PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Banja Luka, 09. 04. 2019. godine, Hotel „Bosna“

Mostar, 11. 04. 2019. godine, Hotel „Mostar“

Sarajevo, 12. 04. 2019. godine, Hotel „Hollywood“

Početak svakog seminara u 09:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Privredna društva, finansijske institucije, ministarstva i druge upravne organizacije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine.
Zakon propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka, te niz prekršajnih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonski odredbi.

Iz svih navedenih razloga, fokus ovih seminara je upravo na različitim aspektima praktične primjene sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa. Fokus seminara je na dokumentaciji neophodnoj za obradu ličnih podataka, usaglašenoj sa Zakonom o zaštiti podataka. U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, smjernicama i primjerima iz prakse.

SADRŽAJ SEMINARA

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 • Pravni osnov
 • Principi obrade ličnih podataka
 • Izuzeci od primjene ZZLP
 • JMBG kao lični podatak
 • Odnos Zakona o zaštiti ličnih podataka sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama
 • Lični podaci radnika koje prikuplja i obrađuje poslodavac
 • Lični podaci dužnika koje prikuplja i obrađuje povjerilac-tražilac izvršenja
 • Lični podaci korisnika usluga (banke, notari, javni organi)
 • Upotreba različitih tehnologija za nadzor radnika i trećih lica (videonadzor i sl.)

OBRADA LIČNIH PODATAKA – PROVEDBENI PROPISI I OBAVEZE POSLODAVCA

 • Propisi za provođenje Zakona o zaštiti ličnih podataka
 • Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka
  • način vođenja evidencije o zbirkama ličnih podataka koje vode kontrolori
  • dostavljanje podataka iz evidencije Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH
  • izuzeci od obaveze da se prijave određene evidencije
  • Evidencija zbirki ličnih podataka – obrazac evidencije
 • Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka
  • organizacione mjere zaštite ličnih podataka
  • tehničke mjere zaštite ličnih podataka
  • način čuvanja i posebne mjere tehničke zaštite ličnih podataka u automatskoj obradi
 • Obavezni akti poslodavca:
 • Pravila / Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
  • pravila i procedure za primjenu osnovnih principa zakonite obrade ličnih podataka
  • postupak davanja ličnih podataka korisniku
  • prijenos podataka u inostranstvo
  • pravila za ostvarivanje prava nosioca podataka
  • način i postupak vođenja evidencija propisanih Zakonom o zaštiti ličnih podataka
  • postupak donošenja Plana sigurnosti podataka u Agenciji
  • Evidencija o davanju ličnih podataka korisniku-obrazac
  • Evidencija o odbijenim zahtjevima – obrazac
 • Odluka o tehničkim i organizacionim mjerama zaštite ličnih podataka
 • Plan sigurnosti podataka
  • Sadržaj plana
  • Dostupnost plana
  • Ažuriranje
 • Odluka o pravilima obrade ličnih podataka prikupljenih videonadzorom, ako videonadzor nije propisan zakonom.
 • Evidencija zbirki ličnih podataka
 • Evidencija o davanju ličnih podataka korisniku
 • Evidencija o odbijenim zahtjevima
 • Pravilnik o personalnom dosijeu radnika
  • Svrha
  • Način vođenja
  • Rok čuvanja
  • Način postupanja s prikupljenom dokumentacijom
  • Lice koje je odgovorno za personalni dosije
  • Mjere sigurnosti

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

170 KM po jednom učesniku

160 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

150 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: Model Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka sa obrazcima – na CD-u
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.