REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

POSLOVNO ODLUČIVANJE I PROFITABILNA CJENOVNA STRATEGIJA

Sarajevo, 21.03. 2019., Hotel “Holiday”

7bodova

Početak seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

U većini kompanija, izraženi su konflikti između menadžera koji upravljaju troškovima (finansije i računovodstvo) i menadžera zaduženih za zadovoljavanje potreba kupaca (marketing i prodaja). Drugim riječima, interna finansijska analiza i eksterna tržišna analiza su oprečne (suprotne) strane u procesu određivanja cijene.

Finansijski menadžeri alociraju troškove da bi utvrdili kolika to cijena mora biti da bi pokrila troškove i dosegla profitne ciljeve. Osoblje marketinga i prodaje analizira kupce da bi utvrdilo koja je to najniža cijena koja bi zadovoljila ciljeve prodaje. Cjenovne odluke koje rezultiraju su, u principu, kompromisi na nivou politike cijena, a ne dobro promišljene implementacije jedne koherentne strategije cijena. Konflikt ova dva pogleda nepotrebno troši resurse kompanije i dovodi do određivanja cijena koje su nesavršeni kompromisi. Iako su uobičajne, ovakve cjenovne odluke nisu niti neophodne niti poželjne. Efektivna cjenovna odluka bi trebala uključivati optimalnu kombinaciju interne računovodstvene i finansijske analize sa eksternim tržišnim uslovima, a ne njihov kompromis.

Da bi se ostvarila integracija ova dva stajališta, obje grupe menadžera moraju odustati od ideja koje ih vode u pogrešnom smijeru i formirati zajedničku viziju o tome šta povećava profitabilnost poslovanja.

Dakle, utvrđivanje cijene u većini kompanija ostaje „zarobljeno“ između pristupa zasnovanih na računovodstvenim informacijama o troškovima i analizi potrošača koji su inherentno nekompatibilni. Ovim seminarom imamo za cilj objasniti kako menadžeri mogu razriješiti ovu taktičku „mrtvu tačku” i kako mogu ispuniti/ostvariti stratešku ravnotežu u procesu određivanja cijena i u procesu donošenja ostalih poslovnih odluka.

PROGRAM SEMINARA

 • Pojam, značaj i ispravan način primjene inkrementalne analize
 • Relevantni i nerelevantni troškovi za pojedine poslovne odluke: značaj i najčešće greške
 • Pojam i primjer korištenja informacija o inkrementalnim troškovima
 • Mogućnost izbjegavanja troškova: izbježivi i neizbježivi troškovi
 • Menadžerski sistem obračuna troškova (costing system) pogodan za donošenje poslovnih odluka o promjeni cijena (nezavisan od sistema koji se koristi za finansijsko izvještavanje)
 • Ispravnije određivanje cijene u periodu najveće potražnje primjenom inkrementalnog troška
 • Zanemareni značaj oportunitetnih troškova kod uvrđivanja cijena
 • Kontribuciona marža (doprinos pokriću) i definiranje cjenovne strategije
 • Kontribuciona marža i računovodstveni problem alokacije opštih troškova
 • Analiza profitabilnosti promjene cijena: prodaja uz nepromjenjenu kontribuciju – prolazni slučaj
 • Prodaja koja ostvaruje isti nivo kontribucije, a koja uključuje promjenu varijabilnih troškova
 • Prodaja pri kojoj je kontribucija nepromijenjena u slučaju inkrementalnih fiksnih troškova
 • Analiza prodaje uz nepromijenjenu kontribuciju u slučaju „reaktivnog” utvrđivanja cijene
 • Izračunavanje potencijalnih flnansijskih implikacija promjene cijena
 • Analitički prikaz simuliranih scenarija promjene prodaje uz nepromijenjenu kontribuciju
 • Grafički prikaz krive obima prodaje koje nivo kontribucione marže ostavljaju nepromijenjenim
 • Šta može biti referentna (polazna) situacija u analizi profitabilnosti poslovne odluke?

CILJEVI SEMINARA

 • Objasniti na praktičnim primjerima pojam, značaj i posljedice nedovoljne i neadekvatne praktične primjene inkrementalne analize, u donošenju poslovnih odluka.
 • Pokazati na koji način, kada i u kojoj mjeri su računovodstvene informacije o pojedinim vrstama troškova važne za donošenje poslovnih odluka, a naročito za određivanje cijena.
 • Detaljnije pojasniti ulogu koju bi računovodstvo i finansije trebali imati u definisanju poželjnog kompromisa u pogledu odnosa cijene i obima proizvodnje.
 • Pokazati i objasniti jednostavnu, logički-intuitivnu proceduru za kvantitativnu procjenu potencijalne profitabilnosti pojedinih poslovnih odluka sa naglaskom na odluke o promjeni cijene proizvoda i usluga.
 • Pojasniti zašto je uobičajeni tzv. kaskadni način pristupa bilansu uspjeha neučinkovit i vrlo često potpuno pogrešan u procesu utvrđivanja cijena, te prikazati ispravniji način zasnovan na inkrementalnoj analizi pojedinih vrsta troškova.
 • Detaljnije prikazati značaj ukupne i jedinične kontribucione marže, te njihovu ulogu u kvalitetnijem rješenju jednog od važnih računovodstvenih zadataka – alokaciji opštih troškova.

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Finansijskim menadžerima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, računovođama, revizorima, rukovodiocima odjela marketinga i prodaje i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČ

Prof. dr. Kasim Tatić

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

175 KM po jednom učesniku;

165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA

Zakon o porezu na dobit – 18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Matična evidencija radnika – 20 KM

Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82