostima
 • Kako ponuđači mogu da zaštite svoja prava kroz traženje praćenja postupaka
 • Da li i ugovorni organi mogu da traže praćenje postupaka javnih nabavki
 • Zahtjevi za mišljenje koji se dostavljaju AJN za postupke koji su u toku

Pitanja i odgovori

Kako pripremiti Plan javnih nabavki za 2019. godinu

 • Faze planiranja – hronološki prikaz aktivnosti koje trebaju biti obavljene u sklopu planiranja
 • Planiranje javnih nabavki – iskustva i problemi u dosadašnjoj implementaciji (smjernice za izradu valjanog plana nabavki sa aspekta nadležnih službi za reviziju)
 • Međuodnos plana nabavki i finansijskog plana (budžeta)
 • Šta sa preostalim/neutrošenim a planiranim sredstvima za 2018. godinu u Planu nabavki za 2019. godinu
 • Šta kada se realizacija nabavke ili ugovora planiranih za jednu godinu produži i na narednu godinu
 • Kako u planu nabavki prikazati višegodišnje okvirne sporazume i ugovore o nabavci usluga iz aneksa II dio B ZJN
 • Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta i plana nabavki za narednu godinu;
 • Postupak izmjene Plana javnih nabavki tokom godine
 • Obaveza, sankcije i pravna zaštita vezana za planiranje nabavki

Pitanja i odgovori

Specifične nabavke:

 • Nabavka dnevne štampe i stručne literature,
 • Službena glasila
 • Komunlane usluge
 • Usluge edukacije
 • Hotelske usluge

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Đenan Salčin – direktor Agencije za javne nabavke

Ivana Grgić – akreditovani trener za javne nabavke

Josip Jakovac – akreditovani trener za javne nabavke

Dragana Kovačević – akreditovani trener za javne nabavke

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9.30 – 15.00 časova

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Ugovornim organima, ponuđačima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal:

Brošura 1 – Planiranje javnih nabavki – na CD-u

Brošura 9 – Nabavka hotelskih usluga

Brošura 14 – Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora

 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak.
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

POSEBNA PONUDA

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 100 KM, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.400 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače) godišnja-kalendarska pretplata

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55KM

CD – Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 56KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30,00KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

CD Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10 KM

Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza – 10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina

PRIJAVNI OBRAZAC

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo