REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar:

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

– INSPEKCIJSKI NAZDOR U REPUBLICI SRPSKOJ –

Banja Luka, 23. 01. 2020., Hotel “Bosna”

Početak seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Od posebnog značaja za poslodavce jeste poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu koje podrazmijeva dobro snalaženje u optimiziranju njihove provedbe u praksi. Naglasak u provedbi propisa ima za cilj uspješnu zaštitu radnika, ali i postizanje ciljeva u smanjenju troškova u poslovanju, povećanju produktivnosti i stvaranju ugleda dobrog poslodavca. Iz tih razloga smo na ovom seminaru posvetili kao glavnu temu: povredu na radu, s ambicijom da je proširimo sa razičitih strana prateći odredbe Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o obligacionim odnosima kao i provedbenih propisa, a ujedno će se kroz metodologije inspekcijskog nadzora i sudskog postupka pojasniti što se objektivno smatra izvršenjem tih obaveza.

Kroz interaktivni pristup na seminaru, učesnici će biti u prilici da direktnom komunikacijom sa predavačima (iz različitih oblasti) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi pravilne primjene zakonskih propisa koji se tiču povrede na radu – pravu i naknadi štete od strane radnika.

SADRŽAJ SEMINARA

Organizovanje poslova zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca

 • Obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu i/ili opasne pojave,
 • Donošenje akta o određivanju lica/organizacije za obavljanje poslova zaštite na radu,
 • Ispunjenost uslova lica/organizacije za zaštitu i zdravlje na radu,
 • Učešće službe medicine rada i uslovi za samostalno obavljanjee poslova zaštite zdravlja radnika,
 • Određivanje posebnih zadravstvenih uslova radnika,
 • Pravilnik o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/08),
 • Radnik za zaštitu i zdravlje na radu,
 • Odbor za zaštitu i zdravlje na radu,
 • Povjerenik radnika za zaštitu i zdravlje na radu,
 • Odbijanje radnika da radi.

Osposobljavanje radnika za bezbijedan i zdrav rad

 • Program o osposobljavanju radnika za bezbijedan i zdrav rad,
 • Teorijski i praktični dio osposobljavanja za bezbijedan i zdrav rad,
 • Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja radnika za bezbijedan i zdrav rad („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/11),
 • Obezbjeđenje radnika za spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti,
 • Organizovanje pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na radu i materijal i oprema za oružanje prve pomoći,
 • Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu („Službeni list SFRJ“ broj 21/71).

Akt o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini

 • Izloženost opasnostima i štetnostima na radnom mjestu u radnoj sredini,
 • Karakteristični građevinski poslovi,
 • Sredstva rada,
 • Mjere/Aktivnosti koje se utvrđuju aktom o procjeni rizika za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika pri izvođenju građevinskih radova;
 • Zaključak akta o procjeni rizika,
 • Izmjena akta o procjeni rizika za radna njesta u radnoj sredini po nalogu inspektora rada,
 • Pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/08),
 • Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbijedan i zdrav rad na radnom mjestu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 30/12),
 • Utvrđenost, obezbjeđenje i izdavanje sredstava lične zaštite koja pripadaju radniku,
 • Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbijedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 23/13).

Inspekcijski nadzor u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti na radu

 • Obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu i/ili opasne pojave,
 • Obaveze inspekcije radu u slučaju povreda na radu i/ili odbijanja radnika da radi,
 • Vršenje uviđaja u slučaju smrtne, kolektivne i teške povrede na radu
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izvještaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju u vezi sa radom („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/08),
 • Vođenje i čuvanje evidencije iz oblasti zaštite na radu
 • Pravilnikom o načinu vođenja evidencija („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/09)
 • Statistički podaci u vezi sa sprovođenjem propisa iz oblasti zaštite na radu u Republici Srpskoj

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, poslodavcima, licima koja obavljaju poslove zaštite na radu, ekonomistima i svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

PREDAVAČI

Momčilo Đekanović – Rukovodilac odsjeka inspekcije rada i zaštite na radu

Nataša Vukoje – Inspektor zaštite na radu u Odjeljenju Prijedor.

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9:30 – 15:00

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

145 KM po jednom učesniku

135 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 35 KM

PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 40 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) – 85 KM

PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – I DIO – 70 KM

PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – II DIO – 60 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj – 10 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine – 35 KM 20 KM (za učesnike seminara)

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 20 KM 10 KM (za učesnike seminara)

PAKET – Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine + Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 25 KM (za učesnike seminara)

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo